Home

Opplæringsloven kontaktlærer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

 1. Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905.
 2. Alle elever skal ha en kontaktlærer (opplæringsloven § 8-2). Kontaktlæreren er som regel elevens nærmeste omsorgsperson på skolen og har et spesielt ansvar for å sørge for at alle har det trygt og godt på skolen
 3. Elevene har en lovfestet rett til å ha en kontaktlærer, jf.opplæringsloven § 8-2, og det opprettes derfor funksjoner som kontaktlærere for alle klasser/basisgrupper på hver skole
Skole-Etterarbeid - TRYGG i SEL-modellen

Kontaktlærer - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

Det står i opplæringsloven at alle klasser/grupper skal ha kontaktlærer. Dersom ingen vil være kontaktlærer, sier det seg selv at rektor er nødt til å utnevne noen. Det vanligste er vel at hun eller han gir denne funksjonen til noen som ønsker det. Går ikke det, så må rektor pålegge andre lærere å ta denne jobben Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å fremme elevens utvikling og resultatoppnåelse Lede arbeidet med å utvikle et godt miljø for læring i gruppa Veilede tillitselevene og ordenselevene Ansvar for utarbeidelse av gruppas plan for prøver, prosjekter, ekskursjoner og gjøre planen kjen Opplæringsloven Den loven som regulerer grunnskolen og videregående opplæring heter opplæringsloven. inkludering og kontaktlærer. 4)Veiledning - Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen. Denne kortfattede veiledningen er gitt ut i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen,. § 13-1. Formål. Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse Dette av hensyn til det Stortinget sa i sin Inst. O nr. 126 om at endringen i opplæringsloven ikke skulle kunne nyttes som et innsparingstiltak i kommuner og fylkeskommuner. Organisasjonene var lite interessert i å høre departementets begrunnelse. De ønsket kun å endre klassestyrer til kontaktlærer i de aktuelle særavtalene

Kontaktlærerens tidsressurs - Utdanningsforbunde

 1. Avklaring på hva som ligger i opplæringspliktig alder i forskrift til opplæringsloven § 1-17 første ledd bokstav b; Kapittel 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen 1 Tolkning. Vis på Lovdata.no Rundskriv. Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010 § 1A-1
 2. Etter klager fra et foreldrepar om en lærers utførelse av sin rolle som kontaktlærer fattet X skole enkeltvedtak om tiltak etter opplæringsloven § 9a-3. Tiltakene innebar blant annet at læreren ikke lenger skulle være kontaktlærer for foreldreparets sønn, men skulle fortsette som kontaktlærer for de øvrige elevene i klassen
 3. Opplæringsloven, felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.Loven kom som et resultat av store endringer i grunnskolen og videregående.

Opplæringsloven § 9-A - trygt og godt skolemiljø Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp Kontaktlærer skal ha minimum 2 timer/uke med sin(e) spespedelev(er). Sørge for at viktig elevinformasjon tilflyter inspektør, eventuelt sosiallærer, PPT eller helsesøster. Ajourfører lister for kjøring, bildebruk og trinnliste i samarbeid med administrasjonen. Ansvarlig for at elever er kjent med rømningsveier på skolen og i Fjellhallen

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for PPTs behandling av saker om spesialundervisning, men skal likevel skje i løpet av rimelig tid. Det vil som regel være elevens kontaktlærer, og pedagogen som har ansvaret for spesialundervisningen, som i samarbeid utarbeider elevens IOP Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

- Kontaktlærer kjenner sin rolle Generell del av læreplan: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Opplæringsloven om kontaktlæreren Kontaktlæreren er ment å være den viktigste voksne for elevene skolen. Kontaktlæreren har et primæransvar for alle sine elever, og er dessuten kontaktleddet mellom skole og hjem. Det er et stort ansvar å være kontaktlærer, og det er knyttet mange forventninger til rollen Opplæringsloven sier at alle som har vedtak om spesialundervisning, skal ha individuell opplæringsplan. Hva skal planen inneholde? Planen skal vise målene og innholdet i opplæringen, Kontaktlærer må stå sentralt i utformingen av elevens IOP for å sikre eleven e Sosiallærer kan kontaktes direkte av elever og foreldre, eller eventuelt via kontaktlærer. Oppfølging av § 9A i Opplæringsloven - Elevene sitt skolemiljø • I Ringsaker kommune er det overordnede mål at alle aktører i skolesamfunnet skal sørg Klassestyreren ble nemlig omdøpt til kontaktlærer og klassen til basisgruppe da opplæringsloven ble revidert i 2003. Loven forteller at kontaktlærer skal ha ansvar for basisgruppa som helhet, samt for den enkelte elev både faglig og sosialpedagogisk

Kan lærere pålegges å være kontaktlærer? FriFagbevegels

Prosedyre Opplæringsloven § 9a Elevenes skolemiljø Plikt til å undersøke Ved mistanke om eller kjennskap om at en elev ikke har et godt skolemiljø skal skolen undersøke saken. Undersøkelse bør skje i samarbeid mellom rektor, kontaktlærer og evt. sosiallærer. Dersom foresatte samtykker kan PPT og/eller helsesøster delta Dette står i forskrift til opplæringsloven § 3-44. Dysleksi Norge - for alle med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Storgata 10 A, 0155 OSLO. E-mail: post@dys.no. Telefonnummer: 22 47 44 50 (Klokken 10-12 og 13-15 mandag til fredag) OPPLÆRINGSLOVEN §9a-1 og §9a-3 sier Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og Kontaktlærer informerer om temaet mobbing og mobbeplanen ved skolestart. Dette tas også opp i hver elevsamtale høst og vår. Handlingsplan mot mobbing SVG Etter opplæringsloven paragraf 15-6 har barneverntjenesten rett til å ta en rekke avgjørelser på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen. Dette inkluderer samtykke på vegne av barnet. Opplysninger som er alminnelig kjent I opplæringsloven § 9A-2 står det: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Kontaktlærer rapporter funn til rektor. Rektor bestemmer videre oppfølging. Kontaktlærer/ rektor Årlig undersøkelse av omfanget a

Ifølge opplæringsloven skal alle elever ha en kontaktlærer, og kontaktlæreren har et spesielt ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål. Kontaktlæreren er derfor et naturlig bindeledd mellom skole og hjem. Bli godt kjent Som kontaktlærer er det avgjørende at man blir godt kjent med elevene, og at man opparbeider et profesjonelt og tillitsbasert forhold. [ Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 12/6-19 leveres kontaktlærer i god tid og minimum en uke før planlagt studiedag. Studiedager må avvikles før 1. mai. side 3 av 5 § 5 OPPFØRSE

Kontaktlærer: I henhold til Forskrift til opplæringsloven, kan elever med opplæring etter individuell opplæringsplan få fritak fra vurdering med karakter etter avgjørelse fra de foresatte. Dette gjelder bare for fag der elever får opplæring etter en slik plan Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, forkortet oppll.) av 17. juli 1998 er en lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge.Regler som utfyller loven er gitt i en forskrift fra Kunnskapsdepartementet.. Loven har forbud mot at elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og de som underviser bruker klesplagg. Opplæringsloven § 2-1 sier at barn har plikt til grunnskoleopplæring. Men loven åpner for annen opplæring enn gjennom den offentlige grunnskolen, for eksempel private grunnskoler godkjent av departementet eller hjemmeundervisning

Etter opplæringsloven paragraf 15-6 har barneverntjenesten rett til å ta en rekke avgjørelser på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen. Dette inkluderer samtykke på vegne av barnet. Opplysninger som er alminnelig kjent Funksjonen som kontaktlærer er et unntak, fordi det er lovpålagt (opplæringsloven) at elevene skal ha kontaktlærer. Jeg kjenner ikke til at det foreligger et lovpålegg om å ha fagansvarlig. Jeg går også ut fra at du ikke ble tillagt denne oppgaven i din arbeidskontrakt, da du ble ansatt

11. Organisering og ansvar (rektor, kontaktlærer, andre ansatte, elever) 14. § 9A i opplæringsloven 15. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 16. Prosedyrer for gjennomføring av internkontrollen (informasjon, avvik, vurdering og oppfølging av elevens skolemiljø) 17 Våre saksbehandlere: Avdeling for opplæringsloven Dato: 16.05.2018 Fylkesmennene Saksbehandlingsveileder- Fylkesmannens saksbehandling etter opplæringsloven § 9 A-6 1. Innledning Elever og foreldre kan melde saker til fylkesmannen hvis eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven (oppll.) §§ 9 A-4 og 9 A-5 Kontaktlærer og rådgiver utarbeider en oppfølgingsplan med mobbeoffer og dennes foresatte, planen skal bl.a. inkludere møter for å sjekke om mobbingen har opphørt. Det vurderes om eksterne instanser skal bistå i oppfølgingen. Følge prosedyrer for enkeltvedtak knyttet til opplæringsloven 9 Etter opplæringsloven § 2-8, tredje ledd og privatskoleloven § 3-5, tredje ledd: Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane OPPLÆRINGSLOVEN. Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa, fastslår: Kortere permisjonssøknader (inntil 2 skoledager) kan meldes til kontaktlærer via meldingsbok, mail eller lignende. Nærmere rutiner for behandling av kortere permisjonssøknader kan fastsettes ved den enkelt

Veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 13

* Opplæringsloven og L-97 har på intensjonsplanet klare krav til at elever skal være aktive og delta i å planlegge, gjennomføre og vurdere faglige og sosiale sider i utdanningen. Det kan se ut til at det blir den sosiale delen elevråd får delta i. * Elevråd skal ha en kontaktlærer som bistår arbeidet. Det kan se ut til at rådet Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp) Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen) Forvaltningsloven. Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk ) Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag. Rektor kan innvilge permisjon utover en dag. Ingen kan få permisjon i mer enn to uker pr. søknad/periode (jf. Opplæringsloven § 2-11 første og andre ledd.) Permisjoner elever har krav på Opplæringsloven § 15-3 andre ledd omfatter både en opplysningsplikt på eget initiativ kontakt med kontaktlærer, helsefaglig personell og skolens ledelse. Se etter følgende tegn: • Endring i atferd som ikke lar seg forklare på en tilfredsstillende måte, so

Rundskriv F-26-03 Vedlegg nemndskjennelse - regjeringen

Opplæringsloven § 2-11. Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil 3dager. Rektor er delegert myndighet til å gi permisjon i inntil 10 dager. Ved fravær ut over en uke, skal foreldre/foresatte og skole i samarbeid finne løsninger for hvordan skolearbeidet følges opp Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1. Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team Opplæringsloven § 2-11 fastslår at når det det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Vedtaksmyndigheten i saker som gjelder søknad om permisjon, er delegert til rektor. Vurdering av kortvarig fravær (inntil 2 skoledager) vurderes og behandles av kontaktlærer AKTIVITETSPLAN - OPPLÆRINGSLOVEN § 9-a Elevens navn: Skole: Varslet av: Varslet til: Dato for varsling: Dato for utarbeidelse av aktivitetsplanen: Dato for evaluering av aktivitetsplanen: Elevens beskrivelse av sitt læringsmiljø: Spørsmål til eleven: stemmer helt stemmer delvis stemmer ikk

Samarbeidet om barnet ditt foregår primært mellom deg som forelder og kontaktlæreren. Alle barn skal ha en kontaktlærer (opplæringsloven § 8-2). Kontaktlæreren har hovedansvaret for å etablere et godt samarbeid med foreldrene til hvert enkelt barn. Bruk gjerne Visma Flyt Skole for å holde kontakten, eller be om et ekstra møte dersom dere har behov [ Opplæringsloven kapittel 9a Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever ha Kontaktlærer kan gi elevene permisjon inntil en dag. Dette reguleres i Opplæringsloven § 2-11. Permisjonens varighet. Det gis ikke permisjon for mer enn to uker sammenhengende. Her er Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker ufravikelig

Forskrift til opplæringslova - Udi

Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven), § 9a 1-4, Udir.s rundskriv 2-2010, tilsvarende plan for skolene i Bærum, Kontaktlærer rapporterer skriftlig til rektor. 2 ganger per år i forb. med halvårsevaluering. Kontaktlærer Kontaktlærer innvilger permisjon for en eller to dager. Ved permisjon ut over to dager må det søkes via epost: anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no Vi vil etter hvert lansere elektronisk søknad via Visma Skole. Permisjonsreglement for grunnskolen i Åmli 1. Elever har rett og plikt til å møte på skolen hver dag, jf. Opplæringsloven § 2- Kontaktlærer kontakter hjemmet dersom grensene under punkt 5 overskrides. Ved fortsatt bekymring innkaller kontaktlærer elev og foresatte inn til en kartleggingssamtale. Utdrag fra Opplæringsloven og forskrifter: Lovens § 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplærin Navn på kontaktlærer/veileder i bedrift: Tlf.: Henvist av: Instans/stilling: T. elefon /E-post: Forskrift til o opplæringsloven § 3-19 ☐ s. ærskilt tilrettelegging. av fag-/svenneprøve, praksisprøve og . kompetanseprøve. Forskrift til opplæringsloven § 3-58 ☐ s. ærskilt tilrettelegging ved. Kontaktlærer Korte samtaler med elever som kan være involvert. Kontaktlærer Avslutte observasjonstiltakene innen 5-10 dager. Gjøre en konkluderende vurdering. Hvis vurderingen er at det ikke er mobbing, skal dette dokumenteres i eget skjema (foreløpig svar angående Opplæringsloven) Kontaktlærer og avdelingslede

Partsinnsyn for lærer i sak om elevs psykososiale

Årshjul spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1. NÅR Hva Ansvarlig Aktuelle deltakere FRIST H E L E Å R E T Henvisning til PPT/forespørsel om sakkyndig vurdering, Rådgiver u.skole Kontaktlærer/rådgiver for gr.skole og vgs, kommunal og fylkeskommunal PPT, foresatte, elever. 15.12 Halvårsrapport for elever med fritak for Kontaktlærer Kontaktlærer har et særlig ansvar for skolemiljøet i sin klasse. Skolen har plikt til å informere elever og foresatte om deres rettigheter etter opplæringsloven kap. 9a. Plan for elevenes og barnehagebarnas psykososiale miljø skal presenteres p Kontaktlærer til 6. trinn Frist 25.11.2020 Ansettelsesform Vikariat. Furuset skole er en 1-7 skole med ca. 320 elever. Skolen ligger i Bydel Alna og tilhører skolegruppe 2. Skolen trenger deg som vil arbeide målrettet og entusiastisk for et trygt og godt skolemiljø, elevenes faglige og sosiale utvikling Kontaktlærer Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo Kontaktlærer på 1.-7. Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo

opplæringsloven - Store norske leksiko

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et Kontaktlærer og andre involverte lærere har ansvar for opplegget og at det blir gjennomført. Avdelingsleder skal godkjenne opplegget Skolestar Kontaktlærer har et praktisk, administrativt og sosialpedagogisk ansvar for en gruppe elever og skal være det naturlige bindeleddet mellom hjem og skole. (Opplæringsloven § 8-2) Kontaktlærer . Oppfølging av Opplæringsloven §9A. Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten

Opplæringsloven § 9-A - trygt og godt skolemiljø - FUG

Her beregnes årsverk utført av undervisningspersonale til kontaktlærer for elevråd. Årsverkene som beregnes her tar utgangspunkt i ramme B linje 21 årstimer til elevrådskontakt. 26. Kontaktlærer (klassestyrere) 27. Opplæringsloven sier i § 5-5,. opplæringsloven § 13-10 Bakgrunn Oversikt over lover, forskrifter og aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling Verktøy for å vurdere om opplæringsloven følges 3.1 Sjekklister for kontroll mot opplæringsloven 3.2 Rutiner for konkrete arbeidsoppgaver Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen 4.1 Skolebasert vurderin Opplæringsloven kapittel 9A 1.2. Forventninger til o skolen o foresatte o elever 2. Kontaktlærer Videre saksgang og oppfølging Aktivitetsplanen beskriver videre saksgang, og skolen skal påse at retten til et trygt og godt skolemiljø er ivaretatt før saken avsluttes • uttalelse fra rektor og kontaktlærer • kopi av ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9A - 10, og kommunens forskrift til ordensreglement • konklusjonen fra drøftelsesmøtet mellom elevens lærere • dokumentasjon på at foreldrene har fått varsel om at karakteren kan bli satt ned, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-

På elevsamtalen Kontaktlærer Før høst-ferien Legge til rette for dialog i forb. med trivsel, mobbing og krenkende atferd På utviklingssamtalen Kontaktlærer Sept. Gjennomgang av handlingsplanen I elevrådet Kontaktlærer for elevrådet Sept. Gjennomgang av § 9a i Opplæringsloven. I klassen Kontaktlærer forskrift til opplæringsloven, men strukturen på samtalen er valgfri. Samtalene kan gjennomføres ved Jevnlige samtaler med kontaktlærer. Jf § 3-8 Eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i lys a 9 Info om endring i opplæringsloven §9a (skolemiljø) 10 Rutiner for behandling av klager på opplæringen 13 Karakterklager m.m. din læring avhenger av dette, og din kontaktlærer skal være tett på deg og dine foresatte for å påse at dine rettigheter oppfylles

• Kontaktlærer: Behandler søknader for inntil to dager pr. skoleår. • Rektor: Behandler søknader for mer enn to dager. Hvem kan søke? Opplæringsloven setter ingen begrensninger med tanke på hvem som kan søke en elev fri fra skolen. Våler kommune krever imidlertid at det kun er foreldre eller den som har det daglige ansvaret fo Kontaktlærer koordinerer elevsamtaler med de involverte. Observasjon i klasseromssituasjoner og i friminutt. Informasjon til den utsatte elevens foresatte Ved brudd på Opplæringsloven § 9A: Kontaktlærer varsler rektor Kontaktlærer/rektor informerer foresatte til alle involverte eleve Kontaktlærer skal ha oversikt over alle elevenes publiserte notater fra fagsamtaler faglærere har hatt. I tillegg skal kontaktlærer ha oversikt over alle notater fra egne elevsamtaler. Rektor skal også ha oversikt over alle publiserte samtaler. Du kan sjekke den publiserte fagsamtalen og kan kun lese, ikke redigere samtalen Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelsen for karakteren. Hvis du ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen innenfor tidsfristen på 10 dager, vil fristen utsettes til du har fått tilbakemelding. Fristen for å klage på standpunktkarakterer for skoleåret 2019/2020 er gått ut Fraværskodene er tilpasset opplæringsloven og forskriftene. X: Udokumentert fravær. Den teller på fagfravær (altså 10%-grensen), Gi beskjed til kontaktlærer og faglærer ved sykdom (gjerne via Teams) Laste opp dokumentasjon på fravær i Visma InSchool

Hammartun skole - Lillehammer kommuneElevrådetTrygt skolemiljø | Elverum kommunePPT - Velkommen til Sunde skole PowerPoint PresentationKorona-informasjon - Kristen Videregående skole Trøndelag

rett til spesial pedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5.7, om å gi melding til skolen. Undersøke om § 2 -8 barn trenger å kartlegges nærmere. Kontakte andre instanser ved behov Styrer/ daglig leder Vedlegg 1: Godkjenning fra foreldre overgang barnehage -skole. 1.oktober Året før skolestar opplæringsloven kap. 9 A. Formålet med planen er å kvalitetssikre skolenes arbeid for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Den enkelte skolen gjør planen til sin egen, Kontaktlærer Kontaktlærer har et særlig ansvar for skolemiljøet i sin klasse Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen. Vestre Toten kommune er opptatt av at elevene skal få realisert sitt læringspotensiale. Når en elev i løpet av et skoleår har hatt fravær på 12 dager, melder kontaktlærer fra til rektor Rutinebeskrivelse - spesialundervisning etter opplæringsloven § 5.1 - Lunner kommune 7 Oppll. § 5-5. Kontaktlærer på ungdomsskolen er ansvarlig for at foresattes/ evt. elevens rett til medvirkning ivaretas. IOP signeres av kontaktlærer og rektor. Kopi sendes foresatte og PPT. Undervisningsopplegget igangsettes iht planen Faglærere o kontaktlærer når avtalt observasjonstid er over (eller kontaktlærer etterspør). Den som mottar første informasjon Kontaktlærer 2 Innhenting av muntlig Av opplæringsloven § 9a-3 fremgår det at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme e Opplæringsloven. Skolen må undersøke om foresatte ønsker å benytte seg av rettigheter etter § 2-8. Skolen gjennomfører kartlegging av eleven. Kontaktlærer avklarer om foresatte ønsker eller ikke ønsker at barnet skal få tilbudet. Dette skriftliggjøres, gjerne i forbindelse med utviklingssamtale og dokumentasjon blir lagt i elevmappe

 • Draw 3d step by step.
 • Royal copenhagen stjernetegn jomfru sort.
 • Bryllup speiltvillingene.
 • Vegg til vegg teppe sarpsborg.
 • Opuntia rufida.
 • Kameratredning skred.
 • Vippsportalen.
 • Sushi snl.
 • Decidir es un verbo regular.
 • Grill amadores.
 • Gratis regnskapsprogram idrettslag.
 • Number of norwegian dialects.
 • Munchen airport wikipedia.
 • Kreativitet psykologi.
 • Guanciale oppskrift.
 • Drag race rupaul.
 • Maldivene reiser.
 • Test freeride ski 2018.
 • Telecharger attestation pole emploi pdf.
 • Pmk innsbruck.
 • Fc bayern ticket anfrage verbindlich.
 • The story of laika.
 • Singlar i jönköpings län.
 • Bregenzer festspiele sitzplan.
 • Konsekvenser av snus.
 • Utflod før ikm gravid.
 • Singlar i jönköpings län.
 • Norge nederland vm 2017.
 • Plast i hverdagen.
 • Vingåker outlet kostym.
 • Norskamerikanere.
 • Haselünne piratenfest.
 • Lusemiddel hest.
 • Ringsaker kirke julaften.
 • Automower 430x tilbud.
 • Elvebakken vgs timeplan.
 • Isoporplater 30mm.
 • Title ms.
 • Gratis regnskapsprogram idrettslag.
 • Yin yoga düsseldorf.
 • Mario casas berta vázquez.