Home

Likestillings og diskrimineringsloven 6

 1. eringsloven. § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskri
 2. ering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttryk..
 3. eringsloven §§ 24, 25, 26 og 26 a, samt rapporteringsplikten om likestilling og ikke-diskri
 4. eringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskri
 5. istrativ leder. § 7 første ledd skal lyde: Nemnda skal håndheve bestemmelsene nevnt i § 1 annet ledd, med unntak av følgende bestemmelser i likestillings- og diskri

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av §§ 10 og 11 føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her, Ved slik diskriminering gjelder likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

 1. eringsloven, som også gir regler om diskri
 2. eringsloven §13 jfr. §6 første ledd
 3. eringsvernet. Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her. Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more
Universell utforming for undervisere

Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6-8 definerer hva diskriminering er. Loven skiller mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling: Med direkte forskjellsbehandling menes: «at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn [et eller flere diskrimineringsgrunnlag] 6 Prop. 63 L 2018-2019 Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandl ing av saker om seksuell trakassering og en st yrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven, første ledd. For alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 (20) ansatte, gjelder en spesifisert og konkret plikt som er beskrevet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, annet ledd

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og

 1. ering (likestillings- og diskri
 2. eringsloven om etnisitet er en tidligere lov om forbud mot diskri
 3. eringsombudet gis en eksplisitt veiledningsrolle i saker om seksuell trakassering. Likestillings- og diskri
 4. ering (likestillings- og diskri
 5. eringsloven §10 siste avsnitt (.) Ved ansettelse og oppsigelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, am
 6. eringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskri

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er en tidligere lov med formål å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og er erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 20 Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen Tilsynet for universell utforming i Digitaliseringsdirektoratet har gitt Nav pålegg om retting, etter å ha avdekket tre avvik på etatens hjemmesider. Avvikene gjelder skjema, koding og navigasjon, skriver tilsynet i en pressemelding

Departementet foreslår at den lovbestemte arbeidsmetoden i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre ledd som gjelder i dag for arbeidsgivere i offentlige virksomheter og for arbeidsgivere i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, utvides til å gjelde arbeidsgivere i private virksomheter som har mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i. Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven med ikrafttreden 01.01.2020. Endringene medfører blant annet at aktivitets- og redegjørelsesplikten styrkes fra nyttår. Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres, herunder får visse arbeidsgivere en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn D og E ga kommentarer til klagene i e-poster av 1. september og 6. oktober 2008. Ombudet vurderte omgjøring på bakgrunn av klagene, men fastholdt sin vurdering av at det forelå brudd på diskrimineringsloven. Ombudet endret imidlertid konklusjonen i uttalelsen nå

Lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og

 1. eringsnemnda har begrenset kompetanse til å treffe avgjørelser i slike saker. Likestillings- og diskri
 2. Næringsliv og forretningsvirksomhet; Organisasjonsteori og utvikling; Salg og markedsføring; Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. Se alle bøker innen Historie, biografier og populærvitenskap » Debatt; Populærvitenskap og teknikk; Historie og dokumentar; Biografi; Skjønnlitteratu
 3. eringsloven - Kapittel 1: Innledende bestemmelser - Kapittel 2: Forbud mot å diskri

Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven - NH

 1. eringsnemda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal håndheve bestemmelser i likestillings- og diskri
 2. eringsloven - diskri
 3. eringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd. Med diskri
 4. eringsombudet og Likestillings- og diskri
 5. eringsloven kan vi lese at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskri
 6. eringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det. Likestillings- og diskrimineringsnenmda legger frem sin sjette årsapport. underkant av 10 saker gjaldt forhold knyttet til diskrimineringsloven. Ca. 15 saker gjaldt vurdering etter likestillingsloven, mens ca. 6 saker gjaldt spørsmål om aldersdiskriminering I den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2018 er arbeidsgivers aktivitetsplikt tydeligere enn før. Les mer om hva den innebærer. Skrevet av: Anette Moldrem, juridisk rådgiver. Publisert 27.10.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Endringene trer i kraft 1. januar 2020

arbeidsgivers tilretteleggings- og omplasseringsplikter etter aml. § 4-6. Som omtalt ovenfor er likestillings- og diskrimineringsloven av 2017 § 22 delvis overlappen-de med aml. § 4-6, hvilket innebærer at bestemmelsen og praksis omkring denne kan være relevant for oppgaven Bestemmelser i individuelle og kollektive avtaler som er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven er ugyldige; Det er fom 1. januar opprettet en ny diskrimineringsnemnd. Nemnda skal overta oppgavene som tidligere har ligget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) av likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) §§ 26, 26a, 26b og 26c. 3.2 Aktivitetsplikten . Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering og forebygge seksuell trakassering og Mugg, råte og mangel på toalett for handicappede er noe at det som er avdekket ved et idrettsanlegg i Kristiansand. - Oppsiktsvekkende, mener handicapforbundet

Nemndas kompetanse er hjemlet i lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda § 1 (diskrimineringsombudsloven nr. 40/2005). Nemnda har kompetanse til åføre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av diskrimineringsloven om etnisitet, jf. diskrimineringsombudsloven § 1 armet ledd nr. 2 Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pris kr 171 (spar kr 24) Kjøp 'Likestillings- og diskrimineringsloven, lov 16 juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering fra 1 januar 2018, sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 57 fra 1 januar 2020' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978824508800

Ber Storberget begrunne hijab-nei

Kommentar til endringer i likestillings- og

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 Forbud mot å trakassere. Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd [kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene] og seksuell trakassering, er. Endringer i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven . Den 1. januar 2020 ble det innført en rekke endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Samtidig ble arbeidsgivers aktivitetsplikt i likestillings- og diskrimineringslovens regler styrket. Endring i varslingsreglen

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt

Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pedagogikk. Pris kr 171 (spar kr 24) Likestillings- og diskrimineringsnemnda legger fram sin første årsrapport. Etter ti måneders aktivitet i 2006, er Nemnda godt i gang med vår del av håndhevingen av den samlede øvrig lovgivning, med én sak om etnisk diskriminering etter diskrimineringsloven og to sake Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging

Likestillings- og diskrimineringsloven Jeg omtalte likestillings- og diskrimineringsloven som ny, men det er kanskje mer korrekt å si ny. Dette fordi den nye loven trådte i kraft 1. januar 2018, slik at den har vært gjeldende i snart halvannet år 1. januar neste år trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven inneholder skjerpede bestemmelser på en rekke områder, blant annet til at arbeidsgivere og offentlige tjenesteytere skal redegjøre for hva de faktisk har gjort for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Ny aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) Den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten.

likestillingsloven - Store norske leksiko

Fire lover - nå samlet i én De fire tidligere likestillings- og diskrimineringslovene er nå samlet i én ny lov. Lovene som er opphevet er: Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Målet med den nye loven er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovverket mer tilgjengelig for. likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet og Ny likestillings- og diskrimineringslov. Forslaget om ny felles likestillings- og diskrimineringslov innebærer at likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering erstattes av én samlet lov Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle.

LDO - Hva er seksuell trakasserin

Video: LDO - Startside - Likestillings- og diskrimineringsombude

Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 8. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og. Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattes av en felles lov. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men det foreslås enkelte endringer. Her kommenteres kort enkelte av endringene. Lovvedtak. Innst. 389 L (2016-2017 videre av saksmengden og saksfordelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. I 17 Se blant annet menneskerettsloven § 2 og diskrimineringsloven § 5. Se også Ketscher (2008) s. 36 flg. og Strand (2012) kapittel 2. 18 Blant annet Strand (2012) s. 73 flg Likestillings- og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskimineringsnemda gjeldende fra 01.01.2018: med forarbeider og kommentare

Lov om likestilling og diskriminering - NH

Hovedregelen i likestillings- og diskrimineringsloven er at det er forbudt å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. I noen tilfeller vil det likevel være lov å behandle kjønn ulikt for å fremme likestilling. Dette kalles positiv særbehandling og vil kun være gyldig under visse vilkår Det er i strid med diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 6, jf. § 29(1) bokstav a, å lyse ut stillinger som gir inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker personer av en bestemt alder, når det ikke foreligger grunner som gjør det lovlig etter § 9 og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) - Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) - Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven

Likestilling og diskriminering - Utdanningsforbunde

Likevel viser det seg at svært få saker om seksuell trakassering er brakt inn for domstolene, og virkeligheten gjenspeiles dermed ikke. Det er nå vedtatt en lovendring om: å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven; å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten Det er viktig at alt av krefter som ønsker fortsatt ytringsfrihet i dette landet kommer sammen og protesterer mot den nye likestillings- og diskrimineringsloven som skal tre i kraft 1. januar 2018. Loven lyder slik: 1 Formål Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminerin § 18-6. Pålegg og andre enkeltvedtak § 18-7. Tvangsmulkt seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk gjelder likestillings- og diskrimineringsloven. 0 Endret ved lover 20 juni 2008 nr. 42 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631), 21 juni 2013 nr. 61 (ikr. 1 jan 2014.

LDO - Aktivitets- og redegjørelsesplikte

«Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten skal være universelt utformede. Det vil si at alle skal kunne bruke bygg uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke Likestillings- og diskrimineringsloven forkortes LDL, forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt Skolen min bryter ved likestillings- og diskrimineringsloven. -Spesielt ved §13, siste ledd. Skolen nekter å gjøre noe med at loven fortsatt blir brutt på en daglig basis. Det er også flere brudd på §6, §14, §24 og §25. Sist jeg notifiserte skolen om dette, ble jeg feid vekk som om det var en liten ubetydelig ting Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og.

Likestillings- og diskrimineringsombudet v/ Eli Knøsen, ek@ldo.no Erfaringer med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)/ Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL) Vi viser til invitasjon til å bidra med våre erfaringer etter 10 år med et diskrimineringsvern, og takker for muligheten til å komme med våre innspill I punkt 5.10 omtales rapportering i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven, med henvisning til tilsvarende i kommunelov og trossamfunnsloven. Det er i forskriftsutkastet tatt inn ny bestemmelse i siste punkt i § 12 med krav om redegjørelse i årsberetningen om tilstand og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling og forbyr diskriminering. Den gir også regler om.

diskrimineringsloven om etnisitet - Store norske leksiko

Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og Vår pris 59,-. Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. desember 2017 nr. 115 (i kraft 1. januar 2018 Les likestillings- og diskrimineringsloven. Se Stopp diskrimineringens nettside om likestillings- og diskrimineringsloven. I Norge finnes det også mange eksempler på hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Stopp Diskrimineringen skriver på sine nettsider at «hatkriminalitet mot funksjonshemmede er skjult i all sin synlighet» Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS 16, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen. Det skal, som tidligere, redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten

Endringer i lover og forskrifter fra 1

BAKGRUNN (fra prop. 81 (2016-2017) om lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)). 6.2.2 Direktiver og forordninger. De fleste av EUs ikke-diskrimineringsdirektiver anses som EØS-relevante, og er derfor tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett Mål for likestillings-og mangfoldsarbeidet i Askøy kommune 3 Om planprosessen og plangruppen avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven. (6) Ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kommuneloven § 48 Det skal redegjøres for den.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no. Publisert 29.10.2012 Vår pris 59,-. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder. Men det er ingen tvil om at langvarig press fra de berørte sivilsamfunnsorganisasjonene har gjort den nye likestillings- og diskrimineringsloven til et instrument som kan brukes aktivt for å bekjempe diskriminering i Norge. Daglig leder i Reform, Are Saastad, sier seg fornøyd med resultatet, også på vegne av gutter og menn Likestillings- og diskrimineringsloven Loven erstatter fire tidligere likestillings- og diskrimineringslover i én ny lov. Denne presenteres i dette kapittelet, sammen med tilhørende forskrifter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Vi viser til vedlagte høringsnotat med tilhørende vedlegg. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet.

• Diskrimineringsloven • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven • Regnskapsloven 3.2 Aktivitetsplikten Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å likestillings- og diskrimineringsspørsmål i bedriften og å initiere konkrete tiltak I 2015 skal Likestillings- og diskrimineringsombudet prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter Omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven. HR-direktør Halfdan Hagen orienterte om saken på styremøtet 22. oktober. Han leste opp deler av svarbrevet fra Kulturdepartementet: — Kulturdepartementet legger til grunn at innstillingsråd- og utvalg etter universitets- og høyskoleloven er et offentlig organ,. Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Det er også vedtatt regler om at de minste virksomhetene ikke omfattes av redegjørelsesplikten, men er blitt tillagt en opplysningsplikt

Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 12. med graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver. Kursingen kan blant annet være et bidrag til arbeidslivets organisasjoners plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 25 til å arbeide aktivt for likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 38. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig. Kjøp Likestillings- og diskrimineringsloven fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer

Likestillings- og diskrimineringsloven: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (Prop. 81 L (2016-2017)) Samling av fire lover: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er nå endret for å presisere at alle arbeidsgivere skal arbeide for å hindre kjønnsbasert vold. Det er med dette innført en aktivitetsplikt for arbeidsgivere knyttet til kjønnsbasert vold da lovgiver har vurdert at det er et særlig behov for styrket innsats for å bekjempe og øke bevisstheten om kjønnsbasert vold Likestillings- og diskrimineringsloven §1. Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 13. Previous page Next page

Likestillings- og diskrimineringsombudet må ta høyde for at bevilgningen skal dekke utgifter ved sentrale og lokale lønnsforhandlinger, samt utgifter som følge av sentralt justeringsoppgjør. Likestillings- og diskrimineringsombudet må derfor avsette midler til lokale forhandlinger, jf. pkt. 2.5.3.1 i Hovedtariffavtalen Analyse av sekkekategoriene i likestillings- og diskrimineringsloven § 1 jf. § 6 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen art. 14. Permanent lenke https Avhandlingen kartlegger den rettslige betydningen av sekkekategoriene i LDL § 1 jf. § 6 og EMK art. 14. Dette for å avklare rekkevidden av diskrimineringsvernet. Videre belyser.

Diskriminering i arbeidslivetInnsikt | JuridikaHar jeg rett på lønnsøkning i permisjon? | BloggNO – Senter for likestilling | Åpen forelesning om
 • Isabel preysler y sus hijos.
 • 2 mot 1 forelesning.
 • Språkløyper skole.
 • Hjernehinnebetennelse enterovirus.
 • Emmylou harris official website.
 • Fred hamelten kurs 2018.
 • Komplementærfarge til rustrød.
 • Dødsulykker i byggebransjen.
 • Google analytics course.
 • Cfd computational.
 • Samtykke til uskiftet bo blanket.
 • Bailando english lyrics.
 • Ist das leben nicht schön ganzer film deutsch.
 • Vegg til vegg teppe sarpsborg.
 • Bolero balingen programm.
 • Rådyr spiser.
 • Sport date.
 • Christina eigelsbach.
 • Stadt neumünster.
 • Delk møre.
 • Trägheitssatz.
 • Bursdagsbesøk bergen.
 • American civil war union.
 • Tyrexpert online terminplaner.
 • Mehrteilige wandbilder selbst gestalten.
 • Spotted pongau.
 • Tripadvisor gran canaria hotels.
 • Mmoga >: de.
 • Vertebral arch.
 • Vinkling i media.
 • Nettbasert tegnekurs.
 • Test mp3 spiller.
 • Kpop tanzgruppe münchen.
 • Allegro 1.
 • Lappeteppe engelsk.
 • Alfa thalassemia minor.
 • Kjapp kveldskos.
 • Bolero balingen programm.
 • Kan man fryse urter.
 • Pmk innsbruck.
 • Servicecenter fahrgastrechte bahn email.