Home

Klage til fylkesmannen skole

7.9 Fylkesmannen kommer til at skolen har gjort det de skal. Det vil kunne være tilfeller der fylkesmannen kommer til at aktivitetsplikten er oppfylt, selv om eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø enda. Dette fordi vurderingstemaet er om skolen har gjort det som med rimelighet kan forventes, se punkt 7.6 om rimelighetsvurderingen Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok. Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin Fylkesmannen er statens representant i fylket og er klageinstans i en rekke saker. Denne artikkelen tar for seg klager til fylkesmannen. Hvordan klage til fylkesmannen? I det følgende skal du få advokattips til hva en klage må inneholde og hvordan du bør argumentere for å vinne frem i saken

7. Å melde saken til fylkesmannen (håndhevingsordningen

 1. Klagen skal sendes til skolen hvis det er den som har bestemt noe (fattet et vedtak). Hvis ikke skolen gjør om på vedtaket etter klagen, er det skolen sitt ansvar å sende klagen videre til den rette klageinstansen, som regel Fylkesmannen. Det kan være lurt å spørre skolen om de har gjort dette. Les om dette hos Utdanningsdirektorate
 2. At skolen/skoleeier ikke har klagerett gjelder både ved offentlige skoler, friskoler og private skoler godkjent etter oppll. § 2-12. Den som klager skal sende klagen til fylkesmannen, som vurderer saken på nytt. Hvis fylkesmannen ikke endrer enkeltvedtaket slik den som klager ønsker, sender fylkesmannen klagen videre til Utdanningsdirektoratet
 3. Reglene for hvilke disiplinærtiltak skolen kan gjennomføre, gir skolen store muligheter til å utvise skjønn. Hvis elever og foreldre mener at skolen har iverksatt disiplinærtiltak ut fra misforståelser eller feilvurdering av reglene, kan man i første omgang klage til rektor ved skolen. Fører ikke dette frem, kan man klage til fylkesmannen
 4. Klage til fylkesmannen En av oppgavene til fylkesmannen er å sørge for at du som innbygger får oppfylt rettighetene du har krav på fra det offentlige. På mange samfunnsområder er det kommunen som yter disse tjenestene
 5. Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen. Skolen har på dette tidspunktet i prosessen ikke.

Fylkesmannen tar selvsagt også i mot klager i form av vanlig brevpost. Vi kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive. Hva burde jeg ha med i klagen? Klagen må inneholde navn og helst fødselsnummer på pasienten Klager på at skolen ikke følger innholdet i et enkeltvedtak: Ingen frist; Klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer: 10 dager; Når skolen får en klage. Dere kan enten omgjøre enkeltvedtaket, eller sende klagen videre til klageinstansen. Klagen bør være skriftlig. Hvis klagen ikke er skriftlig, skal skolen skrive ned klagen Eleven har ikke en plikt til å uttale seg. Rett til å klage. Eleven eller foreldrene kan klage på vedtaket. Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket. Fylkesmannen vil være klageinstans i grunnskolen etter opplæringsloven § 15-2, mens fylkeskommunen vil være klageinstans i videregående etter forvaltningsloven § 28

En trygg skoledag uten mobbing - Fylkesmannen

Kristiansand kommune mener ikke at det hjelper å klage saken inn for Fylkesmannen, men forstår at skolen gjør det. - De er ikke fornøyde, og jobber alt de kan for å få løst denne situasjonen, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad. På nasjonalt hold, diskuteres det nå om det er mulig å gjøre noe med smitteveilederen Saken gjelder fylkesmannens plikt til å behandle klager over vedtak i saker om skoleelevers psykososiale miljø. Ombudsmannen er kommet til at Fylkesmannen skulle behandlet klagene på kommunens vedtak 3. mai 2017 og 5. juli 2017 etter opplæringslovas kapittel 9a slik det lød frem til lovendringen som trådte i kraft 1. august 2017 Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter etter muntlig eksamen, bør klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen. En egen nemnd hos fylkesmannen har ansvaret for å behandle klager fra elever og lærlinger. Skolen din sender klagen videre til denne nemnda

Fylkesmannen skal sette en frist for når skolen skal ha gjennomført det som er bestemt. Hvis skolen ikke følger opp med de tiltakene som Fylkesmannen har bestemt, kan eleven klage skoleeieren inn til Fylkesmannen. Da kan Fylkesmannen bøtelegge skoleeieren. Fylkesmannen kan også bestemme at en elev skal bytte skole, men da skal alt annet. Da elevens foresatte mente at B skole ikke oppfylte hans rett til språkopplæring i og på tegnspråk, klaget de 8. september 2015 til skolen på gjennomføring av Xkommunes vedtak. Klage ble også sendt til Fylkesmannen 22. september 2015 Skolen oversende klagen til Fylkesmannen 13. juni 2019, ti dager etter klagen ble fremsatt. Fylkesmannens vedtak i saken er fattet 3. og 4. juli 2019. Fra klagen ble fremsatt til Fylkesmannen fattet sitt vedtak gikk det en måned, noe som normalt må anses å være innenfor det som regnes som en saksbehandlingstid «uten ugrunnet opphold»

Hei. Idag fikk vi avslått søknaden om utsatt skolestart til datteren vår. Hvordan skal jeg formulere klagen til fylkesmannen? Både Ppt og bhgen mener datteren vår vil klare seg på skolen og at hun ikke trenger utsatt skolestart. Jeg er ikke blitt lyttet som forelder til tross for de sosiale utfor.. Hvis Fylkesmannen undersøker saken og mener at skolen har gjort det man kan forvente og at planen videre er god nok, kan de avvise klagen. Hvis du er uenig i det kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Da må du først sende klagen til Fylkesmannen, som vil vurdere den på nytt før de sender den videre til Utdanningsdirektoratet Ledelsen ved en barneskole hadde inngitt bekymringsmelding til barneverntjenesten etter et utsagn fra et barn. Barnets mor klaget til Fylkesmannen over brudd på taushetsplikten. Fylkesmannen henviste saken til avklaring hos kommunen. Det er uheldig at Fylkesmannen gir inntrykk av ikke å ha foretatt noen vurdering av om det skulle reises tilsynssak mot skolen, og at saken ville bli avsluttet. Du kan klage til både Bergen kommune og Fylkesmannen samtidig. Miljørettet helsevern og Fylkesmannen er tilsynsmyndigheter, men det kan også være konstruktivt å klage til skoleeier dersom du ikke blir hørt av rektor. Gjelder klagen en kommunal skole i Bergen kan du melde fra til skoleeier, Etat for skole, på siden om Skolemiljø Skolen eller kommunen som mottar klagen, kan oppheve eller endre vedtaket. Hvis de ikke finner grunn til det, skal klagen sendes videre. Formelt er det Kunnskapsdepartementet som er siste klageinstans for enkeltvedtak. Departementet har delegert denne myndigheten til Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen som er øverste klageinstans for skoleverket

Hvordan skrive klage til Fylkesmannen? AdvokatTip

 1. Klagen skal sendes til skolen snarest og senest innen 10 dager. Klagefristen løper fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte Avgjørelsen til fylkeskommunen er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Klage og klagebehandling. Frist for å klage er tre uker
 2. Når det gjeld klager i samband med sentralt gitt eksamen med sentral sensur i grunnskolen og videregående opplæring, skal skolen sende klagen sammen med prøvesvaret til Fylkesmannen, jf. § 5-9. Ved klage i fag der det blir vurdert flere svar, skal alle elevsvarene legges ved
 3. Avslaget skal opplyse om retten til å klage etter annet ledd og klagefristen etter § 29. Den som har satt fram kravet, kan påklage avslaget i samsvar med reglene i kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ
 4. Fylkesmannen bruker dine personopplysninger kun i vurderingen og oppfølgingen av varselet. Når du sender et varsel til en offentlig myndighet, har vi taushetsplikt.Det vil si at vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre opplysninger som kan identifisere deg
 5. Om kapasitetshensynet svarte Fylkesmannen til ombudsmannen at det ikke var funnet nødvendig å «gå nærmere inn på» kapasitet på den skolen klager ønsket å fortsette på «[da] saken handler om å beholde plass etter flytting, er det gitt at det var plass til eleven både våren 2019 og på neste års 10. trinn»
 6. Anna Linnea (7) fikk ikke fri fra skolen - skrev klage til Fylkesmannen. Da Anna Linnea (7) ikke fikk fri fra skolen for å besøke moren i Bergen tok hun pennen fatt

Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, bør du begrunne klagen din. Det gir deg mulighet til å beskrive din side av saken. Du sender klagen din til skolen. Skolen sender deretter saken videre til Fylkesmannen. Hvordan blir klagen din behandlet hos Fylkesmannen? Behandlingen hos Fylkesmannen avhenger. Hei. Idag fikk vi avslått søknaden om utsatt skolestart til datteren vår. Hvordan skal jeg formulere klagen til fylkesmannen? Både Ppt og bhgen mener datteren vår vil klare seg på skolen og at hun ikke trenger utsatt skolestart. Jeg er ikke blitt lyttet som forelder til tross for de sosiale utfor.. For grunnskoleelever er Fylkesmannen endelig klageorgan og for videregående elever er fylkeskommunens klagenemnd endelig klageorgan. Klage på kommunalt vedtak om skoleskyss. Dersom man ønsker å klage på et vedtak fattet av kommunen om skyssrett grunnet farlig skolevei, skyss til annen skole enn nærskolen etc., sendes klagen direkte til.

Klager - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

om klagen skal tas til følge. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes klagen til klageinstansen, som er fylkesmannen. Dersom det er skolen selv som har mottatt klagen, skal den normalt sendes via kommunen/fylkeskommunen. Skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan også søke veiledning fra andre offentlige eller private instanser. 2 Til enhver tid mobbes om lag 32.000 skoleelever. Likevel har de som skal passe på at skolene gjør nok for å stoppe mobbing, kun mottatt 241 klager hittil i år Likevel er det nesten ingen som klager til Fylkesmannen. Les: Skolene råtner på rot Ved Holmstad skole har kommunelegen tillat midlertidig drift av skolen Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages til fylkesmannen som om det var fattet et enkeltvedtak i saken. Om klage og om tilsyn I grunnskolen har elevene en generell klagerett til fylkesmannen i alle tilfeller der de mener at de ikke får oppfylt sine rettigheter etter lov og forskrift Skolen skal informere foreldrene om. hva de gjør for å skape et godt skolemiljø; aktivitetsplikten; hva foreldrene og eleven skal gjøre hvis eleven ikke har det bra på skolen; muligheten til å klage til Fylkesmannen hvis rektor ikke reagerer innen fem dager etter å ha fått beskjed om at en elev ikke har det bra.; Skolen skal informere foreldrene og elevene raskt dersom det er noe ved.

Fylkesmannen skal sette en frist for når skolen skal ha gjennomført det som er bestemt. Hvis skolen ikke følger opp med de tiltakene som Fylkesmannen har bestemt, kan eleven klage skoleeieren inn til Fylkesmannen. Da kan Fylkesmannen bøtelegge skoleeieren. Fylkesmannen skal følge opp saken og se til at skolen gjør det som er bestemt I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at forholdet til saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven var berørt. Sakene viste at landets fylkesmenn tilsynelatende praktiserte regelverket forskjellig ved lovlighetskontrollen av kommunenes beslutninger. På denne bakgrunn tok ombudsmannen på eget tiltak og på generelt grunnlag opp med. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Sinnes skule har sendt en klage og bekymringsmelding til Fylkesmannen i Agder, der de er misfornøyd med manglende konsekvensutredning ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Tonstad. Foreldre, elever og ansatte ved skolen føler seg overkjørte. Vi gjengir her brevet som er sendt. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet med om- og [

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post. For å behandle klagen, trenger vi følgende: Skriv at det er en klage. Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder. Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området Etter at Malangseidet skole stengte på dagen, sendte foreldrene inn en klage til Fylkesmannen om kommunenes håndtering av saken. Men Fylkesmannen vil ikke igangsette granskning Skolen skal om nødvendig hjelpe til med å sette opp klagen. Trinn 3: Formell skriftlig klage går til rektor. Den skal nevne det forholdet/vedtaket det klages over, nevne de grunner klagen støtter seg til, nevne endring som ønskes og være undertegnet av klager eller hans/hennes fullmektig Når fylkesmannen mottar en klage på skolemiljøet vil det avgjørende i saken bli, om tiltakene skolen har iverksatt er egnet til å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen vil utrede og vurdere forhold som har vært, undersøkelser som er gjort, tiltak som er satt inn og skolens oppfølging og evaluering av disse

8. Klage til Utdanningsdirektorate

klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen Klage på vedtak om spesialundervisning. Du kan sende en klage dersom du er misfornøyd med vedtaket. Frist for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket. Skriv hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Hvis skolen velger å opprettholde avgjørelsen, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen I samråd med skolen bør man avgjøre om eleven bør klage eller ikke. Hvis man kommer fram til at man ønsker å klage sender skolen besvarelsen til ny sensur av eksterne sensorer som fastsetter endelig karakter. Klageinstansen ved skriftlig eksamen er en klagenemd oppnevnt av fylkesmannen Etter klagen er sendt: Dersom klagen er berettiget, får klageren et nytt vedtak i klagers favør, og saken avsluttes. Dersom fylkeskommunen ikke finner klagen berettiget, sendes klagen til Fylkesmannen som gjør et vedtak og meddeler dette til partene. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Klage på realkompetansevurderin Mange skoler i fylket er direkte helsefarlige for elevene, men fylkesmannen har kun fått én klage på elendige skolebygg. Barnas arbeidsmiljølov Det til tross for at skoler og kommuner har.

Skole - foreldres rettigheter overfor skolen - Advokaten

Dersom dere er misfornøyde med tiltakene skolen eller skoleeier har vedtatt om det fysiske miljøet, kan dere klage på vedtaket til Fylkesmannen. Det samme gjelder dersom skolen ikke har gjort noe vedtak. Unnlater skolen å behandle saken, eller ikke gjøre det innen rimelig tid, kan du klage som om det var gjort et enkeltvedtak Når skolen sender klagen din til Fylkesmannen, skal faglærers begrunnelse for karakteren legges ved. Det skal også legges ved en uttalelse fra rektor om hvordan skolen har behandlet saken. Du skal ha en kopi av skolens uttalelser. Klagen din og opplysninger fra skolen vil sammen danne grunnlaget for Fylkesmannens behandling av saken Klagen fra foresatte sendes imidlertid først til skolen som har mulighet til å bearbeide/forbedre enkeltvedtaket. Skolen sender klagen videre til Fylkesmannen. Foresatte kan enten få medhold, delvis medhold eller få klagen avvist. Skolen plikter å rette seg etter vedtak fra Fylkesmannen

Klage til fylkesmannen - Fylkesmannen

Mora til død 13-åring klaget inn Bærum-skole til Fylkesmannen Oppretter tilsynssak mot Bærum kommune. ETTERFORSKER: En mor i 40-åra er siktet for grov omsorgssvikt og for ikke å ha gitt sin. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen Foreldre til 16 barn ved en skole i Sandnes har sendt klage til Fylkesmannen. De mener at barnas skolemiljø er utrygt Elever skal fortsatt klage til Fylkesmannen i mobbesaker. Det har ikke fungert at Fylkesmannen håndterer klager i mobbesaker, erkjenner kunnskapsministeren. Da blir det vanskelig å plutselig være den som kommer inn og stiller skolen og kommunen til ansvar, sier hun

Grunnskolen - "Skolestruktursaker" i Levanger kommune

3. Hvordan skal skolen behandle klagen? - Udi

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere En klage på vedtak om spesialundervisning skal rettes til kommunen, som har plikt til å vurdere sitt eget vedtak på nytt før de oversender saken til fylkesmannen. Fristen for å klage på et vedtak om spesialundervisning er tre uker fra det tidspunktet man fikk vite om utfallet av søknaden 5.'is Fylkesmannen mener at reglene er brutt, skal teren kan være den samme som du fikk første n er endelig, og du kan ikke klage på den. ler at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag, eren eller den manglende karakteren er gitt i Klage på karakter til skriftlig eksamen Hvis du klager på en karakter på skriftlig e Denne klagen sender du først til legekontoret, sykehuset eller behandlingsstedet du vil klage på. Da får de mulighet til å endre avgjørelsen sin dersom de er enig i klagen din. Hvis de fortsatt er uenig, sendes klagen automatisk videre til Fylkesmannen, som vil behandle klagen Fredag informerte Troms og Finnmark fylkeskommune at alle videregående skoler i fylket skulle gå over til digital undervisning på grunn av økt smitte. Nå setter Fylkesmannen ned foten

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester - Fylkesmannen

må klager underskrive klagen; må det stå i klagen hva du vil klage på; Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig. Behandlingstiden hos Fylkesmannen er lang, så svar på en klage på standpunktkarakter vil ikke komme tidsnok til å ha innvirkning på opptak til videregående skole Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen. Send klage på vedtaket. Eller til Kristiansand kommune Plan og bygg. Klepp får ny klage, vil ha øyeblikkelig stans for skole og boliger i Kleppeloen . Byggingen av ny skole til nær 300 millioner kroner skal starte i høst, men når Klepp formannskap møtes mandag kl. 16 blir de møtt av et krav om at vedtatte utbygginger i kommunens grønne lunge må settes på vent uker siden jeg skrev til skolen. Jeg har purret, men ikke fått svar. Vennlig hilsen Adresse: Tlf nr: Title: Microsoft Word - Mal for klage til fylkesmannen (1) Author: janid Created Date Når skolen sender klagen din til Fylkesmannen, skal det legges ved en redegjørelse fra faglærer for hvordan karakteren er satt. Det skal også legges ved en uttalelse fra rektor om hvordan skolen har behandlet saken. Du skal ha en kopi av skolens uttalelser

Skolen skal behandle klagen og sende den videre til Fylkesmannen. Det stilles bestemte krav til skolens saksbehandling. Disse kravene har vi gitt en orientering om i «Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter i fag grunnskolen» Det kommer an på hva som står i klagen, men normalt vil nok fylkesmannen lese klagen og kanskje spørre om mer informasjon fra den som klager. Så vil fylkesmannen be om at kommunen forklarer seg. Etter det vil fylkesmannen ta stilling til klagen Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. NB! Snakk med faglærer og be om en begrunnelse for karakteren før du eventuelt klager på en standpunktkarakter. Klage på skriftlig eksamen Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Hordaland som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor

Klageretten - Udi

Foreldrene ved Bogstad skole klager skolen inn til Fylkesmannen fordi de er misfornøyd med aldersblanding og lite fast voksenkontakt. Publisert onsdag 10. mars 2010 - 15:24 Foreldrene mener at utpreget aldersblanding skader læringsmiljøet og gjør barna utrygge, skriver Aftenposten E) Klagen går til Fylkesmannen, skriftlig klage Fylkesmannen er endelig klageinstans for enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det kan klages på vedtak man synes er urimelige i forhold til fysiske og psykososiale miljøforhold, jf opplæringslovens §15-2, annet ledd Klager på helsetjenester gitt av helsepersonell rettes til Fylkesmannen. Dersom du vil klage på videregående og høyere utdanning, skal klagen sendes til utdanningsinstitusjonen. Når du vil klage på en bolig, og selger har eierskifteforsikring, klager du til forsikringsselskapet. Hvis dere ikke blir enige, kan du klage til Finansklagenemnda Det må stå i klagen hva du vil klage på. Hvis du klager på karakter etter skriftlig avgangsprøve, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Fylkesmannen er klageinstans Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor ved skolen eleven går på. Hvis du klager skal kontaktlærer skrive en begrunnelse for karakteren, og rektor må skrive en uttalelse om hvordan saken er behandlet. Saken sendes deretter til Fylkesmannen som behandler din klage og skolens redegjørelse. Fylkesmannen tar ikke stilling til om.

8. Saksbehandling og klage - Udi

Det vil være skolen og klagenemnder i fylkeskommunene. For noen klager vil det være Fylkesmannen som skal behandle saken. Det gjelder enkeltvedtak om spesialundervisning, opplæring i inntil to år ekstra og vedtak knyttet til inntak. Enkeltvedtaket informerer om klageretten, tidsfrist og hvor du skal sende klagen Når begrunnelse er gitt tar elev og/eller foresatt stilling til om de ønsker å klage; En eventuell klage skal være skriftlig; Saken oversendes fylkesmannen som tar stilling til om gjeldende bestemmelser og regler er fulgt. Skolen mottar svar fra fylkesmannen. Du kan lese hele veiledningen orientering om retten til å klage på karakter her Dersom skolen ikke tar stilling til en melding om mobbing innen rimelig tid, eller hvis foreldrene ikke er fornøyd med skolens oppfølging, kan det sendes klage til fylkesmannen. Klagen skal formelt sett sendes til rektor ved skolen først, slik at skolen gis anledning til å vurdere saken på nytt - om klagen skal tas til følge Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen. Kontakt Lillestrøm kommune. Snakk med oss. Telefon: 66 93 80 00 (sentralbord) Søk etter ansatt

Video: Klager skoleskyss-sak inn til Fylkes­mannen

Flesberg: en kommune preget av bo- og virkelyst og

Fylkesmannens klagebehandling i sak om psykososialt

Inntaksreglement – Steinsfjorden MontessoriskoleTelemarksavisa - Elevene ga seg ikke dermed ga rektor demBergensavisen - Nytt i skoleåret: Nye regler mot mobbing

NB! Klage eller ønske om begrunnelse må leveres skriftlig til skolen; Hva skjer når skolen har mottatt klagen? Rektor innhenter begrunnelse for karaktersettingen fra faglærer. Klagen, begrunnelsen fra faglærer og en uttalelse fra rektor om skolens saksbehandling, sendes til Fylkesmannen i Vestland Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Rogaland, men sendes Haugesund kommune, v. Kart- og oppmåling. Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes

Klage til fylkesmannen Hvis skolen ikke gjør nok for at du skal få et trygt og godt skolemiljø, kan du eller foreldrene dine melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal passe på at skolen følger lover som bestemmer at du skal ha det bra. For å ta kontakt med fylkesmannen må du: Ha tatt opp saken med rektor på skolen 2. Send en skriftlig klage til skolen (rektor). Klagen må signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. 3. Faglærerbegrunnelse samt rektors uttalelse sendes samlet til fylkesmannen med kopi til klager. 4

Slik klager du på karaktere

Fylkesmannen - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

Even JacobsenHar barnet ditt rett til gratis skoleskyss? - FylkesmannenMuslimskole-mødre ber direktoratet avvise klage

Klage på barnehage. Det finnes ulike regler på hvor og hvordan du skal klage til barnehagen. Men klage, det kan du. Her er alt du trenger å vite om rett på klage av barnehage Klage på manglende underveisvurdering må tas opp direkte med skolen med en gang dette skjer. Det ikke noe klageinstansen kan se på eller ta stilling til. Likeledes er det ikke anledning til å regne gjennomsnitt av vurderingen som er gjort i løpet av skoleåret Slik klager du: Ta problemet opp med barnehagens ledelse først. Gjelder det generelle forhold kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med Stavanger kommune. Ønsker du fortsatt å gå videre kan du klage til Fylkesmannen Ved en klage på standpunkt, skal fylkesmannen vurdere om retningslinjer for vurdering er fulgt. Fylkesmannen tar ikke standpunkt til om karakteren er riktig eller gal. Dersom fylkesmannen gir medhold i klagen, blir karakteren opphevet og faglærer sammen med rektor skal sette karakteren på nytt. Det er tre senarier som kan skje Det er klagerett på standpunktkarakterer. Dersom man vurderer å klage på en standpunktkarakter, må man først henvende seg til faglæreren og be om en nærmere begrunnelse for vurderingen. Deretter må du og dine foresatte avgjøre om dere fortsatt mener det er grunnlag for å klage. Da følger dere anvisningen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (se vedlegg 1) Siden mars har Fylkesmannen i Nordland ilagt Rana kommune dagbøter for manglende oppfølgning i en mobbesak. Men Fylkesmannen vet ikke om de kan kreve at kommunen faktisk betaler for seg

 • Xxl solbriller barn.
 • I kongens klær max.
 • Yummy heaven storo.
 • Hvordan montere induksjonstopp.
 • Kilroy activities.
 • Schmerzen rechter unterbauch frau.
 • Abstrakte bilder leinwand.
 • Fine tenner no.
 • Hvor mange maur i en maurtue.
 • 24 de febrero.
 • Jeg er beredt stifinner.
 • Samsung family hub 2.0 kombiskap rb38m7998s4/ef.
 • Radial reifen laufrichtung.
 • Diktator liste.
 • Bærum kommune lønnskontoret.
 • Ordtak den som venter på noe godt.
 • Germany 1933.
 • Co2 revolver.
 • Grytebrød uten etterheving.
 • Norsk toppfotball podcast.
 • Treningsplanlegger mal.
 • Board games ranking.
 • Nightlife aachen.
 • A07.
 • Musikpark erfurt halloween 2017.
 • Nissan haugesund.
 • Konsekvenser av snus.
 • Test freeride ski 2018.
 • Analyse av sult.
 • Rabattcode wunschbilderrahmen.
 • Geburtstagskarte online gestalten und versenden.
 • Carrie fisher død.
 • Nyhetsreportasje kjennetegn.
 • Frauenberatungsstelle karlsruhe.
 • Rust game.
 • Guitar chords pink floyd.
 • Konfirmasjon sortland 2018.
 • Kyllingpai med fløte.
 • Waffeleisen sandwichmaker 3 in 1.
 • Kuren kryssord.
 • Gravert julekule.