Home

Afp ordningen i privat sektor

Avtalefestet pensjon i offentlig sektor

I privat sektor sier hovedregelen at du får AFP dersom du i minimum 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år har jobbet i en bedrift som er tilsluttet AFP-ordningen. Du må arbeide minimum 20 prosent stilling, og årslønnen din (omregnet til 100% stilling) må tilsvare minimum størrelsen på folketrygdens grunnbeløp, det vil si i overkant av kr 100.000,- Hvem kan få privat AFP? Her finner du kun hovedvilkårene for AFP-ordningen. På afp.no kan du lese utfyllende om vilkårene. Du kan ha rett til privat AFP hvis du jobber i en privat bedrift med en tariffavtale som har privat AFP som en del av avtalen. Det er også et krav at du. har fylt 62 år. er født i 1944 eller senere få AFP. Dersom du på uttakstidspunktet, og i det foregående år, har hatt en pensjonsgivende inntekt som ikke tilsvarer en årsinntekt på minst 1G, har du ikke rett til AFP. INFORMASJON OM AFP I PRIVAT SEKTOR tilsluttet AFP-ordningen til Fellesordningen, Spekter eller FA. Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningene i samme periode Gammel AFP. AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den fleksible alderspensjon fra folketrygden. Den gamle AFP-ordningen for ansatte i det private ble utfaset i 2015 I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 05.10.2020 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen

I løpet av høsten blir det lagt fram en utredning om en ny AFP-ordning i privat sektor. Den vil danne grunnlag for forhandlinger om endringer i ordningen i tariffoppgjøret våren 2020. Her er noen AFP-feller i dagens regelverk du bør unngå for ikke å miste retten på millionbeløp I privat sektor må du ha vært ansatt i en AFP-bedrift i minimum syv av de ni siste årene før fylte 62 år. Et veldig vanlig eksempel er at en arbeidstaker arbeider en tid i et søsterselskap eller datterselskap. Dersom dette selskapet ikke er en AFP-bedrift så mister du rettigheten til AFP

AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den. I privat sektor ble ordningen endret som følge av pensjonsreformen. Et sentralt mål var jo å få folk til å stå lenger i jobb. Derfor ble man enige om å gjøre AFP til en vanlig alderspensjonsordning som ga lisvarige utbetalinger - altså ikke bare fram til fylte 67 år, men helt til man forlater livet Personer som etter fylte 62 år har mottatt offentlig AFP (statlig eller kommunal) eller AFP i privat sektor etter AFP-ordningen som gjaldt frem til 2011, har heller ikke rett til privat AFP. Konkurs og nedbemanning. Som omtalt over må man være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet for å ha rett på AFP

Hva er privat AFP? - Finansportale

 1. I forbindelse med pensjonsreformen ble AFP-ordningen i privat sektor endret med virkning fra 1. januar 2011. Advokat Per Christian Rogdar i Econa beskriver her de viktigste endringene som er foretatt og gir en nærmere gjennomgang av hvilke vilkår som må være oppfylt for at den ansatte skal ha rett til AFP
 2. I privat sektor er det kun ansatte i bedrifter med tariffavtale som kan få AFP. Urettferdig? Egentlig ikke. Det var LO som kjempet fram AFP-ordningen, og fikk den inn i tariffavtalene de hadde med NHO. Etter hvert har andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner også blitt med i ordningen. Les også: Mistet AFP etter anbudsrund
 3. AFP ble lagt om for å støtte opp under pensjonsreformen - det skulle lønne seg mer å stå lenger i jobb. Omleggingen har hatt god effekt og vi ser at de som er innenfor AFP-området i privat sektor i snitt jobber to år lenger
 4. AFP er en forkortelse for Avtalefestet pensjon, som er en fellesbetegnelse på flere avtalebaserte pensjonsordninger i privat og offentlig sektor. Opprinnelig var AFP en førtidspensjonsordning som utbetalte pensjon til eldre arbeidstakere som sluttet å jobbe mellom 62 og 67 år. Siden 2011 har ordningen i privat sektor blitt omgjort til en supplerende tjenestepensjonsordning med utbetaling.
 5. AFP i privat sektor. I privat sektor opphørte AFP å være tidligpensjon fra 2011 og ble i stedet «en liten folketrygd i tillegg» livet ut. I motsetning til offentlig sektor, der alle har rett på AFP, er ikke alle ansatte i privat sektor omfattet av ordningen

AFP-ordningen i offentlig sektor ble ikke endret og er fortsatt en førtidspensjon som blir redusert om man kombinerer den med arbeid. Offentlig AFP inngår ikke i den pågående evalueringen. Dagens AFP-ordning i privat sektor omfatter de som arbeider i en bedrift som er tilknyttet Fellesordningen for AFP Fellesordningen for AFP. Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning for andre virksomheter i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen. AFP for privat sektor gir et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Fellesordningen for AFP

AFP - Privat sektor. Privat sektor hadde fram til 1. januar 2011 den samme AFP-ordningen som i offentlig sektor. Fra denne datoen gjelder imidlertid en ny ordning i privat sektor der AFP kommer som et livsvarig tillegg (påslag) til folketrygdens alderspensjon for alle som tilfredsstiller kravene 2.1 Hovedtrekk ved AFP-ordningen AFP var opprinnelig en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i LO/ NHO området i privat sektor. Ordningen ble senere utvidet til andre tariffområder og omfatter fra 2011 Virke, Spek-ter og Finans Norge på arbeidsgiversiden, samt YS på arbeidstakersiden. Spekter og Finan

NHO og LO har evaluert AFP-ordningen i privat sektor. Rapporten som ble fremlagt 7. desember avdekker flere utfordringer med ordningen. Finans Norge mener det kan lages nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over hvilke konsekvenser en fratredelsesavtale kan få for AFP-ordningen i privat sektor. Denne artikkelen tar først og fremst sikte på hva man bør være oppmerksom på ved inngåelse av en fratredelsesavtale. Det tas ikke sikte på å gi en uttømmende oversikt over AFP-ordningen eller vilkårene for. AFP er en forvirrende ordning som byr på mange utfordringer for arbeidstakere. Denne gangen tar vi for oss AFP i offentlig sektor, og belyser det viktigste innenfor ordningen som du bør være oppmerksom på. Først og fremst er det viktig å understreke at AFP i offentlig sektor er noe ganske annet enn AFP i privat sektor REGELVERK AFP (privat sektor) I privat sektor er AFP-ordningen avtalt i tariffavtaler. Ovenfor har vi gjengitt hovedtrekkene i ordningen. Hos afp.no finner du mer informasjon om ordningen, og om vilkårene for å ta ut AFP. AFP-reglene er kompliserte, og det er lett å trå feil. Det er derfor viktig at du leser informasjonen hos afp.no nøye

Parat24 - Norsk Industri advarer om økt streikefare

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 201

Fellesordningen for AFP . Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier for AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. NAV.no Din pensjon. Arbeids- og velferdsetatens nettjeneste med kalkulator og oversikt over egen pensjon I privat sektor er AFP livsvarig. - I privat sektor kan AFP tidligst tas ut fra 62, men også når man er 67 eller eldre. Det er altså ikke bare de som velger å ta ut pensjon som 62-åringer som.

Informasjon Om Afp I Privat Sektor

Privat sektor forhandler om endringer i AFP. Det blir sannsynligvis endringer i AFP i privat sektor og det kan føre til at det blir endringer for ny AFP i offentlig sektor. Denne artikkelen er basert på pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 3. mars 2018 og forslaget som er beskrevet i høringsnotat fra 17.10.2018 AFP - etter mønster fra privat sektor I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Partene er blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor

AFP i privat sektor avkortes ikke mot arbeidsinntekt og har vært en særdeles gunstig ordning for de som er omfattet av ordningen så langt. Det gjelder to sett av vilkår som må oppfylles for uttak av AFP. Følgende krav gjelder på det tidspunkt den ansatte fyller 62 år og kan ikke repareres etter dette tidspunkt Ordningen er regulert av lov av 19. februar 2010 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor. Loven avløste lov av 23. desember 1988. Den vesentligste årsaken til endringen i AFP-lovverket var at pensjonsalderen etter folketrygdloven ble endret, slik at det var mulig å ta ut alderspensjon etter fylte 62 år, mot tidligere 67 år I privat sektor er det kun ansatte i bedrifter med tariffavtale som kan få AFP. Frem til 2011 var AFP-ordningen lik i offentlig og privat sektor. Den tidligere ordningen er videreført for offentlig sektor, mens AFP i privat sektor utbetales nå som et livsvarig tillegg (påslag) til folketrygdens alderspensjon. Du kan ikke motta AFP fra. Da dagens AFP-ordning i privat sektor ble etablert, ble det også bestemt at ordningen skulle evalueres i 2017. LO og NHO har gitt Proba i oppdrag å gjennomføre intervjuer blant ledere og tillitsvalgte om ordningen. Problemstilling Intervjuene omhandlet alle sider ved ordningen, herunder erfaringene med AFP

AFP i privat sektor - Smarte Penge

AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Etter pensjonsreformen skiller AFP-ordningen i privat sektor seg fra AFP-ordningene i offentlig sektor Den er i privat sektor etter pensjonsreformen 2011 gjort om til et livsvarig tillegg til folketrygdens pensjon. Omfatter ansatte i bedrifter som har tariffavtale der AFP inngår i ordningen. 42 prosent av alle ansatte i privat sektor mellom 20 og 70 år jobbet i AFP-bedrifter i 2016 Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. Det forutsettes at det etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt

2 Pensjonsreformen og ny AFP i privat sektor 2.1 Bakgrunn 2.1.1 Den opprinnelige AFP-ordningen Etableringen av AFP i 1988 kom som svar på et krav om et verdig avgangsalternativ for per-soner med lange yrkeskarrièrer som ble avsluttet bare få år før ordinær pensjonsalder. Ette NY AFP-ordning fra 2011. I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, ble det vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 er det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system

Noen eksempler for en person født i 1964 kan illustrere effekten av AFP-ordningen i privat sektor. Du jobber i en privat bedrift fra du er 21 år til du er 60 år. Så slutter du i denne jobben fordi du synes den kan bli for belastende for helsa di, samtidig som du har lyst til å jobbe noen år til Evalueringen av AFP-ordningen i privat sektor er i dag presentert på et seminar arrangert av LO og NHO. Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ordningen finansieres ved innbetaling av premie fra tilsluttede foretak, samt at staten yter tilskudd til mottakerne av AFP. I forbindelse med pensjonsreformen fra 2011 [

AFP-ordningen i privat sektor ble lagt om fra samme tidspunkt, og er nå utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. I offentlig sektor er derimot AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62-66 år AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP hverken i offentlig eller privat sektor kan få en betinget tjenestepensjon i stedet, se alderspensjon for deg som er født 1963 og senere Den nye AFP-ordningen i privat sektor er oppe til eksamen. Før jul vil en styringsgruppe fra NHO og LO levere en evalueringsrapport som har fingransket hvordan den nye ordningen har virket fra den ble forhandlet fram i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) - Person - www

Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen neste år. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir endret, vil dette også kunne få følger for AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Når reglene er vedtatt vil du finne. Samme egenskaper som AFP i privat sektor. Det er enighet om at ny offentlig AFP skal ha de samme egenskapene som AFP ordningen i privat sektor. Basert på dagens AFP-ordning i privat sektor betyr dette at også at den offentlige AFP-en blir et livsvarig påslag som kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden Han frykter mange vil miste rettighetene sine til AFP i verftsbransjen, som er hardt rammet av koronarestriksjonene. Antall mottakere øker i AFP-ordningen. Per desember i fjor var det 85.600 personer som mottok AFP i privat sektor, en økning på 12 prosent fra året før

Parat24 - Ny AFP: Gjør det lettere å skifte jobb

AFP: PRIVAT SEKTOR. Afp (avtalefestet pensjon) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale. Retten til afp krever derfor at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale som omfatter afp; I syv av de siste ni årene må du ha jobbet i bedrifter med Afp, de siste tre årene før 62 år må du ha jobbet sammenhengende i en Afp. 2018 AFP: Flere beholder AFP-rettigheter ved sykdom. Årets tariffoppgjør i privat sektor har gitt noen forbedringer i AFP-ordningen. Flere som tidligere mistet AFP på grunn av sykdom, får nå beholde ordningen Du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at offentlig AFP blir redusert. Inntekt over 15 000 kroner vil føre til redusert AFP. Dette gjelder i statlig sektor, men gjelder ikke nødvendigvis i hele AFP-perioden i kommunal sektor. Hvis AFP fra 65 år er beregnet som en tjenestepensjon, kan man tjene hva man vil i privat sektor

Dette er reglene du bør vite om AFP - Storebran

AFP- ordningen i statlig sektor er for AFP-uttak før 1. januar 2011 dels gitt i lov av 11. juni 1993 nr. 64 om avtalefestet pensjon (AFP) for offentlige tjenestemenn m.fl. I henhold til denne lovens § 3 skal pensjonen beregnes i samsvar med § 2 i tilskottsloven frem til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan tilstås alderspensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 21 fjerde ledd I forrige ukes blogginnlegg så vi at AFP-ordningen i privat sektor ble endret ved pensjonsreformen som kom i 2011. I offentlig sektor ble AFP-ordningen i store trekk videreført som tidligere. Denne uken skal vi se på hovedtrekkene i AFP-ordningen i offentlig sektor. Vilkår for AFP Retten til AFP følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig [

Kan offentlig AFP kombineres med arbeid? Svaret er ja, du kan ta ut avtalefestet pensjon i offentlig sektor og fremdeles jobbe ved siden av. Du kan velge å være i full jobb eller i delvis jobb. Men i motsetning til AFP i privat sektor, blir AFP i offentlig sektor redusert etter hvor stor arbeidsinntekt du har En arbeidsgruppe har evaluert AFP-ordningen i privat sektor. I rapporten, som ble lagt frem 7. desember 2017, slås det fast at hovedmålene med ordningen er nådd. Rapporten viser imidlertid også at AFP-ordningen er vesentlig underfinansiert og at bedriftenes ansvar for ordningens forpliktelser vil øke ved en videreføring av dagens premie- og ytelsesnivå

I privat AFP må du ha jobbet i en virksomhet som er tilknyttet AFP-ordningen i minst 7 av de siste 9 år før fylte 62 år for å ha rett til pensjon. Det vil si at dersom Simen hadde byttet jobb etter fylte 55 år, ville han ikke fått rett på privat AFP Dagens AFP-ordning i privat sektor er ikke god nok til å overføres til de ansatte i det offentlig, mener LO og de andre forbundene • AFP-ordningen er forskjellig i offentlig og privat sektor. Alle offentlig ansatte er omfattet av AFP-ordningen. Her er AFP en tidligpensjonsordning for dem mellom 62-67 år. • I privat sektor må du jobbe i en bedrift som har tariffavtale og er tilsluttet AFP-ordningen, for å få AFP Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig. 03.06.20. Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Ikke gå i AFP - fellen(e) - Norsk Familieøkonom

Opprinnelig var AFP-ordningen i privat sektor mellom LO og NHO, men omfatter fra 2011 også Virke, Spekter og Finans Norge på arbeidsgiversiden og YS på arbeidstagersiden. - Urimelig kritik Ordningen må være lik for alle ansatte. I privat sektor kan bedriften velge mellom ulike pensjonsordninger: Innskuddspensjon . Ytelsespensjon . Hybridpensjon . Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen i privat sektor i dag. Rundt 90 % av alle bedrifter og ansatte i privat sektor har i dag innskuddspensjon Nå i 2017 skal ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor evalueres. Hva betyr dette egentlig? Og hva er YS' forventninger til videreføringen av AFP AFP i privat sektor som gjelder for pensjon med virkningstidspunkt fra 1. januar 2011 eller senere, Dette er en videreføring av tidligere krav som gjaldt i AFP-ordningen i privat sektor fram til 1. januar 2011. Bokstav b stiller som krav at arbeidstakeren på uttakstidspunktet må være reell arbeidstaker i en AFP-bedrift I privat sektor derimot gikk AFP over til å bli en livsvarig påslagsordning for alle som er omfattet av ordningen, uten avkortning mot arbeidsinntekt. I avtalen av 3. mars 2018 er det skissert en ny AFP-ordning i offentlig sektor , som bygger på prinsippene fra privat sektor

En million får ikke AFPNy pensjon for 800

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor skal som det går fram av avtalen i lønns-oppgjøret i 2008, legges om «etter mønster av» den nye ordningen i privat sektor. Det åpnes imidlertid for tilpasninger på tre konkrete områder: Utformingen av tonivåuttaket av AFP. Innretningen av et statlig finansiert kompensasjonstillegg Ordningen omtales nå som Fellesordningen for AFP - avtalefestet pensjon i privat sektor. Tidligere var LO-NHO-ordningen basert på at arbeidsgiver, i tillegg til en lav løpende premie, måtte dekke en ikke ubetydelig del av den pensjon den ansatte skulle ha utbetalt ved pensjonering før fylte 67 år Ny pensjonsordning for offentlige ansatte vil gjelde fra 2020. Det ble våren 2019 vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse og i de aller fleste tariffavtaler som hadde avtale om offentlig tjenestepensjon. Partene i offentlig sektor har inngått avtale om endringer i offentlig AFP som det ennå ikke er fremmet lovforslag eller er inngått tariffavtale på. Her får du. Endringene gjelder alle med rett til AFP i privat sektor født i 1944 eller senere og som tar ut AFP fra 1. januar 2011 eller senere. Er du født i 1943 eller tidligere, berøres du ikke av endringene. Nye vilkår for å få AFP Med den nye AFP-ordningen følger nye regler for hvem som kan få AFP, og når du eventuelt kan ta ut AFP Avtalefestet pensjon i privat sektor I tariffoppgjøret mellom LO og NHO for privat sektor våren 2008, ble det avtalt å etablere en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP). Den nye ordningen er tilpasset ny fleksibel alderspensjon i folketrygden og trådte i kraft 1. januar 2011. Beskrivelse av AFP-ordningen

Privatøkonomisk guide, Jobb AFP i privat sektor

AFP-ordningen blir en tilleggspensjon, delvis finansiert av arbeidsgiver og delvis av staten. Arbeidstaker kan fortsette å arbeide 100 prosent, eller gradvis trappe ned, uten at pensjonen avkortes. Endringene gjelder alle med rett til AFP i privat sektor født i 1944 eller senere og som tar ut AFP fra 1. januar 2011 eller senere Utålmodigheten vokser blant de tillitsvalgte. En ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor skulle ha vært på plass for to år siden. Fagbevegelsen har vært opptatt av at alle som uforskyldt faller utenfor ordningen, for eksempel ved konkurser eller sykdom, skal sikres. Mantraet har vært å fjerne alle fellene og få på plass en solid og fremtidsretta AFP-ordning AFP-ordningen i privat sektor er en livsvarig ytelse, i motsetning til AFP-ordningen i of-fentlig sektor.11 Det gis et livsvarig påslag til alderspensjon og tjenestepensjon. AFP-ytelsen betinges utbetalt sammen med alderspensjon fra folketrygden, også ved uttak mel- lom 62 og. AFP i privat sektor Selv om AFP i det private langt på vei står på egne ben som en fullverdig pensjonsordning, kombineres den med uttak av hel eller delvis alderspensjon fra folketrygda. Begge ordningene må tas ut likt. De ytre grensene for uttak er fra fylte 62 til fylte 70 år. Ordningen er levealderjustert

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin

LO og YS vil løpende evaluere ordningen og vurdere fondets økonomiske interesser. Målet er at ordningen settes i drift 1. januar 2019. • Sliterne i privat sektor får et nytt tillegg, for å gjøre det lettere å gå av tidlig • Få nyhetsbrevet vårt • Følg oss på Facebook og Twitte Fra 2020 vil ansatte i offentlig sektor født i 1963 eller senere omfattes av en ny AFP-ordning etter modell fra privat sektor. - For disse personene vil privat og offentlig AFP være likere, og det skal bli lettere og mer fleksibelt å bytte jobb mellom privat og offentlig sektor Ny AFP i privat sektor ble innført 1. januar 2011 og gjelder for personer født i 1944 eller senere som begynner å ta ut AFP i privat sektor i 2011 eller senere. Ny AFP er utformet som et tillegg til alderspensjonen, og AFP justeres etter forventet gjenstående levealder på uttakstidspunktet Reglene for AFP (Fellesordningen for AFP i privat sektor) Evalueringen. Dagens AFP ble avtalt i oppgjøret 2008, og innfaset fra 2011. Da gikk privat AFP fra å være en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse. Endringen ble gjort fordi AFP skulle tilpasses den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øk..

AFP i privat sektor - en innføring - Arbeidslivet

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dette har betydning for AFP-rettigheter hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor. Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen neste år. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir. Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Det blir lettere å få AFP ved sykdomUtnytt ukjente muligheter i den nye pensjonen - Pensjon

Privat AFP: Krav for å få pensjon og hvor mye du kan få

Avtalefestet pensjon i privat sektor leveres av Fellesordningen for AFP . Arbeidstaker kan søke om AFP tidligst 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt, og det må samtidig søkes om alderspensjon. For å være berettiget AFP må arbeidstaker oppfylle en rekke vilkår Ny AFP-ordning i privat sektor er en ytelsesbasert flerforetaksordning i regnskapsmessig sammenheng. I slike ordninger skal et foretak i utgangspunktet regnskapsføre sin forholdsmessige andel av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden for ordningen som helhet Det er kun AFP i privat sektor som endres ved årsskiftet 2010/2011. I offentlig sektor beholdes samme AFP-ordning, med enkelte nødvendige tilpasninger til den nye alderspensjonen fra folketrygden. Den nye ordningen i privat sektor vil være obligatorisk for alle som er født etter 1.12.1948

I privat sektor kan man ta ut AFP fra fylte 62 år, og denne ytelsen er livsvarig. AFP kan også kombineres med alderspensjon og arbeid i ønsket stillingsprosent. Det er imidlertid ikke alle virksomheter i privat sektor der AFP inngår i tariffavtalen, derfor vil det være en del ansatte i privat næringsliv som ikke har mulighet til å ta ut AFP Jobber du i privat sektor uten å være medlem av offentlig tjenestepensjonsordning, kan du motta lønn i tillegg til pensjon uten at pensjonen blir redusert. Alderspensjon fra folketrygden. Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten Slitertillegg er en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden. Det første årskullet som kan få innvilget slitertillegg er de som er født i 1957. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget slitertillegg, blant annet må du ha fått innvilget AFP fra Fellesordningen.

 • Reisspellen volwassenen.
 • Castello landau facebook.
 • Mittel gegen xanthelasmen.
 • Søstrene storaas hotell.
 • Yamaha t max.
 • Franske retter.
 • Sveriges nasjonalblomst.
 • Hartmannsdorf veranstaltungen.
 • Bregenzer festspiele sitzplan.
 • Hm klær.
 • Muppet show opas namen.
 • Guro bøkene.
 • Indisk godt no.
 • Starte aksjeselskap steg for steg.
 • Cascada belzig speisekarte.
 • The british isles snl.
 • Södra karelen.
 • Nymeria game of thrones wolf.
 • Dnmf overenskomst.
 • Anbefalte selskapslokaler sandefjord.
 • Telt nasjonalpark.
 • Inderøy kulturhus as.
 • Göra egen tahini.
 • Ronaldo fenomeno.
 • Vianor tilbud.
 • Beitepusser tilbud.
 • Mohammed alghoul instagram.
 • Studere nanoteknologi i utlandet.
 • Flyttebyrå nordhordland.
 • Yin yoga düsseldorf.
 • Sicherheitsbeleuchtung kaufen.
 • Guatemala.
 • Menerstatning tabell.
 • Messi ronaldo.
 • Naturalismen og realismen.
 • Tegn på at barn ikke har det bra hjemme.
 • Auslandsadoption vermittlungsstellen bayern.
 • Flapjack med sjokolade oppskrift.
 • Melkværn brugt.
 • Courgette flowers.
 • Barbara bach 2017.