Home

Forsvarsbygg evenes

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg bygger vei til planlagt radaranlegg i Vard Vi er i gang med utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly. Hovedbasen for kampflyene skal ligge på Ørland flystasjon i Trøndelag. Byggeprosjekt Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med vedlegg til planmyndigheten, Kommunal- og moderniserings departementet. Forsvarsdepartementet ga Forsvarsbygg i oppdrag å sette i gang planarbeidet med utarbeidelse av en ny reguleringsplan for Evenes flystasjon i januar 2017 Forsvarsbygg planlegger å dekke behovet for utleieboliger ved å inngå avtaler for korttidsleie og langtidsleie av utleieboliger. Boliger i Evenes og Tjeldsund kommune. Det er planlagt at utleieboligene skal etableres i Evenes kommune og Tjeldsund kommune innenfor en kjøreavstand på inntil 50 km fra Evenes flystasjon

Forsvarsbygg Vi bygger og drifter Byggeprosjekter Evenes flystasjon Statlig reguleringsplan med konsekvensutredninger Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Bildet viser et kartutsnitt for planområdet til flyplassområdet Uten nødvendige tillatelser har Forsvarsbygg satt opp gjerder i Nautå naturreservat i Nordland. Nå blir Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet av Fylkesmannen i Nordland Miljøpartiet De grønne krever at Forsvarsbygg stanser arbeidet med gjerdebygging ved nye Evenes flystasjon, mens politiet etterforsker om de har brutt naturmangfoldloven

Om Evenes flystasjon - Forsvarsbygg

Evenes flystasjons hovedoppgave var å være knutepunkt for mottak av allierte styrker til Norge. Luftvern var den første (og eneste) operative avdelingen som har hatt Evenes flystasjon som base. Allerede i 1979 ble det etablert et forsterket L-60 batteri til forsvar av flystasjonen Under overskriften: Enighet om en sikker og god hangarplassering på Evenes har Forsvarsbygg, Avinor og Forsvaret sendt ut en felles pressemelding om et de har blitt enige om hvor de nye hangaren skal plasseres på Evenes Allerede neste år håper Forsvarsbygg at all nødvendig bygningsmasse skal være klar for etableringen av luftvern på Evenes flystasjon. Skal beskytte Ofoten. Det er to typer luftvern som skal etableres på Evenes. Et luftvern for nærforsvar av Evenes flytasjon, Ramsund orlogsstasjon, samt innsettingsområder for allierte styrker i Ofoten I pressemeldingen sier Forsvarsbygg seg fornøyd med at netopp Syvertsen skal sørge for å både sikre gjennomføringen av utbyggingen av nye Evenes flystasjon, og holde fremdriften på utbyggingen. - Vi er inne i en tidskritisk fase, hvor det er store investeringer som skal på plass og vi skal ta imot de første flyene allerede høsten 2021, opplyser Forsvarsbygg videre i pressemeldingen Forsvarsbygg Evenes kommune. Søk på bedriftens nettsted. Prosjektleder utbygging Evenes Flystasjon - FORSVARSBYGG Forsvarsbygg Evenes kommune for 2 uker siden Bli en av de 25 første søkerne. Se hvem Forsvarsbygg har ansatt i denne stillingen. Søk på bedriftens nettsted Lagre

Evenes: Boliger utenfor basen - orientering - Forsvarsbygg

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning - Forsvarsbygg

 1. Forsvarsbygg bygde for 3,5 milliardar i 2018; Asker Entreprenør bygger forlegning for Forsvarsbygg på Kolsås; Varsler stor Forsvarsbygg-aktivitet - Det er en opprusting i gang; Storkontrakt til Harstad Maskin på Evenes; Anleggsboom på Evenes; Forsvarsbygg vil bekjempe useriøse aktører; Historisk bygning på Akershus festning blir.
 2. Arbeidssted vil være på Evenes de første årene. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen er plassert i Forsvarsbygg avdeling Prosjekt og utvikling som leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i hele landet. Investeringene er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter
 3. For få boliger. Samtidig er utbyggingen i Evenes i full gang. Allerede neste år skal 100 ansatte være på plass ved flystasjonen. Når basen er fullt operativ i 2022 er det estimert over 600.
 4. Private eiere i Evenes og Tjeldsund kommune responderte positivt på å leie ut boliger i forbindelse med oppbyggingen av nye Evenes flystasjon, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding. - Vi finteller nå de kommunale byggeområdene vi har i hele kommunen for å sjekke nøyaktig status på byggeklare tomter
 5. Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg var trygg på at kostnadsrammen på 4,2 milliarder kroner ville holde da han leverte sin anbefaling for løsning på Evenes.. Nå har eksterne konsulenter knust tallene og analysert de anbefalte løsningene og mener det er en større sannsynlighet for en økning enn en reduksjon i kostnadene for utbyggingen, skriver Fremover
 6. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år. Forsvarsbygg søker etter en prosjektøkonom som har som hovedoppgaver å rådgi prosjektleder innen prosjektøkonomi, anskaffelser og dokumenthåndtering. Arbeidssted er for tiden Evenes, Harstad eller Bardufoss
 7. Forsvarsbygg søker to erfarne prosjektledere til utbyggingen på Evenes flystasjon. Prosjektlederne skal sørge for detaljprosjektering, tilbudsinnhenting og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Stillingene rapporter til prosjektsjef. Arbeidssted vil være Evenes

Forsvarsbygg Evenes kommune for 4 dager siden Bli en av de 25 første søkerne. Se hvem Forsvarsbygg har ansatt i denne stillingen. Søk på bedriftens nettsted Lagre. Lagre stilling. Lagre denne stillingen med din eksisterende LinkedIn-profil, eller opprette en ny Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av den nye hangaren på Evenes lufthavn som ivaretar både militære og sivile interesser. Kommer de ikke i mål, vil det påføre. Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Forslag til planprogram 19.juni 2017 2.2 Planområdet Forslag til planavgrensning i planprogrammet omfatter bl.a. følgende områder: o Forsvarets areal på Evenes flystasjon utgjør 1,6 km2. o Forsvarets arealer nærmest Fv 722, utgjør ca 0,3 km

I tillegg er Forsvarsbygg allerede tungt inne på flystasjonen med en særdeles kompetent gjeng. Vi har også god dialog med vertskommunen Evenes, som vi er avhengig av å ha et godt samarbeid med. Hovedinntrykket mitt er at aktører rundt flystasjonen er positive og spente på Luftforsvaret sin re-etablering på Evenes, sier Holand Forsvarsbygg anmeldt for ulovlige inngrep i Evenes: - Beklager på det sterkeste Skrevet av Vilde Øines Nybakken 17.06.2020 11:30 - OPPDATERT 17.06.2020 13:4 På Evenes er Forsvarsbygg nå helt i oppstartsfasen, og har startet planlegging av en utbygging for omtrent 4,1 milliarder kroner. De første kontraktene på Evenes er allerede signert. Harstad Maskin vant i fjor kontrakt for forberedende grunnarbeid til anleggshotellet og byggherrekontor inne på stasjonsområdet

Forstudien danner grunnlag for etterfølgende forprosjektering i regi av Forsvarsbygg. Dette utredningsarbeidet har samtidig bidratt til å kvalitetssikre de forutsetninger, behov og kostnadsvurderinger av Evenes-alternativet som ble presentert for Stortinget i Prop. 151 S (2015-2016), og som Stortinget besluttet gjennom behandlingen av Innst. 62 S (2016-2017) Turbulensen fra hangaren på Evenes: Kan koste flyselskaper og passasjerer flere millioner kroner Superflyene kommer før hangaren er ferdig: Nå vurderes andre baser enn Evenes Forsvarsbygg flytter fra Bardufoss: Overfører 60-70 arbeidsplasser til nabokommune I Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Hålogaland er det ledig fast stilling som Arenaleder med ansvar for Arena Evenes og lokasjonene mellom Evenes og Bjerkvik. Stillingen er underlagt driftsavdelingen, som har direkte ansvar for driftstjenesten i regionen o Forsvarsbygg skal kjøpe energi i form av sirkulerende varmt- og kaldtvann, basert på fornybare ressurser som flis. Vi har en opsjon på kjøp av energi i ytterligere 10 år. Energileveransene skal dekke både Forsvarets og Avinors behov for varme og kjøling på Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Forsvarsbygg, Avinor og Evenes kommune gir innspill Vår plangrense går inntil vegareal, dvs SVVs eiendom Avklart med SVV i møte 14.03.17 . Avinor og koordinering sivil drift Regelmessige møter med Avinor på direktørnivå, gjensidig informasjon og oppdatering Anleggsboom på Evenes. 31.1.2019 12:31:52 CET | Forsvarsbygg. Del. Vel 20 entrepriser skal ut i 2019 i forbindelse med utbyggingen av nye Evenes flystasjon. Næringslivet i regionen møtte opp for å få ny informasjon om entreprisene som kommer på Evenes Det var stor interesse blant innbyggerne da Forsvarsbygg orienterte om planprosessen i forbindelse med den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Forsvarsbygg er godt i gang med utvikling av nye Evenes flystasjon, og anbudet med landmåling er viktig å få på plass for å holde fremdriften på utviklingen av flystasjonen. Rammeavtalen har en anslått verdi til vel 17 millioner kroner eks. mva

Konseptvalgutredning Evenes flystasjon (ugradert versjon) 5 1 Innledning I 2012 vedtok Stortinget at det skulle etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon (Innst. 388 (2012-2013), jf. Prop. 73 S (2012-2013)). I 2016 vedto Regjeringen har besluttet å anskaffe nye maritime patruljefly. Disse skal lokaliseres på Evenes, sammen med de fremskutte kampflyene. QRA-beredskap overføres fra Bodø til Evenes 1. januar 2022. Evenes flystasjon skal derfor være klar for operasjoner me.. Evenes ble ikke vurdert på grunn av innspill fra Forsvarsbygg om at Evenes ikke var aktuell grunnet pågående byggeaktivitet. Etter dette har Forsvaret fått ny informasjon om byggeaktiviteten på Evenes, som likevel gjør denne flystasjonen til et mulig alternativ Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes. Publisert 17.06.2020 Grunnlaget for anmeldelsen er at det i forbindelse med etablering av gjerder ved Evenes flystasjon er fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser

Forsvarsbygg kampflybase er organisert som et eget prosjekt for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene på Ørland og Evenes, knyttet til anskaffelse av nye kampfly og maritime patruljefly for Forsvaret. Kampflybaseprosjektet rapporterer direkte til direktør Forsvarsbygg, og har et eget prosjektstyre Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen av nye Evenes flystasjon. Norges nye kampfly, F-35, skal være operativ på Evenes fra 2021. Flyplassen skal som kjent være fremskutt base for kampflyene. Året etter, i 2022, er det meningen at de nye maritime patruljeflyene P8 Poseidon (MPA) skal ha Evenes som hovedbase Forsvarsbygg søker prosjektsikkerhetskoordinator til prosjekt kampflybase i avdeling prosjekt og avhending. Kampflybaseprosjektet er byggherre og ansvarlig for planlegging og utbygging av Evenes flystasjon til base for Maritime patruljefly og fremskutt base for F-35 Evenes flystasjon er en militær flystasjon ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes i Evenes kommune, som ble etablert i 1979. Forsvarsbygg fikk i oppdrag å sikre at tilstrekkelig bygg og anlegg (EBA) samt infrastruktur er på plass innen 1. august. 2022

Vi ønsker her å informere om prosessen med å utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime overvåkningsfly. Du kan også følge arbeidet på >>Forsvarsbygg hjemmeside. (Illustrasjon.: Forsvarsbygg Forsvarsbygg er godt i gang med utvikling av nye Evenes flystasjon for Forsvaret, og anbudet med byggeledelse er viktig å få på plass for å holde fremdriften på utviklingen av flystasjonen. Sweco skal stille med kompetanse innen byggeledelse på enkeltprosjekter, SHA-koordinator for utførelsesfasen, samt fagingeniører Åpent informasjonsmøte om Evenes og åpen dag i Evenes rådhus http://bit.ly/2shjQw Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes. DEL ( Fremover ): I forbindelse med bygging av gjerder ved Evenes flystasjon, er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og kjørt med motoriserte kjøretøy i Nautå naturreservat - uten tillatelse

Tirsdag tar formannskapet i Evenes stilling til om de skal kjøpe fem tomter, en i Bogen og fire på Liland. I saksfremlegget står det at rådmann Bjørn Tore Sørensen oppfatter det som fordelaktig at Evenes kommune erverver tomtene til takst fra Forsvarsbygg forsvarsbygg.no Forsvarssjefen orientert om utbyggingen på Evenes I likhet med sin forgjenger brukte Eirik Kristoffersen sin første arbeidsdag som forsvarssjef til å besøke en flystasjon under utbygging Det er inngått en avtale mellom Norsk Bioenergi AS, Forsvarsbygg og Avinor med kjøp av energi i 20 til 30 år. Leverandøren skal bygge energisentralen basert på flisfyring. Det skal leveres varme og kjøling til både Forsvaret og Avinor for lufthavna og nye Evenes flystasjon. Dette melder Forsvarsbygg. - Denne avtale Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser. I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker. En samling av ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern, er derfor den beste løsningen operativt Forsvarsbygg investerte for tre milliardar i 2017; Forsvarsbygg med OPS-prosjekt på Ørland; Forsvarsbygg inngår rammeavtale med Multiconsult knytta til nye ubåtar; Forsvarsbygg halvveis på Ørlandet og tar av på Evenes; Forsvarsbygg: Sjette kontrakt på støytiltak; Forsvarsbygg miljørydder en million kvadratmete

Anmelder Forsvarsbygg for arbeid ved Evenes flystasjon

 1. Forsvarsbygg jobber etter planen med å utbedre rullebanen for å ta i mot de nye kampflyene som ankommer Evenes høsten 2021. #luftforsvaret #forsvarsbygg #f35 #forsvaret #evenesflystajson #evenes . I forbindelse med utviklingen av nye Evenes flystasjon for Forsvaret, skal det gjøres en del arbeid i sør-enden av rullebanen
 2. Forsvarsbygg finansierer vel halvparten av dette for å sikre strømleveransen til nye Evenes flystasjon. En del av det grønne skiftet Direktør for Hålogaland Kraft, Ida Texmo Prytz, la vekt på at trafostasjonen representerer det grønne skiftet, sikre effektbehovet for Forsvaret og tilrettelegge for fremtidige industrietableringer
 3. - Evenes kommune er glad for å se de første forsvarsansatte på plass i lokalmiljøet i vertskommunen for flystasjonen. Forsvarsbygg har gjort et solid arbeid med å skaffe gode boliger til sine ansatte, og vi er helt sikre på at dette vil bli ei god løsning for både Forsvaret og kommunen, skriver ordfører Terje Bartholsen
 4. R00738 - Rammeavtale byggentreprenørtjenester - Forsvarsbygg - Region Hålogaland Publisert av: Forsvarsbygg Kunngjøringstype: Tildelin

Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser. Her kan du lese rapporten: Rapport - Konsekvenser av turbulens fra planlagt hangar for maritime patruljefly på Evenes flystasjon.pd Forsvarsbygg, Avinor og Evenes kommune (parsell 15). Sakens komplekse natur, anleggets viktighet for nasjonale målsettinger samt den stramme tidsfristen for gjennomføring har medført at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har vurdert bruk av statlig plan. Uavhengig av plantype e

Evenes folkebibliotek ligger i Evenes samfunnshus i Bogen. Gratis lån av bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrift og videofilmer samt musikk på CD og kassett. Det vi ikke har her, kan vi som regel skaffe fra andre bibliotek - og gjør det gjerne! Åpningstider: Mandag 17-20, tirsdag 10-13, onsdag 17-20 Forsvarsbygg sendte 12. desember ut en pressemelding om at det var oppnådd enighet om plassering av hangaren til de nye P8-flyene som skal stasjoneres på Evenes. I pressemeldingen står følgende: «Avinor har sendt søknad om endelig godkjenning til Luftfarttilsynet. Forsvarsbygg jobber etter planen med å utbedre rullebanen for å ta i mot de nye kampflyene som ankommer Evenes høsten 2021. # luftforsvaret # forsvarsbygg # f35 # forsvaret # evenesflystajson # evenes

Klagesak til behandling - Pålegg om retting - Nautå naturreservat - Evenes naturreservat. Forsvarsbygg har klaget på Fylkesmannens pålegg om retting av tiltak innenfor Nautå Pålegget omfatter stans av pågående utslipp som er ført inn i verneområdet og fjerning av perimeter/gjerde ført opp innenfor verneområdet. Miljødirektorate Du finner 95 ledige stillinger med søkeordet evenes på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Forsvarsbygg, Oslo. 2,348 likes · 70 talking about this · 134 were here. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert.Vi bygger og tar hånd om.. Peab Bjørn Bygg har fått i oppdrag fra Forsvarsbygg å bygge et kontorbygg på Evenes flystasjon. Kontrakten har en verdi på ca. 18 MNOK eks. mva. Det er i forbindelse med den kommende utbyggingen på Evenes at Forsvarsbygg skal etablere et kontorbygg på flystasjonen. Bygget får sluse mot midlertidige brakkerigger, og oppføres i to etasjer - Vi setter pris på at et firma fra Finnmark regner og vinner en konkurranse inne på flystasjonen på Evenes. Det er interessant for oss at et firma fra vesentlig lenger nord enn regionen rundt Evenes deltar på våre anbud, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg

Utbyggingssjef Evenes (fung) Forsvarsbygg des. 2017-aug. 2018 9 måneder. Evenes, Nordland, Norge Prosjektsjef Forsvarsbygg kampflybase mar. 2015-des. 2017 2 år 10 måneder. Ørlandet Forsvarsbygg 7 år 7 måneder Senior prosjektleder. Forsvarsbygg - Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norway - Rated 2.8 based on 14 Reviews Firmaet i seg selv vet jeg ikke mye om men forsvarsbygg bilen som..

MDG raser mot Forsvarsbygg etter gjerdebygging på Evenes

Type bygg: Messebygg, Adm bygg, Bef forlegning og Mannskapsforlegning Lokasjon: Evenes Flystasjon Byggherre: Forsvarsbygg Evenes Kampflybase Entreprisetype: Generalentreprise Periode: 18 Mnd / 2019-2020 Størrelse: Ca. 8100 m2 Omfang: Ca. 100 MNO Forsvarsbygg bygger ut på Evenes for ca. 4,1 milliarder kroner - fornyelse og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater. BP3 Prosjekt er engasjert som prosjektleder inventar for en rekke bygg på Evenes - Forsyningsbygg, Hundetjenestebygg, Luftvernbygg, Forlegninger, Baseskvadron og sykestue Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes. Publisert 17.06.2020 Grunnlaget for anmeldelsen er at det i forbindelse med etablering av gjerder ved Evenes flystasjon er fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser

Flystasjon - Evenes

 1. Forsvarsbygg skal gjennomføre konkurranse for innleie av boliger i Evenes og Tjeldsund kommune. Publisert 20. mars 2020. Lytt til teksten Innstillinger. For å kompensere for det avlyste informasjonsmøtet den 11, mars har Forsvarsbygg utarbeidet en kort orientering om innleie av boliger
 2. Forsvarsbygg har klaget på Fylkesmannen i Nordland sitt pålegg om retting av tiltak som er gjort innenfor Nautå naturreservat i Evenes. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å endre vedtakene som er gjort, og oversender klagen fra Forsvarsbygg til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse
 3. Forsvarsbygg frykter «en svært stor merkostnad» dersom massene som skal graves ut for å gjøre plass til hangarer til de nye overvåkingsflyene på Evenes må transporteres og deponeres i et mottaksanlegg for forurensede masser
 4. Heller ikke Forsvarsbygg ønsker å kommentere saken og viser til at det er Forsvarsdepartementet som skal uttale seg i saken. Økte kostnader Stortinget vedtok i juni 2019 et prosjekt for å etablere et nytt hangarbygg på Evenes for de maritime patruljeflyene (MPA)

Fremover - Avinor om ny hangar på Evenes: - Sikkerheten

Evenes: Nye kontrakter for elektro lavspent og høyspent er signert. Dette er en del av det store infrastrukturprosjektet for utvikling av nye Evenes flystasjon. Les nyheter på Forsvarsbyggs hjemmeside Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes. Tips oss. 902 10 100 [email protected] (Fremover): I forbindelse med bygging av gjerder ved Evenes flystasjon, er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og kjørt med motoriserte kjøretøy i Nautå naturreservat - uten tillatelse Figurer og bilder til oversendelse av klage på pålegg - Evenes Figur 1. Oversiktskart som viser plassering av kartutsnitt fra oppmåling, skisse over overvannsanlegg fra Forsvarsbygg, oppgått areal med finsedimenter fra befaring 07.07.20, aktuelle målepunkter fra Forsvarsbyggs vannovervåking og plassering av bilder. Bilde 1 og 2 er u. off

0020

Forsvarsbygg. Superflyene kommer før hangaren er ferdig: Nå vurderes andre baser enn Evenes. Luftvingsjefen: - Evenes blir Forsvarets viktigste base i nord. Avinor-sjefen bekreftet at han ville bli kvitt Evenes. Nå ber ordføreren om en avklaring Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending Collage av skisse fra Forsvarsbygg og flybilde av Evenes. Baneavising og utslipp. I denne presentasjonen kommer det endelig fram at det foreligger en stor utfordring rundt avising av rullebanen og jagerfly. Fra Forsvarsbyggs presentasjon 22.06.17. Urea er i dag totalforbudt å bruke på Evenes Evenes flystasjon. Skanska Husfabrikken i Steinkjer har signert kontrakt med Forsvarsbygg for bygging av én ny mannskap- og to nye befalsforlegninger på nye Evenes flystasjon. Soldatene og befalet som skal jobbe på nye Evenes flystasjon, kan ta i bruk nye forlegninger sommeren 2021 Nyheter Evenes flystasjon: Forsvarsbygg inngår kontrakt på rådgivningstjenester. Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med ÅF Advansia på vel 63 millioner kroner med varighet på sju år for leveranse av rådgivningstjenester i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon

Fremover - Etablerer luftvern på Evenes: Skal stå klart

Forsvaret trenger boliger utenfor nye Evenes flystasjon. Her kan du oppdatere deg på siste informasjon vedrørende denne saken Forsvarsbygg har fasiliteter for entreprenørene som har oppdrag inne på basen. Ved det administrative området er det anleggskontorer, anleggshotell, kantine, vaske- og treningsrom. − Vi vil benytte anleggshotellet når vi rigger oss til på Evenes Georgsen bruker rutene med Widerøe på Andenes, og Evenes - Bodø ruten. - Forsvarsbygg er aktive brukere av flyrutene, for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde den bygningsmassen vi har. KAMPFLYBASEN PÅ EVENESNARVIK (): Forsvarsbygg melder nå at de er klare for å lyse ut konkurransen om bygging av et anleggshotell og byggherrekontorer på Evenes flystasjon.. Litt mindre enn på Ørland. På Forsvarsbygg sine hjemmesider, som omhandler kampflybaseprosjektet, kommer det fram at konkurransen vil bli lagt ut på Doffin i løpet av fjerde kvartal i år Sweco har inngått en rammeavtale om byggeledelse med Forsvarsbygg til en anslått verdi av vel 60 millioner kroner eksklusive mva. Nærmere 200 personer fra næringslivet møtte opp for å få informasjon om utbyggingen som kommer på nye Evenes flystasjon de nærmeste årene. Det kom deltagere fra Oslo, Trondheim, Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen og Finnmark for [

Fremover - Har ansatt sjef for utbyggingen på Evenes: - Vi

I løpet av 2019 har Forsvarsbygg inngått kontrakter i forbindelse med utbyggingen for Forsvaret på Evenes for over en milliard kroner. 2020 og årene fremover kommer til å bli vel så hektisk. Les mer om Søk etter nye Forsvarsbygg-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år Gardermoen (avsluttet 1998), Molde lufthavn, Evenes lufthavn samt Lakselv lufthavn/Banak. Arbeidene på Banak har vært utført i regi av FBT/Forsvarsbygg. Rullebanen på Evenes ble reasfaltert i 1994. Som nytt toppdekke ble valgt Ska16 med bitumen B180 som bindemiddel. Arbeidsresepten finnes i bilag 1 (Fremover:) Forsvarsbygg har nå levert fra seg anbefalingen fra en såkalt alternativstudie for utbyggingen av kampflybasen og basen for de maritime patruljeflyene på Evenes

Rødsmoen

Forsvarsbygg ansetter Prosjektleder utbygging Evenes

Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med rådgivningsfirma ÅF Advansia på vel 63 millioner kroner med varighet på sju år for leveranse av rådgivningstjenester i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon. ÅF vant prekvalifiseringen der fem firma søkte og tre ble prekvalifisert. De vant konkurransen basert på pris. For sju år Forsvarsbygg har allerede to kontrakter [ Klargjøringer på Evenes http://bit.ly/2tVr5r Forsvarsbygg jobber jevnt og trutt med å utvikle nye Evenes flystasjon. Ny kontrakt inngått med Harstad Maskin AS for anleggsarbeid

Forsvarsbygg arrangerte et entreprenørmøte for næringslivet 29. januar i Bogen, Evenes kommune, og vel 110 meldte sin interesse for møtet. I løpet av tre år skal nye Evenes flystasjon være klar til å ta imot både F35-flyene og de fem maritime overvåkningsflyene. I tillegg skal en reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn Evenes vedtas Forsvarsbygg vil ha Ørland som jagerflybase (VG Nett) Hensynet til støy og miljø gjør at også Forsvarsbygg anbefaler Ørland som base for Forsvarets nye jagerfly Ny utbyggingssjef for Evenes. John Ommund Syvertsen (46) er tilsatt som utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg. - Vi er svært godt fornøyd med at de. Møteplan i dag. Kl. 09:30-09:40 Informasjon og bakgrunn -Rolf Lossius, Rådmann Evenes kommune Kl. 09:40-10:10 Presentasjon statlige planprosesser; 10 min for hver av aktørene; Statens vegvesen, Avinor og Forsvarsbygg Kl. 10:10-10:20 Pause Kl. 10:20-11:00 Presentasjon av forslag til planprosess områdeplan Evenes Lufthavn / Nautå ved Evenes kommun Forsvarsbygg skal investere for 4,1 milliarder (2017-kroner) de nærmeste årene med utbyggingen av nye Evenes flystasjon. Intensjonsavtale med A-krimsentret i Nordland Politioverbetjent Per Thomassen, som er koordinerende leder av A-krimsenteret i Nordland, forteller at det er skremmende mange tilfeller der arbeidstakere blir utnyttet av norske arbeidsgivere

Forsvarsbygg trenger å styrke bemanningen på drifts- og vedlikeholdssiden. Stillingen er lokalisert til Trondenes, men reiser og arbeid til våre lokasjoner ved Ramsund og Evenes utgjør en del av stillingen. Stillingen rapporterer til Arenaleder/driftsplanlegger. Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet Nok ein kontrakt er signert for oppdrag inne på nye Evenes flystasjon. Ny entreprenør er Bertelsen & Garpestad frå Egersund. #luftforsvaret#forsvarsbygg#evenesflystasjon#Evenes#kampflybas - Vi setter pris på at et firma fra Finnmark regner og vinner en konkurranse inne på flystasjonen på Evenes. Det er interessant for oss at firma vesentlig lenger nord enn regionen rundt Evenes deltar på våre anbud, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg

Forsvarsbygg | 11.369 følgere på LinkedIn | Forsvarsbygg (The Norwegian Defense Estates Agency) is the largest property management enterprise in Norway. We build, operate and sell property for the Armed Forces. We provide solutions to public property issues, balancing between public administration and commercial business 1. Kort om Forsvarsbygg og anskaffelser i Forsvarsbygg. v/ Lena Bratsberg, leder seksjon rammeavtaler og innkjøp 2. Nye Evenes flystasjon og kommende prosjekter v/ Olaf Dobloug, prosjektdirektør 3. Andre investeringsprosjekter v/Olaf 4. Rammeavtaler og mindre tiltak i regionene 2020 v/Lena 5. Oppsummering v/Len Forsvarsbygg. Evenes, Nordland Forsvarsbygg søker resepsjon-og administrasjonskonsulent til et engasjement ut år 2022 til avdeling prosjekt og utvikling, som har ansvar for investering og avhending av EBA i fors 2 dager siden Få e-postvarsler om de siste Jobb i Evenes. forsvarsbygg.no Vi er blant Noregs 50 mest attraktive arbeidsgivare Vi held stand på 44 plass i ei kåring over Noregs mest attraktive arbeidsgivare blant yrkesaktive med høgar Forsvarsbygg, Oslo. 2,416 likes · 160 talking about this · 134 were here. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert.Vi bygger og tar hånd om..

Velkommen til Evenes kommun

Personalet på Evenes lufthavn måtte kjøle seg ned i varmen - en traktorskuff ble løsningen. Marte (31) Forsvarsbygg vil ha lengre rullebane og full instrumentering slik at kampfly og transportfly fra Luftforsvaret kan bruke Rana som alternativ flyplass Ifølge konsulentene har Forsvarsbygg i forklart at det er «utfordringer knyttet til finansieringen av en ny løsning». Problemet skal ifølge rapporten bestå i at flyplassen på Evenes både er militær og sivil, og at Avinor kommer til å betale for et behov som bare gjelder Forsvaret, og ikke den sivile luftfarten Forsvarsbygg, Oslo. 2 322 liker dette · 24 snakker om dette · 134 har vært her. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert.Vi bygger og tar.. > NO-OSLO: 100814 Trafikkavviklingsplattform Nord Evenes; Se utgåtte anbud. Bestill Anbud Direkte, og få tilgang til lignende anbud som anbudet nedenfor. Vi hjelper deg med å sette opp en varslingsprofil som er relevant for deg

HeistadmoenAvtale inngås om utvikling av renseanlegget Akershus festningLyspærene tåkelegger for den egentlige debatten
 • Hvilke tenner skal vi miste.
 • Bruke mobil i usa.
 • Ballett ulm erwachsene.
 • Messe katolsk.
 • Referendariat abbrechen und wieder anfangen.
 • Roadrunner vogel geschwindigkeit.
 • Kronisk bihulebetennelse tretthet.
 • Teknikkvideo langrenn.
 • Ss obersturmbannführer liste.
 • Fc bayern ticket anfrage verbindlich.
 • Fortum laddbox.
 • Iphone 7 vs iphone 8 camera.
 • Wordpress plugins deutsch.
 • Iskrem norge.
 • Meld st 25.
 • Russisches alphabet pdf.
 • Arndale manchester.
 • Vampyrtenner oslo.
 • Meininger tageblatt abo.
 • Medisinplanter i norge pdf.
 • Garmin striker 5dv.
 • Snus kvote england.
 • Arv fullmakt.
 • Mikrofiberklut.
 • Fransk skoledag.
 • The joker gotham.
 • Kyllinglår i ovn steketid.
 • Revolver magnum 2.
 • Rotunden akvariet.
 • Herzlichen glückwunsch zum geburtstag spanisch.
 • 3 raum wohnung nordhausen wbg.
 • Swims orange.
 • Stord i dag.
 • Windows blickpunkt zeigt immer gleiches bild.
 • Melkværn brugt.
 • Spätabtreibung methoden.
 • Walsrode harz.
 • Ryktet går after dark ord eksempel.
 • Geburtstagskarte online gestalten und versenden.
 • Tele2 bindningstid kvar.
 • Paintball prag alter.