Home

Ansvar for universell utforming

Hvordan undervise i universell utforming

Redaktørens ansvar for universell utforming

 1. g. Det hjelper ikke om publiseringsverktøyet har god støtte for universell utfor
 2. g. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utfor
 3. g av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17
 4. g innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutfor
God hjelp i arbeidet med universell utforming : Film for alle

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

 1. g av bygninger, uteområder og anlegg rettet mot allmennheten, transportmidler og IKT er behandlet i punkt 5. Universell utfor
 2. g. Foss-Pedersen, R. J. (2016) Digitale eksamensløsninger i norsk universitets- og høgskolesektor: En eksplorativ studie av praksiser tilknyttet universell utfor
 3. g av IKT ved NTNU. Skip to end of banner. Jira links; Go to start of banner. Ansvar for redaksjonelt innhold. Fakultetene og andre store enheter ved NTNU har egne webmastere med lokalt ansvar for nettsidene på hver sin enhet..

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. bevisst da universell utforming ikke handler om tilpasning for funksjonshemmede, men generell planlegging slik at universell utforming inkluderes i hovedløsningene av de ulike tiltak. Rådgiver universell utforming er kontaktperson for Trondheim kommune til K1- prosjektet ledet av Miljøverndepartementet Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det». Kommunene har ansvar for sine grunnskoler og at de er utformet slik at alle barn kan gå på sin nærskole Redaktørens ansvar for universell utforming; Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted; Sju prinsipp for universell utforming. The Center for Universal Design lanserte i 1997 sju prinsipp for universell utforming. Prinsippa var først retta inn mot universell utforming av bygningar og uteområde, men har i dag generell gyldigheit Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar

Nordland fylkeskommune har ansvar for universell utforming innenfor egne tjenesteområder, jf. §§ 17 til 19 i likestillings- og diskrimineringsloven. Fylkeskommunen har som en sterk samfunnsaktør i fylket et ansvar for å gjøre samfunnet tilgjengelig og tilrettelagt for alle 2.3 Organisasjonsdirektør er delegert ansvaret for universell utforming av IKT ved NTNU. 2.4 Organisasjonsdirektør har ansvar for å revidere politikken og prinsippene, minimum hvert annet år, eller ved endringer i lovverk eller standarder Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Personer med særlig ansvar for universell utforming og tilrettelegging ved UH-institusjonene har god kunnskap om nye krav, men vi har ikke undersøkt om deres forståelse av kravet samsvarer med Difi's. Vi har også intervjuet fag-/emneansvarlige på tre utvalgte studier LMUs ansvar og rolle - mandat Publisert: 13.nov 2017 Endret: 13.nov 2017 Universitets- og høgskoleloven § 4-3 hjemler hva LMU skal være og hvilke oppgaver utvalget skal ha Lett tilgjengelige, barrierefrie baderomsløsninger - for deg som ønsker en universell utforming uavhengig av alder eller spesifikke behov. Tilgjengelighet i hjemmet og spesielt på badet, er et veldig viktig aspekt som bør tas i betraktningen så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Å lage rom som passer for alle aldre, kommer alle til gode - fra barn til mennesker med nedsatt.

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

 1. g for kommuner og fylkeskommuner. Det har blitt gjort mye bra arbeid i nettverket allerede, og det gode arbeidet fortsetter i 2019. Målgruppen er ad
 2. g av IKT ved NTNU og Prinsipper for universell utfor
 3. g, vil enkelte alltid ha behov for individuelle tilrettelegginger. Både det kirkelige fellesråd, de ansatte og menighetsrådet har et felles ansvar for å legge forholdene til rette slik at alle får mulighet til å delta på en likeverdig måte. VI VIL
 4. g AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utfor
 5. g er en strategi for å oppnå et inkluderende og tilgjengelig samfunn. Universell utfor
 6. g av arbeids- og publikumsbygninger. Den tar for seg de grunnleggende prinsippene for hvordan slike bygninger kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Anvisningen tar utgangspunkt i plan- og bygningslovgivningen med vekt på TEK10, som fastsetter et

NS 11001 Universell utforming av byggverk - standard

Ansvaret for universell utforming er ofte feilplassert, og oppgavene på feltet blir dessverre ofte nedprioritert. Resultatet blir digitale løsninger som enten blir unødvendig dyre å gjøre bra eller blir unødvendig vanskelig å bruke for et stort spekter av brukere. Vi skal se på hvordan du kan heve kvaliteten på dine løsninger og samtidig skape merverdi både for nettstedseier og. Universell har hatt en rolle i gjennomføring av nåværende handlingsplan, og har hatt ansvaret for «FOU3: Universell utforming i universitets- og høgskolesektoren». På bakgrunn av dette er Universell naturlig nok mest opptatt av kompetanseutvikling når det gjelder universell utforming, men har også noen generelle betraktninger til den videre utviklingen Tilsyn for universell utforming av ikt følger opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til Likestillings- og diskrimineringslova. Tilsyn.. Alle nye ladested vil få minst én lader med universell utforming og prioritet for de med en bevegelsesutfordringer. Her vil personer i rullestol få enklere lading med nedsenket felt og ekstra plass. - Som ladeoperatør har vi et ansvar for å tilrettelegge ladelokasjonene våre for alle elbilister på veien Universell utforming, deltaking og likestilling er viktige premiss i arealplanlegging, der mennesket er i sentrum. Regional plan for folkehelse har planretningsliner som seier at kommuneplanens arealdel skal ha føresegner om universell utforming, og at ved planlegging av sentrumsområde i byar og tettstader skal omsyn til universell utforming leggjast til grunn

 1. g stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utfor
 2. g skal være tydelig beskrevet i virksomheten. Utfordringen er ofte at den som er ansvarlig, er for langt unna til å kontrollere dette arbeidet, og at oppgaven pulveriseres. Her kommer tre tips for å lykkes: 1. Styring, oppfølging og ledelsesfokus
 3. g. Krav til universell utfor

Universell utforming. Kommunens ansvar må avgrenses mot barnehageeiers plikt til universell utforming (se likestillings- og diskrimineringsloven § 17). Virksomheter som er rettet mot allmennheten har en plikt til universell utforming Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. Universell utforming ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utforming ligger det både en (folkevalgte) samt til private samarbeidspartnere som ville ha ansvar for utbygging av barnehage og skoler

1 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø 2019- 2022 Vedtatt av rektor 23.04.2019 Innledning Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 2, § 11 og § 16 Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Det er ikke én på teamet som skal ha ansvar for universell utforming - det er alle. Jeg er designer og jobber med konsept og universell utforming hos Halogen, og jeg har CP (Cerebral Parese).. Jeg oppfordrer til å se på universell utforming med hverdagsbriller Universell utforming og individuell tilpasning 2016-2018 Vedtak i styret sak 33/16, 5.april 2016 . 2 ansvar for å fremme sine behov, og dette bør gjøres før studiestart. Det er også viktig at studenter med tilretteleggingsbehov blir inkludert i sosiale arrangemen

Universell utforming - Universitetets senter for

Lyngdal Helsehus - 07 Media Sør

IT-løsninger skal som hovedregel være universelt utformet.. Kravene gjelder for både offentlig og privat sektor, og er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.. Du må tenke på universell utforming i alle utviklingsløp, også når det handler om redesign eller nye løsninger 1. Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utfor-ming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere. 2. Utarbeide en fylkesdelplan for universell utforming. 1.2.2 Fylkesdelplanens virkning og statu Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig - på en likeverdig måte. Begrepet er også kjent som: Design for alle. Utforming for alle. Inkluderende utforming. Universell design. Tilgjengelighetsdesign. Du kan for eksempel universelt utforme Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» Forskriften om universell utforming trådte i kraft i 2014, og sier at alle nye nettløsninger skal være universelt utformet. Fra 2021 skal alle IKT-løsninger være universelt utformet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvaret for å føre tilsyn for universell utforming av IKT. Krav og regelverk (uu.difi.no

Universell utforming handler om inkluderende tjenester og løsninger som gjør at alle miljøer - både private og offentlige - skal kunne brukes av alle, uansett fysiske forutsetninger. For oss handler det om å hjelpe deg med visuell kommunikasjon med fokus på tydelighet og økt tilgjengelighet Universell utforming (uu) har mye å si for hvor godt ditt nettsted blir oppfattet og oppleves, både av målgruppen din og av søkemotorer som Google.Med Episerver som plattform og våre dyktige partnere med på laget, kan du sørge for god tilgjengelighet på eget nettsted Samfunnsplanlegging og universell utforming er et studieemne som sikter mot å gi kunnskap til å støtte opp under implementering av nye politiske og juridiske føringer for likeverd og med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester). Dato for samlinger. Uke 2: 13.-15. jan. 2021; Uke 10: 9.-12. 11.1 Ansvar «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming» (regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids- og publikumsbygninger; NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger; Standardene er viktige verktøy for spesifisering av krav til bygninger og bygde omgivelser i henhold til samfunnets behov. Disse standardene for universell utforming av byggverk kom i ny utgave i 2018 Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgåver på alle område, unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har einerett på å fastsetje og gje ut Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO. Nokre eksempel på standardar. NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk - Del 2 Bolige Videre har du lyst til å være en pådriver for universell utforming, og har et ønske om å utvikle deg videre og ta et større ansvar for designprosessen i utfordrende prosjekter. Du evner å bygge relasjoner, være en god rådgiver, begeistre og stå på for å skape gode, universelt utformede brukeropplevelser

Tiltak IKT1 Hovedprosjekt for å avklare universell utforming innen IKT Tiltaket omfatter kartlegging av hva som skal anskaffes, hvem som har ansvaret, organisering av tilsyn, utarbeidelse av forskrift, informasjonsmateriell mv. Tiltaket er knyttet opp mot diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Tiltak nasjonale utviklingsprosjekt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for flere aktiviteter hvor universell utforming inngår innenfor virkeområdet til plandelen av plan- og bygningsloven.De er knyttet til Planavdelingens oppgaver i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 - 19 og forvaltning av tilskuddsordninger henhold til universell utforming. For Miljøverndepartementet er det avgjørende at de berørte aktørene blir bevisstgjort sitt eget ansvar for å innlemme universell utforming i sin politikkutforming. Samtidig som at aktørene ser viktigheten av at universell utforming legges til grunn helt fra planleggingsfasen Dermed måtte sameiet ta ansvar selv, og engasjerte Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik, til å vurdere om myndighetenes krav til universell utforming var oppfylt. - Dette har vært en kostbar og unødvendig prosess, men vi så ingen annen utvei da kommunen ikke ville bistå oss, forteller Torstein Steine, som sitter i styret for sameiet

Snart kommer også et EU-direktiv med regler om universell utforming, som trolig kommer til å pålegge medlemslandene å følge WCAG 2.1. Alle har ansvar. Jeg hadde en gang en produkteier som sa at det bare var for utviklerne å legge inn universell utforming i koden. Ingenting kan være så feil Universell utforming handler om at produkter og omgivelser er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er nedfelt i bl.a. plan og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1 REGIONAL PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING -Buskerud mot 2025 REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, vedtatt i Fylkesutvalget 20.08.2013 Bakgrunn Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025, ble vedtatt i Fylkestinget 28. april 2011. Som det fremgår av plan- og bygningsloven (§ 8-1), skal det til en regional pla De norske lovkravene til universell utforming av IKT-løsninger omfatter alle typer nettsteder, inkludert sosiale medier. Virksomheter, statlige organer, departement og direktorater er omfattet av kravene til universell utforming. Reglene gjelder uansett hvor stor avdelingen eller organet er, og øverste leder sitter med ansvaret for at reglene for universell utforming bli

Parallelle sesjoner 3 - Universellkonferansen 2019

Ansvar for redaksjonelt innhold - Universell utforming

Ansvar: Utviklingsavdelingen eller andre som lager regionale planer. Hovedmål 2: Universell utforming skal ivaretas i kommune- og reguleringsplanleggingen. Tiltak: Fylkeskommunen skal i plansaker påse at hensynet til universell utforming er ivaretatt i tråd med Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 Strategi for universell utforming I 2008 vedtok NAL's styre «Strategi for universell utforming», hvor det fastslås både bransjens og organisasjonens ansvar for å oppnå universell utforming. Den går også videre og sier at det langsiktige måtet er å bidra til at inkluderende design blir en tenkemåte,. Kommunen har ansvar for at kommunale veier og utendørsanlegg for rekreasjon tilrettelegges for universell utforming så langt det er mulig. Universell utforming skal ligge til grunn i all planlegging av nye områder. Gode rutiner for drift og vedlikehold er også av stor betydning for at tilgjengeligheten er tilstede hele året Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.( Wikipedia) Det er et felles ansvar for alle enheter å tilrettelegge for universell utforming innenfor sitt område. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan gi konkrete råd i enkeltsaker

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon64 Presentasjon av stillingen: Vi søker en ansvarsbevisst, engasjert og faglig trygg medarbeider som kan være med på å sikre at Bane NOR ivaretar det lovpålagte ansvaret for universell utforming av togstasjoner og knutepunkt og andre eiendommer i porteføljen Universell utforming har vært en del av det offentlige ordskiftet i Norge siden 1997 (Lid, 2009). Målet med universell utforming er at alle, i så stor utstrekning som mulig, skal kunne bruke produkter, omgivelser, programmer og tjenester Universell utforming skal bidra til å bedre fremkommeligheten for alle. Det betyr at en må iverksette tiltak som gjør det enklere for mennesker med f. eks. nedsatt syn, hørsel, bevegelig- Fra 2010 er ansvaret for de fleste ferjesamband overført til fylkes-kommunene Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens..

universell utforming - Store norske leksiko

Universell Utforming AS Forord Maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. I mange deler av landet er ferger en viktig del av reisekjeden for innbyggerne, enten strekningene utgjør hoveddelen av reisen eller er en del av ruten kombinert med for eksempel bussreise Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsplassen er dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Regelverk om utforming av arbeidsplassen. Se kravene til arbeidsplasser og arbeidslokaler i arbeidsplassforskriften Vi presiserer at plassering av taktile løsninger i vår katalog kun er veiledende, da reglene for universell utforming kan endres over tid. Det er kundens eget ansvar å påse at plassering av taktile løsninger er etter dagens normer og regler. 300 mm 600 mm 300 mm 600 mm 600 mm 4-5 mm 600 mm 600 mm 4-5 mm 600 mm 1000 mm 600 m Ansvaret for universell utforming ligger i seksjon Vedlikehold. Seksjonen består i dag av 21 dyktige og engasjerte kollegaer, bestående av 16 fast ansatte og 5 innleide konsulenter. Du vil bli en del av et fagmiljø med høy kompetanse innen vedlikehold av en moderne og kompleks bygningsmasse Universell utforming av uteoppholdsarealer må tas med allerede fra planinitiativet, spesielt når det gjelder arealdisponering, utforming og plassering av de forskjellige funksjonene planen skal ivareta. Kommunen har ansvar for barnehage, skole, lokal ferdsel, helsetjenester og kulturtilbud

Eliminasjon av urin - Helsearbeiderfag Vg2 - NDLA

Kva er universell utforming? Digitaliseringsdirektorate

Universell utforming for nettredaktører Kurset er for deg som ønsker å komme i gang med eller lære mer om universell utforming. Vi forklarer hvorfor og viser hvordan. Ta hele kurset, eller bruk det som oppslagsverk. Start kurset ME ansvar for universell utforming innen sitt. ansvarsområde og utarbeider handlingsprogram. En representant fra hver seksjon deltar. i de månedlige gruppemøtene, der arbeidet. med universell utforming er i fokus. I fylkesdelplanen for universell utforming. er det målsettinger om å øke kompetansen Ansvaret for universell utforming er ofte feilplassert, og oppgavene på feltet blir dessverre ofte nedprioritert. Innhold: Resultatet blir digitale løsninger som enten blir unødvendig dyre å gjøre bra eller blir unødvendig vanskelig å bruke for et stort spekter av brukere

Universell utforming - krav i offentlege anskaffingar

Fylksdelplan for universell utforming 1.2. UTARBEIDELSE AV FYLKESDELPLANEN 1.2.1.Bakgrunn for planen Bakgrunnen for utarbeidelse av en fylkesdelplan for universell utforming ligger i Fylkesplan for Rogaland 2006 - 2009, der universell utforming er fremhevet som en av rammeforutsetningene. Fylkesplanen forutsetter at universell utforming skal vær Universell utforming bidrar til tilgjengelighet. Samtidig favner universell utforming mye videre enn som så. Det handler om at alle skal kunne bruke de samme løsningene - uansett om det er inngangsdøra til rådhuset, skolen eller busstasjonen. En av hovedhensiktene med universell utforming er å bidra til deltakelse og like muligheter for. Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell.

Rullestol hjelpemiddelsentralen – Gummigranulat mikroplast

Prinsipper for universell utforming ved NTN

Universell utforming Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkluder Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Økt bruk og satsing på IKT og velferdsteknologi er sentralt i planen som består av totalt 47 tiltak. Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 -2019. Regionale mål. Tre regionale planer er under utarbeidelse i 2017 - 2018 universell utforming - innen 01.02.2010 2. Utarbeide forslag til Kommunedelplan for universell utforming 3. Utarbeide status over forbedringsområder, herunder universell utforming 4. Avklare hvilken virksomhet i kommunen som er ansvarlig i forhold til de ulike tiltakene 5. Avklare hvem som er ansvarlig for å kostnadsberegne de ulike tiltakene 6 Universell utforming handla om eit samfunn for alle, det kan også betyr at det skal være enkelt å ha med seg barnevogn og sykkel rundt omkring på offentlege stadar. Måndag den 5 november hadde vi i helse- og oppvekstfag fagdag som blant anna handla om dette

Universell utforming - Wikipedi

Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle Flerprosjektledelse - Universell Utforming

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt Man har plikt til å ta hensyn til universell utforming for ytelser som skal brukes av personer, enten allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiver, med mindre unntak kan begrunnes særskilt. Dersom plikten er regulert i lov eller forskrift, skal det vises til denne Universell utforming av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og likestilling for alle innbyggere, og at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Universell utforming må integreres på alle plannivåer og forvaltningsnivåer Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Hele reisekjeden med tog, buss, taxi og forbindelsene imellom skal følge standarden for universell utforming (UU) sa regjeringen allerede i 2009. I Akershus er det fortsatt uklart hvem som har ansvaret for å koordinere de ulike aktørene. Hele reisekjeder med universell utforming stiller store krav til aktørenes samarbeid og koordinering Universell utforming. Krav til universell utforming har ført til utvidet bruk av dørautomatikk i både næringsbygg og boligbygg. Vanligvis tenker man at funksjonshemmede skal kunne betjene inngangsdør og dør til HC-toalettet

 • Nederlandse ambassade ijsland.
 • Icloud mail drop login.
 • Nsb forsinkelser taxi.
 • Flytte pensjon.
 • Opposuits.
 • Hvordan koke makaroni.
 • Hur gammal blir en cocker spaniel.
 • Wetterradar weltkarte.
 • List of pc exclusive games.
 • Diavolo.
 • Skåla stryn.
 • Mayaindianere fakta.
 • Scampi oppskrift wok.
 • Luftig skyr.
 • Journalistikk lønn.
 • George lucas english.
 • Hvordan fungerer en symaskin.
 • Tannregulering barn refusjon.
 • Grove scones med kulturmelk.
 • Fotos auf cd brennen windows 7.
 • North face bag l.
 • Betongsliper jula.
 • Amfetamin oslo.
 • Wet n wild europe.
 • En sjømann går i land.
 • Sam jenkins größe.
 • Oppgi farskap.
 • Oppgi farskap.
 • Innradweg wasserburg mühldorf.
 • Sean bean filme & fernsehsendungen.
 • Og briller.
 • Angst bar grunder.
 • 2856 warm blush.
 • Ingen årsak på engelsk.
 • Geist schminken gesicht kind.
 • Ford transit custom erfaringer.
 • Hva er mobbing på arbeidsplassen.
 • Bmw motorrad münchen ersatzteile.
 • Sove triks baby.
 • Auslandsadoption vermittlungsstellen bayern.
 • Slutte i ny jobb etter kort tid.