Home

Langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: - Regjeringen

Langtidsplan for forsvarssektoren Prop. 151 S (2015-2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kampkraft og bærekraft Prop. 151 S (2015-2016) Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.n Ny langtidsplan for forsvarssektoren. God plan. Det vil alltid være flere ting vi skulle ønsket oss, eller noe vi helst hadde sett skje fortere, skriver Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Langtidsplan for forsvaret Bakke-Jensen fikk forsvarsplan i retur - nå kommer nytt forslag. Opposisjonen ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) forslag til ny langtidsplan for Forsvaret stryk. Nå har statsråden gjort et nytt forsøk Regjeringens forslag til en langtidsplan for forsvarssektoren - Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren - er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen. Innstillingen ble avgitt fredag 11. november, og er publisert på sakssiden.. Langtidsplanen er regjeringens forslag til innretting av Forsvaret både når det gjelder struktur, oppgaver og. Ny langtidsplan for forsvarssektoren. God plan. Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix «Det vil alltid være flere ting vi skulle ønsket oss, eller noe vi helst hadde sett skje fortere

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God plan. Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone ekstra . Ifølge forsvarsministeren vil regjeringen oppfylle NATOs toprosentmål nå i 2020 Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling.Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og e

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren er en god plan

NOF forventer også at Langtidsplan for forsvarssektoren tar høyde for de oppgaver som ligger til Forsvaret i Samfunnssikkerhetsmeldingen. I april i år la regjeringen frem sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren for 2021-2024. Denne bygget på Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR 2019) Regjeringen har levert Prop. 14 (S) «Evne til forsvar - Vilje til beredskap» til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og. Langtidsplan for forsvarssektoren. Prop. 151 S (2015 -2016); Forsvarsdepartementet (2017a): Videre-utviklingen av Hæren og Heimevernet. Landmaktproposisjon. Prop. 2 S (2017 -2018); Stortingets vedtak ved behandlingen av Stortinget (2017a): Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for. Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vedtak 36 Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 5.1, med tre unntak: 18 Bell 412-helikoptre opprettholdes inntil videre, Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes og antall distriktstaber i Heimevernet forblir elleve og endres ikke til ti

Går i gang med ny langtidsplan - Forsvare

Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren Akkurat det samme har jeg hørt i lengre tid fra folk i ATC AS (Andøya Test Center, heleid datterselskap av Andøya Space Center AS, som igjen er eid 90% av den norske stat og 10% av Kongsberg Gruppen). Det er ATC som har reservedelskontrakten for Orion i samarbeid med Airbus og det tyske luftforsvaret Regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren bygger videre på beslutningene Stortinget har fattet tidligere. Satsingen på Forsvaret fortsetter, og prioriteringene fra gjeldende langtidsplan videreføres. Den legger opp til ytterligere styrking av reaksjonsevne og beredskap,. Klokken 12 fredag presenterer regjeringen den nye samfunssikkerhetsmeldingen, og langtidsmeldingen for forsvarssektoren. Langtidsmeldingen for forsvarssektoren ble først lagt fram 17. april i år, men ble én måned senere sendt i retur fra opposisjonen.Et flertall i Stortinget mente at planen var for svak Ny langtidsplan for forsvarssektoren: - Endringene ligger for langt fram i tid Grundig, men med mangler: Daglig leder i UTSYN, Hedda Langemyr har analysert den nye langtidsplanen for forsvaret. Foto: Hege Eilertsen

Forsvarsbudsjettet 2021 - svak start på neste langtidsplan

 1. Med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen videreutvikle Forsvarets st ø tte til samfunnssikkerheten. Det vil vi gj ø re ved å videreutvikle spesialstyrkene, støtte til eksplosivrydding, medisinsk luftevakuering og styrke vernet mot masseødeleggelsesmidler
 2. istrative støtteavdelinger fast i hver enkelt BCT, i stedet for å ha dem under en felles divisjonskommando
 3. Med dette er Forsvaret tilført mer enn halvparten av bevilgningsøkningen som inneværende langtidsplan legger opp til i løpet av perioden 2009- 2012. En grunnleggende forutsetning for den videre omstillingen av forsvarssektoren er å omdisponere midler fra lavere til høyere prioritert virksomhet gjennom blant annet gjennomføring av basetiltak og interneffektivisering i tråd med.

Her er regjeringens forslag til langtidsplan: Vil ha flere vernepliktige og flere soldater. Flere vernepliktige og 2000 flere fast ansatte i Forsvaret. Det er noen av punktene i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. lørdag 10.12 2016. Nye Hv-kutt vil skje sør for Trøndelag Langtidsplan for forsvarssektoren - svarer ikke på utfordringene. Facebook. LinkedIn. Twitter. Last ned som PDF I dag kom Regjeringens svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene som flere har.

Regjeringen har finansiert inneværende langtidsplan for forsvarssektoren, og vi vil finansiere den nye langtidsplanen.Det viser vi tydelig med budsjettforslaget for 2021, der vi foreslår en økning på over 3 milliarder kroner. I 2024 planlegger vi med et budsjettnivå som ligger om lag 8,3 milliarder kroner høyere enn i dag - Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, mener Kristoffersen

Langtidsplan for Forsvarssektoren 2021-202

- Fortsatt svak langtidsplan. Planen må i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre. Langtidsplanen-for-forsvarssektoren Dagens kommentar Forsvarets langtidsplan: Hacker-angrepene på Stortinget viser at Gjøvik og Lillehammer blir stadig viktigere for forsvaret av Norg

Langtidsplan 2020 Her finner du alt du trenger å vite om BFO sitt arbeid på Langtidsplanen BFO sitt arbeid mot langtidsplanen Les også Relaterte nyheter Relaterte lenker Prop. 62 S (2019-2020) Vilje til beredskap - evne til forsva Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen Med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen videreutvikle Forsvarets støtte til samfunnssikkerheten. Det vil vi gjøre ved å videreutvikle spesialstyrkene, støtte til eksplosivrydding, medisinsk luftevakuering og styrke vernet mot masseødeleggelsesmidler Regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren fremstilles som en stødig forlengelse av politisk omforente linjer. I virkeligheten innebærer den en strategisk omvurdering fra regjeringens side. For å se den strategiske omvurderingen som ligger i regjeringens nylig fremlagte Langtidsplan for forsvarssektoren, Prop. 62 S (2019-2020), må vi gå fire år tilbake

Langtidsplan for forsvaret - Tu

 1. Bakgrunn. Som en del av langtidsplan for forsvarssektoren ble embets- og stillingstittelen endret til sjef Luftforsvaret fra 1. januar 2017. Oppgaver og ansvar. Sjef Luftforsvarets nærmeste overordnede er Forsvarssjefen (FSJ). Sjef Luftforsvaret har et helhetlig ansvar for å styrkeprodusere, styrkegenerere og vedlikeholde egen styrkestruktur, herunder ansvaret for sin taktiske luftkommando.
 2. Langtidsplan i usikre tider Selv i usikre tider må det lages lange planer, nettopp for å kunne håndtere usikre tider. Regjeringen har i over 1,5 år jobbet med forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), som skal stake ut kursen for Forsvaret de nærmeste årene og tiåret
 3. Innspill fra Næringslivets Sikkerhetsråd til ny langtidsplan for forsvarssektoren 27.11.2019 Norsk næringsliv kan med alle sine ressurser og sin vilje utgjøre en betydelig styrke i utviklingen av et fremtidsrettet og moderne nasjonalt forsvar
 4. Forsvarets langtidsplan til ompuss. Behovet for å styrke vår egen forsvarsevne er åpenbar, men med regjeringens langtidsplan for Forsvaret var det ganske sannsynlig at Norge ville øke.
 5. vil dermed være; Hvordan har langtidsplanen fo
 6. Utviklingen i Forsvaret og forsvarssektoren avgjøres gjennom fireårsplaner, såkalte langtidsplaner. Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsplan for årene 2021-2024. Planen legger føringer for hvordan Forsvaret skal utvikle seg i fireårsperioden

Langtidsplan for forsvarssektoren - stortinget

Langtidsplan for forsvarssektoren - svarer ikke på utfordringene. Facebook. LinkedIn. Twitter. Last ned som PDF I dag kom Regjeringens svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene som flere har. Sist i forbindelse med Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren for 2017-2020. 1 Man har ikke nødvendigvis vært konkret på hva innholdet skal være, men det er bakt inn i diskusjoner om sivil-militært samarbeid og totalforsvarskonseptet I juni 2016 la Regjeringen Solberg frem stortingsproposisjon 151 om ny langtidsplan for forsvarssektoren kalt «Kampkraft og bærekraft». Proposisjonen legger grunnlaget for den neste fireårsperioden i Forsvaret, og den vil forplikte regjeringene de neste fire årene. Det e

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God pla

 1. Veien mot ny langtidsplan for forsvarssektoren Fredag den 17.april legger regjeringen frem sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Arbeidet som har ført frem til forslaget har pågått over lang tid og interessentene er mange
 2. Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret er i gang og i den forbindelse har UTSYN nedsatt et uavhengig fagutvalg for å bidra til å skape en bredere debatt om Norges fremtidige sikkerhet. Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter langtidsplaner som gjelder for fire år av gangen
 3. Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God plan. Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, skriver forsvarssjefen. Foto: Tore Meek / NTB. Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling
 4. aret skal vi se nærmere på dette arbeidet og hva som er viktig for Norge i årene som kommer
 5. Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og mye mer fra Norges eldste dagsavi

LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN Vi viser til Utenriks- og forsvarskomiteens varslede høring om regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft og invitasjon til skriftlige innspill. Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle Bakke-Jensen fikk sin langtidsplan for Forsvaret i retur - nå kommer et nytt forslag. Planen må i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre måltallene både for effektivisering og avbyråkratisering. 4). Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell

- Langtidsplan for forsvarssektoren . Salten Regionråd viser til tidligere innsendte høringsinnspill vedrørende ny langtidsplan for forsvarssektoren (jf. vedtak i AU-sak 53/15 og SR-sak 48/15). Salten Regionråd fastholder sitt synspunkt om at økt synlig militær tilstedeværelse Forsvarets langtidsplan: Hacker-angrepene på Stortinget viser at Gjøvik og Lillehammer blir stadig viktigere for forsvaret av Norge Artikkeltags. Gjøvik; Lillehammer; Langtidsplanen for forsvarssektoren; Cyberangrep; Av Erik Sønstelie. Publisert: 18. oktober 2020, kl. 19:50 Sist oppdatert: 18. oktober 2020, kl. 21:19. Den siste tiden har vi. Med ny langtidsplan for Forsvarssektoren vil regjeringen videreutvikle Forsvarets støtte til samfunnssikkerheten. Det vil vi gjøre ved å videreutvikle spesialstyrkene,. LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN. Fylkeslagene til KrF i Nord-Norge har via et eget utvalg gjennomgått Regjeringens «Langtidsplan for forsvarssektoren» (LTP), fremmet 17.06.2016. KrF i Nord-Norge vil fremme følgende uttalelse. Uttalelsen er i første omgang rettet til Kr NSR vil takke for denne muligheten til å levere innspill til utviklingen av ny langtidsplan for Forsvarssektoren. Skal forsvaret vårt styrkes, krever det et godt og gjensidig samarbeid mellom offentlige og private aktører, og mellom sivile og militære kapasiteter. Hensyn og prioriteringer er gjensidig, og må gå begge veier

Dokumentet Innst.62 S (2016-2017) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren (Innstillinger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på stortinget.no. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement HØRINGSSVAR FRA NTL - PROP. 62 S LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN . LO har sendt ovennevnte proposisjon på høring med kort frist. NTL har tre viktige poenger som vi ønsker at LO bringer videre i sin behandling. • NTL mener det legges opp til for få ansatte og er bekymret for økt bruk av midlertidighet

E-post: langtidsplan@fd.dep.no Breivikbotn, 1. oktober 2019 Innspill til ny «Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)» Vest-Finnmark Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolknin Regjeringen har i dag presentert en fortsatt svak langtidsplan for Forsvarssektoren (LTP 2021-2024). Forslaget ligger fremdeles under Forsvarssjefens laveste alternativ i FMR 2019, og svært mye under det alternativet Forsvarssjefen mente var nødvendig for at Forsvarets skulle løse gitte oppdrag. NOF sin hovedbekymring er en svært mangelfull personellstyrking, for treg og for liten. Regjeringen foreslår i «Kampkraft og bærekraft», langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) å øke forsvarsbudsjettene med 165 milliarder kroner de neste årene for å gi rom til innkjøp av nytt og kostbart utstyr. Men til gjengjeld skisserer samme plan effektiviseringskrav på 40 milliarder kroner i løpet av 20 år Truslene - konseptene - ressursene - alliansen. Refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-202 Langtidsplan for forsvarssektoren Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter er tungt tilstede. Fylkesrådet er bekymret over at langtidsplanen (LTP) flytter tyngdepunktet av den samlede, militære aktiviteten ut av nordområdene

Et forsvar i ubalanse - Dagbladet

Stortinget har fått regjeringas forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Her har regjeringa lagt fram mye bra for ei styrking av Forsvaret i nord. Den har også utnevnt en spesialsoldat til ny forsvarssjef. Det lover godt for den spisseste enden av Forsvaret - også i nord Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren. Bardufoss ble i sist langtidsplan vurdert som ikke aktuell for kampflyoperasjoner med F-35 uten betydelige investeringer, blant annet til forlengelse av rullebanen. Bardufoss vurderes derfor ikke som egnet Årets Langtidsplan for Forsvarssektoren (LTP) legger ikke opp til noen økning i det militære nærværet langs Norskekysten. Marinen forblir liten i overskuelig framtid og Norge vil fortsatt være dårlig rustet til å møte fiendtlige aktører i vår kystsone. Artikkelen belyser hvordan denne sårbarheten kan utnyttes av Russland gjennom maritime privat Ny langtidsplan for forsvarssektoren - Invitasjon til dialogmøte og mulighet for skriftlige innspill til langtidsplanen Regjeringen planlegger å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget våren 2020. Et viktig innspill i dette arbeidet er forsvarsjefens fagmilitære råd, med anbefalinger for videre utvikling av Forsvaret Det framgår av forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren «Vilje til beredskap - evne til forsvar» (Prp. 62 s) at utvikling og innovasjon er et satsningsområde. I likhet med andre etater skal Forsvarsbygg i større grad enn i dag fokusere på muligheter for innovasjon og utvikling som følge av hurtig endringstakt innenfor både sikkerhetspolitikken og teknologi

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: - Regjeringen

Reservistordningen i ny langtidsplan for Forsvarssektoren - veien videre 1 Bakgrunn NROF viser til Delleveranse 3 i reservistutredningen, samt til samtaler med Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben, og sender frem et innspill til det pågående arbeidet med Langtidsplanen for forsvarssektoren og Fagmilitært råd. 2 Reservistkonsepte Opposisjonen ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) forslag til ny langtidsplan for Forsvaret stryk. Nå har statsråden gjort et nytt forsøk. Med beskjed om å komme med forbedringer på åtte konkrete punkter sendte opposisjonen på Stortinget i vår planen tilbake til Bakke-Jensen. Blant kraven Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. Forsvarsministeren lover økte forsvarsbudsjetter fra 2017, kombinert med effektivisering i basestruktur og operativ struktur. - Langtidsplanen innebærer styrking og fornying av forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.. Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren. God plan. VIDEO: Mener regjeringa driver omsorgssvikt av Hæren. VIDEO: - I bunn og grunn den samme forsvarsplanen som i vår. Forsvarets langtidsplan: Vil fortsatt jobbe for helikopter til nord. Mistenkt for promillekjøring i Takelvdalen langtidsplan for Forsvarssektoren. MFO vil i denne sammenheng begrense sitt innspill til å dreie seg om Forsvarets Musikk. Den foreslåtte modellen som følger av Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) vil gi omfattende endringer sammenlignet med dagens struktur og vil etter MFOs syn ha en rekke betydelige. Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 24. august 2016 Kommentarer til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren LO er opptatt av at Norge skal ha et forsvar som kan løse sine oppgaver på en god måte

Regjeringproposisjon 62 S - ObsimaEkspertgruppen for forsvaret av Norge - regjeringenForsvarspolitikk uten plan

Seminar: Ny langtidsplan for forsvarssektoren Institutt for forsvarsstudier/Norwegian Institute for Defence Studies. Loading. Som en del av arbeidet med å utarbeide en ny langtidsplan for forsvarssektoren for årene 2021 til 2024 fikk Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) høsten 2018 i oppdrag fra Forsvarsdeparte-mentet (FD) om å identifisere mulige områder for forbedring og effektivisering i sektoren. Formålet med dette oppdraget var tredelt: 1 Forsvarets neste langtidsplan - Trøndelag kan bidra! Tore O. Sandvik; En tydelig prioritering av Trøndelags betydning for å ivareta dette bør komme frem i neste langtidsplan for forsvarssektoren. LES OGSÅ: Putin vil utvikle nye raketter når nedrustningsavtale skrotes

Høring - Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vi viser til utsendt invitasjon til å delta i høring fra Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger og har over 8000 medlemmer I morgen fredag legger Regjeringen frem oppdatert forslag til Langtidsplan for forsvarssektoren, sammen med forslag til Samfunnsikkerhetsmeldingen. NOF sine hovedforventninger er en større, mer forpliktende satsning på personellsiden og Hæren, inkl. dedikert helikopterstøtte, samt at krav til urealistiske effektiviseringskrav reduseres og svekkelser av personaltiltak legges bort Dialogmøte - Langtidsplan for forsvarssektoren og Forsvarsjefens Fagmilitære Råd 2019 Forsvarsminister, møtedeltakere. Først vil vi få takke for invitasjonen til å delta i dette dialogmøtet. Jeg skal hilse fra regionrådsleder Monica Nielsen, som gjerne skulle deltatt her i dag. Daglig leder holder dette innlegget i hennes sted Som en del av arbeidet med å utarbeide en ny langtidsplan for forsvarssektoren for årene 2021 til 2024, fikk FFI høsten 2018 i oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) om å identifisere mulige områder for forbedring og effektivisering i sektoren Høring - Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 12.08.2016. Høringssvar fra NKF og NOPA

Innspill til ny langtidsplan for forsvarsektoren Norsk kulturskoleråd ønsker med dette å komme med sitt innspill og sin bekymring knyttet til den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og Forsvarsjefens fagmilitære råd. Vårt innspill har et særskilt fokus på Forsvarets musikk og den sentrale rolle Haugaland Vekst IKS har, på vegne av Regionrådet for Haugalandet, sendt inn en uttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen vedrørende forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren (Proposisjon 62S Vilje til beredskap- evne til forsvar) og har samarbeidet godt med Greater Stavanger, kommuner i sør-fylket og Rogaland fylkeskommune som har utarbeidet et høringsforslag på vegne av. Den nye forsvarssjefen Eirik Kristoffersen skytes rett inn i et vepsebol. Det er flertall på Stortinget for å forkaste regjeringens langtidsplan for forsvaret, skriver John O. Egeland - I gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren vedtok Stortinget at allierte på trening i Norge i større grad skal øve sammen med våre styrker, sier Bakke-Jensen til TV 2 Oslo (NTB): Regjeringen skal legge fram en ny langtidsplan for forsvarssektoren 17. juni. — Det er et stort behov for reform, fastslår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

Forsvarssektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig EBA de neste årene for å finansiere inneværende langtidsplan, samt bidra til finansiering av neste langtidsperiodes forsvarsstruktur. Vi har nok en gang satt publikumsrekord på festningene, med 4,4 millioner besøkende Les: Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 62 S (2019-2020)) Blant punktene i planen er en ny felles rekruttskole på Terningmoen i forbindelse med at førstegangstjenesten skal videreutvikles. Formannskapet skriver i sin uttalelse at de støtter dette, og at det er viktig at det tilføres ressurser til nødvendige investeringer for en framtidsrettet rekruttskole Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide gjestet Oslo Militære Samfund 11. januar 2016 med sitt Nyttårsforedrag: «En ny langtidsplan for forsvarssektoren - vårt utgangspunkt og våre valg». Kjære venner. Godt nytt år! Nyttårsforedraget her i OMS er et av årets høydepunkter for en forsvarsminister, og det er godt å se dere alle igjen Hvordan har «Kampkraft og bærekraft» - ny langtidsplan for forsvarssektoren påvirket den politiske tilliten i Nord-Norge? En studie med utgangspunkt i vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon

I tillegg ligger det forslag i regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren om å utrede ny fartøystruktur for sjøforsvaret. Dette gir også økte muligheter til den norske maritime kunnskalyngen, heter det Sjøheimevernet var inntil 2017 en spesialisert del av Heimevernet (HV). Sjøheimevernet (SHV) ble formelt opprettet i 1956, og var særlig under Den kalde krigen en viktig del av den militære beredskapen langs kysten. SHV ble nedlagt i 2017, som følge av Stortingets vedtak i ny langtidsplan for forsvarssektoren, fra 2016. Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024). Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en viktig premissleverandør i arbeidet med ny langtidsplan og har levert sin rapport med innspill til arbeidet. Det essensielle ved det norske forsvaret er å forebygge krig og «holde ut til hjelpen kommer» Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal lage ny langtidsplan for forsvarssektoren, og han vil ha innspill. Send mail til langtidsplan@fd.dep.no hvis du.. Forsvaret bygger seg opp i Trøndelag. Det viser regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren

Forsvarsbudsjettet 2021 – svak start på neste langtidsplanNår sivile brukes i forsvaret av landetINVISIO i tidsskriftet Brannmannen - ObsimaKjeller Aerodrome

Kampkraft og bærekraft — Langtidsplan for forsvarssektoren Regjeringen vil styrke beskyttelsen av Luftforsvarets baser, mottaksområder for alliert støtte og annen viktig infrastruktur. Det er helt avgjørende for utnyttelsen av F-35 og andre flysystemer at basene flyene opererer fra er beskyttet Ny langtidsplan for forsvarssektoren - Invitasjon til dialogmøte og mulighet for skriftlige innspill til langtidsplanen Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Det kom fram da Regjeringen la fram sin langtidsplan for forvarssektoren fredag. Jørstadmoen blir hovedbasen for Forsvarets IKT-tjenester. I dag er det 360 ansatte på basen og i tillegg kommer 120 studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikringstjeneste lufthavn. Forsvarssektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig EBA de neste årene for å finansiere inneværende langtidsplan, samt bidra til finansiering av neste langtidsperiodes forsvarsstruktur. Vi har nok en gang satt publikumsrekord på festningene, med 4,4 millioner besøkende. Dette gjør festningen

 • Ovnsbakte gulrøtter honning.
 • Vårrull karbohydrater.
 • Frühstücken in wien.
 • Führerscheinstelle gladbeck.
 • Paradis hage.
 • Mygate grind.
 • Leipzig demo heute sperrungen.
 • Summerbird nettbutikk norge.
 • Handletteren pennen hema.
 • Kumlokk størrelse.
 • Größte hornisse.
 • Bmx shop bielefeld.
 • Super mario odyssey darker side of the moon.
 • Golfheftet norge.
 • Hvor mye må jeg vinne i lotto.
 • Pilz hund medikament.
 • Retrospeksjon definisjon.
 • Fred hamelten kurs 2018.
 • Jaden gil agassi 2016.
 • Chickpeas dry to cooked.
 • Lilla ugress blomst.
 • Sy kåpe mønster.
 • Carrie fisher død.
 • Flapjack med sjokolade oppskrift.
 • 3 konsonanter etter hverandre.
 • Nuuk hotel.
 • 100 piscarilius favour.
 • Kourtney kardashian høyde.
 • Oslo kommune kontakt.
 • Bolthi spotlight.
 • Sicherheitsmerkmale 100 euro schein.
 • Hva er en oberst.
 • Fråga om dejt tinder.
 • Varmtvannsbereder 250 liter.
 • Longboard deler.
 • The wine show download.
 • Bilder schätzen lassen bern.
 • Billig saksofon.
 • Personalabteilung stadt ludwigshafen.
 • Magnetfeste røykvarsler.
 • Jumpers fitness erfahrungen.