Home

Likebehandlingsprinsippet offentlige anskaffelser

Likebehandlingsprinsippet blir påberopt i svært mange saker om offentlige anskaffelser. Et enkelt søk i Lovdata viser at det er publisert totalt 201 avgjørelser fra norske domstoler hvor lov om offentlige anskaffelser (LOA) eller forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er blitt brukt. Av disse omtalte 41 likebehandlingsprinsippet Abstract Avhandlingen tar for seg bruken av likebehandlingsprinsippet i offentlige anskaffelser. Fokus vil være på to konkrete problemstillinger i anskaffelsens planleggingsfase, nemlig oppdragsgivers adgang til dialog med markedet og oppdragsgivers utforming av kravspesifikasjonene Forord. Kjære leser, Jeg har gleden av å presentere veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Målet med veilederen er å gjøre et krevende og omfattende regelverk mer forståelig, og bidra til at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og gode innkjøp Personer med fagansvar innen offentlige anskaffelser får rutinemessig spørsmål fra medarbeidere som ønsker å gjøre kjøp direkte fra én bestemt leverandør. Likebehandlingsprinsippet er også berørt i KOFA-sak 2012/55. Det står at dette prinsippet er ivaretatt fordi det er invitert 18 leverandører De grunnleggende prinsipper i lovens § 6 skal alltid følges for alle anskaffelser over kr 100.000 eks mva. jf lov om offentlige anskaffelser § 5. Dette er begrunnet i likebehandlingsprinsippet ved at alle potensielle leverandører skal ha anledning til å tilegne seg den informasjonen du legger ut

Krav til planlegging og gjennomføring av offentlege anskaffingar er regulert i lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 med tilhøyrande forskrifter Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Dato: FOR-2016-08-12-974: Departement: Nærings- og fiskeridepartementet: Publisert: I 2016 hefte 11: Ikrafttredelse: 01.01.2017: Sist endret: En eventuell utvelgelse skal skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet. (3). offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføringen av tre nye anskaffelsesdirektiver, 2015c (s 3) 16 Nærings- og fiskeridepartementet. Høringsnotat 2. Forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, 2015b s 7.! 17 Nærings- og fiskeridepartementet (2015a) s 8- Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA får igjen adgang til å ilegge overtredelsesgebyr Nye regler for klagegebyr Gebyret tilbakebetales klager dersom 1. Dersom konstaterer brudd, og 2. skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet 1. januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft - og her er det mye nytt som både offentlige oppdragsgivere og leverandører må være oppmerksomme på. Økt fokus på dialog I den nye anskaffelsesforskriften er det nå i mye større grad fremhevet at oppdragsgiver kan ha kontakt med markedet og potensielle leverandører før anskaffelsesprosessen starter

Likebehandlingsprinsippet i offentlige anskaffelser

 1. ister Iselin Nybø frem anbefalinger som en arbeidsgruppe har kommet frem til innen offentlige anskaffelser. Det foreslås flere tiltak, blant annet et punkt om å vurdere oppdeling av store anskaffelser for at også små bedrifter kan delta. EBA stiller seg ikke bak anbefalingene og mener at et utgangspunkt om oppdeling i delkontrakter er et direkte feil innkjøpsfaglig.
 2. Samtidig gir utredningen sju eksempler på hva en offentlig oppdragsgiver kan gjøre for å hindre at likebehandlingsprinsippet brytes i forbindelse med leverandørdialog. SKL Kommentus Inköpscentral er et datterselskap av SKL Kommentus, som eies av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) og en majoritet av Sveriges kommuner
 3. Avhandlingen tar for seg bruken av likebehandlingsprinsippet i offentlige anskaffelser. Fokus vil være på to konkrete problemstillinger i anskaffelsens planleg

klagenemnda for offentlige anskaffelser 13. januar 2017. (16) Nemndsmøte i saken ble avholdt 18. desember 2017. Anførsler: Klager har i det vesentlige anført: (17) Innklagede har brutt likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesloven § 5 og anskaffelsesforskriften § 3-1 ved å legge til grunn en ulik norm for vurderingen av o Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon. Offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og bedre løsninger for miljøet Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Kjørereglene skal bidra til økt bevisstgjøring og bedre offentlige anskaffelser for begge parter

Konkurranse - Offentlige oppdragsgivere skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner i året. Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine anskaffelser stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger i mye større grad enn i dag. Det handler om god planlegging og åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen nytt regelverk om offentlige anskaffelser 1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft (heretter henholdsvis LOA og FOA). En av de viktigste endringene i FOA er at oppdragsgivere nå har rett til å forhandle med leverandører ved anskaffelser som hører inn under FOA del II Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet for offentlige anskaffelser Postadresse Postboks 511 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse Zander Kaaes gate 7 5015 Bergen (16) Det er også i strid med likebehandlingsprinsippet at innklagede i vedlegget til kunngjøringen etterspør en løsning med samme brukergrensesnitt som det valgt

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Reglene for offentlige anskaffelser ble undergitt en god del endringer sist sommer. Vi forventer også til dels betydelige endringer av regelverket i løpet av 2016 og 2017. Det er imidlertid så langt ingen signal om at reglene for hvem som er omfattet av regelverket vil bli endret Sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser. Sertifiseringskurset 2019 har som formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Foto: Colourbox.co Offentlige anskaffelser. Det offentlige anskaffer varer og tjenester for ca 500 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddig. Det gode innkjøp skapes gjennom et samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet Hver Likebehandlingsprinsippet Offentlige Anskaffelser Samling av bilder. Innklagede gjennomfrte pen en anskaffelsen for av offentlige. Detaljer. FADs veileder til forskriften - Forum for offentlige.

Avvisning fra offentlige anskaffelser. Særlig i forhold til den rettslige adgangen for avvisning av leverandører som ikke er rettskraftig dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet. 2.2.3.2 Likebehandlingsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsippet. Konkurransen vil bli gjennomført i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser. -Lov om offentlige anskaffelser -Forskrift om offentlige anskaffelser Betydning for krav til gjennomføring •Anskaffelsesprosedyre og krav til kunngjøring Statens vegvesen Region vest 12.06.2018 Ferjefri E39 - bransjeda Klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Idet anskaffelsen er gjennomført som en direkte anskaffelse etter forskriftens § 11-2 (1) bokstav f er det kun bestemmelsene i loven om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999, samt forskriften om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 nr 616 del I som kommer ti I de siste årene har det vært et økt fokus på regelverket om offentlige anskaffelser, og hvilket ansvar offentlige oppdragsgivere risikerer å havne i ved brudd på regelverket.Private virksomheter er ikke underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, og er derfor ikke omfattet av de omfattende prosedyrereglene som følger av regelverket Offentlige virksomheter er underlagt krav til kunngjøring av sine konkurranser. Hvilken del av regelverket for offentlige anskaffelser som må følges, avhenger av anskaffelsens anslåtte verdi. Følg med på Doffin evt. abonner på varslingstjeneste Ha dialog med FLO og delta på leverandørkonferanse

• Anskaffelser under 100 000 kroner er fritatt fra anskaffelsesreglene. • Anskaffelser mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner kroner er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften del i. • Anskaffelser over nasjonal terskelverdi på 1,1 S. Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser Reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er obligatoriske regler på alle anskaffelser hvor det offentlige er oppdragsgiver. Private anbudsregler Private oppdragsgiver kan selv velge og tilkjennegi anbudsreglene i det aktuelle anbudsgrunnlaget / konkurransegrunnlaget Offentlige anskaffelser. NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser. Her får du svar på spørsmål innenfor de mest sentrale områdene innenfor feltet. Private anskaffelser. Private innkjøpere (business to business) står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet

Video: Direkte anskaffelse fra én leverandør under terskelverdien

Ny dom om likebehandling og forutberegnelighet i

Klagenemnda for offentlige anskaffelser hadde frem til 1. juli 2012 kompetanse til å ilegge gebyr for ulovlige direkte anskaffelser, Likebehandlingsprinsippet vil imidlertid gjelde, og departementet varsler at det i forskriften vil komme noen utfyllende rammer for oppdragsgivers forhandlingsadgang 17.06.2017 nr. 73 om offentlige anskaffelse (anskaffelsesloven/LOA) og forskrift av 12.08.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften/FOA). Begrep Forklaring Ref. Alternativt tilbud Et tilbud som på oppdragsgiverens oppfordring beskriver en annen løsning enn den som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene, FOA § 4-5 e) Dette var temaet til masteroppgaven advokatfullmektig Ragnar Hatlem skrev da han denne våren var tilknyttet Simonsen Vogt Wiigs skriveplassordning. Oppgaven har tittelen: Ansvaret for en rettferdig konkurranse: om oppdragsgivers plikt til å utjevne konkurransefordeler oppstått ved samarbeid med leverandør før konkurranse offentlige anskaffelser («klassisk sektor»), med to vesentlige unntak: 1. Forhandlingsadgang over EØS-terskelverdi 2. Mulighet for å kunngjøre en likebehandlingsprinsippet (rådgiverinhabilitet) • Oppdragsgiver skal treffe egnete tiltak for å sikre at leverandører ikke får e

SOA BASIS (Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå. Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest. Målgruppen for SOA BASIS er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser Miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Bærekraft og miljø er sentrale og tidsaktuelle hensyn. Rettslig sett har disse hensynene likevel hatt en mer begrenset rolle. Et rettsområde hvor miljø stadig har fått større betydning, er imidlertid innen offentlige anskaffelser

ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Ny tekst: Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser Regelverket om offentlige anskaffelser stiller krav til hvordan det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeidet. Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter innebærer at alle offentlige instanser, inklusive kommuner og fylkeskommune omfattes av regelverket, uansett verdien på anskaffelsen Lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften gir regler for offentlige innkjøp. Regelverket er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere og leverandører.Denne kommentarutgaven gir grundige kommentarer til både lov om

Ikke alle anskaffelser etter sikkerhetsloven er offentlige anskaffelser. Både offentlige og private virksomheter har anskaffelsesbehov og inngår kontrakter med sine leverandører. De må alle håndtere og etterleve sikkerhetslovens regler, og for offentlige oppdragsgivere må det skje parallelt med etterlevelsen av reglene for offentlige. Bistand i forbindelse med klagebehandling overfor oppdragsgiver, og overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser; Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning) Gruppen holder også jevnlig spesialtilpassede kurs og foredrag i offentlige anskaffelser for offentlige oppdragsgivere og leverandører Konsekvensene av å trå feil i offentlige anskaffelser kan for offentlige virksomheter være erstatningsansvar og omdømmetap, og for private virksomheter tap av potensielle kontrakter. For private leverandører tilbyr vi blant annet følgende tjenester: Utforming av tilbudsdokumenter; Kvalitetssikring av tilbud før inngivels Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Gjennomarbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar

Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Sentral- og lokalforvaltningen etterspør en rekke varer og tjenester - fra blyanter til entrepriser - i stort omfang hvert år. Samlet dreier det seg om innkjøp for milliarder av kroner hvert år. Offentlige anskaffelser er undergitt et temmelig. offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. Nemnda har også 4 Lov om offentlige anskaffelser . Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA - Anskaffelser - 10 kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr. Klagenemndas rolle er å være en rask og rimelig. Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området Ikke alle anskaffelser etter sikkerhetsloven er offentlige anskaffelser. Både offentlige og private virksomheter har anskaffelsesbehov og inngår kontrakter med sine leverandører. De må alle håndtere og etterleve sikkerhetslovens regler, og for offentlige oppdragsgivere må det skje parallelt med etterlevelsen av reglene for offentlige anskaffelser

Miljøkrav og miljødokumentasjon - veileder Anskaffelser

Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk! Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende. Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet. Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016 Innkjøonsulent, offentlige anskaffelser Arbeidsgiver Techconsult AS Stillingstittel Innkjøonsulent, offentlige anskaffelser Frist asap Ansettelsesform Vikariat Bli kjent med Techconsult AS. I forbindelse med et vikariat hos en av våre kunder ser vi etter kandidater til følgende arbeidsoppgaver

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Offentlig sektor bruker betydelige midler på innkjøp hvert år. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Om sertifiseringsteste BESØK VÅR KURSKALENDER: Kurs for innkjøpere i offentlig og privat sektor. Vi tilbyr alt fra grunnlegende innkjøurs, til kurs i strategisk innkjøpledelse. Praktisk og anerkjent etterutdanning siden 1961 Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser. Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil nummer 92211266 Anskaffelser sikkerhetsoppgradering Munch-museet Sammendrag og vurderinger I forbindelse med ombyggingsarbeidene etter ranet ved Munch-museet har Kommunerevisjonen gjennomgått leveranser for ca. 33 mill kr fra 14 leverandører. Vi har konstatert gjennomgående brudd på grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser. Kurs i offentlige anskaffelser er bygd opp med flere moduler. Du kan ta modulene etterhverandre eller den modulen du finner mest nyttig. Innkjøp. Kurs om terskelverdier. Oversikten om terskelverdier er bygd opp som et kurs Alle offentlige anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. EBA jobber for at regelverket skal bli forenklet og at konkurranser for offentlige oppdragsgivere blir gjennomført på forutsigbar måte som sikrer lik konkurranse og et velfungerende marked Offentlige anskaffelser. Området har ikke et eget fagutvalg. JUS arrangerer hver vår Det årlige kurset i offentlige anskaffelser hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser Anskaffelser. Vi leverer verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen. Vi søker å etablere avtaler på vegne av virksomhetene, samt drive gode anbudsprosesser for å sikre gode økonomiske vilkår

Offentlige anskaffelser. Det offentlige gjennomfører anskaffelser for omtrent 400 milliarder kroner årlig. For hver anskaffelse skal det inngås og signeres én eller flere kontrakter, og regelverket om offentlige anskaffelser skal sørge for at disse kontraktene blir tildelt leverandører som har gjort seg fortjent til dem Offentlige anskaffelser - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709004 2010. Telemark kommunerevisjon IKS ii Innholdsfortegnels i henhold til lov om offentlige anskaffelser fra 1999. Vi viser til at loven er endret flere ganger etter dette. Siste endringer i lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i desember 2016, med endringer i prosedyreregler gjeldende fra 1.1.2017. Kommunens administrative organisering er vist i neste figur: Kilde: Kommunens årsrapport 201

Likebehandlingsprinsippet Offentlige Anskaffelser

Marianne H. Dragsten, Offentlige anskaffelser, 2013, side 844 . av Mari Eldøy. Artikler; Publisert: 3. januar 2017. Se alle våre advokater. Ta kontakt. Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse - helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag I dag har vi (Webjuristene) sendt inn klage på BIR (Bergens Interkommunale renholdsselskap e.l.) til Klagenemda for Offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette finner du i forrige blogg-melding og i klagen - om du orker å lese den. Den er ganske omfattende. Blir spennende å se om vi får medhold i at BIR ikke kan utelukk Tirsdag 3. november holder senioradvokat Lene Moe Blom og advokatfullmektig Sanna Karlsrud manuduksjon i offentlige anskaffelser. Grunnet smittevernhensyn har vi i år valgt å gjennomføre manuduksjonen digitalt. På manuduksjonen vil utvalgte sentrale deler av pensum gjennomgås: Anvendelsesområdet for de ulike delene av regelverke I hyggelig samarbeid med NHO Vestfold og Telemark er vi svært stolte av at NHOs velrenommerte advokat Arnhild Dordi Gjønnes og seniorrrådgiver Cecilie Møller Endresen har takket ja til å komme på vårt medlemsmøte!. Arnhild har ledet BusinessEuropes (BE) arbeidsgruppe for offentlige anskaffelser i flere år. BusinessEurope er den største arbeidsgiverorganisasjonen i Europa

Anskaffelser i offentlig sektor - DF

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. På initiativ fra regjeringen har utvalgte representanter fra oppdragsgivere og leverandører blitt enige om fem kjøreregler for hva partene kan gjøre for at anskaffelsene skal bli bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte Les også: Vil gjøre det lettere å delta i offentlige anbud. I nesten ett år har SMB Norge forhandlet med representanter fra oppdragsgivere og leverandører for å bli enige om fem kjøreregler som skal være en rettesnor for hvordan offentlige anskaffelser bør gjennomføres bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte Lov om offentlige anskaffelser sitt formål er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessighet og likebehandling. De grunnleggende kravene kan sees på som en forlengelse av formålet. Kravene finner du i § 1 og forskriftenes del I i loven,.

Forskrift om offentlige anskaffelser

Generelt om sikkerhet i offentlige anskaffelser. Både den nylig vedtatte sikkerhetsloven og anskaffelsesregelverket skal ivareta sikkerhetshensyn, men det er ikke alltid like enkelt å kombinere hensynet til sikkerhet opp mot anskaffelsesreglenes grunnleggende krav til blant annet konkurranse og gjennomsiktighet Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner. Ved tildelingen av disse kontraktene er det både for oppdragsgivere og leverandører avgjørende å kunne støtte seg på kompetente juridiske rådgivere Kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Reglene om offentlige anskaffelser trer inn ved alle innkjøp med en verdi på over 100.000,- eks.mva Offentlige anskaffelser Vi er underlagt loven om offentlige anskaffelser. Vårt tentative årshjul for anskaffelser 2020 Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og anskaffelser frafalle eller tilkomme. Våre anbud blir annonsert av vårt morselskap TRV Gruppen. » Read more about: Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er krevende, både operasjonelt og rettslig. I Berngaard har vi helt bevisst satt sammen et stort erfarent team som samlet behersker det strategiske, operasjonelle og selvfølgelig det rettslige. Flere av våre advokater anses som en ledende innen offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Vi har bred kunnskap om og lang erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser, og kan ivareta behov for bistand til offentlige anskaffelser fra A til Å. Vi har klienter fra både offentlige virksomheter, virksom­heter underlagt offentlig kontroll og private aktører/leverandører som yter tjenester til det offentlige Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det offentlige har betydelig påvirkning på markedet. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for omlag 500 milliarder kroner årlig og klima- og miljøbelastningen fra slike innkjøp er på rundt 14 prosent av Norges totale klimafotavtrykk

Ny dom om likebehandling og forutberegnelighet i

Nye regler for offentlige anskaffelser medfører at både oppdragsgiver og tilbyder må ha tilgang til systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering. Rett innlevering av tilbud Hvorvidt leverandøren har levert tilbudet sitt på rett sted og på rett måte, har vært en problemstilling som har fremkalt mange tvister mellom oppdragsgiver og leverandører Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor Anskaffelser - Innkjøp . Anskaffelser - Innkjøp er for nettselskapene regulert av Lov om Offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

Lov og forskrifter om offentlege - Anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser for innkjøpere og leverandører il offentlig sekto Forskrift om offentlige anskaffelser, vedlegg 2 (CPV koder 55100000-55410000). Anskaffelsene skal dermed gjennomføres etter del I og del II i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 I de senere årene er også miljøaspektene ved offentlige anskaffelser blitt et stadig mer sentralt hensyn, noe som reiser nye utfordringer og muligheter for både oppdragsgivere og leverandører. Thommessen har lang og solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører i ulike sektorer og bransjer med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser Nasjonalt program for Leverandørutvikling er en operativ pådriver og fasilitator, frontrunner, som skal bidra til å øke den strategiske bruken og innovasjonseffekten av anskaffelser i Norge. Se mer på Innovative Anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Side 4 Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU)

Espen Kheradmandi - Advokat - KS Kommunesektorens

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 201

Still krav til miljø i anskaffelsene. Velkommen til Kriterieveiviseren. Her finner du formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess Innledning. Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Kort om innsyn og offentlighet i offentlige anskaffelser. Utgangspunktet er at allmenheten har rett til innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og andre konkurransedokumenter som evalueringsdokumenter. Du kan bare nekte innsyn når du har hjemmel for dette i lov. Det finnes et begrenset unntak for innsyn i offentlige anskaffelser i Offentleglova Offentlige anskaffelser Offentlig sektor bruker årlig over 400 milliarder kroner på anskaffelse av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge krav til gjennomføring av disse anskaffelsene, samt legger begrensninger på hvilke endringer partene kan gjøre underveis i kontraktsperioden

Kofa: Bergen brøt reglene i konkurranse om gang- og

Offentlige anskaffelser: Nye EØS-terskelverdier for 2020-2021. Skrevet av Christina Paludan Melson. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser for 2020-2021. Noen terskelverdier har blitt justert litt opp sammenlignet med tidligere,. Nyhet, Kommentar, Offentlige anskaffelser 23.07.2020 Offentlig tilsyn for høy moral. Flere enn 3500 ulike offentlige oppdragsgivere handler for mer enn 560 milliarder kroner i år. Nå vil noen av disse opptre som voktere av høy moral, skriver Tore Frelumstad I Danske Bank har vi en egen enhet som håndterer alle anbudskonkurranser under lov om offentlige anskaffelser (LOA). Vår enhet for offentlig sektor er en nasjonal enhet som har ansvar for bankens kommunekunder, statlige virksomheter og vergemålsordningen I 2019 kom det en stortingsmelding om offentlige anskaffelser: Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld.St.22 (2018-2019)). Den foreslår ingen endringer i regelverket, men handler om hvordan man i større grad kan profesjonalisere innkjøpene. Mer om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) (forsyningsforskriften) Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets temasider for offentlige anskaffelser . Terskelverdie

 • En som kjenner trær.
 • Døveforeningen bergen.
 • Hva er induksjonstopp.
 • Karmskruer coop.
 • Salme sjangertrekk.
 • Scott scale 770.
 • Alberts berlin charlottenburg happy hour.
 • Pingvin new zealand.
 • Vedrør og silrør.
 • Pårørendes rettigheter ved kreft.
 • Golf stream.
 • Utleggsskjema usbl.
 • Osrs staff.
 • Sjokolade på døren.
 • Gratis fotpleie diabetes.
 • Tursag barn.
 • Onno pols meppel opgelicht.
 • Pelvic tilt squat.
 • Arteria pulmonalis.
 • Pergament wikipedia.
 • Norske snapchat stories.
 • Alba barcelona.
 • Arv fullmakt.
 • Betrodde kryssord.
 • Når dele rabarbra.
 • Beste flyselskap 2017.
 • Stadtverwaltung stendal telefonnummer.
 • Hur påverkas tjejer av media.
 • Orville and wilbur wright.
 • Libanesisk hummus.
 • Cloud computing models.
 • Hvilken nytte har vi av tarmtotter.
 • Avløserord språkrådet.
 • Hvordan kontakte gule sider.
 • Diskriminerende ytringer.
 • Kortspiller kryssord.
 • A big text.
 • Brosche bijou brigitte.
 • Folkeskole i norge.
 • Adidas sko stavanger.
 • Steppenzebra.