Home

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse fra en av InnoMeds oppdragsgivere, KS. Den er delt inn i seks faser og vi vil kort gjengi fasene her med lenker til veikartet. Veikartet tar utgangspunkt i brukernes faktiske behov, og ble opprinnelig utviklet av KS i samarbeid med ulike kommuner og Helsedirektoratet gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk verktøykasse som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Foto: SIKT. Publisert: 17.01.2019. Metodikk. Arkitektur- og designhøgskolen har forsket på hvordan kommunene bruker metodikken i Veikart for tjenesteinnovasjon

2 Velferdsteknologi og status i S&F

Veikart for tjenesteinnovasjon Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en s> Hensikten med veikartet har vært å gi kommunene en systematisk & helhetlig metodikk til bruk i innovasjonsprosesser. Interessentanalyse og forankringsarbei Hansen, L.Kistorp, K., & Almqvist, F.(2016). Veikart for tjenesteinnovasjon.Oslo: Direktoratet for e-hels

Veikart for tjenesteinnovasjon Innome

Hjem Innovasjonsledelse Veikart for tjenesteinnovasjon Fase 2 - Innsikt. 2. Fase 2 - Innsikt. Gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Gjør grundig arbeid med å avdekke reelle behov og årsaker til problemer før dere velger løsning. Dette reduserer faren for at dere lager feil løsninger Veikart for tjenesteinnovasjon er finansiert av Helsedirektoratet. Utviklet av PA Consulting, Making Wawes, AHO, Sintef, KS og Hdir. Og ikke minst sammen med en rekke kommuner. Testet ut underveis • Dybdeintervjuer med personer som benytter helse -og omsorgstjeneste Hjem Innovasjonsledelse Veikart for tjenesteinnovasjon Fase 1 - Forankring. 1. Fase 1 - Forankring. Hensikten med fasen er å definere kommunens utfordringsbilde og sikre at organisasjonen har en felles forståelse for både problem og mål

Hjem Innovasjonsledelse Veikart for tjenesteinnovasjon Tjenestedesign. 0. Tjenestedesign. Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester. Foto: SIKT. Publisert: 17.01.2019 Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Verktøyet følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger KS Veikart for tjenesteinnovasjon Doga, Tiden inne for tjenestedesign , 10 eksempler på kommunale tjenestedesignprosesser Metodeverktøy for innføring av tjenestedesign i Asker

Om veikartet - K

Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi (ks.no) Velferdsteknologiens ABC (ks.no) Standarder og rammeverk for velferdsteknologi (ehelse.no) Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (høringsutkast Samveis vegkart er ein praktisk metodikk som skal hjelpe kommunane å endre offentlege tenester for å møte framtida. Verktøyet følger innovasjonsprosessar frå A til Å, frå før prosjekt startar, gjennom forankring og førebuingar, via tenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målingar Veikart for tjenesteinnovasjon - metodikk av og for kommuner «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Une Tangen og Therese Sivertsen KS Forskning, innovasjon og digitaliserin Veikart for tjenesteinnovasjon . Takk for meg Kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no Prosjektleder USHT. GEVINSTREALISERING Oppstartseminar Velferdsteknologiens ABC Grimstad kulturhus, 16.09.19 Merethe Knatterud. Hva er gevinstrealisering Kort summeoppgave Snakk med sidemannen i 1-2 min Hjem Innovasjonsledelse Veikart for tjenesteinnovasjon Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging. 0. Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging. Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide til innføring av digital hjemmeoppfølging

Veikart for tjenesteinnovasjon tas i bruk i Sverige, oversatt fra den norske versjonen. Road map for service innovation is being used in Sweden, translated from the Norwegian version. Translated. Nordens välfärdscentrum presenterar Färdplan för tjänsteinnovation den 3 november kl. 13.00 - 14.30 Veikart for innovasjon av velferdsteknologi Flere kommuner er i gang med velferdsteknologiprosjekter, men teknologi er bare i begrenset grad tatt i bruk i norske kommuner (Hoen og Tangen 2011). Kommunene har behov for kunnskap om mulighetene som ligger i teknologi, og har etterlyst økt satsing på rådgivning med hensyn til implementering og integrering i tjenestene

Veikart for tjenesteinnovasjon - d

 1. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark har foreløpig samlet disse i en «verktøykasse» sammen med gode eksempler, erfaringer og anbefalinger fra kommuner som allerede har implementert velferdsteknologi. Denne kompletterer verktøyene som er tilgjengelig i KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon
 2. Strategi for Tjenesteinnovasjon 2019-2022 - Ullensaker kommune 6 3 Målbilde for Tjenesteinnovasjon i Ullensaker kommune Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi I fremtidens Ullensaker er det ikke bare kommunalt ansatte som skaper velferden, men alle innbyggerne i fellesskap
 3. dre kommuner slik at deres ad
 4. Veikart for tjenesteinnovasjon Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Author: Une Tangen Created Date: 3/21/2017 4:51:17 PM.

Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi er et hjelpemiddel for alle som jobber med innovasjonsprosesser i kommunene. Verktøyet er videreutviklet sammen med kommunene som er deltakere i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Samveis veikart er en praktisk verktøykasse utviklet i samarbeid med kommuner for alle som arbeider med tjenesteinnovasjon. Innovasjon handler om å noe som er skape nytt og nyttig , og er en metode for å endre tjenestene slik at oppgavene kan løses bedre og mer hensiktsmessig Veikart for tjenesteinnovasjon er utviklet innenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og metodikken i veikartet er generell og ikke begrenset til helse- og omsorgssektoren. Solheim fremhevet også at KS er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Helsedirektoratet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet Postet den mai 30, 2017 by britsteinneskrovel USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen

Dette arbeidet har nå resultert i et nasjonalt senter for tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, og vi ønsker velkommen til lansering mandag 22. juni kl. 12.00-13.00. Program Velkommen ved konferansier Ted Matthews, leder for tjenestedesign, AH Veikart for tjenesteinnovasjon Veiviser videokommunikasjon Barrierer og drivere for helseinnovasjon Podcaster og webinarer Se flere podcaster og webinarer. Webinar om veiviser for videokommunikasjon. I InnoMeds første webinar presenterer vi hvordan du kan gå frem for å innføre videokonsultasjon mellom sykehus og kommune. Vi ser. VEIKART FOR TJENESTEINNOVASJON I NY DRAKT http://www.ks.no/veikart Center for Service Innovation (CSI) ble etablert i 2011 for å møte et økende behov for et teorigrunnlag for tjenesteinnovasjon.Som et av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har CSI drevet med forskning på internasjonalt toppnivå, i tett samarbeid med næringslivet. CSI har også bidratt med undervisning på master- og doktorgradsnivå Lansering av veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi KS Kommunesektorens organisasjon. Loading... Unsubscribe from KS Kommunesektorens organisasjon? Cancel Unsubscribe. Working.

Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Utviklet av: KS , Helsedirektoratet, Sintef, PA Consulting, Making Waves, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med en rekke kommune Verktøyet viser vei til etableringen av pasientens helse- og omsorgstjeneste og kan brukes av alle som arbeider med innovasjon i helse- og omsorgssektoren og på tvers av fag, nivåer, sektorer og aktører Veikart for tjenesteinnovasjon fra KS er en verktøykasse som setter kommunene i stand til å skape bedre offentlige tjenester. Bolig for velferd, har brukt tjenestedesign for å utforske brukerbehov. Prosjektet er gjennomført av Husbanken i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter (DoGA) og Asker kommune universell utforming inn i «Samveis veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi» Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet TEK 2 Selvdeklareringsordning m-Helse Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemente

Fase 2 - Innsikt - K

Gevinstkartlegging [1] i Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi[2]. Målet er å avdekke det potensielle behovet for, og gevinstene ved, bruk av GPS. Forankring Det må være bred forankring for tjenesten både hos de berørte tjenestestedene (for eksempel i hjemmetjenesten eller på et sykehjem), - Vi håper og tror at Veikart for tjenesteinnovasjon er så praktisk og pedagogisk utformet at det kan gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester - og til alle andre som driver med tjenesteinnovasjon, sier KS på sine hjemmesider. Her er link til nytt Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi

Samveis veikart er et hjelpemiddel for alle som jobber med tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi i kommunene Nettstedet søkeord: haakon viis gt. 9, 0161 oslo,redaktør: sissel ambjør,ks medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål,andre v/ Une Tangen, seniorrådgiver KS. This video is unavailable. Watch Queue Queu

KomUt-samling i Molde | Og Bedre Skal Vi Bli

Fase 1 - Forankring - K

 1. Teamene som har deltatt i Læringsnettverk Samveis- veikart for tjenesteinnovasjon i Kristiansund møttes på siste kursdag 13. september på Høgskolesenteret i Kristiansund. Dagen har vært dedikert til teori og øvelser rundt gevinstrealisering. Oppsummeringen viser at teamene har hatt nytteverdi av å delta, og ser gjenbruksverdien i andre utviklingsprosjekt
 2. Vi blir kjent med Veikart for tjenesteinnovasjon. Hvordan nyttiggjør vi dette i egen kommune? • Gevinstrealisering - kvantitativt og kvalitativt. Hva er de gode grepene? • Handlingsplan - ideer vi tar med hjem • Vi etablerer kontaktpunkter i nettverke
 3. KS har utviklet et veikart for tjenesteinnovasjon. Her finner dere blant annet en idékatalog for tjenestedesign, med tilhørende verktøy som for eksempel hvordan tegne en bordduk for å gjennomføre en brukerreise-øvelse (se s. 24 - øvelse i tjenestedesign)

Nettstedet Veikart for tjenesteinnovasjon som tilbyr en rekke maler og verktøy som er nyttige når kommunene arbeider med tjenesteinnovasjon. Verktøyet er opprinnelig utviklet for arbeidet med innføring av velferdsteknologi i kommunene, men er så generelt at det med stor fordel kan benyttes også innenfor plan- og byggesak Samveis er veikart for tjenesteinnovasjon. Det er laget for ansatte som vil være med på å skape bedre tjenester for innbyggerne i sin kommune. Samveis er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger InnoMed eies og drives av de fire regionale helseforetakene og KS. InnoMeds oppgave er å spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. InnoMed består at et lite sekretariat og et team av innovasjonsrådgivere som driver InnoMeds kommunikasjonskanaler, gir prosessveiledning i tjenesteinnovasjon og fasiliterer nettverksaktiviteter på tvers av. Det vil bli prioritert å gi prosessveiledning til prosjekter som omhandler tjenester som berører både kommuner og sykehus. Søknaden om prosessveiledning må komme fra kommune og/eller helseforetak. Prosessveiledningen kan være kort eller mer omfattende veiledning som går over flere faser i et prosjekt. Kravet er at det skal være lov å dele erfaringer fra prosjektet med andre, slik at. Veikart for tjenesteinnovasjon. Samskapende innovasjonsprosesser. Visuelle og kreative verktøy. Prototyping og testing. Samlinger høst 2020: 8. og 9. september. 14. og 15. oktober. 17. og 18. november. Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Årsstudium i velferdsteknologi.

Kurs i "Samveis" | Facebook

Tjenestedesign - K

Veikart for tjenesteinnovasjon - KS. Det nye veikartet for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi Veikart for innovasjon av velferdsteknologi - SINTEF. Spredningsprosjektet i Velferdsteknologi Follo 2017-2020 Statusrapport Velferdsteknologi - ppt laste ned Prosessen er basert på Veikart for tjenesteinnovasjon, som er en praktisk metodikk for å sette kommunene i stand til å endre tjenestene for å møte fremtiden. Figuren under viser de ulike fasene som er viktig for å oppnå en vellykket implementering av velferdsteknologi. 3 Samveis Veikart er det sentrale verktøyet for å guide tjenestene gjennom forankrings‐prosesser, forberedelser, tjenestedesign, brukermedvirkning, tjenesteinnovasjon, overgang til drift, uttak av gevinster og måling av resultater

Video: Samveis - veikart for tjenesteinnovasjon - Helsebiblioteket

Innføring i tjenestedesign - Veivisere

 1. Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? - og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Finsrud, K
 2. Kilde: KS Veikart for tjenesteinnovasjon. 24 elever fra 6 elevråd 6 rektorer 9 folkevalgte (gruppe-ledere) 16 intervjuer 6 FAU ved 6 skoler 9 tillitsvalgte. Bakgrunn og mål Indre Fosen kommune evaluerer opplæringstilbudet i kommunen, og KS-K sammen med medarbeidere i sektore
 3. Presentasjon av veikart med praktiske erfaringer fra Trondheim kommune Klara Borgen, programleder for velferdsteknologisatsningen i Trondheim kommune. Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon on Vime
 4. Nettstedet «Veikart for tjenesteinnovasjon» tilbyr en rekke maler og verktøy som er nyttige når kommunene arbeider med tjenesteinnovasjon. Verktøyet er opprinnelig utviklet for arbeidet med innføring av velferdsteknologi i kommunene, men er så generelt at det med stor fordel kan benyttes også innenfor plan- og byggesak
 5. Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi KS / Helsedirektoratet 2015 . Teknologi for et bedre samfunn Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden www.samveis.no 6 . Teknologi for et bedre samfunn 7 TEKNOLOG
IT-forum 11

Velferdsteknologi - Helsedirektorate

vest. Formålet var å gi de statlige etatene opplæring i KS sitt «Veikart for tjenesteinnovasjon» som er en praktisk verktøykasse som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Verktøyet skal benyttes i gjennomføring av tiltaksplanen Bolig for velferd 2018-2020 innovasjonsprosess og Kommunesektorens organisasjon (KS) (2018) veikart for tjenesteinnovasjon. Teoriene knyttes sammen for å undersøke hvor i endringsprosessen det har oppstått utfordringer og hva som er kilden til dette. Det er gjennomført en kvalitativ studi Det anbefales at man har satt seg inn i Veikart for tjenesteinnovasjon og at man har lest Kvikk-guide til velferdsteknologi. For å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester er det avgjørende at riktige og oppdaterte opplysninger om pasientene og tjenestemottakerne er tilgjengelige på rett sted til rett tid

Samveis - vegkart for tenesteinnovasjon

 1. Veikart for tjenesteinnovasjon. 03 Introduksjon til analyseverktøy. 07. Funnark. 07Funnarkfor intervjuer og observasjoner. 25Funnark for statistikk og tall. 32. SWOT-analyse. 41. Tjenestereise. 43. Fiskebeinsdiagram. Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å.
 2. Du søkte etter dermatitt og fikk 226 treff. Viser side 4 av 23. Samveis - veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for tjenesteinnovasjon som skal gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester
 3. I følge «Veikart for innovasjon av velferdsteknologi» må brukernes behov være utgangspunkt for bruk av velferdsteknologisk utstyr (SINTEF and NOVA, 2013). Brukergruppa i dette prosjektet er brukere der velferdsteknologi kan være aktuell som en integrert del av og understøtte helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 4. Presentasjon av veikart Preseentasjon ved prosjektleder Kristin Standal, KS med Nasjonalt program for velferdsteknologi (PDF) Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

24 RAUMA KOMMUNE Hvordan benytte Samveis som metodisk hjelpemiddel ved innføring av ny teknologi i tjenesten Du søkte etter synkope og fikk 942 treff. Viser side 93 av 95. Samveis - veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for tjenesteinnovasjon som skal gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester o Samveis - veikart for tjenesteinnovasjon o Innsikt og dybdeinnsikt, hvordan få innsikt i reelle behov? Une Tangen og Maja Brita Hauan fra KS presenterte Veikart for tjenesteinnovasjon (samveis.no), ga en introduksjon til tjenestereise og ledet gruppa gjennom en tjenestereise basert på case

Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging - K

Veikart drammen Kart Drammen - veikart . veikart.net Drammen: Kart Drammen Her finner du kart over Drammen av forskjellige typer som for eksempel veikart, bykart, kart over sentrum og løypekart ; Bruk vår gratis karttjeneste for veibeskrivelse, kjørerute, flyfoto, skråfoto m.m. Detaljrike kart finner du på 1881.n Prosjektet følger nasjonalt veikart for tjenesteinnovasjon: - velferdsteknologi med fokus på elektronisk medisindispenser - alarmsporingsverktøy/digitalt tilsyn - elektroniske dørlåser. Prosjektgruppen består av representanter fra pleie-, omsorgstjenesten og IKT. Styringsgruppe for prosjektet er helse- og omsorgslederforumet (HOF) Veikart for tjenesteinnovasjon. 2 samlinger. 4 refleksjons-Oppgaver. Emne B. 56 sider. Fra brukerbehov til ny løsning. Ca 40 sider å lese, 2 arbeidsoppgaver. Brukerinvolvering. Mulig teknologi. 1 samling. 2 refleksjons-oppgaver. Emne C. 61 sider. Lovverk og etikk. Ca 22 sider å lese, 7 arbeidsoppgaver. Lovverket. Etikk. 3 samlinger. 13.

Veikart for tjenesteinnovasjon tas i - Vitensenteret

Veikart for innovasjon av velferdsteknologi - SINTE

I introduksjonen til «Samveis-veikart for tjenesteinnovasjon» kan man lese at «Samveis er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Fulgt alle steg i Veikart for tjenesteinnovasjon Gode planer Fokusert mye på forankring og endringsledelse Tatt gevinstrealisering på alvor Samarbeider godt, lærer mye av hverandre Fokusert mye på implementeringsfasen og tjenesteforløp Hva de beste gjør br Gå til veikart for tjenesteinnovasjon til mal for interessentanalyse 2. Drøft og fyll ut! Pause til kl 10.40. Gevinstrealisering. Hva forstår dere med gevinstrealisering? Hva er gevinstrealisering? • Hva er gevinst ? - nyttevirkning • Hvorfor og for hvem? - Politikere - forstå og beslutt

Alle verktøy Innome

2Rolle- og ansvarsmatrise - KS
 • Syk under permittering.
 • Helsesøster deltid bergen.
 • Sporing av katt med chip.
 • Strikkepakker.
 • Maca pulver dosering.
 • Snapchat filter steder.
 • Kay bojesen miniature.
 • Panasonic lumix 2017.
 • Rosendal melderskin.
 • Kristin clemet kunnskapsløftet.
 • Halmstad crush dry lime.
 • Beste zakmes.
 • Vegetarmat med poteter.
 • Vitamin a oppgave i kroppen.
 • Koala predstavitev.
 • Rodger sengevæting.
 • Eksempler på minimale par.
 • Kripos ansatte.
 • Quellengarten lingenau bewertung.
 • Persisk arkitektur.
 • Pirates of the caribbean salazar's revenge trailer.
 • Løvmeis.
 • Våtdrakt trondheim.
 • Ytre krefter former landskapet.
 • Bilmesse tyskland 2018.
 • Extra tyggis boks pris.
 • Byggmax vind.
 • Snapchat bug samsung.
 • Cp årsak.
 • Langer kirschbaum weißer stein.
 • Todo toalett.
 • El baleado pelicula completa descargar mega.
 • Rundflug bodensee überlingen.
 • Lappeteppe engelsk.
 • Nystagmus test.
 • Paradis gelateria tjuvholmen.
 • Stadtarchiv st ingbert öffnungszeiten.
 • Finnmark dagblad dødsannonser.
 • Gebrauchtwagen suv bis 5000 euro.
 • Pics of chernobyl elephant foot.
 • Yahoo mail erstellen kostenlos.