Home

Deltid kvinner ssb

Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet? - SSB

 1. Kvinner har de siste 30 år utlignet mye av forskjellen med menn i hvor mange som er yrkesaktive. Tilsvarende utjevning har ikke skjedd i arbeidstid. 41 prosent av kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent menn. Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år. Kvinners yrkesvalg bidrar til forskjellene
 2. Norske kvinner jobber i langt større grad deltid enn gjennomsnittet for de europeiske landene. Totalt er det bare i Nederland at flere kvinner jobber deltid enn i Norge. Også for norske menn er det mer vanlig med deltid enn i resten av Europa, selv om andelen er betydelig lavere enn for kvinner
 3. Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Det har vært en økning både i antall deltidssysselsatte og heltidssysselsatte, men vi ser en forskjell mellom menn og kvinner i hvordan dette er fordelt. Mesteparten av sysselsettingsøkningen blant menn har vært i deltidsstillinger (16 000 flere på deltid av totalt 23 000 flere sysselsatte), mens det blant kvinner har vært motsatt (3000 deltid av totalt 19 000 flere sysselsatte) Langt flere kvinner jobber deltid. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far. Fedrekvoten forsetter å fenge Publisert 5. desember 2019. I løpet av de siste ti årene har andelen som tar ut fedrekvote, gått fra 60 til 71 prosent, og det har vært en økning i alle fylker. Uttak av fedrekvote.

For kvinner uten barn eller barn over 16 år var det tilsvarende tallet 42 prosent. I 2018 har andelen kvinner med barn som jobber deltid sunket til 31 prosent, mens andelen som jobber deltid blant kvinner uten barn eller barn over 16 år er tilnærmet uendret til 40 prosent. Valget av deltid har dermed ikke nødvendigvis med barn å gjøre SSB ser på fordelingen mellom menn og kvinner i utdanning. Siden 1993 har det vært flere kvinnelige studenter enn menn. Det er flott at mange kvinner tar høyere utdanning, men det er heller ikke en positiv utvikling at forskjellen mellom kjønnene i utdanningsnivået øker Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert 12. oktober 2017. Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Les me

Én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn arbeider ufrivillig deltid, ifølge SSB. Definisjonen som benyttes av SSB gir trolig mørketall. For å bli klassifisert som undersysselsatt, må en deltidsansatt arbeidstaker oppgi at han/hun ønsker lengre arbeidstid, ha forsøkt å oppnå lengre arbeidstid samtl kunne begynne ganske raskt i en stilling med lengre arbeidstid Kvinner i deltidsfella Deltid er en av grunnene til at kvinnen får mindre å rutte med som pensjonist. Tall fra SSB viser at hele 47,6 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid. - Å jobbe deltid gir lavere inntekt og derfor mindre i pensjonsopptjening 15. mars 2013 meldte Arbeidsdepartementet i en pressemelding om nye tiltak mot ufrivillig deltid: to former for drøftelsesplikt og lovfestet rett til stillingsprosent tilsvarende siste års reelle arbeidstid (inkludert overtid, ekstravakter osv.).. Omtrent 40 prosent av norske yrkesaktive kvinner og 14 prosent av mennene arbeider deltid, ifølge Statistisk Sentralbyrå Blant kvinner har det vært en kraftig økning i heltid: 3000 flere kvinner jobber deltid og 16.000 flere kvinner jobber heltid. Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt litt mindre over de siste 12 månedene, skriver SSB. Flere på ufrivillig deltid

Typisk norsk å arbeide deltid - SSB

Kvinner. Menn. Kilde: SSB (2019b) 100 %. 80 %. 60 %. 40 %. 20 %. 0 % • Selv om norske kvinner har svært høy yrkesdeltagelse, jobber mange deltid. Dette blir ofte beskrevet som en «likestilling light»-tilpasning. • Innvandrere, både menn og kvinner, jobber noe oftere deltid enn befolkningen ellers Statistikk om heltid/deltid. Heltids-/deltidsstatistikk. KS egen innsamling av data om sykefravær i kommuner og fylkeskommuner, og vil heretter kjøpe slik statistikk fra SSB. Hovedtrekk i sykefraværet - høyest fravær i barnehagene. Nesten 85 prosent av de ansatte er kvinner

Kvinner og menn i deltidsarbeid - Om publikasjonen - SSB

 1. En viktig forklaring på at menn fortsatt får mer inn på lønnskontoen hver måned enn kvinner, er at kvinner oftere jobber deltid. • Over 36 prosent av alle arbeidende kvinner jobber deltid, ifølge SSBs tall for 2019. • Rundt 15 alle arbeidende menn jobber deltid, oppgir SSB
 2. Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber deltid, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse. Tilsvarende tall for menn er bare 14 prosent. Se tabell under
 3. ker noe, viser ferske tall fra SSB. I gjennomsnitt har lønnsforskjellen
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Én av fire jobber deltid - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 5. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 6. Her kan du se andelen deltid ved norske sykehus: Publisert 07.05.2018, kl. 13.12 Oppdatert 07.05.2018, - Blir ofte stanset av eldre kvinner. Siste nytt om koronavirus i Nordland

I fjor tjente menn i snitt mer enn kvinner i 253 av 300 yrker. Det viser en gjennomgang Frifagbevegelse.no har gjort med utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Frifagbevegelse.no, som er nyhetsportalen til LO Media, har da kun tatt med yrker der det er tilgjengelig lønnsinformasjon om personer av begge kjønn til at det gir mening å regne ut en gjennomsnittslønn Denne veksten er det stort sett kvinner som har stått for, men i dag er det fortsatt mange som bare jobber deltid. I dag 2015 jobbet 37 prosent av kvinner deltid og 15 prosent av menn. I 2014 var det 34 prosent av kvinner og 14 prosent av menn. SSB har ikke publiserte tall for 2015 for kommunene. Fakta Deltid - forskjellen på kvinner og men Likevel er det ingen som helst tvil om at menn i snitt tjener mer enn kvinner, også om man justerer for forskjeller som oppstår som følge av at langt flere kvinner enn menn jobber deltid. De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå , offentliggjort 4. mars, viser at kvinner i snitt tjente 87,6 prosent av menns lønn i 2019, når deltidsarbeid er omregnet til heltid Deltid gjør at kvinner taper i arbeidslivet. Tiden utenfor arbeidslivet, enten det er om kvinner tar ut hele svangerskapspermisjonen eller velger deltid etterpå, gjør at de får dårligere vilkår når de vender tilbake, viser flere studier. viser tidsundersøkelser fra SSB

Flere heltidssysselsatte kvinner - SSB

Det stemmer at barnløse kvinner og kvinner med barn over 16 år jobber mer deltid enn kvinner som har yngre barn. I 2016 jobbet 40 prosent av kvinner uten barn og med barn over 16 år deltid. Det samme gjaldt for 31 prosent av kvinner med barn under 16 år, ifølge SSB. Her tar man imidlertid ikke hensyn til alder Kvinner jobber mer deltid. I den nevnte SSB-videoen peker seniorrådgiver Gunness på flere årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. For det første nevner hun at deltidsarbeid er langt vanligere blant kvinner enn menn, og at deltidsstillinger har lavere lønnsnivå enn heltidsstillinger Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber deltid, viste tallene fra SSB arbeidskraftundersøkelse i fjor. Men av de 70.000 personene som jobber ufrivillig deltid i Norge, er 73 prosent kvinner. Kvinner velger oftere yrker med lavere lønn og jobber langt mer deltid enn menn. Men lønnsforskjellene minker noe, viser ferske tall fra SSB

Likestilling - SSB

Ifølge SSB jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid og blant dem er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år. - Det er uforståelig, sier Spekter-direktør. Deltid gjør at kvinner taper i arbeidslivet. Tiden utenfor arbeidslivet, enten det er om kvinner tar ut hele svangerskapspermisjonen eller velger deltid etterpå, gjør at de får dårligere vilkår når de vender tilbake, viser flere studier. viser tidsundersøkelser fra SSB Kvinner som jobbet deltid, utgjorde 36,9 prosent i 2016, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Andelen som jobber ufrivillig deltid, har gått ned. Dette er deltidsansatte som ønsker å jobbe mer. Kvinner utgjør mesteparten av denne gruppen, ifølge SSB Deltid forklarer ikke alt. Noe av lønnsforskjellen kan trolig forklares med at flere kvinner jobber deltid, skriver SSB. Ifølge Østbakken kan deltidsarbeid forklare forskjeller i måneds- og. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn en av tre kvinner jobber deltid, ifølge statistisk sentralbyrås (SSB) tall om likestilling. Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 86,5.

Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet - SSB

 1. Ifølge fersk statistikk fra SSB er det fortsatt store forskjeller på hvordan menn og kvinner arbeider og hvor mye man får igjen for arbeidet. Flere på heltid Menn tjener fortsatt vesentlig mer enn kvinner når man sammenligner alle typer ansatte i offentlig og privat sektor - heltid som deltid
 2. Publisert: 30.07.14 — 16.15 Oppdatert: 6 år side
 3. Kvinner jobber kortere dager enn menn. Nesten 44 prosent av sysselsatte kvinner jobbet deltid i 2006 - mot 12, 6 prosent av mennene.47 prosent av mødre med barn i alderen 7- 15 år jobber deltid. Blant fedre er andelen 5 prosent. Tidligere jobbet enda flere mødre deltid
 4. Jobber deltid uavhengig av barn. Mange kvinner glemmer å se på langtidskonsekvensene av å jobbe deltid, eller å være hjemme på fulltid, tror amanuensis i sosialpsykologi ved NTNU, Mons Bendixen
 5. erer er slik at det er svært vanskelig å klare seg uten en full stilling. De fleste deltidsarbeidende kvinner er derfor avhengig av å bli delvis forsørget av ektefelle eller samboer
 6. Selv om andelen yrkesaktive kvinner som jobber deltid har gått noe ned de siste ti årene, ligger de fremdeles langt etter mennene i jakten på heltidsjobber. I 2017 sto nesten én av tre.
 7. Andelen deltidssysselsatte kvinner med barn under 16 år var i 2012 på 36 prosent. I 2002 var den på 45 prosent. I en undersøkelse gjort blant medlemmer i Fagforbundet, var den vanligste begrunnelsen for å jobbe deltid at man «liker å jobbe og ha noe fri». Den nest vanligste begrunnelsen var at man ikke har fått tilbud om full stilling

oss med andre land. Andelen deltidssysselsatte kvinner har holdt seg om lag uendret siden 1972, skjønt det har vært en viss reduksjon på 1990-tallet. I Arbeidskraftundersøkelsen er det registrert at én av fem kvinner, om lag 80 000, som arbeider deltid ønsker å arbeide mer enn de gjør i dag - såkalt ufrivillig deltid. Diss Kvinner, deltid og lønnsforskjeller. 37 prosent av sysselsatte kvinner i Norge er i deltidsarbeid, ifølge SSB. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,6 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner Ifølge VG/Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år! Ifølge SSB var det 146.434 minstepensjonister i Norge ved utgangen av september 2018

Fakta om deltid - Spekte

Denne veksten er det stort sett kvinner som har stått for, men i dag er det fortsatt mange som bare jobber deltid. I dag 2015 jobbet 37 prosent av kvinner deltid og 15 prosent av menn. I 2014 var det 34 prosent av kvinner og 14 prosent av menn. SSB har ikke publiserte tall for 2015 for kommunene. Fakta: Deltid - forskjellen på kvinner og men Færre kvinner jobber deltid. Det er 10.000 færre deltidsjobbende kvinner nå enn på samme tid i fjor. Samtidig har antall heltidsarbeidende kvinner økt med 27.000. JOBBER MER: Fortsatt er det langt flere menn enn kvinner som jobber fulltid, men forskjellene blir mindre, ifølge SSB. Vis mer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com For likestillingsforskjellen er størst når det kommer til deltidsarbeid. 35 prosent av norske kvinner jobber deltid, mens kun 14 prosent av norske menn gjør det. Hvis du jobber deltid kan det gjøre det vanskeligere for deg å få en spennende jobb, god lønn og god råd den dagen du skal pensjonere deg. Samtidig synes noen at det er bedre å jobbe deltid for å få bedre tid til for. Det samme tallet for menn er 14.Det er spesielt helse- og omsorgssektoren, der mange fagarbeidere er kvinner, som trekker tallet opp.SSB anslår at det i første kvartal 2012 var rundt 45 000 kvinner som jobbet ufrivillig deltid Kvinner jobber også mer deltid. Kvinner tar ut brorparten av foreldrepermisjonen. Kvinner er dessuten mer syke og oftere hjemme med sykt barn, enn menn. Alt i alt fører dette gapet til at kvinner ifølge SSB i snitt får 26 prosent mindre i pensjon enn mannen

Viktige forklaringer på lønnsforskjellene er at kvinner fortsatt jobber mer deltid enn menn, samtidig som menn er i overtall i de aller best betalte jobbene. • Over 36 prosent av alle arbeidende kvinner jobber deltid, ifølge SSBs tall for 2019. • Rundt 15 alle arbeidende menn jobber deltid, oppgir SSB Altså er det over dobbelt så mange kvinner som menn som jobber ufrivillig deltid ifølge SSB. I en sak fra Faktisk.no om Brattens uttalelser, trekker de også fram en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet fra 2014 (altså to år før SSBs statistikk som tidligere er presentert i saken) hvor det kommer fram at de fleste kvinner som velger deltid gjør det av eget ønske Ny SSB-statistikk fra Arbeidskraftundersøkelsen avdekker en likestillingspolitikk som virker. Andelen mødre som jobber deltid faller i en slik grad at det overrasker fagfolkene som følger feltet

Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid - SSB

Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte kvinner som arbeider deltid er 36 %, mens tilsvarende andel for menn er kun 14 %. Når barna er små, kan en slik fordeling være god for familien, men det er når denne deltidsjobbingen blir permanent at kvinner påtar seg en stor økonomisk risiko, spesielt gjelder dette samboere Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er 36 prosent. For menn er den tilsvarende andelen 14,6 prosent. Stor risik Nordea har sett på egne kundedata, tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og sammenstilt dette med annen statistikk. Analysen viser at årlig brutto pensjon for kvinner er hele 90.000 kroner. * Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av yrkesaktive kvinner deltid, mens det bare er tilfellet for 12,5 prosent av mennene. Kilder: Arbeidslivsbarometeret til YS, SSB DEL

Kvinner jobber mest deltid Ifølge fjorårets tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), jobber 41 prosent av kvinner deltid, mot 13 prosent menn. Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år Mest deltid blant yngre og eldre. Seniorrådgiver Erik Horgen i SSB bekrefter i en e-post til Faktisk.no at tallene Bratten bruker som dokumentasjon er riktige. Han understreker imidlertid at det ikke er tatt hensyn til alder når man har sammenlignet kvinner med og uten barn

Derfor bør kvinner spare til pensjon selv

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker - SSB

Flest kvinner jobber deltid. 23,9 % av de mannlige lønnstakere i Trøndelag i jobbet deltid, mens er tallene for kvinner var 48,0 %. Med 51 351 kvinnelige lønnstakere i som jobbet deltid i 2018 så utgjør kvinner 65,3 % av alle som jobber deltid i Trøndelag For kvinner har det signifikant betydning om hun er i jobb eller ikke, og om hun jobber heltid eller deltid. Sannsynligheten for å befinne seg i gruppen likestilte halveres når hun jobber deltid, sammenlignet med om hun jobber heltid, og reduseres med to tredjedeler når hun ikke er i lønnet arbeid Tall fra SSB viser også at 61 prosent av norske kommunestyrerepresentanter er menn, 39 prosent er kvinner. Tallene er identiske også på Stortinget: 67 av landets 169 stortingsrepresentanter er. Ifølge tall fra SSB arbeider nemlig 35 prosent av kvinner med barn under 16 år deltid, mens 43 prosent av dem som enten ikke har barn eller har barn over 16 gjør det samme. Ser man alle yrkesaktive kvinner under ett, jobber 40 prosent deltid Undersøkelsen viser også at unge kvinner har langt lavere finansiell kunnskap enn unge menn. Deltidsfellen Tall fra SSB viser at andel sysselsatte kvinner som jobber deltid er 36 prosent. For menn er andelen 14,6 prosent. - Mens man har små barn, kan dette være det rette for enkelte

Ifølge SSB henger dette sammen med en befolkningsvekst i den delen av befolkningen som regnes til arbeidsstyrken, de mellom 15 og 74 år. Selv om det var en tydelig nedgang i antall kvinner i deltidsarbeid, ble det flere undersysselsatte nordmenn. Dette er personer som er i deltidsarbeid, men som ønsker seg heltidsjobb eller økt. I 2014 jobbet 35 prosent kvinner deltid, mens det kun var 14 prosent menn. Det var i Rogaland og Møre og Romsdal det var størst forskjell mellom kjønnene, viser tall fra SSB. Der var andelen kvinner i deltidsarbeid over 44 prosent. Deltidsjobb har trolig betydning for karrieremulighet, lønn og pensjonsopptjening, skriver SSB 49 000 kvinner jobber heltid. Til tross for rødgrønne skremmebilder, jobber stadig flere kvinner heltid. Nye tall fra SSB viser at 49 000 flere kvinner jobber heltid nå, sammenlignet med ved valget i 2013. - Andelen deltidsansatte som oppgir at de ønsker å jobbe mer er den laveste på ti år

LDO - Ufrivillig deltid

Kvinner jobber mest deltid DELTID: Forekomsten av ufrivillig deltid er mest vanlig i helse- og sosialtjenester, ifølge Fagforbundet. Foto: COLOURBOX Vis mer. Ifølge fjorårets tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), jobber 41 prosent av kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent menn. Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år Når inntektsforskjellene mellom menn og kvinner er langt større enn lønnsforskjellene, skyldes dette at færre kvinner er yrkesaktive og at de oftere arbeider deltid. Menn mottar også en forholdsvis større andel av kapitalinntektene. I tillegg kommer at et stort flertall av minstepensjonistene er kvinner

Deltid skaper et pensjonsgap mellom kvinner og menn - DNB

Video: Fakta om deltidsarbeid - Arbeidslivet

Stadig flere nordmenn er i arbeid

Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1647 mot 608 De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592 ,- per å Det skriver NRK.. Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber deltid, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse.Bare 14 prosent av mennene gjør det samme Andelen som jobber deltid er høyere for kvinner enn for menn. En ny analyse Negotia har gjort, viser at det blir færre deltidsarbeidende. Dette gjelder begge kjønn, men spesielt andelen kvinner synker markant. Mens fire av ti kvinner rapporterte at de jobbet deltid i 2010, er tallet to av ti kvinner i 2016. Viktig for likestillinge Færre kvinner jobber deltid Det er 10 000 færre deltidsjobbende kvinner nå enn på samme tid i fjor. (SSB) som ble lagt frem i går, skriver dinepenger.no. 39 prosent deltidsansatte kvinner. Totalt var det 41 000 flere sysselsatte personer enn i tredje kvartal i fjor Kvinner som arbeider i helse- og omsorg, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg for å bidra til endring

Fakta om deltidMange eldre i jobb - SSB

Kvinner jobber også gjennomsnittlig sju og en halv time mindre enn menn hver uke. Sammen med lønnsforskjeller mellom menn og kvinner gir dette potensielt store utslag på pensjonen. Sparing til alderdommen. Uavhengig av om du jobber deltid eller ikke kan det være lurt å spare litt ekstra utover pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiver Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn. Den viktigste grunnen til at kvinner tjener mindre enn menn, er at de jobber deltid. Les mer. Artikler. Fafo 14.08.2019 Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke ti

Stadig større andel av nordmenn er utenfor arbeidTallene burde vært nyhetsstoffSå mye koster det å være hjemme - Pensjon - Privat - E24

Statistikk om heltid/deltid - K

Deltid Kvinner og menn 127.563 35 34 33 217.470 48 47 45 Kvinner 109.015 30 29 28 180.169 40 39 38 Menn 18.548 5 5 5 37.301 8 8 8 Kommuner Heltid og deltid Kvinner og menn 352.229 100 100 100 438.168 100 100 100 Kvinner 270.475 77 77 77 338.844 78 77 77 Menn 81.753 23 23 23 99.324 22 23 23 Heltid Kvinner og menn 232.007 63 64 66 231.777 50 51 5 Antall kvinner som jobber deltid har gått fra 42 prosent til 37 under dagens regjering og synker. Det utgjør 61 000 færre kvinner i deltidsstillinger i dag enn i 2013. Høyre i regjering har blant annet overprøvd Høyesterett to ganger, slik at de som jobber deltid nå har fortrinnsrett for heltidsstillinger når de lyses ut

Nye tall: Sjekk lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i

både om hvorvidt årsakene til at folk velger deltid kan ses som en privatsak og om konsekvensene av valgene kan ses på samme måte. Vi vet ikke nok om hvordan de som jobber deltid vurderer årsakene til, eller konsekvensene av, sitt deltidsarbeid. Er det utelukkende forhold i privatlivet som gjør at folk jobber deltid, eller kan også den fri Drøye 36 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Kvinner får i snitt 26 prosent mindre i pensjon enn menn, med andre ord: For hver hundrelapp menn får i pensjon, får kvinner 84 kroner. Det er store forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner Deltid er en vanlig tilpasning til arbeidslivet for kvinner, særlig etter de har fått barn. For menn er deltid unntaket, noe man gjør i tillegg til studier eller på vei ut av yrkeslivet. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest blir deltid normen for arbeidsgiver Tabell 9b Heltid- og deltid i Alle kommuner. Kvinner. Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2019. Kilde: KS' PAI-register Stillinger Ansatt

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid - NRK Norge

Ikke bare helsefagarbeidere som jobber deltid: I denne bransjen jobber to av tre kvinner deltid - De tilbyr arbeid det ikke er mulig å leve av, sier Trine Lise Sundnes. Martin Guttormsen Slørdal. • SSB: Dramatisk nedgang i behovet for helsefagarbeidere Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner? I motsetning til mange andre yrker, jobber kvinner i politiet i liten grad deltid. Vår forskning tyder på at kvinnene som søker seg til politiyrket allerede i utgangspunktet er mindre innstilt på å jobbe deltid, og sterkere dedikerte til yrket enn sykepleierne Deltid menn og kvinner per 4. kvartal 2019. Andel som jobber deltid, varierer med alder. For både menn og kvinner er det de yngste og eldste lønnstakerne som har størst andel som jobber deltid, men kvinner har høyere andel deltid for alle aldersgrupper. Blant lønnstakere i alderen 15-24 år jobber 43,1 % av menn og 70,3 % av kvinner deltid

Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Menn når dette målet, men kvinnene når det ikke. Hva skyldes dette gapet mellom kvinner og menn? For å si som på T-banen i London: Please, mind the gap Mye av årsaken ligger i at flere kvinner jobber deltid og i yrkes- og utdanningsvalgene, som fortsatt er tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning og få kvinner innenfor natur-vitenskap, teknikk- og håndverksfag. SSB. Din økonomi Også i privat sektor blir mange kvinner forvist til deltidsstillinger. Retten til heltid må derfor styrkes. Mange deltidsansatte har uforutsigbar arbeidstid og lav lønn, og ønsker å jobbe mer. Handel og Kontors medlemsundersøkelse i 2018 viste at bare tre av ti sa de jobbet deltid fordi de selv ønsket det

 • C# generic type in method.
 • Lånekassen fødsel.
 • Stadt günzburg mäusle.
 • Miele wkc130 nds.
 • Skelett mensch knochen.
 • Kommunevåpen hurum.
 • Exit the room berlin glatzer straße.
 • Palettkirurgfisk.
 • Eplehuset service storgata 1.
 • Irobot roomba 880 bruksanvisning.
 • Samsvarsbøying norsk.
 • Adjusted r squared.
 • Better call saul season 3 release date.
 • Posters interiør.
 • Solve differential equation calc.
 • Rotte størrelse.
 • Blockhaus harz 2 personen.
 • Flom i glomma 2015.
 • Springform 20 cm europris.
 • Günter grünwald wohnort.
 • Bildredigering online gratis.
 • Wbg notdienst nordhausen.
 • Hotel bad bentheim.
 • Forsikring hund if.
 • Jugl net registrierung.
 • Jotun fargeprøve interiør.
 • Title ms.
 • Download lagu geisha takkan pernah ada planet lagu.
 • Tusen millioner 5 7.
 • Abszess krankenhaus.
 • Japantown düsseldorf adresse.
 • Robert pattinson movies.
 • Royal terrassebord grå pris.
 • Sachsenhausen berlin how to get there.
 • Coop extra tromsø.
 • Walsrode harz.
 • Balanseregnskap excel.
 • New ipad 2017.
 • Slankeoperasjon pris stavanger.
 • Meny nettbutikk app.
 • Sperrstunde edinburgh.