Home

Mangfold som ressurs

Hva som forstås med at mangfold er en ressurs, får vi svar på i Stortingsmelding 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk: «Å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold er å anerkjenne den kompetansen mange mennesker har og å gi mulighet for at deres ressurser kommer til nytte Med to land i hjertet - Mangfold som ressurs. Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til juni pga. koronautbruddet. Bindende påmeldingsfrist: 21. april Målgruppe: Ansatte i barnehagen Om kurset Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold,. Mangfold som en selvsagt del av barnehagens og skolens miljø, innhold og organisering. Ei ressursorientert tilnærming innebærer altså at mangfold ses som en ressurs for det enkelte barnet, for barnehagen og skolen, og for samfunnet

Mange barn og vaksne i norske barnehagar og klasserom har erfaringar frå mange andre skriftsystem enn det latinske alfabetet. Få ei innføring i korleis dette blir ein ressurs i opplæringa.Som lærar og barnehagelærar er det stor sjanse for at du møter bar Mangfold: et problem eller en ressurs? å komme tett på barnehagens arbeid med kulturelt mangfold har jeg valg å bruke intervju som innsamlingsstrategi. 2.2 Intervju som metode Målet med et intervju er å innhente kvalitativ kunnskap som blir uttrykt med verbalt språk Når mangfold fremheves som en ressurs synes det ofte å handle om at arbeidsstokken skal inneha et visst synlig mang-fold, hvor hensikten er å vise frem en mer mangfoldig arbeidsstokk, snarere enn å anerkjenne . VI de ressursene individer med flerkulturell bakgrunn potensielt bringer inn i bedriften Innlegg om mangfold som ressurs skrevet av Tone Evensen. Muntlig fortelling er en god måte å engasjere deltagerne på. Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som språkutvikling, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet

Global forstaalse utdrag by Fagbokforlaget - Issuu

Mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger Fandrems nye bok Mangfold og mestring i barnehage og skole - migrasjon som risikofaktor og ressurs tar for seg nettopp mangfoldstemaet. Med denne boka kan studenter innen grunnskolelærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon og mangfold innebærer Mangfold i barnehagen «Vi trenger ansatte med ulike interesser, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, men som forskerne selv sier; barnehagesektoren klarer å videreutvikle en enda sterkere kultur for at mangfold og forskjellighet i personalet er en ressurs vil det kanskje bli en mer variasjon i søkerne til stillinger i barnehagene også

V Sammendrag Tittel: «Mangfold i skolen - et fokus på det flerkulturelle mangfoldet» Bakgrunn og formål: Det er ulike måter å møte det flerkulturelle mangfoldet i skolen.Den ressursorienterte tilnærmingen til mangfold fanget min interesse. Den evner å benytte mangfoldet i skolens innhold, og ser den enkelte elev som en ressurs for fellesskapet Med to land i hjertet - Mangfold som ressurs. Barnehagen er et sted for kulturelt, religiøst og språklig mangfold. For å lykkes i å skape inkluderende fellesskap må vi være åpne, ressursorienterte og jobbe bevisst for å videreutvikle vår flerkulturelle kompetanse

Bjørn Smestad ønsker seg en konstant debatt om mangfold og spør hvordan kan HiOA bedre utnytte mangfold som en ressurs - i hverdagen. Bjørn Smestad Publisert mandag 30.11.2015 - 13:36 Oppdatert mandag 30.11.2015 - 13:3 Undersøkelsen bekrefter dermed at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Det er derfor viktig at dette nå settes høyt på dagsordenen. Vel møtt til konferansen 30. april Mangfold er en kompetanse som setter en virksomhet i stand til å nå og være relevant for alle som bor i Oslo, til å nå ut til flere ulike grupper mennesker. I kommunen betyr kvalitet likeverdige tjenester; om tjenestene treffer brukerne de er ment for og er nyttig for de som trenger dem. Kompetanse om mangfold setter både ledere og den enkelte ansatte bedre i stand til å se behovene i.

AVLYST! Med to land i hjertet - Mangfold som ressurs

Kultur og mangfold. Mangfold og gjensidig respekt skal synliggjøres, verdsettes og fremmes. Mangfoldet i barnehagen handler om: forskjeller mellom grupper som barnehagebarna har sin tilhørighet i ; individuelle forskjellene som gjør alle barn til unike samfunnsmedlemmer; Barnehagen skal bruke mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet Ressurser Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt» (Kunnskapsdepartementet 2006a:18). Språklig og kulturelt mangfold som ressurs i barnehagen Bringer verden inn i barnehagen Innvirker positivt på forholdet mellom de menneskene som er i og rundt barnehagen Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området Mangfold som en ressurs. Merethe Wie Sandbakk, mangfoldskoordinator. Mangfold og inkludering Integrering. Utenforskap. Inkludering. Mangfold og inkludering Alle skal få muligheten til å delta og bidra med sine ressurser i arbeidslivet, kulturlivet, i frivilligheten og det daglige liv

Undersøkelsen bekrefter dermed at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Det siste året har Finans Norge hatt mangfold som tema på flere arrangementer, sist 30. april sammen med Seema som er Norges fremste kompetansemiljø innenfor ledelse av mangfold I dette prosjektet er interkulturell kompetanse, altså en opplæring som vektlegger kulturelt og språklig mangfold som ressurs heller enn som problem. Østberg (2013:19) definerer begrepet interkulturell kompetanse som en «handlingskompetanse som er basert på kunnskap om og innsikt i mangfold generelt og kulturelt mangfold spesielt. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) ble opprettet i september 1999, og registrert som stiftelse september 2002. MiA ble stiftet på basis av erfaring med Innvandrere og bedriftsutvikling (IBU), som startet som et aksjonsforskningsprosjekt på Arbeidsforskningsinstituttet fra 1990 til 1993 Biologisk mangfold er mangfoldet av alt liv som finnes på jorda. Det handler ikke bare om artene, En art som utnytter mange forskjellige ressurser, både når det gjelder mat og leveområde. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Biologisk mangfold som ressurs, en trinn for trinn framgangsmåte. Rapport fra biomangfoldseminar i Finnøy kommune, Rogaland 26. mai 2009. - NINA Rapport 483. 54 s. Biomangfoldkonvensjonen introduserte for 11 år siden 12 prinsipper (Malawi-prinsippene) for økosystemforvaltning av biologisk mangfold (CBD 1998). Malawi-prinsippene fokuserer p

Alle som er borgere i landet skal oppleve at de blir ivaretatt som personer og som en ressurs i et arbeids-fellesskap. Deltakelse i arbeidslivet bidrar til integrering, inkludering og mangfold. Samtidig er det viktig at utdanningssektoren som helhet, lokalsamfunnet og den enkelte skole gjenspeiler den demografiske endringen som skjer og sikrer mangfold blant lærere Mangfold som ressurs. OXLO Mangfoldscharter for nærings- og arbeidslivet. 18. desember 2017 · Frokostseminar om mangfold som ressurs i næringslivet i Oslo rådhus - mangfold og konkurransen om talent, mangfold og kampen om kunder, mangfold og bedriftskultur, mangfold og sosial bærekraft Mangfold og kos. Ifølge forsker Åse Røthing kan man bruke mangfoldsbegrepet som en inngang til å se på maktforhold og diskriminering, på tross av at det kan oppfattes kosete. Les: Politiet oppnår ikke likestilling med mangfold som verktøy. Også Sandal understreker at toleranse og tilrettelegging bare er én side av mangfoldsledelse Kunnskap: at elevene får kunnskap om at mangfold er en ressurs samfunnet trenger. Bli bevisst kulturmarkører i egen ungdomskultur Ferdighet: At de trener på å se mangfold som noe som er svært nyansert og ikke absolutt og kategorisk. Verdi: Reflektere over at kultur både er noe man er en del av, og noe man selv skaper Innledningsritua MANGFOLD KAN OPPLEVES som spennende i hverdagen, som en velkommen utvidelse av din egen verden. Men mangfold kan også innebære utfordringer knyttet til verdier og livsoppfatning. Mangfold er en tvetydig størrelse

mangfold - Språkplan

 1. Barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtter, styrker og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen synliggjør variasjoner i verdier, religion og livssyn
 2. ger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag. Boka innledes med vitenskapsteori, forskningsetikk, litteratursøking og måling i samfunnsvitenskap
 3. Inkludering innebærer at alle som er tilknyttet barnehagen eller skolen viser aksept for at alle har sin naturlige plass i fellesskapet. De viser i handling at de verdsetter mangfold, og ser på forskjellighet som en ressurs
 4. © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse

Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæring

mangfold som ressurs - Glimt fra et flerspråklig klassero

 1. oritetselevers kulturelle kompetanse som faglig ressurs i samfunnsfaget, o
 2. ar i Finnøy kommune, Rogaland, 26. mai 200
 3. OPPDRAG - kartlegging av naturstein som ressurs. bioenergi, energi fra grønne ressurser. biologisk mangfold, brukes som betegnelse når det i et.. Ha et oppdatert økologisk grunnkart over arter og naturtyper i Norge og bruke det til å ivareta artsmangfoldet og Høyre ønsker kvalitet,.
 4. kulturelt mangfold som ressurs. mars 26, 2012 av Tverrfagleg blogg i PEL. Eit tema innen den kulturelle skulekvardagen er ressursorientering og problemorientering. Problemorientering i skulen er når ein ikkje tar utganspunkt i elevens ulik språklige og kulturelle bakgrunn
 5. Skog og annet trebevokst areal utgjør om lag 14 millioner hektar (140 000 km2), eller 44 prosent av landarealet i Norge. Av dette er omtrent 8,6 millioner hektar produktivt skogareal, det vil si skogareal som kan produsere mer enn én kubikkmeter trevirke per hektar per år

Mangfold og gjensidig respekt - Udi

§ 1. (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur Ressurser til kapitlet 1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter. I dette kapitlet blir du kjent med samfunnsfagene sosiologi og sosialantropologi. Du (1930-2002) var en fransk sosiolog og antropolog. Bourdieu var spesielt opptatt av hvem som har makt i samfunnet, og særlig hvordan maktforhold virker i det skjulte

mangfold barnehage - Språkplan

- en ressurs i det pedagogiske arbeid Ny rammeplan for barnehage er kommet og vi er godt i gang med å implementere en del av kjernekompenentene. Vi har valgt oss begrepet «mangfold» som vi har som i tema arbeide barna, i personalmøter og i refleksjons grupper For å lykkes må mangfold fremmes som en ressurs og det må sannsynliggjøres at det kan være et konkurransefortrinn, «Sammen for å lykkes - innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark». Se flere aktuelle saker arrow_forward. arrow_upward. Skriv til oss. Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien

Migrasjon og mangfold som ressurs - Ui

Tre orienteringer er framtredende når språklig mangfold løftes fram: språk som rettighet, problem og ressurs (Planas & Civil, 2013). Barwell (2018) introduserer et alternativ for språk som ressurs, Language as «sources of meaning» (s. 159). Han stiller seg kritisk til språk som ressurs, da det lett kan oppfattes som instrumentelt. Som sosial entreprenør gjør Cafe Vintage en unik innsats for å få innvandrerkvinner ut i jobb. Mellomstore/store virksomheter: New Normal Group, Skien. Juryens begrunnelse er som følger: Med utgangspunkt i kommersielle målsetninger bruker New Normal Group mangfold som ressurs for utvikling og innovasjon

Mange ressurser blir i dag stående utenfor arbeidslivet eller i stillinger de er overkvalifisert for, spesielt personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape gode møteplasser og synliggjøre verdien av mangfold, skal gruppen bidra til arbeidsgivere får tilført kompetanse, samtidig som flere får utnyttet ressursene sine Innvandring som ressurs for Norge Mangfold gir muligheter! Foto: Haramsnytt/Evy S. Lien. 2 Mangfold gir muligheter Innhold 3 Innvandring er en ressurs for regional utvikling 4 Vi må planlegge for mangfold 5 Gode råd for fylkeskommunens ulike roller 8 Eksempler og. Kjøp 'Mangfold og mestring i barnehage og skole, migrasjon som risikofaktor og ressurs' av Hildegunn Fandrem fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827634863

Kulturelt mangfold Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto Åpent auditorium er en serie med åpne foredrag hvor aktuelle temaer innen barnehagefeltet belyses fra forskjellige perspektiver. Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet er arrangør, i samarbeid med OMEP - World Organisation for Early Childhood Education and Care (worldomep.org «Rom for mangfold» er en film med samling av eksempler og intervjuer. Disse kan brukes som utgangspunkt for samtaler om inkludering i skolen. Filmen inneholder fem historier om skoler som har jobbet med inkludering ut fra forskjellige perspektiver. Ulike skoler med ulike elever og med ulikt utgangspunkt Ulike plantesorter har ulike gener og dermed ulike egenskaper. Genene og genkombinasjonene som utgjør dette mangfoldet kalles genetiske ressurser. Når man bevarer et mangfold av sorter er det større sannsynlighet for at man har sorter som tåler endrede dyrkingsforhold Mangfold anses som sentral ressurs ved HiOA og vi har tro på at bakgrunns- og erfaringsmangfold blant ansatte og studenter er en styrke i utviklingen av forskning og utdanning i et samfunn og i en region som blir stadig mer mangfoldig

Mangfold i barnehage

Evolusjonens utvikling og spillerom – Origo Norge

Med to land i hjertet - Mangfold som ressurs

 1. «Biologisk mangfold» er kanskje et begrep du støter på iblant. Men hva betyr det egentlig, og hvorfor skal du en av de viktigste årsakene til det store presset på naturen. Årlig utvinner vi omtrent 60 milliarder tonn av jordas ressurser. Det er nesten dobbelt så mye som i 1980, og hver av oss forbruker 15 prosent mer materielle.
 2. Sandefjord kommune betrakter mangfold som en ressurs og skal være en inkluderende virksomhet. Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at virksomheten vår er en god arbeidsplass for alle å jobbe i. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet,.
 3. Ressurser til kapitlet Til 3 Hva er et samfunn? Fengselet som sosialt system. Se på fengselet som et sosialt system og finn ut av: Hvilke roller finnes i systemet? Hva er forholdet mellom rollene? Hvilke regler gjelder i systemet? Hvem Fengselet som sosialt system

Mangfold - en utfordring eller en ressurs

 1. Mangfold er en ressurs FO skal jobbe for å synliggjøre at mangfold er et gode. Mangfold gjør arbeidslivet, organisasjonene og samfunnet i sin helhet rikere på kunnskap, språk, kulturuttrykk, meninger og livssyn. Mangfold krever mot Mangfold kan lett bli et tomt honnørord - et politisk korrekt ønske som alle kan enes om
 2. Å anerkjenne mangfold er å verdsette mangfold som et bidrag til et bedre og rikere samfunn for alle. Å respektere mangfold, er å se andre som lik seg selv, med like rettigheter. Å akseptere mangfold er å tolerere det som er annerledes
 3. Mangfold sees på som en ressurs og kilde til utvikling. Fokuset her er både på det som barnegruppen har til felles og forhold som bidrar til variasjon i barnegruppen. Andre fokuserer på likhet og inkluderer i liten grad den ulikhet og variasjonen som er representert i barnegruppen
 4. Biologisk mangfold, eller naturmangfold, omfatter ikke bare mangfold av alle de ulike arter som finnes, men også mangfoldet av genetisk variasjon innen arter, og variasjonen av naturtyper og leveområder. I dag går arter tapt 100-1000 ganger raskere enn det som har vært naturlig de siste hundre millioner år. Dette skyldes menneskelig.
 5. ar i Finnøy kommune, Rogaland 26. mai 2009 Jørn Thomassen, Dagmar Hagen, Bjørn P. Kaltenborn og Jarleiv Ladstein 48
 6. Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater

Mangfold - fordi det lønner seg Finans Norg

Ressurser og mangfold må utnyttes bedre. Det sa lovens far, daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen, til Fædrelandsvennen 8. august 2002. Gabrielsen legger, som vi ser, vekt på næringslivets egeninteresse av større kvinnerepresentasjon, ikke på kvinnenes rett til å delta Studier viser at de kulturorganisasjonene som lykkes best i å nå et variert og bredt publikum er de som etterlever ønsket om mangfold også internt. Å knytte til seg dyktige ressurser i lokalsamfunnet, og ha en høy grad av medvirkning er to andre viktige elementer ved ressursmobilisering Menneskelige ressurser gjør Norge rikt. og uopprettelige nedbygging av naturmiljøet som ved overfiske, tap av biologisk mangfold og klimaendringer skapt av mennesker. I lys av dette, vil en økning i nasjonalformuen indikere en positiv utvikling, mens en nedgang i formuen vil. Noen kritiske røster er skeptiske til at Regjeringen nå i 2008 velger å bruke ressurser på en markering av kulturelt mangfold og at det blir overfladisk når vi bare for noen måneder siden ble vantro vitner til at en alvorlig skadet mann i Sofienbergparken i Oslo ble avvist og etterlatt av ambulansen som var tilkalt

Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå utviklingsmålene som er satt. Vår kulturelle mangfold er menneskets felles arv. I prosessen for å nå bærekraftsmålene fortsetter UNESCO å styrke sine tiltak for å knytte forbindelser mellom kultur og bærekraftig utvikling Vårt ideologiske utgangspunkt er som følger: Vi tror på: - et samfunn bygget på likeverd, - at det begynner med at vi mennesker ser hverandre, at vi bekrefter hverandre og bygger kulturelt og kunstnerisk fellesskap, - at menneskers skaperevne er et lands største ressurs, - at samtiden er en scene av mangfold

viser oss geologiske fenomener, prosesser eller ressurser; Naturmangfoldloven har innlemmet geologisk mangfold i sin definisjon av naturmangfold, i tillegg til biologisk mangfold og landskapsmessig mangfold. Denne teksten handler om geologisk mangfold som en naturmangfoldverdi, og ikke som ressurs for utvinning av mineraler Likestilling, likeverd og mangfold. Dette sier Rammeplanen: «Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger Mangfold i personalgruppen. En ressurs for barnehagens kvalitet. Et sentralt element i barns danningsprosess er at det finnes voksne mennesker av begge kjønn blant barnets primære og sekundære tilknyttingspersoner. Barnet skal gjennom danningsprosessen få et godt selvbilde noe som er grunnlaget for å kunne fungere godt i et sosialt miljø

Ord og bildekort – Glimt fra et flerspråklig klasseromDyade tidsskrift og forlag

Hvorfor er mangfold viktig? - Om mangfoldsledelse - Oslo

Boka Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs er skrevet av Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret (2011). Del artikkel: Den gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer, og den presenterer ny forskning på området Naturens mangfold gir oss også mange ulike produkter som tømmer, fibrer, fargestoffer, oljer osv. som benyttes i industriell virksomhet. Sysselsettingen her til lands i både fiskeri, skogbruk, landbruk og oljevirksomhet er basert på bruk av naturens mangfold av biologiske ressurser. Etiske og estetiske argumente Menighetsarbeid med boligen som arena. Embla nr 7. Kristin Andresen Soldal (2003) Støttekontakter. Soveputer eller ressurs i velferdstaten? Fagbokforlaget; Sosial- og helsedirektoratet (2007) Sammen med andre. Nye veier for støttekontakttjenesten. Andre ressurser til inspirasjon. BUL-Idrettslag, gruppe for utviklingshemmede Facebook-sid som gjennomføres for å ivareta formålet om mangfold, inkludering og likeverd. Planen beskriver ikke innholdet i noe tjenestefelt, men hvordan tjenestefeltene skal handle for å gi likeverdige tjenester, bidra til å skape et likeverdig samfunn og likeverdige og mangfoldige arbeidsplasser. Mangfold er en ressurs. Likeverd en rettighet Språklig og kulturelt mangfold. Med ulike språk, kulturelle og religiøse uttrykk, er det norske samfunnet mer sammensatt og komplekst enn tidligere, noe som også får konsekvenser for barnehagene. Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker. Hvordan ivaretar personalet i barnehagene språklig og kulturelt mangfold

Vil løfte frem mangfold som ressurs - Velfer

Mangfold og samhandling. Forskergruppa Mangfald og Samhandling er open for forskarar som arbeider med mangfaldsspørsmål i tilknytning til lærerutdanninga og skoleverket. Samhandling peikar mot forskargruppas interesse for å arbeide med mangfald både som problem og som ressurs i ulike former for samhandling i skulen,. Mangfold som konkurransefortrinn. Dyrke ressurser i ulikheter. Grunnen er enkel; etnisk og kulturelt mangfold gir positive utslag på bunnlinjen, i følge McKinsey rapporten «Diversity matters» har virksomheter som har et etnisk og kulturelt mangfold 35 % høyere profitt Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs representerer lokale og regionale avfallsselskaper i Norge. Avfallsselskapene er sentrale for at stat, fylke og kommuner skal oppnå sine mål om å begrense utslipp til luft, jord og vann. Avfallsselskapene er også innbyggernes samarbeidspartner for miljøriktig avfallshåndtering lokalt Likestilling. Den høye yrkesdeltakelsen blant norske kvinner har bidratt til en formidabel verdiskaping og til bedre muligheter for kvinner. Selv om likestillingen i Norge har kommet langt, er det fortsatt utfordringer med å sikre like muligheter for alle Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv om omverden. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver

Hvordan arbeide med fokus på det kulturelle mangfoldet i

Som nevnt ovenfor, BSRI brukes som et akronym i tekstmeldinger til å representere Biologisk mangfold forvaltning innen ressurs. Denne siden handler om akronym av BSRI og dens betydning som Biologisk mangfold forvaltning innen ressurs. Vær oppmerksom på at Biologisk mangfold forvaltning innen ressurs er ikke den eneste betydningen av BSRI Biologisk mangfold i landbruket - grunnlaget for matsikkerhet. Fordi de fleste fattige bor i rurale områder og er avhengig av jordbruk og skogens ressurser, er mangfoldet der en nøkkelfaktor for dem. Mangfold i landbruket er en av de mest verdifulle ressursene bønder forvalter Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger. Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av dem som er i organisasjonen. Dette får vi til ved å: bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til. kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon

utfordringer i verden – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Hjem Globale Sandefjord Mangfold gir styrk

Men, som sagt, samvær med norskspråklige barn ble lagt frem som en svært viktig ressurs i dette arbeidet. Barnet kunne da «bades» i det norske språket på en måte vi voksne ikke vil ha kapasitet til og ble ansett som en viktig faktor for å oppnå gode resultater. Nå er hverdagen anderledes og de norskspråklige barn er nesten fraværende Andersen og medforfatterne er kritiske til at mangfold presenteres som et perspektiv som favner alle individuelle forskjeller, og ser disse som en ressurs - når det i praksis reduseres til å fokusere på en forskjell. - Det er helt logisk - når du har et fokus så kan du jo ikke se flere steder

Lena FUS barnehage as

Språklig og kulturelt mangfold i åpen barnehag

Alle som jobber med barn og unge i Sarpsborg skal ha et aktivt og bevisst forhold til mangfold som ressurs. Lærerike miljøer for faglig og personlig utvikling må sikres. SLIK VIL VI HA DET: Det er inkluderende og rommelig tilpasset opplæring og tilrettelegging for barn med særskilte behov innenfor det ordinære læringsfellesskapet Holdninger til og kompetanse om kulturelt mangfold: Hvordan bruker barnehagen mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og på hvilken måte følges barna opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger? Eriksen, Hanne Sophie. Bachelor thesis. Published version Se mangfold! gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen. Boka er spesielt rettet mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehager, men bør også leses av lærere og andre som arbeider med mennesker

Metall - Svanemerket

Enhet og mangfold, 4

Utdanningen skal synliggjøre og arbeide med kulturelt mangfold som ressurs Likeverdig utdanning forstås å være betinget av at individer anerkjennes som likeverdige. For å etablere en inkluderende utdanning er det nødvendig at de ulike referansene og forutsetningene vi har med oss som individer, anerkjennes og respekterer I en verden som hele tiden er i forandring, er genetisk mangfold helt nødvendig for at artene kan tilpasse seg og føres videre. Genressurser er fornybare, men kan gå tapt dersom de ikke er i bruk. I Norge har vi en nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk som skal bidra til å sikre genetisk mangfold også i fremtiden Målet med denne studien var å utforske evnen til overvannsdammer ved motorveiene til å gi passende støtte til ulike naturtyper, spesielt makroinvertebrat biologisk mangfold (litt større virvelløse dyr), og å identifisere de viktigste miljøfaktorene som påvirker biologisk sammensetning og antall arter Tradisjonelt har vi hatt fire fruktslag i Norge; pære, eple, plomme og kirsebær. Av alle disse finnes et stort mangfold av sorter, tilpasset ulike landsdeler og ulike bruksområder. På disse sidene finnes beskrivelser av sorter og genotyper av frukt som er eller har vært viktige i Norge, foreløpig eple- og plommesorter Andre del av dagen vil vi ta for oss temaene ressursorientert holdning til mangfold og interkulturell kompetanse i praksis, med særlig vekt på foreldresamarbeid, foreldre som ressurs, synliggjøring, flerspråklige fortellinger og ressurser og tips. Lesetips til første dag: Bakken, Y. og Solbue, V. (red) (2016). Mangfold i barnehagen

 • Stefan dan ariel tatum.
 • Altbauwohnung dortmund kaufen.
 • Humler og bier.
 • Specialized lysaker.
 • Sjokolade nyheter 2018.
 • Cezinando østsia.
 • Losverfahren medizin lübeck.
 • Sepa betaling sbanken.
 • Søgne home lykter.
 • Teletubbies dipsy.
 • Teletubbies dipsy.
 • Billig castrol olje.
 • Jacobs majorstua oslo.
 • Brennbart stoff.
 • Berlin stores.
 • Hp lovecraft bestes buch.
 • The joker gotham.
 • Åpningstider stavanger sentrum påsken 2018.
 • Fixie inc. floater race black matte.
 • Reval day spa.
 • Sea life berlin gutschein.
 • Lommeur merker.
 • Middelalderen menneskesyn.
 • Pingvin new zealand.
 • Europas beste kvinnelige fotballspiller.
 • Led slinga 12v vattentät.
 • Agenda magasin wiki.
 • Bloemschikken voorbeelden.
 • Kirkens bymisjon østfold.
 • Villa stern oldenburg.
 • The next three days trailer.
 • Mac option key pc keyboard.
 • Skap 30 cm bredde.
 • Massimo dutti london.
 • Museo picasso malaga.
 • Spin 0.
 • Södra karelen.
 • Osm aviation flyskole.
 • Bilharziose corse symptomes.
 • Gassgrill innendørs.
 • Sofabord med oppbevaring.