Home

Instrumentelt rasjonell

Relasjonell og instrumentell forståelse etter Kunnskapsløftet - En analyse av eksamenssett fra programfagene Matematikk R1 og R

Skrevet av Asle Farner Idealmønsteret for samfunnsplanlegging har lenge vært basert på instrumentell rasjonalitet. Planleggingen har vært ekspertdrevet for å finne årsak til problemer og deretter identifisere og sette inn løsninger basert på vitenskapelig teori om årsak/virkning instrumentelt rasjonell (zweckrational), det vil si bestemt av forventninger til objekteres oppførsel i andre menneskers miljø; disse forventningene brukes som betingelser eller betyr for å oppnå skuespillerens egne rasjonelt forfulgte og beregnede mål Instrumentelt Relasjonelt Elev : Lærer : Relasjonelt Instrumentelt Frustrerende for lærer. Elev har få problemer fordi eleven filtrerer informasjon. Men på lengre sikt blir det for mange regler å huske. Farlig fordi eleven ikke forstår og får ikke de riktige verktøyene. Fare for at eleven dropper ut av skolen selv om eleven er flink Instrumentell handling (også kjent som verdirelasjon, instrumentelt rasjonell, målinstrumental, zweckrational): handlinger som planlegges og utføres etter evaluering av målet i forhold til andre mål, og etter grundig vurdering av ulike midler (og konsekvenser) for å oppnå det De kalles også instrumentelt rasjonelle handlinger. Teoretisk grunnlag for instrumentelle tiltak For bedre å forstå dette punktet bør gjennomgå sosiologiske tilnærminger av Max Weber, som sier at det er fire hovedtyper av sosial handling: rasjonell handling foreslått eller instrumental, rasjonell handling verdi, affektive og tradisjonell handling

Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører. Alle sosiale fenomener skal forklares med utgangspunkt i individuelle aktørers handlinger, og mennesker blir sett på som rasjonelle aktører i den forstand at det ligger en bevisst mål-middel-kalkyle til grunn for deres handlinger Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Relasjonell og instrumentell forståelse etter

 1. og implementerer strategier. Gjennom å ta utgangspunkt i et instrumentelt og et kulturelt (institusjonelt) perspektiv på organisasjoner vil det kunne belyses i hvilken grad SAS har tatt hensyn til de kulturelle trekkene i organisasjonen. For å undersøke dette vil det være hensiktsmessig å sammenligne to perioder
 2. Instrumentelt rasjonell vil si all den nitide planlegging og gjennomføring som Brevik vitterlig har gjort. Psykiater Torgeir Husby utfordret filosof Einar Øverenget på dette punkt. Øverenget hadde snakket mye om autonomi; at menneskets egenart bestemmes av at det kan treffe egne valg
 3. Det Norske Akademis ordbo
 4. dre ressurser men derimot er de mer tankefulle og muligens også mer usikre
 5. Behov for synonymer til INSTRUMENTET for å løse et kryssord? Instrumentet har 486 treff. Vi har også synonym til hjelpemiddel, musikkinstrument og legeinstrument

Instrumentell versus kommunikativ planlegging

Det moralske prinsipp kan derfor oppfattes som et middel til å nå andre mål, og det fungerer da som et rasjonelt instrumentelt mål. De kan derfor ikke gi en rasjonell erstatning for religiøse begrunnelser av moralen. En rasjonell moral utviklet gjennom evolusjon Kjøp Instrumenter . Vi tilbyr et bredt sortiment, lave priser, raske leveranser og mange premiummerker Nettbåt - Båtutstyr AS : Instrumenter. til båt. Wema, Ultraflex, BEP, VDO. Tankgiver, septikmåler Ulike planleggingsformer baseres på ulike former for rasjonalitet. Av Asle Farner (2007, rev 2015) I planleggingsteorien skilles det mellom instrumentell og kommunikativ planlegging.De to retningene er basert på ulike rasjonalitetsformer og på ulike ideologiske grunnlag

Musikk i det 20. århundre. I vår interaktive tidslinje finner du en historisk oversikt over musikkens utvikling fra ca 1900 og fram til idag. Av Thea Marie Eriksdatter Østerhol Rasjonell kalkulasjon: Kapitalregnskapet er kjernen i økonomisk styring. For at denne typen kapitalisme skulle kunne vokse frem var det en rekke institusjonelle betingelser som måtte være til stede: uregulerte markeder, privat eiendomsrett over produksjonsmidlene, rasjonell vitenskap og teknologi, kommersialisering av sosiale relasjoner, ledig arbeidskraft, en rasjonell stat og en rasjonell. Rasjonalitet er kvaliteten eller tilstanden til å være rasjonell - det vil si å være basert på eller god til grunn.Rasjonalitet innebærer at ens tro er i samsvar med ens grunn til å tro, og av handlinger med ens grunner til handling. Rasjonalitet har forskjellige spesialiserte betydninger innen filosofi, økonomi, sosiologi, psykologi, evolusjonsbiologi, spillteori og statsvitenskap begrep om verdirasjonell (aksiologisk rasjonell) handling. Hva kjennetegner verdirasjonell handling, ifølge Boudon? Hvorledes skiller verdirasjonell handling seg fra instrumentelt rasjonell handling? b) Også Jürgen Habermas opererer i sin handlingsteori med et alternativ til instrumentell og strategisk handling, nemlig kommunikativ handling. Hv Legal-rasjonell autoritet skaper neppe vilkårslaus tillit. Han lit på lækjaren fordi han trur at lækjaren er instrumentelt effektiv. Tillit til mange politikarar kan óg byggje på dette, noko som er ein grunn til at Kjell Opseth er ein helt i mange Vestlands-bygder

forutsetninger om likevekt. Design var en rasjonell plan for å skape beste løsninger, basert på kumulativ empirisk forskning (Galbraith 1971, Scott 2000). Mintzbergs konfigurasjonsmodell (1978, 1981,1989) representerte en videreutvikling av et instrumentelt perspektiv på organisasjoner, og har stått som en motvekt til å oppløs Instrumentelt rasjonell handling, eller formålsrasjonell, er handling med praktisk formål. Det er altså orientert midler for å få noe gjort. Den dreier seg om å velge egnede midler for ens ønskede mål. Den kalles rasjonell fordi den søker de mest effektive midlene

orientert på fire måter: Instrumentelt rasjonelt, verdirasjonelt, følelsesmessig og tradisjonelt. En handling er instrumentelt rasjonell når the end, the means and the secondary results are all rationally taken into account and weighed (1968:26) Hva er rasjonalitet? Jeg definerer rasjonalitet som en prosess som kjennetegnes av bevissthet på egne verdier (eller formål) kombinert med en realitetsorientert virkelighetsoppfatning.Den rasjonelle prosess består i å lete etter løsninger med dette som utgangspunkt. Når alternativer skal velges baseres analysen på saklig argumentasjon som er fri for retorikk, og hvor verdi/forholds. Utsagnet i fortolkingen over er i høy grad rasjonell i Habermas' forstand, nettopp fordi det dreier seg om en strategisk handling (Habermas 1990:163). Eksemplet over er søkt, men et forsøk på å anvende Elsters kriterier for rasjonalitet i perfekt forstand på en ganske alminnelig sosial situasjon hvor det er minst to aktuelle handlingsvalg

Instrumental og verdierasjonell handling - Instrumental

Det er en kognitiv, rasjonell forståelsesform, som forenkler virkeligheten gjennom å redusere, klassifisere og systematisere, og slik sett skaper det en forenklet forståelse av verden. Det har sitt utspring i naturvitenskap og matematisk baserte fag, derav navnet det vitenskapelige øye Et instrumentelt perspektiv beslutningsprosessene og at de scorer høyt på rasjonell kalkulasjon, dvs. klar organisasjonstenkning (Christensen et al. 2009, Dahl og Lindblom 1953). Begge de to hovedkomponentene i det instrumentelle perspektivet kan elaboreres Meir enn f rebygging Refleksjonar i ei postmoderne tid - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 68db4d-ZmY3 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landen vitenskapelig/rasjonell tilnærming, og et mellommenneskelig perspektiv med fokus på det kvalitative og det følelsesbaserte (Irgens, 2011, s. 20). Den kommende teorien, representerer både det instrumentelle perspektivet, gjennom å tilby en slags oprift på endring, men ogs

Rasjonell moder, rasjonell datter - og offshoreansatte med forventninger. Topics: endringsledelse, rasjonelt/instrumentelt perspektiv, sosiologisk perspektiv, autonomi. stor grad var et resultat av rasjonell kalkulasjon i et mål - middel perspektiv. Imidlertid viser studien at også kulturelle og erfaringsbaserte relasjoner mellom mennesker hadde stor betydning for krisehåndteringen. Norsk statsforvaltning er relativt lite fragmentert, relativt godt samordnet og ganske effektive i kriser 4.4Evolusjonært lederskap: En rasjonell moral utviklet gjennom evolusjonen 35 4.5Naturlig lederskap og lederskapets dimensjoner direkte eller instrumentelt, er uttrykk for menneskets mål av materiell, sosial og/eller mer åndelig karakter. Dvs. mål som de fleste mennesker har

Men dette er en instrumentell materialistisk historieforståelse, hvor det er rasjonell formålstenkning som gjelder, altså mål-middel-tenkningen. - I dag kommer nyttelæren til uttrykk i teorien om «rasjonelle aktører». De tenker instrumentelt, i mål og midler identitet som ikke er instrumentelt rasjonell. Det samme mønsteret ser vi blant de svarte i USA, hvor det lett dannes opposisjonelle kulturer til det bestående. Og det er jo forståelig i lys av deres tidligere ufrihet. Individualismen blir sterk, familien svak og kulturene får en kort planleg-gingshorisont. Men disse trekken I Norge ble det ikke gjennomført noe direkte instrumentelt tiltak i forhold til det innholdsmessige aspektet, men man kan hevde at det ble handlet instrumentelt fordi man tok en logisk og rasjonell beslutning ut fra den mangelen på gode løsninger som eksisterte I tillegg er etiske problemer spesielt akutte når det er nødvendig å bruke instrumentelt, godt etablert med sine hjelpe tusenvis av pasienter ved diagnose og til slutt til muligheten for en rasjonell behandling av pasienter etter slike studier forsikrer gjennomførbarhet og nødvendigheten av sine andeler

Sosiale handlinger - Social actions - qaz

Morgenbladet er en ukeavis om politikk, kultur og forskning Aktualitetssymposiet. Raino Malnes 6.3.2002. Nedenfor følger ut utdrag av en bok som jeg skrev for noen års siden (Filosofi for statsvitere, Tano-Aschehoug, 1995).Det er et generelt resonnement om forholdet mellom sosial lovmessighet og historiske tilfeldigheter Kunsten å lage politikk rundt kulturen. KULTURPOLITIKK. Kulturminister Trond Giske (Ap) vil ikke lede bare ved bevilgninger og signaler, men i høy grad ved direkte styreutnevnelser Er det rimelig å hevde at befruktede egg har menneskeverd? Når restriktive standpunkter truer vitale menneskelige interesser, må det stilles strenge krav til begrunnelse for en slik påstand. Også når man viser til historiske kilder i vestlig filosofi eller Bibelen

Instrumental Actions hva de er, eksempler og kritikk

Det instrumentelt-strukturelle perspektivet er på denne måten opptatt av organisasjonen evne til å lese. omgivelsene og å handle proaktivt for å avdekke og korrigere feil (ibid.) Dette illustreres også ved Todd la Portes poeng om High-Reliability Organizations (Rijpma Men rasjonell natur er en egenskap dyrene synes å mangle. Når vi tar i betraktning alle de overgrep vi mennesker utsetter hverandre for, er det lett å forstå at vi har alt å vinne på at tanken om menneskeverdet forsvares filosofisk, og at vi bør arbeide for at respekten for menneskeverdet i stadig høyere grad får gjennomslag i samfunnet Jakten på den gylne middelvei. En studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 201

Rasjonelle valg - Wikipedi

Show simple item record. Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 201 Selv om endring planlegges ut fra en rasjonell instrumentell tankegang, vil implementeringen av disse innebære en endring av kultur, holdninger og tradisjoner. Dette synes å være vanskelig å endre på bakgrunn av politiske styringssignaler alene, selv etter alvorlige hendelser som terrorangrepene 22 Samfunnsforskers blogg handler om sosiale medier, sosiologi, sosial teori, og politikk. Bloggen er ikke noe forskningspublikasjon men et fritt rom for formidling

instrumentell - Store norske leksiko

Henri Fayol hadde et funksjonelt og instrumentelt utgangspunkt for ledelse, og introduserte bla 14 ulike prinsipper for ledelse og klassifiserte organisasjoner inn i 6 delaktiviteter. Taylor, Tillit er ikke er rasjonell eller lineær størrelse som kan kreves,. Man fremstiller disse som også ens egne ? og omvendt ? og bruker dem instrumentelt til egne formål. For eksempel for å overbevise opinionen om nødvendigheten av å gå til militært angrep. Dette er rasjonell instrumentell bruk av etiske verdier og normer Forutsetninger for planlagt endring* Viktige dimensjoner i planlagt endringTeoretisk rammeverk i casenSom teoretisk rammeverk for vår caseanalyse vil vi bruke teorier om et instrumentelt perspektiv - Hatch / Roness s 30-45Vi ser på en konsekvenslogikk i forhold til hvordan aktørene har handlet og kartlegger forklaringsfaktorer gjennom å se på mål, problemer og begrensninger Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 201

Uten språk - Documen

2 Forord%% Det er på sin plass å rette en stor takk til veileder Jonas A. Christophersen som har kommet med mange gode innspill og kritiske spørsmål underveis i prosessen, samt stadig vær Hodeløs bruk av hodejegere?: En kvantitativ studie om norske kommuners bruk av rekrutteringsselskap ved rådmannsansettelse Et slikt instrumentelt syn på deltakelse bidrar videre til ei fastfrysing av forståelsen av Sametinget som et organ med delegert myndighet på visse områder. E. O. (1994a): Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk. LOS-senter Notat 9441. Eriksen, E. O. (1994b): 'Den politiske diskurs - fra konsensus til modus vivendi? Et slikt instrumentelt-hierarkisk perspektiv tar som utgangspunkt at ledelsen for en organisasjon kan styre en organisasjon i kraft av sin rol- Tverrsektorielt IKT-samarbeid er en rasjonell og hierarkisk styrt designprosess med klare mål-setninge Standpunktet kan forsvares under henvisning til at for det første skal like tilfeller behandles likt, og for det andre skal tvilen komme den svakeste part til gode. Siden det ikke er relevante vesensforskjeller mellom dyr og mennesker uten potensiell rasjonell natur, og siden dyrene her er den svakere part så følger det at dyr har rettigheter

Det Norske Akademis ordbo

Er du en rasjonell eller intuitiv person? - Veien til Hels

Et arbeidsforhold er i utgangspunktet en rasjonell relasjon, og i boka Makt og demokrati i arbeidslivet (Makt- og demokratiutredningen, 2003) vises det til arbeidskontraktens implisitte sider ved at arbeidsgivers og arbeidstakers forventinger ofte vil endre seg når omgivelsene endrer karakter, og at inngåelse av en arbeidskontrakt innebærer at partene gir hverandre tillit (s. 39) rasjonell - kompetansen er den samme eller høyere for seniorer og eldre arbeidstakere. Økonomiske argumenter som går på kostnader er ofte basert på bedriftenes egne HR-beslutninger og heller ikke fundamentert i en objektiv virkelighet. Å behandle eldre arbeidstakere annerledes enn yngre kan klassifiseres som diskriminering o Rasjonelt-instrumentelt perspektiv versus et institusjonelt perspektiv en rasjonell-instrumentell tankegang. Global innflytelse, internasjonal lavkonjunktur, økende liberalisering og inntreden av markedsøkonomiske krefter som New Public Management (NPM).

Skifter vi fra å anlegge et instrumentelt-rasjonelt nytteperspektiv til å se varer som symboler, få realisert sine (til da bortplasserte) drømmer, men man sitter tilbake med en tilnærmet udefinerbar tomhet. Ikke rasjonell spenningsreduksjon, ikke behovsdekning, men en overveldende opplevelse av å måtte fortsette letingen ! 2! SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV MASTEROPPGAVER Forfatter: Marit C. Synnevåg Tittel: Å endre en kjempe av jern En caseanalyse av Samhandlingsprogrammet i Jernbaneverket iii Sammendrag Offentlig sektors til tider massive bruk av eksterne konsulenter bidro til mitt ønske om å se på konsulentenes eventuelle påvirkning på offentlige tjenester Instrumentelt Institusjonelle Instrumentelt: hierarkisk variant. forhandlingsvariant (konflikt perspektiv) Institusjonelle: kulturperspektiv, myteperspektiv Organisasjonsstruktur Organisasjonsstruktur kan forklares som en del av organisasjonen sin oppbygging tilnærminger til politisk strategisk og rasjonell handling( f. eks. Lewin 1989) og er ikke gjensidig utelukkende. desentralisert, pragmatisk og instrumentelt. Ansvaret for å bestemme over, og sette i verk endring ble i større grad overført til aktører i fylker og kommuner

15:25Sakkyndig vitne Einar Øverenget: - Jeg vil, dette er ikke mitt forskningsfelt, men sånn i utgangspunktet så vil jeg si at det er fullt mulig å være instrumentelt rasjonell og syk Dette føyer seg inn i en trend med relativisering av sannhet, der også evolusjon og annen rasjonell erkjennelse står utsatt til. På toppen av dette kommer så et mer instrumentelt syn på at forskning først og fremst skal være nyttig i kommersiell betydning, noe som på sikt vil svekke både forskningen og universitetenes autonome stilling og dermed vesentlige verdier i et demokratisk. 7.1 Strukturendringene i et instrumentelt perspektiv avhenger bl.a. av god organisasjon og ledelse, rasjonell arbeidsdeling og effektiv utnyttelse av kunnskap og kapital (ibid.: 11) Ved å samle eierskapet på en hånd, samtidig som man skulle myndiggjør - Et instrumentelt perspektiv vektlegger evne til politisk eller sosial kontroll og klar organisasjonstenkning eller rasjonell kalkulasjon når det gjelder både årsaksforhold og effekter. - Kulturperspektivet problematiserer de instrumentelle forutsetningene og den underliggende mål-middel-rasjonaliteten og fremhever de begrensningene og mulighetene som ligger i etablerte kulturer og. organisering som muliggjør rasjonell drift og gode tjenester for brukerne, vil her stå sentralt. Det som slår en når en ser statistikk over sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren er de store forskjellene mellom enheter/virksomheter som utad fremstår som like med tank

Synonym til INSTRUMENTET i kryssord - Kryssordbok

PDF | On Jan 1, 2006, Harald Torsteinsen published Resultatenhetsmodellen i kommunal tjenesteproduksjon : instrument, symbol eller maktmiddel? | Find, read and cite all the research you need on. På nytt er 22. juli terroren og Anders Behring Breivik i offentlighetens søkelys, nesten 5 år etter at terroren rammet Norge. For å sette 22. juli terroren i perspektiv presenterer Nyhetsspeilet her en sammenstilling av 22. juli terroren i 2011 med drapet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 og drapet på USAs president John F. Kennedy i 1963, som er to rystende politiske.

Synonym til Instrumentell - ordetbety

ligger på instrumentelt og institusjonelt perspektiv. Disse perspektivene gir grunnlag for en rekke forventninger til hvordan informantene kan forstå og praktisere fagbibliotekenes at organisasjonen er rasjonell (2014, s. 245). Derfor er det interessant å se på hvorda av informantene fra småpartiene som mente at det finnes en rasjonell sammenheng mellom partienes økonomi og deres oppslutning ved valgene. I andre linje tok forskningsprosjektet sikte på å si noe om likheter og forskjeller mellom partifinansieringen i Storbritannia og Norge, delvis basert på hypoteser i form av påstander og antagelser Det er menneskets evne til rasjonell tenkning som forklarer at det kan lage redskaper, lære seg ferdigheter, spalte atomer, bygge skyskrapere, osv. Derfor må «menneske» defineres som «et rasjonelt dyr» - Spalte vann til hydrogen (H2) og oksygen (O2)

Synonym til INSTRUMENTENE i kryssord - Kryssordbok

Moderneledelse!-!eneksplorativstudie!!!!! CamillaGrøttem!Moy!!!!! Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavange Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299, re en rasjonell samtale med andre om de sp0rsmalene som er oppe til be handling. Deltakelse som har disse elementene er samtidig en kontinuerlig eksisterende teorier i de som har et synkront-instrumentelt demokratisyn, de som har et synkront-instrumentelt organisasjonssyn, og de som har e

Instrumentell betinging (operant betinging

Rasjonell kalkulasjon og politisk/sosial kontroll.. 49 Litteratur.. 51 KAPITTEL 3 KULTURPERSPEKTIVET Vi konsentrerer oppmerksomheten om ett instrumentelt og to institu-sjonelle perspektiver. Et hovedskille mellom disse perspektivene er at de På det tredje nivået (rasjonell mentalisering) samles og koordineres de menneskelige følelser og uttrykk, og handlinger planlegges. Utviklingen av denne delen av hjernen, prefrontal cortex, er av avgjørende betydning for blant annet følelsesmessig stabilitet. Her kan benyttes mer tradisjonell psykoterapi (med ord) kampanjer, informasjon og opplæring instrumentelt, dvs. som redskaper som i seg selv er mer eller mindre gode. Det som er kunnskapssubsidier, med formål å fremme rasjonell atferd hos aktørene i markedet. Ut over i perioden endret denne forståelsen seg noe,. Årsakene til helsmerte under gang kan være som følger: inflammatoriske prosesser eller en forstyrrelse av integriteten til det fibrøse bindelaget som ligger ved hælens sole til fingerbuen; hæl stimulerer inflammatorisk degenerative endringer i plantar fascia av kronisk type; plantar fasciitt konsolidering av bindevev oftere som følge av strekking, tilstanden går foran sporet på hælen.

18. mai - Muntlig spørretime 2263 S 2004-2005 2005 Møte onsdag den 18. mai kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 79): 1. Spørretim Hva skal til for å få verdens religiøse og verdslige til å snakke sammen? Er det mulig? Er det ønskelig? Hvor mye skal vi tåle fra slike som verken respekterer menneskeretter eller lover Konspirasjonstenkning, fanatisme og ekstremisme har nok en gang krevd menneskeliv. Denne gangen skjedde det her i Norge, men tankegodset er, som andre har påpekt internasjonalt. De har oppsummert dette godt før: det er høyreekstremt, fanatisk og totalitært. Målet er et stammenes Europa, egentlig en stammenes verden, de naturlige stammene hver for seg, styrt av e I en drøfting av medisinens mål påpeker Leon Kass eksplisitt faren for at legen blir en tekniker eller ingeniør. For uten en klar forståelse av sitt mål står medisinen i fare for å bli bare et sett av kraftfulle midler, og legen i fare for å reduseres til kroppstekniker eller kroppsingeniør, en betalt skalpell, som selger tjenester på bakgrunn av etterspørsel (1)

 • Jerry o'connell brother.
 • Glansvask askeblond.
 • Hvordan sette navn på bilder.
 • Webcam lans.
 • Kattejager lyd.
 • Osrs staff.
 • Chickpeas dry to cooked.
 • Full backup mac.
 • Vivement dimanche truffaut analyse.
 • Bibelsk by synonym kryssord.
 • Videos for cats.
 • Hva bør man spise for å få flat mage.
 • Hitlers bunker location.
 • Hm klær.
 • Maserati quattroporte.
 • Bauvorhaben marchtrenk.
 • Steinbua elverum.
 • Benzema kabyle.
 • Vw passat 2006 1.9 tdi.
 • Hvalfangst i norge.
 • Bartosz piasecki.
 • Clown malerei.
 • Cloud computing models.
 • Tall på spansk 1 20.
 • Rome total war 3.
 • Stamsaas moss.
 • Merkeregister for fiskefartøyer.
 • Slagavdelingen ullevål.
 • Drammen storkommune'.
 • Oppgi farskap.
 • Jula matte.
 • Innpress mercedes w211.
 • En sjømann går i land.
 • Allegro samochody osobowe używane.
 • Klikk tester.
 • Lottozahlen überprüfen quittungsnummer.
 • Michelangelo david.
 • Jafaris donuts.
 • Rafiki affenart.
 • Slappy puppe kaufen.
 • Mia and me season 4.