Home

Menerstatning tabell

Folketrygdens menerstatning ved yrkesskade skal gi kompensasjon for varige ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade/... varsel. Koronavirus fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen Tabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Les mer om: Forskrift om menerstatning ved yrkesskade (Lovdata.no) I tillegg til invaliditetstabellen som fremgår av forskriften har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) utformet en intern invaliditetstabell Skadesiden.no - din hjelp til riktig erstatning. Invaliditetstabellen ved menerstatning yrkesskade og trafikkskade. Gratis vurdering av din sak av advokat ved personskade Utmåling av menerstatning. Beregning av menerstatning er standardisert. Det vil si at menerstatningen beregnes ut i fra en tabell, der invaliditetsgraden, skadelidtes alder og Grunnbeløpet inngår i formelen. Menerstatning er inndelt i 9 grupper, som innebærer at det gis samme erstatning innenfor de ulike nivåene, hvis øvrige faktorer er like Tabellen er vedlagt forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21.04.1997. De ulike skadene må samordnes etter invaliditetstabellen, som du finner her: Invaliditetstabellen. Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader

PPT - Erstatning og forsikring PE-personell PowerPoint

Menerstatning fra NAV er kun aktuelt ved yrkesskade og yrkessykdom. Hvordan søker du om menerstatning? Dersom du er påført en yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på menerstatning fra både NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. For å søke om menerstatning fra NAV må det fylles inn et søknadsskjema Menerstatning ved yrkesskade skal gi erstatning for ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade. Menerstatningen utmåles i forhold til graden av medisinsk invaliditet (invaliditetsgraden eller VMI).Fastsetting av medisinsk invalidite Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Det trenger ikke foreligge et økonomisk tap. Menerstatning er hjemlet i Skadeserstatningsloven § 3-2. Skadelidte må ha fylt 16 år på skadetidspunktet. Er skadelidte yngre utmåles en standardisert barneerstatning, jfr. § 3-2 a. Menerstatning Menerstatning i gruppe 1 (15-24%) er lavere enn menerstatning i gruppe 2 fratrukket menerstatning i gruppe 1. I Høyesteretts dom tatt inn i Rt 2015 s. 820 slås det fast at siktemålet med menerstatningen er å gi skadelidte en erstatning som i størst mulig grad gir uttrykk for reduksjonen i skadelidtes livsutfoldelse

Det er et vilkår for å få tilkjent menerstatning at skadelidte har en medisinsk invaliditet på minst 15 %, jf. tabellen som er inntatt i forskriften § 3 nr. 1. Det fremgår av tabellen at menerstatningen ikke øker proporsjonalt med skaden, men progressivt Menerstatning skal kompensere for såkalt «ikke økonomisk tap», for eksempel tap av fritidsaktivitet hvis yrkesskaden har medført begrensninger i så måte. Menerstatning utmåles etter en egen tabell som er utarbeidet for dette formålet. Tabellen er ordnet slik at det skal fastsettes en egen invaliditetsgrad i prosent på yrkesskaden Tabellen er ment som et supplement til forskrift om menerstatning ved yrkesskade og dens tabellverk. Hensikten er å legge til rette for bedre skjønnsmessige vurderinger av skadefølger som forskriften ikke omhandler, og dermed sikre lik praksis Forskrift om menerstatning ved pasientskader Side 4 Del II. Invaliditetstabell Tabellen beskriver skadefølger og medisinsk invaliditet i prosent (invaliditetsgrad).Det er tatt hensyn til de funksjonstapene, smertene og psykiske plagene som er vanlige følger av skaden

Orientering om menerstatning - NA

 1. Vi bruker invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade, når vi skal vurdere om en pasientskade har ført til en varig medisinsk invaliditet, som gir rett til menerstatning. Vi fastsetter varig medisinsk invaliditet i prosent, enten ved å vise direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen, eller ved å sammenligne med tilstandene som er regulert i tabellen
 2. Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 21. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13-17 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 10 aug 1997 nr. 944, 6 feb 2002 nr. 132, 27 aug 2003 nr. 1082, 30 aug 2006 nr. 1010, 24 nov 2006 nr. 1300. Rettelser: 22.08.2014 (fotnoter fjernet)
 3. menerstatning ved yrkesskade (FOR-1997-04-21-373), omtalt videre som forskriften. Vi har erfart at tabellen ikke alltid passer for pasientskader, og noen typer pasientskader er ikke tatt med i det hele tatt
 4. Hele tabellen kan du finne her. Og den interne tabellen utarbeidet av Norsk Pasientskadeerstatning finner du her. Spesielt viktige ting å ta stilling til. Det er enkelte faktorer som er spesielt viktige å ta stilling til i forbindelse med menerstatning etter pasientskade. Vi skal nå ta for oss disse. Dokumentasjon, journal og loggførin

Invaliditetstabell: Erstatning ved personskader - Codex

 1. st ti år. Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på
 2. Tabellen vil bli ajourført av Rikstrygdeverket ved hver grunnbeløpsendring. Beregningsreglene er nærmere omtalt under kommentarene til § 3 i forskrift om menerstatning i rundskriv 13-00. Etter at den varige medisinske invaliditetsgrad er fastsatt og gruppeplassering er foretatt - vil man lett kunne finne de riktige års- og månedsbeløp ved å lese ut fra angjeldende gruppe i tabellen
 3. Beregning av menerstatning utmåles etter følgende tabell. Omtrent 1/3 av den totale menerstatningen betales av yrkesskadeforsikringen og de resterende 2/3 betales av NAV. Juridisk bistand. Yrkesskadesaker, trafikkskader og pasientskader generelt, og menerstatning spesielt, omfattes av et komplisert regelverk
 4. st 15 % vmi. 15 % vmi vil gi deg en menerstatning i gruppe 1 i invaliditetstabellen, ved 25 % vmi får man menerstatning gruppe 2, osv. Jo høyere gruppe du blir plassert i, desto høyere menerstatning har du krav på

Invaliditetstabellen - Skadeside

Invaliditetstabell - Menerstatning - Advokatblogger

 1. Menerstatning ved yrkesskade er en ytelse fra folketrygden som gir kompensasjon for ikke-økonomisk tap på grunn av varig og betydelig yrkesskade av medisinsk art. Reglene står i folketrygdlovens § 13-17 og i forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21. april 1997. Erstatningen utregnes på grunnlag av en tabell
 2. Ménerstatning skal erstatte tapt livskvalitet. Hvor mye man får i ménerstatning, beror på hvor stor skaden er. Det blir beregnet ut fra en fastsatt tabell, hvor alle typer skader er oppregnet. Den kalles invaliditetstabellen. Erstatningen beregnes standardmessig ut fra alder på skadetidspunktet og størrelsen på skaden /ménet
 3. Menerstatning skal dekke den tapte livsutfoldelse som skadelidte er påført som følge av skaden. Her får du oversikt over de regler og prinsipper som gjelder for å gi og utmåle slik erstatning. 1. Vilkår for menestatning Av skadeserstatningsloven § 3-2 , 1.-3. setning følger: «Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares [
 4. st 15 prosent. Graden av invaliditet fastslås på grunnlag av en omfattende tabell
 5. Dersom du får varig medisinsk mèn, kan du ha rett til menerstatning. Dette er en erstatning for det medisinske menet, og erstatter et ikke-økonomisk tap. Du får menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 15 prosent eller mer. Størrelsen på erstatningen avhenger av invaliditetsgraden og grunnbeløpet
 6. Spørsmål om erstatning? Gratis vurdering
 7. Har en person tidligere fått utbetalt menerstatning ved yrkesskade som et engangsbeløp, og det inntreffer en ny yrkesskade, utgjør ny årlig menerstatning forskjellen mellom den prosent av grunnbeløpet som samlet invaliditet etter § 2 nr. 3 i denne forskriften tilsier og den prosent av grunnbeløpet som tidligere er innvilget

Menerstatning og hvordan den medisinske invaliditetsgrad

Tabellen er i utgangspunktet utviklet for å kunne beregne menerstatning ved yrkesskade, men den benyttes også ved andre skader og sykdommer. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har utarbeidet en intern invaliditetstabell Invaliditetstabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er en tabell brukt til å fastslå hvilken varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) den skadelidende har. I saker der det søkes om menerstatning er dette spesielt viktig, da VMI direkte gjenspeiler om du i det hele tatt kvalifiserer til erstatning, og i så fall hvor mye du kan forvente deg å få

Menerstatning: Alt du trenger å vite [Guide] - Codex Advoka

Menerstatning skal kompensere for såkalt «ikke økonomisk tap», for eksempel tap av fritidsaktivitet hvis yrkesskaden har medført begrensninger i så måte. Menerstatning utmåles etter en egen tabell som er utarbeidet for dette formålet. Tabellen er ordnet slik at det skal fastsettes en egen invaliditetsgrad i prosent på yrkesskaden Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn. 0 år 1 år 5 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år; Men - Dersom den konkrete skaden ikke fremkommer direkte i tabellen, skal invaliditetsprosenten fastsettes ved sammenligning med andre skader med tilsvarende funksjonsnedsettelse, sier Skage. Les mer: Her er alt du trenger å vite om invaliditetstabellen

Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning: Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning Vilkårene for å få menerstatning på grunnlag av PTSD er at skaden er omfattende, det vil si mer enn 15 % medisinsk invaliditet etter staten sin tabell for invaliditet. Dette vil bli vurdert av en psykiater eller psykologspesialist, og må nødvendigvis vurderes skjønnsmessig etter en utredning av overgrepsofferet Tabellen som brukes står oppført i forskriften til om menerstatning ved yrkesskade. Selv om denne forskriften dreier seg om menerstatning brukes altså invaliditetstabellen her også om ulykkesforsikring. Tabellen viser hvilke funksjonstap de forskjellige skadene gir

Invaliditetstabellen - VMI - erstatningsadvoka

Tabellen finner man i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade, som er en statlig tabell for å regne ut erstatningsbeløp ved yrkesskader. Stortåa er mest verdt. Gjensidige bekrefter at de er et av flere forsikringsselskap som benytter denne tabellen for fastsettelse av medisinsk invaliditet Menerstatning gjelder ikke ved skade på for eksempel ting eller kjæledyr. Både fysiske og psykiske skader kan gi rett til menerstatning. For å ha rett til menerstatning må det også kunne sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom ulykken og skadene du fortsatt har

nb dette er en demo med satser oppdatert til 2006 (ikke oppdatert senere) Tabell Lukk tabell | Last ned tabellen i Excel | Last ned som CSV-fil Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylk

Som jeg tidligere har redegjort for, er de aktuelle prinsippene for utmåling av menerstatning gjengitt i Rt-2006-871. (44) Det er et vilkår for å få tilkjent menerstatning at skadelidte har en medisinsk invaliditet på minst 15 %, jf. tabellen som er inntatt i forskriften § 3 nr. 1 Menerstatning er en egen erstatningspost for ikke-økonomisk tap ved varige personskadesaker av en viss størrelse. Det er vanlig å operere med at skaden må ha gitt en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Den medisinske invaliditeten fastsettes av spesialister, og følger tabeller som er fastsatt i forskrift. Menerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse og er et ikke-økonomisk tap. Erstatningen er ment å gi skadelidte mulighet til å kjøpe opplevelser eller liknende, slik at livskvaliteten kan opprettholdes. Menerstatning utmåles etter graden av medisinsk invaliditet, som angis i prosent. Yrkesskadeforsikring Det er en lovpålagt plikt for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring, og.

Det gis ikke menerstatning ved lavere uførhetsgrad enn 15 %. 0: Endret ved lover 12 mai 2015 nr. 29 (i kraft 1 jan 2016 iflg. res. 12 mai 2015 nr. 468 for erstatningsbetingende hendelser etter dette tidspunkt, jf. lovens del III nr. 2), 18 des 2015 nr. 124 (ikr. 1 mars 2018 iflg Menerstatning ved yrkesskade gir kompensasjon for ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade. Psykologer kan bli bedt om å vitne eller avgi erklæring i tilfeller der en arbeidstaker søker kompensasjon i tillegg til andre trygdeytelser, for eksempel uføretrygd.. Ved utmåling av årlig menerstatning anvendes tabell for beregning av medisinsk invaliditet beskrevet i F21.04.1997. Forsiden - regjeringen.n

Menerstatning - tapt livsutfoldelse - Advokatfirmaet

 1. Ikke alle personskader vil gi deg krav på menerstatning, og det er etter loven krav om at skaden må være varig og betydelig. Dette forstås i praksis slik at det må foreligge en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Varig medisinsk invaliditet fastsettes av en spesialist innenfor medisin, som sammenligner personskaden opp mot en egen tabell som heter invalidetabellen
 2. I henhold til rettspraksis innebærer modellen som benyttes at det fremtidige tap kapitaliseres og neddiskonteres. Dette innebærer at det beregnede årlige tap for hvert fremtidige år blir lavere enn det forutgående i og med at renter summeres med tapet for hvert enkelt år, og summen av disse skal utgjøre det beregnede tap - i eksempelet her 100
 3. Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet (G), i folketrygdloven § 1-4. Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år. Vedtaket gjøres vanligvis i juni måned, og gis tilbakevirkning fra 1. mai

Menerstatning skal kompensere for såkalt «ikke økonomisk tap», for eksempel tap av fritidsaktivitet hvis trafikkskaden har medført begrensninger i så måte. Menerstatning utmåles etter en egen tabell som er utarbeidet for dette formålet. Tabellen er ordnet slik at det skal fastsettes en egen invaliditetsgrad i prosent på trafikkskaden Tabellen er en del av Forskrift om ménerstatning ved yrkesskade. Forskriften og tabellen gir et visst rom for skjønn, og det kan derfor være av stor betydning hvilken spesialist som velges og hvordan advokaten etterpå klarer å argumentere omkring det som er skrevet i spesialisterklæringen. Du kan lese mer om menerstatning her. Oppreisnin

Men her kommer problemene lettere på spissen. Hvis f.eks. ett øye blir skadet, vil invaliditetsprosenten efter Rikstrygdeverkets tabeller være 18 % hvor synet på det annet øye er i behold. Er skadelidte derimot allerede blind på det andre øyet, blir invaliditeten 100 % Vedlegg 1a til ftrl § 13-17: Menerstatning Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §13-17: Sist endret: 2019-05-27: Tabell som viser års- og månedsbeløp i de forskjellige invaliditetsgrupper ved godkjent yrkesskade fra 1. mai 1997. Beløpene er avrundet til nærmeste hele krone Nærmere forklart. Om en deler 100 på en rentefot på 2,5 % får en frem en faktor på 40, som betyr at en må gange ønsket inntekt med 40 for å finne den samlede kapital som ved forretningen gir den ønskede inntekten Menerstatning. Menerstatningen dekker tap av personlig livsutfoldelse, skadeserstatningloven § 3-2 . Utmålingen skjer med utgangspunkt i medisinsk invaliditetsgrad fastsatt etter forskrift om menerstatning ved yrkesskade . Beregningen etter forskriften tillegges en tredjedel og man får Sammenligningsbeløpet, Rt 1977 s. 782, Pallasdommen. Minst 15% må være skaderelatert invaliditet

Ny modell for beregning av menerstatning - Advokatfirmaet

Dom: Høyesterett om utmåling av menerstatning - Codex Advoka

Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følger av en skade eller sykdom. Størrelsen på den varige medisinske invaliditeten gir grunnlaget for utbetaling av menerstatning og ulykkesforsikringer. Størrelsen på varig medisinsk invaliditet (VMI), fastsettes av medisinere. Dette gjøres på objektivt grunnlag, uten hensyn til yrke, uføregrad. 12980: Framskrevet forventet levealder ved fødsel for menn og kvinner, i 3 alternativer (K) 12980: Framskrevet forventet levealder ved fødsel for menn og kvinner, i 3 alternativer (K) Forventet levealder Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hvaler, Aremark, Marker, Indre. Statistikkbanken; 12886: Framskrevet forventet levealder (periode), etter kjønn. BESØKSADRESSE: NorgesProfil AS Trollåsveien 8 1414 Trollåsen. Org. nr: 982 098 122. POSTADRESSE: NorgesProfil AS Trollåsveien 8 1414 Trollåse I 2018 utbetalte NPE menerstatning i 625 saker, som utgjør 42 prosent av sakene. Det ble utbetalt tilsammen mer enn 196 millioner kroner i menerstatning, og som utgjorde 20 prosent av de samlede erstatningsutbetalingene. NPE anser det på bakgrunn av opplysningene over riktig at det gis en egen forskrift om menerstatning ved pasientskader Erstatningen gis uavhengig av ervervsevne og inntekt, invaliditetsgraden må være minst 15 %. Graden av invaliditet fastslås på grunnlag av en omfattende tabell. Her listes det en rekke skader og sykdommer som gir en viss invaliditetsgrad

Menerstatning fra NAV ved yrkesskade - Advokat personskad

Hva er invaliditetstabellen? I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.. Denne spesialistvurderingen er avgjørende for hvor mye du har krav på i ménerstatning for personskaden.Tabellen benyttes også som grunnlag for å. Likevel er altså tabellen til Sosialdepartementet basert på en gjenværende levealder på 38 år. Grunnen til dette er at Sosialdepartementets tabell er utarbeidet på grunnlag av dødelighetsfaktorene for perioden 1956-60, 10 Forskrift om beregning av kapitalverdi av trygdeytelser av 14. februar 1980 (nr. 9413). altså for en generasjon siden Forskriften om menerstatning ved yrkesskade knytter seg i utgangspunktet til folketrygdlovens regler, men den er også sentral ved en yrkesskadeforsikring. I forskriften finner man en invaliditetstabell. Tabellen angir hvilke prosenter av varig medisinsk invaliditet (VMI) som følger av ulike skader og sykdommer

NPE - Intern invaliditetstabel

 1. Ved fastsetting av erstatningsnivå er det naturlig å ta utgangspunkt i den erstatning som skal ytes ved 100 % uførhet. Summene ved lavere uførhetsgrader kan så beregnes i forhold til dette
 2. Menerstatning ved yrkesskade skal gi deg kompensasjon for ikke-økonomiske ulemper, det er altså ikke erstatning for tapt inntekt. Det får du eventuelt i form av uføretrygd. Livet ut. Blir du påført varige men, har du rett til en årlig menerstatning som løper så lenge du lever
 3. FinnKode er oppslagsverk for medisinske koder. Om FinnKode. FinnKode er en web-applikasjon for søk og oppslag i medisinske kodeverk. Per 2015 støttes kodeverkene ICD-10, NCMP,
 4. Ja, jeg la frem tabell og bekreftelse av lavt funksjonsnivå fra et par leger. Men de ville ikke ta i mot dette en gang. Menerstatning og ME-sykdom var uaktuelt - ferdig med det. Fikk ikke noen videre begrunnelse enn at forsikringsbransjen så det slik
 5. I skattereglene er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G. Tabellen viser dato for endring av grunnbeløpet, størrelsen på beløpet etter endring, grunnbeløp per måned og gjennomsnittlig grunnbeløp for hvert år

NPE - Forskrift om beregning av menerstatning ved

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade - Lovdat

Menerstatning etter yrkesskade. Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker Menerstatning utmåles skjønnsmessig etter grupper og det benyttes normalt en medisinsk spesialist til å fastsette skaden i prosent etter en egen tabell. Tabellen inngår som del II av forskrift om menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven og ligger her. Alder og kjønn vil ha betydning for utmålingen av menerstantingen Menerstatning ved yrkesskade. Første ledd, punkt 3. Betydelig skadefølge av medisinsk art. 64. Folketrygdloven. Vedlegg til kapitel 13 - Veiledning for bruk av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell av 21.4.1997, punkt B 4. 65. Folketrygdloven. F21.04.1997 nr 373. Forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Del I og II. 66 Høsten 2018 opphevet Høyesterett en sak i lagmannsretten om erstatningsutmålingen for ekspropriasjon av et forretningsbygg (Skeidarbygget) tett inntil Ski stasjon. Nylig falt lagmannsrettens andre avgjørelse i saken

Tabellen åpner for at arr og særlig arr i ansiktet, såkalt vansiret ansikt, kan medføre en medisinsk invaliditet. Arr i ansiktet kan gi en medisinsk invaliditet på inntil 50%. Arr kan også legges sammen med andre skader som sammen gi en betydelig skade av medisinsk art og høy medisinsk invaliditet Tabell 2.2 viser at det årlig i 2008 - 2010 ble tinglyst rundt 40 000 overdragelser av hjemmel til andel i borettslag. Dette gjelder omsetninger i fritt salg, og ikke gave, tvangssalg etc. Opplysningene er hentet fra borettsregisteret. Dekningsgraden når det gjelder borettslagsboliger ligger i 2010 på i underkant av 70 prosent Menerstatning er en erstatning som skal gi kompensasjon for varig og betydelig skade. Utregningen av menerstatning foregår med utgangspunkt etter en tabell. Ved tinnitus er noen psykiske plager innveid i tabellen. Piloten i denne saken hadde utviklet en depressiv lidelse, som i tillegg gav søvnvansker,.

Ansatte får menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet ved en yrkesskade. Er du personlig næringsdrivende får du menerstatning kun fra yrkesskadeforsikringen hos forsikringsselskapet, er i henhold til nedenstående tabell, forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3. Utmåling av menerstatning menerstatning ved pasientskadesaker 1. Innledning og oversikt Den norske legeforening viser til forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om en utfyllende intern retningslinje (tabell) som kan ha avgjørende betydning ved utmåling av erstatning Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Dersom du har fått varige og betydelige skader, vil du kunne ha krav på menerstatning. Men hvem skal kravet rettes mot? Og hvor mye har du krav på i erstatning? Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved menerstatning. Les mer Invaliditets­tabelle Utmålingen av menerstatning er hjemlet i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3. Påførte og fremtidige utgifter. Det fremtidige inntektstapet beregnes ut i fra en standarisert tabell som baseres på skadelidtes alder, pensjonsgivende inntekt før skaden,. Av denne tabellen fremgår hvilken prosentgrad som skal settes for din yrkessykdom eller yrkesskade. Prosentgraden bestemmer hvor høy mènerstatningen du får. Les mer om mènerstatning i egen artikkel om erstatningsordninger

Menerstatning og hvordan den medisinske invaliditetsgrad fastsettes Arbeidsavklaringspenger (AAP) Orientering om hva du bør gjøre når du har blitt utsatt for en trafikkulykke Voldsoffererstatning Rettigheter ved yrkesskader og yrkessykdom Yrkesskade Personskade etter trafikkulykk For at du skal få menerstatning må skaden ha ført til en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer. Invaliditetsprosenten skal vurderes og fastsettes av lege. NPEs nye interne tabell ser ut til å sette opp skarpe skiller mellom ulike diagnoser/årsaker Arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen skal gi de ansatte erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom

 • 1 hotel brooklyn bridge.
 • Beredt kryssord.
 • Snakkes lillestrøm.
 • Vanskelige tallrekker.
 • Mobil nyheter 2018.
 • Sachsenhausen berlin how to get there.
 • Lukaku old club.
 • Kletterhalle leverkusen.
 • Tine ferdig rømmegrøt.
 • Restaurant walldürn.
 • Virvelvind band.
 • Landesvermessungsamt nrw wanderkarten.
 • Marcus betydning.
 • Dnb visa kort i utlandet.
 • Jeans med hull herre.
 • Hurtta lifeguard.
 • Mario odyssey moons total.
 • Største tidevannsforskjell i norge.
 • Tyler creator.
 • Komoot tour importieren.
 • Visus kryssord.
 • Slå ihop pdf.
 • Forlovelsesring høyre eller venstre hånd.
 • Slankemat frokost.
 • Tele2 bindningstid kvar.
 • Jotun sand.
 • Studere nanoteknologi i utlandet.
 • Fremmedspråksenteret engelsk.
 • Hvornår bliver det forår 2018.
 • Nederländerna officiella språk papiamento.
 • Landscape geschirr.
 • Hva er lav oppløsning.
 • Narrkantarell.
 • Kongesnegler teiner.
 • Mariann poulsen alder.
 • G kraft formel.
 • Skoleruta 2017/18 stavanger.
 • Größte hornisse.
 • Klompelompe lue voksen.
 • Trykkbølgebehandling vondt.
 • Youtube scott mckenzie san francisco.