Home

Referat styremøte mal

Det ble den (dato og klokkeslett) avholdt styremøte i (navn på selskap) i selskapets lokaler i (sted/adresse). På styremøtet deltok (navn på alle deltakende styremedlemmer og ev. andre, for eksempel daglig leder). Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24. Godkjenning av referat fra styremøte (dato) Her kan du se kravene, og laste ned en enkel mal for styreprotokoller. Styreplan protokoll fra styremøte. Dette er en del av vår artikkelserie om praktisk styrearbeid. Les mer her. Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling Her finner du informasjon om hva innkallingen til et styremøte bør inneholde for å gi styret et godt behandlingsgrunnlag. Du kan også laste ned vår mal for styreinstruks, som vil gjøre styrearbeidet lettere for både styre og daglig leder/administrasjon

Styremøte Referat - Verktøy - Prosessløsnin

 1. Det skal lages skriftlig referat fra hvert styremøte, og dette skal underskrives av alle som har deltatt på møtet. Det holder at to personer underskriver protokollen dersom dere er flere enn fire personer i styret. Aksjeeiere har ingen innsynsrett i styremøtereferatene. De er bare ment som et internt dokument for styret alene
 2. Møte referat fra International Commercial Corporation Saksliste . 1 Åpning av møtet. 2 Godkjenning av innkalling og saksliste. 3 Salgsplan. 4 Leverandørstatus. 5 Økonomi . 6 Fastsettelse av dato for nytt styremøte
 3. Her er noen tips om å skrive referat: Referatet merkes øverst med hvilken type møte det er (byggemøte, fremdriftsmøte, budsjettmøte, særmøte osv), hvilket prosjekt eller type sak som møtet gjelder og hvilket nr som dette møtereferatet har. Videre bør det alltid stå tid og sted for møtet. Det kan også stå hvem som va
 4. Referat fra Styremøte Referent: Møteleder: Marit Rakvaag. Egil Horpestad Møtetid, -sted: AEG. 23/2 2013 Kl 11:00 Tilstede: Egil Horpestad, Grethe Rognøy, Marit Aarseth, Ruth Elisabeth Vareberg, Ine Sandvold, Maria Housken, Sun Bore, Marit Rakvaag og Karin Stangeland, Forfall Finn Ove Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 1/13/2 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
 5. Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Denne teksten er skrevet for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også benyttes som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer

Microsoft Word - 4-Referat styremøte 140920.docx Created Date: 9/17/2020 8:22:21 AM. Det er ingen bestemmelser i loven som stiller presise krav til innkalling til styremøter. Aksjelovens § 6-22 sier at styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. I følge aksjelovens § 6-20 er det styrelederen som har ansvar for å besørge at aktuelle saker blir behandlet i styret. Dermed er det normalt styrelederen som innkaller til styremøter og.

Hvordan skrive protokoll fra styremøte — Styrepla

 1. Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 10.juni. Vedtak: Styret godkjente innkalling og referat. Status medlemmer og kontingent. Medlemsansvarlig orienterte. Det blir ordnet med giroer, lokallagene distribuerer. Vedtak: Styret tok saken til orientering. Storkommuneprosjekt- mål for Orkland AP. Leder orienterte
 2. Microsoft Word - Referat styremøte 220620.docx Created Date: 6/23/2020 6:55:32 PM.
 3. Referat: Aile Sahr Hamre Fraværande: John Inge Karoliussen Solveig Johanne Håvik Grønstøl 1) Gjennomgang av referat frå forrige møte. 2) Felles FAU-møte 02. November. -Målfrid og Kjetil stilte på møtet. Møtet vart holdt for å finna ut om da var interesse for eit felles FAU styre for grunnskulane i kommunen
 4. Mal Protokoll fra styremøte (endelig protokoll må all. tid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at den godkjennes i neste styremøte.) Protokoll fra styremøte i <idrettslag> Møtenummer:1/20.. Dato:: Kl: Sted: Til stede: Forfall: Andre til stede: Sak nr <Navn> Sakliste. Vedtakssaker

Her skal vi se nærmere på hvem som skal gjøre hva før et styremøte, og hva andre bør gjøre. Det vil bli henvist til aksjelovens regler, men de samme prinsippene vil gjelde for nesten alle type selskaper, foreninger m.v. Hvis det gjelder andre regler må det fremgå av vedtektene Mal for møtereferat. Møtereferat. Den (dato) ble det holdt (styre)møte i (bedriftens navn) på/i (sted). Til stede: Navn på de som var til stede, gjerne i alfabetisk rekkefølge. Fraværende: Navn på de som ikke møtte (eventuelt fraværsårsak). Sak 1. Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet (klokkeslett) Sak 2

Innkalling til styremøte — Styrepla

Referat fra styremøte

 1. Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte - Valg av representanter til representantskapet i Trøndelag Ap. Faste: Are Hilstad, Trude T Gulbrandsen og Svein Erik Jørgensen. Vara: Berit Solem, Eystein Steigen, Hanne Nyhus, Hans Bernhard, Marit Halsethrønning, Gunnar Bergem, Lisa Oftstad, Sivert Dombu
 2. Sak 55/12: Referater og meldinger. a) Referat fra styremøte 7-12. Feil dato. Ellers godkjent. b) Postliste 8 - ingen kommentarer. c) Økonomisk oversikt: • Ligger an til et underskudd i 2012 • Mindre utleie av klubbhuset enn tidligere • Kveldsmat - større aktivitet enn beregnet (overskudd 10 000,-) • Kartsalg er lavere enn beregnet
 3. Styremøte i begynnelsen av desember før formannskap Budsjett Program -fortsettelse hva prioriterer vi fremover. Medlemsmøte 12.desember · Budsjett · Økonomiplan. Gruppemøte 17.desember kl.18.30 Fordeling av saker Avklaringer i saker på sakskartet Hvis noen har behov øver vi på talestolbruk og rutiner i møte
 4. Fått oppgaven med å skrive referat fra møte? Enten det er et styremøte, teamsamling eller prosjektmøte, bruk denne nyttige referatmalen og halve arbeidet ditt er gjort. Prøv Paper gratis. Det er enkelt å opprette en mal for møterprotokoller med Dropbox Paper

Referat til styremøte 2-2020/21 i Hvaler idrettsråd Dato: 16.september 2020 Kl: 19.00 Sted: Hvaler u.skole Innkalt: Hilde Stokke, Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, Herman Rummelhoff, Wiggo Sørlien og Thomas Holmen Olsen Til stede: Hilde Stokke, Fredrik Kjenne, Gunn Engebretsen, Herma Referat 1. Referat fra siste styremøte 12. mai MTE Godkjent. Orienteringssaker: 2. Pakkeforløp, status GI-forløpene MTE/KL/MG/IH MTE informerer om møte med Høie/Solberg i går, tema variasjon i helsetjenestetilbud generelt belyst ved tider i pakkeforløp. Fristoverholdelsen 20181114- styremøte 14_11.pdf. 20180823- referat styremøte 23.8.18.pdf. 20180411- referat styremøte.pdf. 20180227- referat styremøte.pdf. 20171214- referat styremøte.pdf. 2017: 20170912- Referat styremøte 12 september 2017.docx. 20170425- Referat styremøte 25 april 2017.docx. 20170302- Referat styremøte 02 03 17.docx. 20161128- Referat. INNKALLING TIL STYREMØTE. Mal styreinnkalling Author: wencheha Last modified by: wencheha Created Date: 5/23/2006 11:12:00 AM Company: UiO Other titles: Mal styreinnkalling.

På årsmøte 2019 ble det ytret ønske om at referat fra styremøter legges ut på nettsiden. Styret ser ikke noe problem med å legge ut godkjente referat. Styret har alltid hatt det som prosedyre å gjøre den endelige godkjenningen på det påfølgende styremøte, referatet som herved legges ut er fra juni 2019. Prosedyren er ikke [ Referat fra drøftingsmøte - mal Author: Arbeidstilsynet Created Date: 20171208062506Z. Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst. Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte. Se oversikt over møtedokumenter og protokoller i 2020. Kommende styremøter. Fredag 27.11

Styremøteprotokoll JIThomasse

Referat styremøte 120428 Sak 5 Vedtak: Ansvarlig Tildeling av plass 44. Tildeles Ann Katrin Iversen. Utlysing av plass 27. max total lengde 8m Utlysing av plass 29. max total lengde 7,5m Utlysing av plass 46. Søknadsfrist 20.mai 2012. Kontakte plassleiere uten vogn på Sandnes. Styret Plasskom Sak 6 Vedtak: Ansvarli REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB Sak Tidsfrist Ansvar 1 Agenda 1. Styrets halvtime 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 3. Regnskap 4. Nytt fra administrasjonen 5. Rapport på fordelte oppgaver a. Søknader b. Turneringsutvalg - Frank c. Junior gruppen - Roger d. Banekontroll 6. Gjennomføring av turneringer - utslag 7 NCF lager en mal på flyer som kan deles ut til klubbene. Pål . REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Referat styremøte NCF Side 9 NESTE STYREMØTE : Lørdag 9. desember kl. 09.00 - 13.00 Inkluderer også 2 timers styrekurs for Særforbund. Morten Søgård Stein. Referat. Hovedfunksjon til et referat er å oppsummere hva som skjedde på selve møtet. Det er ikke nødvendig at all argumentasjon i enkeltsaker skal være med i referatet, men at man får med seg helheten. Når man skriver et referat er det smart å ta utgangspunkt i innkallingen

Møteinnkalling og -referat - Dagens Perspekti

Godkjenning av referat 2017 Referat styremøte 14. november 2017 Konklusjon: Referat av 14. nov godkjennes Kort om saker vi jobber med: KSI Årssamling 18. og 19. april 2018, Grand Hotel Terminus, Bergen. Videre arbeid, her må vi bli ferdig og fordele oppgaver. Det må være kart til å legges ut senest torsdag 11. jan. kl. 13 Godkjenning av referat 2017 Referat styremøte 9. januar 2018 Konklusjon: Referat styremøte 9. januar er godkjent. Telefonmøte med valgkomitéen kl. 10.30-1130 Valgrutiner sier styret informere valgkomiteen om sitt arbeid med handlingsplanen og kommende årsmøtesaker. Valgrutinene legges ved REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB Sak Tidsfrist Ansvar 1 Agenda 1. Godkjenning av referat fra forrige møte, 2. Status a. Medlems massen, b. Sponsor avtaler, c. Banken, d. Status proshoppen e. Andre kost reduserende tiltak, f. Eventuelle permitteringer/åpning av banen 3. Status. Bevis i eventuell rettssak I de aller fleste tilfeller utarbeides det referat fra drøftelsesmøter. Arbeidsgiver påser som regel at dette blir gjort for å unngå en senere påstand om at sentrale forhold vedrørende oppsigelsen ikke ble drøftet. Referat fra drøftelsesmøte vil følgelig være et bevis i en eventuell rettssak. Her skal vi kort redegjøre for de [ Denne websiden bruker informasjonskapsler. Denne websiden bruker informasjonskaplser for å kunne tilby deg en bedre brukertilpasset opplevelse

Styreprotokoll - Organisering av styrearbeidet

Referat styremøte 4. juni 2018 side 5 Styret drøftet innhold på styreseminar og det var ønske om å invitere Fjellstyresambandet og Utmarkskommunes sammenslutning. Det ble også foreslått å kontakte Distriktssenteret, som sitter med stor kunnskap om våre områder Referat styremøte oktober 2018. Referat styremøte november 2018. Referat styremøte januar 201

Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring

Referat styremøte Norsk revmatologisk forening Tid og sted Teams 22.09.20 kl. 09:00 - 11:00 Til stede Helena Andersson Anna-Birgitte Aga Tone Wikene Nystad Svein Joar Auglænd Johnsen Even Lillejordet Gunnstein Bakland Ikke tilstede Vivi Bakkeheim Espen A. Haavardsholm Referent Anna-Birgitte Aga Utgitt dato 28.09.20 Kopi til Styret NRF Sak nr 18. mars 2018 18. mars 2018 | Styremøte referat | Henrik Lode. Jæren Golfklubb oppsummering fra møte 2018.03.06. Les mer. Referat fra styremøte Tidspunkt: Torsdag 28.5.2019 kl. 13.15 - 14.30. Til stede: Sandaker, Gørgen, Gunnæs, Bæverfjord Rye, Borg, Strøm, Balk (observatør) Vi tar sikte på å gjøre et vedtak i denne saken på neste styremøte, forutsatt at det fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon, inkludert et utkast til en kunngjøringstekst Her finner du en oversikt over kommende og avholdte styremøter i Helse Nord RHF

Det må lages mer tiltalende plakater til pantekassene. Kolbjørn bruker mal han har. 139/08 Strindheimcup- vår 09. Når referatet skrives er det over 90 lag påmeldt.Allt etter planen.Vanskelig med barnekampledere også iår. Arne snakker med Tor Jarle om brus-sponsing. 160/08 Supporterutstyr. Kolbjørn sjekker ut rør via Nida Du er her: Hjem 1 / Referat styremøte 24.08.20 2 / Aktiviteter 3 / Tur 4 / Referater 5 / Referater - styremøter 6 / Referat styremøte 24.08.20 Referat styremøte 24.08.20 1. oktober 2020 / i Referater - styremøter / av Trine Roal

Referat styremøte i FYSIO Oslo Dato: 25.03.17 Tilstede (fullt navn): 8 stk -!Anniken Ekeberg Smeby -!Maren Schjerve -!Tonje Holmen -!Ole Petter Bøe -!Andreas John Olaussen -!Bethine Harila Walle -!Ingvild Koteng -!Sigrid Lodden Solberg (Isabell og Håvard er ikke her) Referent: Sigrid Lodden Solberg ! Referat, styremøte 27.01.17 Kristiansand kulturskole kl. 09.30 - 15.00 Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Åse Løvland (Froland), Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Marion Baum (Flekkefjord) Forfall: Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad, syk), Jon Terje Johnsen (begravelse fra kl 11.30 Referat frå styremøte på Teams 15 juni 2020 Til stades: Harald Lie, Tor Inge Eidesen, Finn Egil Adolfsen, Janne Østgaard Aagesen, Wiebke Slåtsveen, Linda Kristin Oppedal, Selma Cowan og Ola Norvald Hagen. Frå administrasjonen: Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen, Tor Skeie Olsen og Trude Soma Augestad Referat styremøte 01 Author: kohol Last modified by: SILH Created Date: 1/22/2014 4:58:00 PM Company: orklabrands Other titles: Referat styremøte 01 Referat styremøte 01.

Video: Slik skriver du et referat Finnhvordan

Krav om styremøter og generalforsamlinger i AS Firmanytt

Nesk - forsiden

Referat Styremøte 20 Mai 2020. Posted on 21. mai 2020 21. mai 2020 by Viking_Princess. Kl. 18:00 - 19:15. Tilstede på Skype: Freddy Hoffmann - Wagalolo John Asbjørn Johansen - Brustadteam Ragnhild Solheim - Viking_Princess Ola Birkeland - Olabirk Referat KRHK Styremøte 12.11.19 Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Kari Lene Valestrand, Bjørn Samuelsen. Referent: Maren Valdal Sak 56/19 Godkjenning av referat fra 01.10.19 Vedtak: Referat fra 01.10.19 ble godkjent. Sak 57/19 Økonomi Klubbens økonomi er god. Sak 58/19. Sosialisering torsdage

Greipstad skytterlag, Postboks 10, 4645 Nodeland. Orgnr. 994 445 00 Sak 2: Referat. gunnarre har purret men ikke fått svar i forbindelse med adgangskontrollen. gunnarre og caroline tar en tur og forhører seg imorgen, 1. april. Purring av medlemskontingent overføres fra forrige møte Kasserer setter opp en ordning som gir styret-eposten beskjed om bankinnbetalinger Referat fra styremøte 2-2020 september 16, 2020 / i Styrereferat / av Janne Gunn Gaard. Styremøte 2_2020 . Siste artikler. Påminnelse om lokale koronaregler november 5, 2020; Engangslisens november 3, 2020; Regionale elitestevner oktober 31, 2020; Kvalifiseringskrav og -frist NM styrkeløft UF 2021 oktober 22, 2020 Tilstede: alxandr, caroline, chribru, gunnarre, kaasen Sak 1: GAIDO. Ros til jb for bra innkalling. Godkjent. Sak 2: Referat. Referat OK. Caroline har ikke fått svar. Referat styremøte, Menageriet Dato: Tirsdag 19. september Sted: VU24 Tid: kl.17:15 Til stedet - Veronica Killi, Ina Ruud Winther, Sjur Ask Bjelland, Erik Grammeltvedt, Magnus Andreassen, Mari Røsvik, Vegard Kristiansen, Håkon Andersen og Tord Svee Dagsorden: 1 [Formalia] 1-1 Valg av møteleder og referen

Fotballgruppa FC - referater 01

Sak 1: Referat fra forrige styremøte i November. Status medlemspakker: Ansvarlig jobber videre med pakkene. Inneholdet i pakkene er ikke landet enda, heller ikke måte for distribusjon. Styret ble enige om å sette opp nytt styremøte for å diskutere dette videre. Sak 2: Årsmøte Referat fra forrige styremøte, Dokka Våtmarkssenter, 08.01.2019. Referat fra fellesmøte med lokallagene, Dokka Våtmarkssenter, 08.01.2019. Referat fra vårt årsmøte 07.03. Vi har utbetalt driftsstøtte til NOF Hadeland lokallag på kr. 5000,-. Pliktavlevering av Hujon til Nasjonalbiblioteket skal være 7 eksemplarer Referat styremøte nr. 8 . 17.12.2019. Referat styremøte nr. 8. Del på Twitter Del på Facebook Tips en venn! Utskrift. Nettstedskart; Skofterudveien 12, 1850 Mysen Postboks 174, 1851 Mysen; 69 89 80 01; 69 89 26 35; firmapost.momarken@rikstoto.no.

Referat ekstraordinært styremøte 8/10-2020 kl 18:30. Tilstede pr. telefon: Geir Erling Birkeland, Ragnar Lyssand, Gunnar Hatlelid, Terje Hjelmaas og Geir Rune Eriksen 1. Gjennomgang av saksgang og behandling av kontrollkomiteens arbeid vedr. gr 1. se vedlegg Referat styremøte NBF 2/3-2020 pr tlf. Tilstede . Geir Erling,Ragnar,Terje, Geir Rune og Gunnar Møtet åpnet kl 19,00 v/ President. Dagsorden godkjent, 1. Økonomi: i rute i henhold til budsjett, har hatt et stort innkjøp av el- ringer, her vil nok utsalgspris gå noe opp grunnet dårlig kronekurs

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 15.10.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enge Referat fra styremøtet 30.11-2.12.2018 godkjennes. Saksopplysninger: Det er fast sak på styremøtene til Ungdiabetes nasjonalt å godkjenne referater fra forrige styremøte. • Fremover bør vi få med i referatet hvem som eventuelt ikke deltar i ulike saker. • Hvis noen er borte bør de få et utvidet referat fra saken REFERAT FRA STYREMØTE. Tid: Onsdag 19.september 2012 kl 18:00-21:30. Sted: Hjemme hos Ragnhild Dahl, Risvollvegen 8F. Tilstede: Ragnhild Dahl, Anne Grut Syrstad, Helene Tiller og Tone Inga. Braseth. Forfall: Inger Marie Skjærvold, Elisabeth Hasselvold og Sidsel Skjelfjord. Saksliste: Sak 67/12: Godkjenning av innkalling og sakslist

Referat fra styremøte 16.januar. Skrevet 26. januar 2020 av admin. Referat fra møte i Historielaget den 16 januar 2020. Dette innlegget ble publisert i Møtereferat. Bokmerk permalenken Sak 01/09: Referat fra forrige styremøte godkjennes. Sak 02/09: Konstituering av styret. Samtlige tilstedeværende presenterer seg. Følgende konstitueringer ble vedtatt: - Leder: Hanne Kristin - Nestleder: Britt-Anita. Dette vervet vil i tillegg til sine vanlige oppgaver ha ansvar for å være kontaktperson for kollegastøttegruppen. Referat: STYREMØTE HORDALAND RYTTERKRETS Dato: 24.10.2017 Strategi- handlingsplan - Overføres til neste møte, da der skal finnes en mal. Det blir eget møte om dette via skype, mest sannsynlig før termi nlistemøtet. 8 Neste Styremøte blir i forkant av Terminlistemøtet kl.18 tirsdag 28.11.1

Møteinnkalling og møtereferat - Daria

Gjennomgang av referat fra forrige møte. 2. Punktvis gjennomgang av punkter under AS skisse. 3. Av punktene over var det bare spørsmålet om styremøte på Johnsbu som oppnådde noe mer diskusjon og senere ble satt til lørdag 19.2.05. 2. Punktvis gjennomgang av punkter i AS skisse REFERAT STYREMØTE - ADOPTERTE, AKERSVN Author: Marilyn J. Garthe Førsund Created Date: 12/3/2014 10:21:39 AM. Referat styremøte i FYSIO Dato: 29.04.17 Sted: HiOA, Oslo Tilstede: Tonje Holmen, Maren Schjerve, Ole Petter Bøe, Bethine Walle og Ingvild Koteng. Andreas Olaussen er med via videooverføring fra Tromsø. Referent: Bethine Walle

Altinn - Praktisk styrearbei

Gjennomgang referat fra styremøte Referatet fra styremøte er gjennomgått, ingen kommentarer. 2. Budsjett/ regnskap. I dag kunne ikke Ottar møte, det ble derfor ikke gjenomgang av budsjett for 2018 eller regnskap for 2017. Vi må derfor ha nytt styremøte før påske for å ha en gjennomgang av dette Styremøte 23. august 18 kl 18:00 på rådhuset. Dette er en tentativ møtedato. Øvrig møte og aktivitetsplan tas på dette møtet, men ser mulig opplegg:-høstkampanje med programinnspill-folkemøte Hasvik om scooterparkering, lekeplass mv-styremøte 24.9.18

Kriterier for Kenneloversikten og NYTK’s avlsanbefalningMange muligheter | Jæren GolfklubbAgility Stars 2019 | Sør-Rogaland brukshund klubbHjem | NORFO

Mal Innkalling til styremøte. Innkalling med s. akliste til styremøte. Saksdokumentene bør følge vedlagt. Innkalling til styremøte i [idrettslag] Møtenummer:1/20.. Dato: Kl: Sted: Innkalt: Sakliste. Vedtakssaker: xx Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 Forrige styremøte 2011-11-29. Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24 Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 Sted: Skype Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke Referat styremøte 4-2018 Torsdag 26. april 2018, kl. 11.00 - 13.00, Langsua, Gausdal rådhus Tilstede: Ole Volehaugen, Arne Nyheim, Elisabeth Vegerstøl, Hans Kråbøl og Håvard Musdalslien. Referent Dag Høiholt-Vågsnes. 17/18 Godkjenning av innkalling, agenda og referat Alle tre ok 18/18 Konstituering av styre Referat av styremøte mandag 29.04.2019 Møtt: Torleif Utnes, Remi Andersen, Vibecke Cevik Pettersen, Maylinn Stomperud, Julie Fagerheim, Børge Fygle. Møtested: Hos Vibecke Saksliste: 10/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker Tidligere avtalt styremøte 1.-2. juni utgår, men vil avholdes under planlagt studietur 15.-16. juni. Dersom det er mulig å få i stand et møte med Justiskomitéen i februar og dato passer for styremedlemmene blir styremøtet avholdt i Oslo på eventuell dato. Hvis dette ikke er mulig avholdes møtet på oppsatt dato i Trondheim

 • Counter strike barnevakten.
 • Stellenangebote gesundheitswesen rheine.
 • Maldivene reiser.
 • Forus brannstasjon.
 • Kufa krefeld programm.
 • Melkværn brugt.
 • Fahrzeugfolierung osnabrück.
 • Isovolumisk kontraksjon.
 • Sarpsborg 08 drakt.
 • Kortspiller kryssord.
 • Afrodite snl.
 • Psp team.
 • Hvordan skrive på tidslinjen til andre.
 • Sarpsborg 08 drakt.
 • Switzerland area.
 • New york marathon 2018 route.
 • Spotted pongau.
 • Schengen visa valid in norway.
 • Kalium und calcium erhöht.
 • Onno pols meppel opgelicht.
 • Kraftwerk rottweil.
 • Bayern kader 2016.
 • Beiarfjellet vær.
 • Ford model a hot rod kaufen.
 • Einstiegsgehalt prosiebensat 1.
 • Batteri kristiansand.
 • Instagram comta.
 • Wolfsburger allgemeine anzeigen.
 • Hape dukkehus møbler.
 • Bicep dumbbell exercises.
 • Tanzschule bäulke würzburg.
 • Tre benkeplate.
 • Søgne og greipstad sparebank mobilbank.
 • Download lagu geisha takkan pernah ada planet lagu.
 • Bape shorts.
 • Hytte fra baltikum.
 • Stauder på berg.
 • Osteocytter.
 • Fritzbox aktive verbindungen löschen.
 • Rubiks algorithms.
 • Kurs demens.