Home

Arbeidsavtale særlig uavhengig stilling

Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling

Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket iLes me Arbeidsavtale særlig uavhengig stilling Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen) 2. HVA MENES MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING? 2.1 Arbeidsavtalen Det er innledningsvis grunn til å understreke at hva som formelt sett er avtalt, ikke vil være avgjørende. Det at det fremgår av en arbeidsavtale at stillingen anses som særlig uavhengig, vil i høyden være et moment i helhetsvurderingen som skal foretas Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket i [

Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling

Særlig uavhengig stilling . Den andre gruppen som står i en særstilling er arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. På samme måte som med ledende stilling må man her foreta en helhetsvurdering av stillingens karakter. Dette er relevante momenter i vurderingen av om en arbeidstaker skal regnes for å inneha en særlig uavhengig. Videre viser Arbeidstilsynet til at med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres

Særlig uavhengig stilling. En særlig uavhengig stilling er ikke en ledende stilling, men likevel en overordnet og ansvarsfull stilling. Dette er typisk stillinger der det kreves stor fleksibilitet og hvor arbeidstidsbestemmelsene blir uhensiktsmessige å anvende Artikkelen ser nærmere på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Omkring 10-15 % av arbeidstakerne er unntatt på dette grunnlaget. 1. Innledning Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer i detalj arbeidstidens lengde, plassering og grenser for de aller fleste arbeidstakere Bestemmelsene om arbeidstid kan fravikes for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling, jf. aml. § 10-12 (1) og (2). Arbeidstakere i slike stillinger vil være unntatt begrensningene i forhold til for eksempel arbeidstid, overtid og overtidskompensasjon

En særlig uavhengig stilling innebærer ofte at arbeidsbelastningen er høyere. Dersom grunnlønnen ikke tilsvarer arbeidsbelastningen, kan man risikere at timelønnen blir svært lav. Dersom man blir tilbudt en slik særlig uavhengig stilling, er det derfor viktig å fremforhandle en god grunnlønn som kompenserer belastningen utover normal arbeidstid Arbeidsformene kan da fremstå som mer uavhengige og selvstendige, selv om det ikke er realiteten. Både arbeidslivslovutvalget og departementet har fastslått at arbeidstaker fortsatt er styrt når det gjelder arbeidets omfang, og derfor ikke kan anses for å ha en særlig uavhengig stilling Særlig uavhengig stilling Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres Obs: Særlig uavhengig stilling. Vær obs dersom det i kontrakten du får står at du har en særlig uavhengig stilling. Det høres kanskje fint ut, men betyr i praksis at du ikke får betalt for overtidsarbeid. Loven: Du har krav på arbeidsavtale

Ansatte som har en ledende eller særlig uavhengig stilling, er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette gjelder ansatte som enten har overordnede stillinger med klare lederfunksjoner (ledende stilling) elle arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger (særlig uavhengig stilling) En særlig uavhengig stilling etter loven innehas av en ansatt som har en overordnet og ansvarsfull stilling med frihet til å prioritere egne oppgaver, som selv bestemmer hva som skal gjøres, hva som skal delegeres til andre og når og hvordan arbeidet skal utføres Arbeidsavtale fast ansettelse for arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stiling med veileder nederst. Denne avtale (Avtalen) er inngått den (dato) mellom om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 kommer ikke til anvendelse på arbeidstakere i ledende eller annen særlig uavhengig stilling, jf. § 10-12

Særlig uavhengig stilling - svenssonnokleby

Det har du nemlig ikke hvis du har en såkalt «særlig uavhengig stilling», og det er ikke uvanlig at arbeidsgivere påstår at stillinger er av den arten, forklarer Pedersen. Hun understreker at arbeidsgiveren ikke uten videre kan bestemme at stillingen din er en særlig uavhengige stilling, og det nytter heller ikke at du og arbeidsgiveren er enig i dette Lønnen må altså være markant høyere for at det skal lønne seg å velge en særlig uavhengig stilling fremfor en stilling med overtidsbetalt. Vår erfaring er at det ikke alltid er en nødvendig sammenheng mellom lønnsnivå og arbeidsbelastning for ansatte i særlig uavhengige stillinger Særlig uavhengig stilling blir brukt feil. Norske domstoler har flere ganger slått ned på feil bruk av «særlig uavhengig stilling». I en undersøkelse gjennomført av Sentio as blir det bekreftet at langt flere arbeidstakere blir ansatt i slike stillinger enn det som var lovgivers intensjon

Emneord: Arbeidsavtale, Arbeidstid, Jobb, Lønn og andre ytelser, Overtidsbetaling Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette Det finnes derfor også eksempler på at ledende og særlig uavhengig stilling kan være en husmannsavtale til sorg. [i] NAD-1986-440 og LE-1991-232. [ii] Jeg representerte arbeidsgiveren Pkt 2.3 Overtid i særlig uavhengig stilling. Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling er unntatt fra ordinære rammer for overtid, jf hovedtariffavtalens §13 nr. 4. Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, siden de selv i stor grad styrer sin arbeidstid Ifølge lovens forarbeider er en «særlig uavhengig stilling» en stilling som er overordnet og ansvarsfull, men som ikke er en ledende stilling. Arbeidstaker i en slik stilling har stor grad av selvstendighet og avgjørelsesmyndighet når det gjelder prioritering av arbeidsoppgaver, og hvordan arbeidet skal utføres, og kontrollerer selv sin egen arbeidstid En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres

Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra

Ledende og særlig uavhengig stilling - Tekn

Dårlig anbefaling om «særlig uavhengig stilling» for å få fleksibel arbeidstid. Advokat Nicolay Skarning anbefaler å be om særlig uavhengig stilling for å få fleksibel arbeidstid og mulighet til å fordele arbeid utover dag og kveld (innlegg i DN 25. oktober). Det er tre grunner til å ikke følge anbefalingen Daglig leder vil som regel være unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven kapittel 10, ettersom daglig leder både er ledende og særlig uavhengig stilling etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2). Det betyr i praksis at daglig leder bl.a. ikke vil ha krav på overtidskompensasjon, med mindre annet er avtalt Alle som får en jobb har krav på en skriftlig arbeidsavtale eller arbeidskontrakt. Det gjelder enten du er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer. Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet, arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. 4 I mindre virksomheter må ikke sjelden alle være med på opprydninger, flyttinger, eller ta i et særlig tak i forbindelse med vareopptellinger og årsoppgjør. I større virksomheter er oppgavene kanskje mer oppdelt, men arbeidsgivers generelle fordelingsbehov kan gjelde også her: et større oppdrag må gjøres ferdig innen en bestemt frist, og alle, uavhengig av stilling, må ta i et tak i. Hvorvidt arbeidstakers stilling er å anse som ledende eller særlig uavhengig vil bero på en konkret vurdering, hvor stillingens art og arbeidsoppgaver vil være sentrale momenter. Overtidsbetaling og ledende stilling. Arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) om ledende stilling tar sikte på arbeidstakere som innehar klare lederfunksjoner

Overtid i ledende eller særlig uavhengig stilling

 1. Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller kun en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Formålet med arbeidsavtalen er å regulere arbeidsgivers og den ansattes rettigheter og plikter
 2. I utgangspunktet skal det nemlig mye til for at en stilling skal kunne defineres som særlig fri og uavhengig, fordi man opptrer i prinsipalens navn. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at stillingen skal være overordnet, ansvarsfull og av særlig uavhengig art. I tillegg skal man ha en selvstendig beslutningsmyndighet
 3. 5.3 Kjennetegn ved arbeidstakere som er i ledende eller særlig uavhengig stilling 38 5.4 Arbeidstakere i ledende stillinger 40 5.5 Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger 47 6. Innledende om arbeidsgiverundersøkelsen 58 6.1 Registrering av overtid 58 6.2 Arbeidsgivers kjennskap til unntaksbestemmelsene 66 7
 4. Stillingen er særlig uavhengig, jf. aml. § 10-12, og faller utenfor arbeidstidsbestemmelsene i aml. kap. 10 med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Arbeidstaker forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å ivareta oppgaver og ansvarsområde underlagt stillingen uten ytterligere kompensasjon ut over denne avtales punkt 1, som hensyntar nevnte forhold
 5. imumsbestemmelser for hva en arbeidsavtale skal inneholde. at stillingen er særlig uavhengig, at det foreligger andre aldersgrenser enn 72 år mm. til å ha et bestemt arbeidssted eller en konkret stilling / tittel
 6. Generelt om arbeidsavtalen. Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, se arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5.Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare
 7. - Arbeidsavtale og stillingsinstruks. Hvis det i arbeidsavtalen avtales at vedkommende arbeidstaker innehar en særlig uavhengig uten at det reelt sett er en særlig uavhengig stilling, risikerer arbeidsgiver at arbeidstaker krever overtidsgodtgjørelse etter loven

For arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling, kommer ikke bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 til anvendelse, med noen få unntak. Dette følger direkte av aml § 10-12 annet ledd. Hvem er så disse arbeids Etter våre erfaringer er det noen temaer man bør tenke særlig gjennom når en arbeidsavtale skal utformes. som formål å gi deg/dere et grunnlag for å tenke gjennom de problemstillinger som vil / kan / bør være tema i en arbeidsavtale. 1. Særlig selvstendig/uavhengig stilling . e. Periodevise innsatser . f. 5.2 Stillingen er særlig uavhengig og er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf. aml. § 10-12 (2). 5.3 Reisetid til og fra det ordinære arbeidssted (treninger, konkurranser elle Mal for arbeidsavtale - standard (krever innlogging) Mal for arbeidsavtale - særlig uavhengig og ledende stilling (krever innlogging) Personvern. Personvernerklæring; Informasjonskapsler; Firmapost@finansnorge.no. 23 28 42 00 For eksempel har seniorer og prosjektledere ikke blitt ansett for å ha være særlig uavhengige. Å kunne kontrollere egen arbeidstid er ikke i seg selv tilstrekkelig. Når du som er nyutdannet og nyansatt ikke har overtidsordninger etter lovens krav, er dette derfor ikke lovlig. Du omfattes nok ikke av unntaksadgangen særlig uavhengig stilling

Ledende eller særlig uavhengig stilling - Jusstorge

'Særlig uavhengig stilling,' sa du? - arbeidsnytt

- Nito har de senere årene vunnet flere rettsaker for uriktig bruk av ansettelser i særlig uavhengig stilling. Senest i fjor fikk et medlem i Solstad Offshore i Haugesund etterbetalt 100.000 kroner i lønn og overtidsgodtgjørelse for et halvt års overtidsarbeid, sier informasjonssjef i Nito Jan Kjetil Johnsrud Unntaket er når den ansatte er i en særlig uavhengig og kontrollerende stilling, men vi har nå avdekket at dette unntaket sannsynligvis misbrukes i mange bedrifter. Unntaksbestemmelsen har blitt et smutthull, sier Brekke. Har ikke større ansvar Noe som ofte glemmes når en ny person ansettes, er at det må være en skriftlig arbeidsavtale. Dette er faktisk lovpålagt. I tillegg er det en bra måte å holde orden på. Selv om arbeidsgiver ofte oppfattes som den sterke part, vil en unnlatt skriftliggjøring kunne gi en arbeidsgiver problemer Arbeidsavtale Snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte, skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder alle ansettelsesforhold uavhengig av arbeidsforholdets lengde

Særlig ble det bedt om en redegjørelse for det rettslige grunnlaget for «fristillingen» og forholdet til stillingsvernreglene i Som utgangspunkt har derfor en arbeidstaker rett til å beholde sin stilling uavhengig av en omorganisering. består As arbeidsavtale uavhengig av den omorganiseringen kommunen har gjennomført En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og selvstendig uavhengighet med hensyn til når arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Stemplingsur og tilsvarende kontroller med når arbeidstakeren kommer og går, vil som regel være et moment som taler mot at stillingen faller inn under unntaksbestemmelsen i aml. § 10-12 nr Mal for arbeidsavtale - standard. Mal for arbeidsavtale - særlig uavhengig og ledende stilling. Mal for midlertidig arbeidsavtale. Mal for avskjed. Mal for innkalling drøftelsesmøte - avskjed. Mal innkalling drøftelsesmøte - arbeidsgivers forhold . Mal oppsigelse - arbeidsgivers forhold. Mal protokoll fra drøftelsesmøte - arbeidsgivers. Arbeidsavtale - fast stilling. Arbeidsavtale for ansettelse til fast stilling. og det kan være vanskelig å vite hvilken arbeidsavtale man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde, uavhengig av om ansettelsen er midlertidig eller fast

Arbeidstid - og særlig uavhengig stilling - Compendia2

Arbeidsti

— Når det gjelder de vitenskapelig ansatte har vi begynt å diskutere ordninger. Men de er i mange tilfeller omfattet av det som kalles en særlig uavhengig stilling, og har dermed et friere utgangspunkt, sier HR-direktøren Er man ansatt i ledende eller særlig uavhengig stilling, er man unntatt bestemmelser om overtid. Det vil si at du har overtid innbakt i lønnen din, og overtidsbestemmelse gjelder ikke. Dette bør du undersøke før du signerer, fordi en særlig uavhengig stilling medfører at man skal kunne disponere egen arbeidshverdag og selv ha kontroll over hvordan du ønsker å prioritere. Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken arbeidsavtale man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde, uavhengig av om ansettelsen er midlertidig eller fast

Arbeidskontrakten NIT

 1. Arbeidstaker som er i ledende eller særlig uavhengig stilling, jf. aml § 10-12 (1) og (2), vil være unntatt en del av bestemmelsene i aml. Normalt er øverste leder av virksomheten i denne kategorien. Terskelen for å komme i kategorien «særlig uavhengig stilling» er høy, og K
 2. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres
 3. arbeidsavtale fast stilling ; arbeidsavtale midlertidig stilling; arbeidsavtale daglig leder; arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling ; arbeidsavtale tilkallingshjelp; konkurranseklausuler i arbeidsavtaler; arbeidsreglement; avtale om arbeid i eget hjem; mal for attest; varsel om fratreden ved midlertidig ansettels
 4. ledende stilling og særlig uavhengig stilling hver for seg, da arbeidsmiljø-loven § 10-12 oppstiller dem som to forskjellige alternativer. Til slutt sier vi noe om mulige konsekvenser for arbeidsgiver dersom stillingens reelle innhold ikke er av slik ledende eller særlig uavhengig art. Ledende stilling Begrepet ledende stilling peker naturli
 5. Særlig uavhengig stilling • En ansatt med en særlig uavhengig stilling har en overordnet og ansvarsfull stilling. • Arbeidstakere med slik stilling er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. • Det er et vilkår at arbeidstakeren har en reell mulighet for selv å styre når og hvordan arbeidet utføres. Tema: arbeidsti

Unntaket for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling er begrunnet i at en del arbeidstakere i øvre ledersjikt har en type jobb som krever stor fleksibilitet. Det kan i slike stillinger være upraktisk og lite hensiktsmessig å ha samme arbeidstidsregelverk som arbeidstakere ellers Omtrent ti prosent av arbeidsstyrken står i ledende eller særlig uavhengig stilling og er unntatt det vesentlige av arbeidstidsreglene. De kan arbeide mer fritt og uavhengig og har større ansvar, men har normalt ikke rett på overtidsbetaling. Forfattere Dette gjelder uavhengig av om du er fast ansatt eller i midlertidig stilling og er uavhengig av arbeidsforholdets art. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide skriftlig arbeidsavtale. Du som arbeidstaker har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelsen og ved endringer i avtalen Det er vanskelig å vurdere om du har en særlig uavhengig stilling ut fra de opplysninger du har gitt. Men som det fremkommer av lovforarbeidene er det tale om et snevert unntak. Dersom man kommer til at din stilling ikke faller inn under unntakene, har du som utgangspunkt krav på overtidstillegg

Særlig uavhengig stilling - dere som har det (rettmessig eller ikke) » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Særlig uavhengig stilling - dere som har det (rettmessig eller ikke Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen. Jeg får stadig tildelt oppgaver relatert til drift, salgsledelse og personal i tillegg til de. En arbeidsavtale skal ha et minimumsinnhold slik det fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6. Her skal blant annet fremgå partenes identitet, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet og stillingstittel, når arbeidsforholdet begynner, eventuell prøvetid, oppsigelsesfrister, lønn, arbeidstid, pauser og eventuelle tariffavtaler Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen

Hvor mye må du jobbe når du har en ledende eller særlig

 1. Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre grunner som begrunner behovet, se punkt 3.1. Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig arbeidsavtale, for eksempel vikariat for en kollega i foreldrepermisjon, se punkt 3.2
 2. § 10-12 i arbeidsmiljøloven gir regler for arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling og som av den grunn kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i a..
 3. Ikke bare ansatte i «ledende stilling», men også de som har «særlig uavhengig stilling» kan unntas fra kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Forutsetningen er at disse, selv om de ikke er ledere, har overordnede og ansvarsfulle stillinger, samt at stillingen har et selvstendig preg
 4. «Særlig uavhengig stilling» kan høres forlokkende ut for mange arbeidstakere. Sannheten er at mange arbeidsgivere uberettiget benytter stillingstittelen for å spare penger og unngå overtidsreglene. Arbeidstakerne taper lønn og fritid
 5. Ledende eller særlig uavhengig stilling - Kvale har innlevert høringssvar til Arbeidsutvalget Arbeidstidsutvalget har i høringsuttalelse - NOU 2016:1 gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker blant annet på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og har lagt fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling
 6. Med «særlig uavhengig stilling» menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet ska

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6 i.

Kontrakten gir ikke rett på overtid - må jeg likevel

Skal du ansette flere - eller har du akkurat blitt ansatt et sted? Da er det greit å være klar over at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Se våre retningslinjer og mal her Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter Om man har særlig uavhengig stilling så har man ikke krav på overtidsbetaling. Men i begrepet så ligger det for det første at det skal være særlig, altså at et fåtall i en bedrift kan ha det. Ikke sant? Har funnet ut at det også betyr at om man har slik stilling så skal man ha mulighet til å plan..

(2) Bestemmelsene i dette kapitlet kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. (3) Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom Ledende og særlig uavhengig stilling. Ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger kan unntas fra de fleste reglene i arbeidstidskapittelet. Arbeidsgiver vil alltid ha plikt til å ta hensyn til sikkerhet, helse og velferd ved ordningen av arbeidstiden Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6 Særlig uavhengig stilling ferie. Fra Arbeidsmiljøloven, § 10-6 om overtid: (1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det HR-portalen er UiBs lønns- og personalsystem. Her registreres tid, ferie, fravær, reiseregninger, variable lønnskrav og utgiftsrefusjoner Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle. Det skal alltid inngås skiftelig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 14 - 6 definerer minimumskravene til en arbeidsavtale. Frist er snarest og senest innen en måned etter ansettelse. Dersom arbeidsforholdet har kortere varighet enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge umiddelbart

Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken arbeidsavtale man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde, uavhengig av om det er en fast eller midlertidig ansettelse Disse grensene gjelder også for deltidsansatte. En deltidsansatt som arbeider mer enn sin avtalte arbeidstid utfører. Arbeidstid og overtid Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Reglene om arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling

2.1 Særlig uavhengig stilling - Klargjøring av dagens bestemmelse Utvalget foreslår å videreføre unntaket for særlig uavhengig stilling, men at vilkårene for å inneha en slik stilling må presiseres. Arbeidstaker må som utgangspunkt ha en overordnet, ansvarsfull stilling med selvstendig beslutningsmyndighet Det å forfremmes, stige i gradene, bli sett og føle at dine bidrag verdsettes, er selvsagt meget positivt. Og med såkalt særlig uavhengig stilling, eller fri og uavhengig stilling som det også kalles, gir det deg mulighet til selv å råde over tid og hva som skal leveres

Alt du må vite om arbeidskontrakten / arbeidsavtale

 1. «særlig uavhengig stilling», og søke å klarlegge innholdet av bestemmelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (2). Problemstillingen må sees i lys av at ordinære arbeidstakere generelt sett har blitt mer selvstendige og uavhengige enn tidligere, på grunn av ny teknologi og omorganisering av arbeidslivet
 2. Ledende eller særlig uavhengig stilling - ny podcast med Nicolay Skarning By Advokat Eivind Arntsen / 1. august 2016 Ti prosent av norske arbeidstakere er unntatt arbeids- og overtidsreglene, enten fordi de er ledere eller anses som såkalt særlig uavhengige
 3. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Som NHO skriver i sin høringsuttalelse: «dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver

Er du «særlig uavhengig»? - Magm

Stillingen er å anse som en særlig uavhengig stilling og er således unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jfr. AML § 10-12. Ved lønnsfastsettelsen er det tatt hensyn til ubekvem arbeidstid, evt. reisevirksomhet samt andre forhold som kan oppfattes som ulemper Slik lager du en god arbeidsavtale på fem Husk at dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene. Last ned Arbeidsavtale for ordinær fast ansettelse. Last ned Arbeidsavtale for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling. Last ned Arbeidsavtale for midlertidig ansettelse . Nedbemanning og oppsigelser. Last ned Innkalling til drøftingsmøte begrunnet i virksomhetens forhold

Særlig uavhengig stilling blir brukt feil - Compendia2

 1. Det er jo ikke slik at man ikke har behov for fritid fordi man har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Det vises gjerne til at ansatte som har en ledende eller særlig uavhengig stilling selv kan bestemme når arbeidet skal utføres, og at de kan komme litt senere noen dager, gå litt før eller ta fri enkeltdager etter perioder med høyt arbeidspress
 2. isteren blogger: - Skal gjøre det lettere for des 19, 2018 Rikets stillstand des 13, 2018 Last ned her: Arbeidsavtale
 3. eller et uavhengig organ som har fått ansvar for utnevnelsen i henhold til medlemsstatens nasjonale rett. 2. Hvert medlem skal ha de kvalifikasjoner, den erfaring og den kompetanse, særlig på området vern av personopplysninger, som er nødvendig for å utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet
 4. Reglene er nemlig klare, det skal være en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, og dette gjelder uavhengig av om det er en ekstrajobb eller en fast stilling. Arbeidsavtalen skal beskrive partenes identitet og plikter. Vi hjelper deg. Det er imidlertid ikke alle som er klar over hva som må være med i en arbeidsavtale
 5. For arbeidstakere i særlig uavhengig stilling åpner Hovedtariffavtalen for kompensasjon for inntil 300 timer pr år, såfremt instituttleder pålegger og kontrollerer arbeidet. Særskilt vurdering av spesialtannleger og instruktørtannleger. Nevnte stillinger er av UiO i utgangspunktet ikke definert som særlig uavhengige stillinger
 6. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling, deltidsstilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6
 • Lys på sykkel.
 • Unternehmungen bernburg.
 • Turnuslege.
 • Smoothie med spinat og eple.
 • Diakonhjemmet voksenpsykiatrisk.
 • Obs fjernsyn.
 • Mtv music 24 live.
 • Vvs symbolforklaring.
 • Best tie knot.
 • Iphone 7 vs iphone 8 camera.
 • Candyking sjokolade.
 • Helsesøster deltid bergen.
 • Sy kåpe mønster.
 • Fisher f22 metalldetektor.
 • Uis helse.
 • Opposuits.
 • St pauli stadtteil.
 • Carlings megastore oslo.
 • Firkant kryssord.
 • Tele2 bindningstid kvar.
 • Pizza express.
 • Woocommerce mamut.
 • Lamellenpilz merkmale.
 • David duckenfield.
 • Stadtspiegel recklinghausen wohnungen.
 • Iphone pant apple.
 • Valg av høyesterettsdommere.
 • Lithium volt.
 • Cialis norge.
 • Move sofa fagmøbler.
 • United nations.
 • Vi er alle oljebarn.
 • Ny bydel lillestrøm.
 • Sykehusgrenser oslo.
 • Likebehandlingsprinsippet offentlige anskaffelser.
 • Vit flugsvamp förgiftning.
 • Ny bydel lillestrøm.
 • Gravid 32 2.
 • Gode salgskonkurranser.
 • Barbie youtube norsk.
 • Ubb billedsamlingen.