Home

Min journal helse vest

Se pasientjournalen din fra Helse Vest. Hvis du har vært til behandling ved sykehus i Helse Vest, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Du har rett til å se journalen din og hvem som har sett den, og dette kan du lese på nett eller få tilsendt på annen måte Pasientar i Helse Vest, over 16 år, har tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett. Det er godkjente journalnotat med hendingsdato etter 1. mars 2016 (somatikk) og 12. september 2016 (rus og psykisk helsevern) som visast Vi gjer merksam på at offentleg journal ikkje inneheld korrespondanse knytt til personalmappene og tilsetjingssaker i føretaket. Dersom du ønskjer innsyn i desse dokumenta, kan du senda førespurnad per e-post til post@helse-vest.no Helse Vest ønskjer å leggje til rette for pasientens helseteneste. Med elektronisk tilgang til sjukehusjournalen er det enklare for pasientar å vere delaktige i eigen helse og eigen behandling. Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år Vi forteller deg hvordan du går frem her. Digital pasientjournal. Tilhører du Helse Sør-Øst, logger du deg inn på Minjournal.no for å se journalen din. Tilhører du Helse Vest og Helse Nord, kan du klikke deg inn på Minhelse.helsenorge.no for å se journalen din

Men ver merksam på at det ikkje er komplett journal du finn på nett enno. Vil du ha komplett journal, må du fortsatt be om å få han utlevert i papir. Logg inn på helsenorge.no for å sjå journalen din på nett. helse@helse-vest.no Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11,. Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal Om tjenesten. Foreløpig inneholder listen kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt timeavtaler hos enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Midt, i tillegg til avtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten Den medisinske avdelingen, Med Vest Legesenter er et topp moderne legesenter. Til daglig arbeider det tre fastleger ved senteret. Dr. Kristin Grefberg, Dr. Lone E. Wilberg og Dr. Benedicte Wardemann tilbyr en bred allmennmedisinsk praksis med moderne utstyr for lungefunksjonsmålinger, EKG, ultralyd og 24 timers blodtrykksmåling MinJournal er et samarbeid mellom flere store helseforetak med Oslo universitetssykehus som prosjektleder. Flere helseforetak som ønsket det , tilbød sine pasienter tjenester i MinJournal. MinJournal samarbeider med Direktoratet for e-Helse om tjenester som skal inn i den nasjonale helseportalen, helsenorge.no

Se pasientjournalen din fra Helse Vest - helsenorge

Nr 01 - 2012 - Naturen - Idunn

Føretak som er med på Min pasientjournal Helseføretaka og institusjonane under, er med som er ein del av innsynsløysinga Min pasientjournal. Ikkje alle avdelingane er med helse@helse-vest.no Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger. MinJournal.no er stengt. Tjenestene som tilbys gjennom løsningen minjournal.no er utilgjengelig inntil disse er overført til helsenorge.no eller gjøres tilgjengelig igjen på annet vis Alle pasienter i Helse Nord får elektronisk tilgang til sin journal. 10. desember 2015 får alle pasienter i Helse Nord tilgang til sin pasientjournal via innlogging på internett. - Kokfornøyd, sier testpasient Marianne Hofstra Helse Vest ønskjer å leggje til rette for pasientens helseteneste. Med elektronisk tilgang til sjukehusjournalen vil det bli enklare for pasientar å vere delaktige i eigen helse og eigen behandling. Det blir enklare for pasientane å bruke sin lovfesta rett til innsyn, og vi trur kommunikasjonen mellom pasient og helseteneste vil bli betre

I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. - No opnar vi opp for at også pasientar innan rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journalen sin på nett For fullstendig journal, må du sende brev. Se fremgangsmåte under. Innsyn i egen journal. Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende. Fra og med 3. juni 2019 kan pasienter i Vestre Viken HF lese deler av pasientjournalen sin på nett. Løsningen leveres av.

Pasientjournal på helsenorge

 1. Pasientens journal; Pasientens journal Innføring av Helseplattformen At det nå legges til rette for at pasientene kan bli mer involvert i egen helse er noe av det aller viktigste og i tråd med forventningene og samfunnsutviklingen. Med en mye mer strukturert løsning,.
 2. istrerende direktør ved St. Olavs hospital Nils Kvernmo leder denne gruppen sammen med en brukerrepresentant, en tillitsvalgt og andre direktører i helseforetakene i regionen
 3. Helse Vest IKT Telefon. 55 97 65 40. E-post . kundesenteret@helse-vest-ikt.no . Nettside www.helse-vest-ikt.no Personal- og o rganisasjonsavdelinga Telefon . 55 97 66 00 E-p ost. Personalavdelingen@helse-bergen.no. Postadresse . Personal- og organisasjonsavdelinga Haukeland universitetssjukehus Postboks 1400 5021 Berge
 4. På samme måte som henvisninger og dialogmeldinger vil mottatte epikriser bli lagt inn i pasientens journal i Helse Vest sitt EPJ-system, DIPS. Dermed kan mottatte epikriser bli gjort tilgjengelig raskere for pasienten på Helsenorge.no. Elektroniske epikriser er noe som har vært svært etterspurt av avtalespesialister og private sykehus
 5. Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere. Lukk. Se pasientjournalen din på nett. På helsenorge.no kan du som er pasient i Helse Nord logge på Min helse og se pasientjournalen din på nett. Be om innsyn på papir eller CD
 6. Helse- og omsorgsdepartementet mottok konseptvalgutredningen i juli 2018. Konseptvalgutredning Én innbygger - én journal. Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF) På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen

Frode Nilsen jobbar som seksjonsleiar for Journalsystem. Han har personalansvar for om lag 28 tilsette. Du kan nå Frode på telefonnummer 922 65 356, eller på e-post: frode.nilsen@helse-vest-ikt.no Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du kontakte oss. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. Dokumenta blir sendt ut per post eller e-post Helse Vest innfører nå en 2-faktor autentiseringsløsning. Den skal i første omgang benyttes når en logger på MinGat hjemmefra. Etter hvert vil det komme flere tjenester som benytter seg av denne løsningen Intranett Min Gat E-læringskurs Kompetanseportalen Assyst Samlepunktet. Veiledningar. Sist oppdatert 19.11.2019 Fann du det du leita etter? Ja Nei postmottak@helse-vest-ikt.no Helse Vest IKT AS, Ibsens gate 104, 5052 Bergen Hopp. Vestlandspasienten er eit tilbod til deg som er pasient i Helse Vest. Her får du oversikt over timeavtalane dine på sjukehuset, og det blir enklare for deg å få kontakt med sjukehuset. Publisert 23.09.2016 / Sist oppdatert 11.12.201

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til nye Vest Trening! Treningstilbudet vårt! Velkommen til vestre Bærums beste treningssenter. Hos oss får du hjelp til å komme i gang med treningen! Vest helse og trening AS. Baker Østbysv 26 Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold Mine resepter. Har du en eller flere elektroniske resepter, e-resepter, kan du finne en oversikt over de som er gyldige, hvilke legemiddel og andre varer du og barna dine under 16 år har fått utlevert, og hvor mange utleveringer som eventuelt gjenstår ikke mØt opp pÅ vest helse uten avtale! hvis du ikk er syk: ring, send sms eller bruk e-konsultasjon. hvis du trenger legehjelp, ring fØrst. er det alvorlig eller akutt, ring 113. hvis du tror du er smittet av koronavirus, ring 67 50 59 99. alle mÅ bidra til at smitten ikke spres

Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen pålegger helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten å gi innsyn i journal til de som har innsynrett etter pasient- og brukerrettighetsloven.. Formålet med innsynsretten er å gi pasienter muligheter til å ivareta sine interesser Velkommen til Helse Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus. Her finner du alle våre avdelinger ved SUS, behandlinger og våre sentre for psykisk helse og rusbehandling Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Måndag 22.03. Styremøte og styreseminar i Helse Bergen. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset Helse Sør-Øst har tildelt tjenesteinnovasjonsmidler til fire prosjekter i Vestre Viken. 12.10.2020. Sykehuset begynner å reise seg. Ett av Norges største byggeprosjekter finner vi på Brakerøya. 08.10.2020. Én ansatt ved Drammen sykehus testet positivt for covid-19

9. desember blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk i heile Helse Vest. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal på helsenorge.no Vi beklager at tjenesten har vært nede den siste uken. I forbindelse med innbruddet i datasystemer i Helse Sør-Øst så vi oss nødt til å stenge tilgangen til MinJournal til tjenesten var flyttet over på en annen plattform. Vi har ingen indikasjon på at Minjournal er forsøkt hacket eller at noen pasientdata er på avveie

Offentleg postjournal - Helse Vest RH

For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en oversikt over hvem som har åpnet journalen din Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på telefon og video som alternativ. Gi gjerne beskjed dersom du mener konsultasjonen kan skje på denne måten Helse- og omsorgstjenesten omfatter blant annet sykehus, fastlege, helsestasjon og tannlege. En bruker er en som ber om, I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag Vær oppmerksom på at pasienter i Helse Vest nå har tilgang til sine egne journaler. Henvisninger fra fastlege vises automatisk. Les mer informasjon fra ledelsen i Helse Vest (info skal også være sendt ut i e-post). I slutten av mai vart det mogleg for pasientar innan somatikk å sjå utvalde journalnotat frå sjukehuset på nett

Når du som helseaktør har avtale med Helfo, får du direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til. En avtale om direkte oppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale mellom deg og Helfo Postjournal 30.07.2013 - Helse Vest Vår postjournal oppdateres fortløpende. Media har adgang til å be om innsyn i alle dokumenter. Mer-offentlighet vurderes i de tilfeller der dokumentet er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens bestemmelser Hele Helse Vest har nå Kjernejournal. Publisert 05/03/2015. 760 000 innbyggere i tilsammen 67 nye kommuner i Vest-Norge fikk 1.mars sin kjernejournal på helsenorge.no. Kjernejournal samler viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til,. Spørsmål om medisinsk journal 22.08.2013 2013 Rettighetene dine; Oversendt journal til ny fastlege. 10.02.2016 2016 Lov og rett; Journal og epikrise 01.02.2020 2020 Kropp og helse; Skriver psykologen på skolen i journalen min? 04.04.2019 2019 Kropp og helse; Skjemmes over det som står i min journal 30.04.2015 2015 Rettighetene din

Du som er pasient ved eit av sjukehusa i Helse Fonna kan lese journalen din på nett. Logg på for å sjå din pasientjournal på helsenorge.no eller vestlandspasienten.no. Dette finn du på nett. Pasientane har hatt rett til innsyn i eigen journal sidan 1977 Postjournal 02.08.2013 - Helse Vest Fra 2018 skal alle foretakene få innsyn via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Det innebærer at innbyggere kan se sine egne journalnotater i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. - Innsyn i pasientjournal og logg gir pasienter enklere tilgang til å lese viktige dokumenter i egen journal

Det er ikke fastlege-journalen din som ligger der inne. Det er kun kjernejournal, henvisninger og epikriser fra sykehus i helse nord og helse vest som er der. Vil du ha journal fra fastlegen din må du ta kontakt med legekontoret og be om utskrift, dette må du sannsynligvis betale for (jeg betalte 86kr når jeg fikk min i 2016) Lese journalen på min journal.no? Av AnonymBruker, Januar 18, 2018 i Kropp og helse. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 254 446 13 884 491 AnonymBruker. Anonym; Det er bare Helse Nord og Helse Vest som har tilgang, via helsenorge.no. Anonymkode: a6632...1d6. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse Utviklingsplan for Helse Stavanger 2018 Miljømål og miljøpolitikk for Helse Stavanger HF (2016-2020) Strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 - 2023 Styringsdokument fra Helse Vest Helse 2035 - Strategi for helseregionen Jobb og utdanning. Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet Helse Midt-Norge RHF vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for vårt arbeid både nå og fremover i tid. Det er kun postlister som er de siste to årene som ligger tilgjengelig

Mottaker Helse Vest Innkjøp HF ARK KMT/SIKO Avsender Baxter AS MTU-IKT/HILEIK (enhet/initialer): Innhold: Rammeavtale 402088 - Elektronisk apparat for måling av noninvasivt blodtrykk, puls og oksygenmetning med tilhørende forbruksmateriell - Diacor AS Sakstittel: Elektronisk blodtrykksapparat Klassering: I Sak/dok.nr: 2016/50-26 1889/2016. Innsyn i journal/Min journal Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling Oppdragsbrev fra Helse Vest Helse Bergen, ved KKF, har fått i oppdrag å ta på seg oppgaven som regionalt kompetansemiljø for metodevurdering. RHF-ene skal bidra til at Nye metoder blir implementert: -Bidra til nasjonale metodevurderinger -Ta i bruk mini-metodevurderinge

Nasjonale styrer og utvalg skal bidra til sterkere styring av IKT-utvikling og gi råd og anbefalinger til helse- og omsorgssektoren. Nasjonale prosjekter Nasjonal e-helseportefølje inneholder prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering i 2019/2020. Om oss Dette er Direktoratet for e-helse. Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon og. Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Torvet og fra Tollbodgata. Innbyggertorg på Tangvall Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Innbyggertorg på Nodeland Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland. Oppdraget fra Helse Vest RHF var å utvikle et system for mini-HTA som er tilpasset norske forhold. De ulike målene i prosjektet var som følger: Utarbeide en rapport om ulike internasjonale systemer for mini-HTA. ( Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt, rapport fra Kunnskapssenteret nr 1-2010 ) Min Journal: Sentrale egenskaper og tanker: Alt på ett sted One size doesn't fit all Skalerbarhet På tvers av helseforetak Design: helse, ikke bare sykdom Forvaltning - stor grad av desentralisering nødvendig Support Sikkerhet Ansvarsfordeling mellom leddene i helsetjenesten Et robust og fleksibel

Sperre eller opne journal. Viss det er naudsynt for å sikre at du får forsvarleg helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din. Du har rett til å motsette deg dette. postmottak@helse-mr.no Helse Møre og Romsdal HF, Postboks 1600, 6026 Ålesund. Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0 mini-HTA er å bidra til enhetlige beslutningsprosesser som sikrer best mulig kunn-skapshåndtering innenfor akseptable ressursrammer for organisasjonen. Oppdrag Oppdraget fra Helse Vest RHF var å utvikle et system for mini-HTA som er tilpasset norske forhold. De ulike målene i prosjektet var som følger: 1 Avsender Helse Vest Innkjøp HF ARK KMT/RAGF Mottaker Helse Vest RHF IMT/HIDHOV (enhet/initialer): Innhold: Intensjon om kontraktsinngåelse, anbud nr 2015/33 på inngåelse av Rammeavtale om Rør og VVS tjenester Sakstittel: Anskaffelse Rammeavtale VVS tjenester, Helse Førde HF Klassering: U Sak/dok.nr: 2015/33-1 1658/2016 Løpenr: 13.09.2016. Helse Nord gir pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal via helsenorge.no. Alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år, kan ta i bruk Min pasientjournal. Her svarer vi på ofte stilte spørsmål fra helsepersonell om tjenesten

Pasientjournal - Helse Berge

Torsdag er det 110 innlagte coronapasienter ved norske sykehus. Det er 15 flere enn dagen før, og det høyeste tallet siden slutten av april. 12 av pasientene får respiratorbehandling. Det er. Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

Det er søndag 96 pasienter med påvist coronavirus innlagt på norske sykehus. Det er fire flere enn dagen før og det høyeste antallet siden april. Elleve av pasientene får behandling med. Min pasientjournal er et samarbeid mellom oss, Helsedirektoratet, DIPS, Helse Nord IKT og helseforetakene i regionen. Helse Vest kommer snart etter. Dette gjør vi for å bidra til å nå det nasjonale målet om at pasienter skal ha mulighet til å være reelle samarbeidspartnere med helsetjenesten Mottaker Helse Vest Innkjøp HF ARK IMT/HIDHOV Avsender Helse-Vest-Innkjop - Borrevik, Beate Bertelsen MTU-IKT/MOEKJE (enhet/initialer): Innhold: Anestesi-anbud Helse Stavanger - utprøvinger Sakstittel: Anskaffelse - anestesiapparater og søyler til Helse Stavanger HF Klassering: I Sak/dok.nr: 2016/119-1 1691/2016 Løpenr: 15.09.2016.

Hvordan få innsyn i pasientjournal - Helsepersonell kan

Mottaker Helse Vest. EIER/ERIIVA. Avsender. Helse Førde HF. Innhold: Søknad om 50% avtalehjemmel i øyesykdommer i Helse Vest lokalisert i Egersund. Sakstittel: Avtalehjemmel øyesykdommer Egersund. DokType. I. Sak/dok nr: Løpenr.: 2009/460-3 5020/200 Gå inn på https://helsenorge.no og logg inn i «Min helse» Dersom du ikke har logget inn på «Min helse» tidligere, får du spørsmål om å gi samtykke. Klikk på «Timeavtaler» Dersom du har time ved et av sykehusene i Helse Midt-Norge, ser du en liste over dine timer. Klikk på timen for å få opp detaljene rundt avtalen

Vestlandspasienten - Helse Vest RH

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Borger Fagperson Journal fra sygehus (e-journal) 08.11.2018. Her kan du se din journal fra de offentlige sygehuse i Danmark 2009 © Visma Unique AS. Med enerett Min journal helse-er_viktig 1. MinJournal - portal for pasienter og helsepersonell Sissel Jor Stab IKT - Klinikk, forskning og samhandling Oslo universitetssykehus HF [email_address] / 99 49 62 8

Timeavtaler - helsenorge

Samtidig har helsemyndighetene oppfordret til bruk av PROM i kliniske studier, i de nasjonale kvalitetsregistrene og i mini-helseteknologiske vurderinger (2, 3) . Nasjonalplanen for helse og omsorg angir at systematisk innsamling av pasientrapporterte utfallsmålinger er viktig for kvalitetsforbedring, forskning og innovasjon ( 2 ) Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt- vi knytter Helse-Norge sammen

Velkommen til Med. Vest Legesenter - vesthels

Om minjournal.no - Oslo universitetssykehu

Forside - Helse Vest RH

Telenor Norge har etablert en ny avdeling for e-helse som skal levere digitale løsninger til helse- og omsorgssektoren i Norge. Denne nye satsingen er en del av Telenors strategi om å være en pådriver og tilrettelegge for digitalisering i samfunnet Kan jeg lese i journalen min uten at psykolog og lege ser det? 05.02.2018 2018 Psykisk / følelser; Hva skriver helsesøster i journalen? 02.12.2014 2014 Psykisk / følelser; Kan helsesøster lese min journal? 27.01.2017 2017 Kropp og helse; Kan jeg be legen om å skrive i journalen at jeg ikke hadde depresjon? 11.03.2020 2020 Kropp og helse

Medarbeidere - vesthels

Helse Vest skal i løpet av de neste årene erstatte dagens DIPS Classic med neste generasjons PAS/EPJ, kalt DIPS Arena. Med DIPS Arena kan Helse Vest innføre strukturert journal med klinisk prosess- og beslutningstøtte Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjon. Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsa..

Pasientjournal - Helse Stavange

Omfattende journal - Det en trenger i akuttsituasjoner, er ikke en uredigert journal som mange leger har skrevet i. Mange journaler er svært omfattende; selv ikke min egen journal ville jeg ha hatt glede av. - Derfor har jeg alltid med meg mitt helsekort, humrer Vaage Min helse: Her kan du logge éin journal: Helse­personell skal ha rask, I Helse Vest er det innført eit felles journalsystem i alle helseføretak for å leggje til rette for sam. Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehus Psykisk helse, rus og avhengighet. Psykisk helse, barn og unge; Psykisk helse, voksne; Rus og avhengighet; Fysisk helse. Aldersdemens; Arbeidsmedisin; Barneavdelin Helse Sør-Øst fortsetter satsing på digitale pasient og innbyggertjenester ved å overføre de aller fleste av tjenestene i regionen, inkludert MinJournal, til den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggerne i Norge og innbyggernes inngangsport til helsetjenester på nett

Om tjenestene på Helsenorge - helsenorge

Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF Sammendrag Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ferdigstilt. Basert på. I Helse Sør-øst blir Svein Gjedrem ny styreleder, i Helse Vest Einar Strømsvåg og i Helse Midt-Norge Tina Steinsvik Sund. I tillegg er det også noen endringer blant de andre styremedlemmene. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke de avtroppende styrelederne Ola Strand, Terje Vareberg og Ann Kristin Olsen, og de andre som går ut av styrene, for jobben de har gjort for samfunnet. Helse Vest RHF eier følgende helseforetak: Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. I tillegg har Helse Vest RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Haraldsplass og andre private tjenestetilbydere KS Vest-Norge «Høstkonferansen i Rogaland: en samlet kommunesektor - og litt USA og Benjamin Franklin» Korona bestemmer, så i år ble Høstkonferansen i Rogaland gjennomført som en digital møteplass

 • Bandera y escudo de nicaragua.
 • Suchmaschinen liste a z.
 • Fleischerei bartsch angebote.
 • Flyttebyrå nordhordland.
 • Md5 kryptering.
 • München nachtleben heute.
 • Bærum kommune lønnskontoret.
 • Malepartushütte dav hildesheim st. andreasberg.
 • Ava peter st petersburg.
 • Genossenschaften wiener neustadt.
 • Historie vg3 studentnotater.
 • Butterfly teknikk.
 • Title ms.
 • Wohnung dortmund huckarde.
 • Elche zoo.
 • Rett til privatliv.
 • Mündliche prüfung b2 teil 2.
 • Kart sverige norge.
 • Fjellrype lyd.
 • Nalle puh citat du är starkare än du tror.
 • F gass sertifisering.
 • Loomis poser.
 • Hilux 1991.
 • Grønnsaksgryte med kokosmelk.
 • Munkholm fatøl.
 • Jaktradio uhf.
 • Einwohnerzahl neuwied 2017.
 • How many states in us have capital punishment.
 • Ankiweb.
 • Messecamp 2017.
 • The hold app.
 • Gropen extreme rabatt.
 • General anzeiger nicht erhalten.
 • Geist schminken gesicht kind.
 • Krokfinger viking.
 • Smakstilsetning til vann.
 • Weihnachtsmarkt riesa 2017.
 • Buss til stockholm.
 • Megadeth album.
 • Kart europa etter første verdenskrig.
 • The chronicles of narnia.