Home

Læringsstrategier matematikk

Læringsstrategier i matematikk. Å være bevisst på hvordan man lærer best, er til stor hjelp når man skal lære noe nytt. Hva er læringsstrategier, og hvordan kan det hjelpe barnet ditt til å lære matematikk på en bedre måte Læringsstrategier i matematikk Publisert: 21.9.2015 Endret: 16.6.2020 Å være bevisst på hvordan man lærer best, er til stor hjelp når man skal lære noe nytt New Zealand har nå fått en ny plan for hvordan de skal undervise i matematikk. Store trekk av dette er hentet fra Australia, som igjen er kraftig influert av land i det østlige Asia. Den viktigste forskjellen fra hvordan vi jobber handler om å utvikle elevenes egne læringsstrategier i matematikk gjennom muntlig matte og hoderegning

Læringsstrategier i matematikk Sist oppdatert: 05.01.12. Udir: Gode læringsstrategier gir økte muligheter for tilpasset opplæring. Gode læringsstrategier gir elevene bedre innsikt i egen læring og varierte tilnærminger til oppgaver og lærestoff Læringsstrategier i matematikk Navn: Grønmo, Liv Sissel Throndsen, Inger Publisert: xx#, 2006 Omfang: s. 178-195 Overordnet post: Læringsstrategier Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (991012678604702202). I tillegg til at bruk av læringsstrategier er innsatskrevende, viljebestemte og avgjørende for faglig utvikling, er de også prosessuelle og målrettede (Alexander, Graham og Harris, 1998). At læringsstrategiene er prosessuelle betyr at den som bruker læringsstrategier, bruker dem på selve læringsprosessen, det en gjør mens en lærer matematikk og naturfag. Hensikten med undersøkelsen er å sammenligne elevprestasjoner, både mellom land og over tid, og å knytte resultatene til ulike variabler som for eksempel kjønn, holdninger og faglig selvtillit (Grønmo, 2009). I TIMSS 2007 scoret Norge fortsat

Læringsstrategier Verktøy for smartere læring Læringsstrategier Tankekart; BISON; To-kolonne-notat; VØL og VØSLE; Skumlesing; Fargekoding; Seks Tankehatter; Pomodoro; Huskekort; Dysleksi 2017-10-21 2018-08-21 by gdd_editor Gjennom tydelig struktur og progresjon, bruk av ulike læringsstrategier, utforsking og problemløsing får elevene utvikle sin matematiske forståelse og sine ferdigheter i faget. Med Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm får elevene anledning til å utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenkning

Barn med lærevansker i matematikk har ofte problemer med å bryte ned læringsaktivitetene i hensiktsmessige steg eller sekvenser. Elevene har derfor behov for at spesialpedagogen forklarer, modellerer, støtter, veileder og evaluerer aktivitetene i matematikk på en mer detaljert måte enn det som er vanlig ovenfor barn uten slike lærevansker Læringsstrategier i matematikk Læringsstrategier som er spesielle for matematikk Hvilke oppgavespesifikke læringsstrategier har elevene for å løse oppgaver og få oversikt over lærestoffet? Mange elever sliter med å vite hvordan de skal angripe en tekstoppgave og hvilke regnearter de skal bruke. Elevene kan f Signalord er ord som gir teksten struktur, og som tydeliggjør begrunnelsene forfatteren gir. Disse ord angir forbindelsene i en tekst og avklarer dem. Det er derfor smart å være oppmerksom på signalord for å kunne oppdage strukturen i teksten. Det er forskjellige kategorier som beskriver hva som kommer i teksten: Oppsummering: og, også, inklusiv, videre, dermed Likeverdig: som, samtidig.

matematikk egentlig er. Det kommer selvfølgelig an på hvordan man definerer dybdelæring mer generelt. Med utgangspunkt i tabell 1 på forrige side, trekker vi i denne artikkelen frem fem sentrale komponenter i den matematiske læringsprosessen som kan beskrive hva dybdelæring i matematikk kan være Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen vanskelig i matematikk. Det skyldes ideen om at alle elevene skal løse samme oppgave, på samme måte og få samme svar. Et alternativet er åpne oppgaver: Oppgave i fleire trinn • Da kan første trinn være en (nokså enkel) introduksjonsoppgave til problemet. Denne bør legges opp slik at alle kan delta

SIDER OM LæRINGSSTRATEGIER. Udir - Læringsstrategier; Trondheim kommune - Teori om læringsstrategier m/eks; elevsiden.no - Studiestrategier; Lesenøkkelen - Eigersund - Læringsstrategier; SIDER OM LESESTRATEGIER. lesesenteret.uis.no - Plakater om lesing og språk Bruk av læringsstrategier i tilpasset opplæring I kronikken i nr. 16/06 Utdanning tar forfatteren for seg læringsstrategier. Ved å følge et eksempel fra egen praksis, går hun grundig gjennom hvordan et knippe slike strategier kan brukes i skolehverdagen Når vi skal dele 23 med 46 ser vi med en gang at dividend er mindre enn divisor. Noen vil kanskje påstå at dette ikke går, men vi prøver allikevel. 46 ganger 1 er 46 og går ikke opp i 23. 46 ganger 0 er 0

Bergen kommune - Læringsstrategier i matematikk

Læringsstrategier og digital kompetanse. En datamaskin kan være et godt verktøy å bruke når det gjelder læringsstrategier, for flere grunner: - Elevene blir som oftest mer motivert når de får bruke data - En datamaskin kan hjelpe eleven til å behandle informasjon fortere og enklere enn skriving (f eks lage et tankekart fortere Turmo, 2004). Prestasjonene til norske elever i naturfag og matematikk er nå under det gjennomsnitt-lige OECD-resultatet (Kjærnsli, Lie, Olsen, & Roe, 2007). Tidligere har det blitt rapportert at elevene har et begrenset repertoar av læringsstrategier (Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe, & Turmo, 2004; Lie, Kjærnsli, Roe, & Turmo, 2001) LÆRINGSSTRATEGIER Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. !!!! Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Bruk hue NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Læringsstrategier i flere fa Læringsstrategier som er spesielle for matematikk. Læringsstrategier er fremgangsmåter elever bruker for å forstå innholdet i det de leser og for å organisere egen læring. Hva med matematiske læringsstrategier for en gangs skyl og ikke i henhold til dilldallholofjas kokt i hop av faglig inkompetente personer som

Læringsstrategier i matematikk - granstangen

Spørsmålet om å lære utenat må dessuten ha forvirret mange, særlig i fag som matematikk. Som eksempel trekker vi fram at elevenes motivasjon synes å ha betydelig større innvirkning på læringsresultatene enn elevenes bruk av læringsstrategier, noe som kan være lette å overse MATEMATIKK FELLESFAG: Kjerneelementet utforsking og problemløsning innebærer at elevene leter etter mønstre og finner sammenhenger.Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing handler om at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før Hovedmålet i prosjekt er å forbedre elevenes læringsstrategier i realfag. Bakgrunnen er at skolene i Nes kommune de siste årene har satt inn betydelige ressurser i matematikk uten at dette har påvirket elevenes prestasjoner Ved å integrere følgende prinsipper i planlegging og gjennomføring av undervisningen i alle fag vil elevene få jobbe parallelt med fag og språkutvikling, slik de har behov for. Under prinsippene er det henvisninger til fagtekster, filmer, forslag til arbeidsmåter og relevant litteratur Fagplanen i matematikk for 4. trinn har fire hovedområder: tall, geometri, måling og statistikk. • Tal - Gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar

Matematikk i barnehagen er en ressursperm laget for å vise eksempler og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Bøker/hefter, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk; Pris: 250 k Bedre læringsstrategier i matematikk. Bjarte Rom og Mats Molberg; Presentasjon Presentasjon Navn på arrangementet: Strategimøte for rektorer og skoleledere i Nes kommune Sted: Nes Rådhus, Årnes Dato fra: 14. mai 2009. Dato til: 14. mai 2009. Om resultatet Om resultatet. Læringsstrategier i matematikk. Her finner du noen forslag til læringsstrategier i matte. Prøv dem ut og se om de funker for deg. Share this: Twitter; Facebook; Like this: Like Loading... mattemestringblog. Author archive Author website February 15, 2016 Uncategorized Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Det er Prosesskart i matematikk Fri-form-kart . 13 Plan for innlæring og bruk av lese- og læringsstrategier på mellomtrinnet! Trinn: Strategier til bruk: Valgfritt: 5.trin Tips og ideer . Her kan du lese om hvordan du kan bruke de enkelte verktøyappene i arbeid med matematikk. Inspiration Maps/kidspiration- Hente fram førkunnskaper- Strukturere og sortere overbegrep og underbegrep i ulike matematiske tema- Bruke ferdige maler og figurer for å jobbe med forskjellige tema innen matematikk.De ferdige malene, spesielt i kidspiration kan brukes til å lage.

Med fokus på læringstrategier i matte

 1. For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på egen hånd. En vei til bedre forståelse er å selv konstruere tekstoppgaver basert på matematiske problemstillinger
 2. I alt har TT-NEW-prosjektet utviklet 19 læringsstrategier. Det går ikke skarpe grenser mellom de ulike strategiene. I linken under presenteres fire av strategiene: Mysterier, Odd One Out, Levende graf og Bilder med materiale som er brukt i klasserommet og kommentert av læreren
 3. undersøkelse. Metoden står omtalt i kapittel 3

Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge Matematikk er et fag som mange elever, så vel som foreldre og lærere, har et anstrengt forhold til. Årsakene til dette kan være mange, ferdigheter og læringsstrategier. Ostad (1997) hevder således at årsaken til elevenes matematikkvansker kan tilskrives kvaliteten på deres matematikkunnskaper engelsk, naturfag og matematikk •To spørreundersøkelser og 12 case-studier •Algebra 5.klasse, 3 ukers observasjon •Anders Kluge og Jan Arild Dolonen ved UiO ARK & APP (2013-2016) Gilje et al. (2016 Elevene skal ha innsikt i hvordan matematikk brukes i dagligliv, samfunnsliv, vitenskap og teknologi. Det innebærer å ta en problemstilling fra virkeligheten, omformulere den til en matematisk modell og tolke modellen i lys av den opprinnelige situasjonen

Læringsstrategier i matematikk : ppt-o

 1. Det å ha omfattende lærevansker innen matematikkfaget har blitt kalt for «lærevansken skolen glemte». Både i Norge og andre land har dette vært et forsømt område til tross for at det er et omfattende problem og skaper vansker med å klare seg i skole og samfunn. Noen elever med omfattende lærevansker klarer lesing og skriving godt, men bøygen for dem er matematikk og kvantitativ.
 2. I denne studien er det fokus på strategibruken hos ulike elever i matematikk, og hvor elevene lærer strategiene de benytter. Utgangspunktet for studien er å undersøke om det er ulik bruk av strategier knyttet til elevenes prestasjonsnivå, samt om det er forskjellig hvor elevene tilegner seg strategiene fra
 3. Læringsstrategier i matte >> Hoderegning >> Hverdagsmatte >> Video: Matematikk på 1.-4. trinn. Vil du vite mer? Matte er mer enn pugging: Lærer matte av å snakke matte: Hva betyr matematisk kompetanse? Kilder: Matematikksentere
 4. Jong Skole Bærum. Marte Strøm-Gundersen og Kari Kolbjørnsen Bjerke fra Forsterketgruppen i Bærum kommune har laget mange fine plakater om læringsstrategier
 5. Matematikk, læring & drivhus Om livet med tall og planter. Menu Skip to content. Home; About; Search. Search for: Læringsstrategier og drivhusdrømmer. June 18, 2014 / mariasrekkehus. Idag startet dagen med en repetisjon av generelle læringsstrategier til bruk i ulike fag, men særlig rettet mot matematikkfaget
 6. MATEMATIKK. Tallkort og tallplakater; Tall- og mengdeforståelse 0-20; Tall- og mengdeforståelse 0-100; Telle videre/telle nedover; Dobling/halvering; Tiervenner; Telle videre fra tiervennen; Tallvenner; Hundrervenner; Nær dobling/halvering; Tiere og enere; Fylle opp tieren; Regne om nærmeste tier; Ta bort nesten alt; Multiplikasjon og.
 7. Matriks 8-10 elevnettsted presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920

læringsstrategier, og løsning av et utvalg oppgaver, gav intervjuene interessant informasjon om informantenes forhold til matematikk og læringsstrategier. Gjennom analyser av transkripsjoner og oppgaveløsning, avdekket jeg at samtlige informanter hadde et begrenset forhold til læringsstrategier i matematikk Slik jobber vi med læringsstrategier på Nesoddtangen skole Progresjonsplan Trinn Organisere kunnskap Tekststrukturelle virkemidler Ulike lesestrategier 1 Fri assosiasjon Tanke-/tegnekart Læresamtalen Overskrift Bilder Bevisstgjøre eleven på: Hva som er hensikten med lesingen Leser han for å: Lære Gjøre Oppleve At ulike typer tekster kan og må leses p.

Hvordan skolen min går over til digitale lærebøker

Lese for å lære er et unikt hjelpemiddel til systematisk arbeid med lese- og læringsstrategier. Betegnelse: Boka gir en gjennomgang av hvordan forskjellige lese- og læringsstrategier kan brukes. Den passer for arbeid i tverrfaglige lærerteam, for lærerstudenter, spesialpedagoger og andre som arbeider med barn og læring Lenker til ressurser: På udir.no finner du læreplanen i matematikk. Matematikk.org er det nasjonale nettstedet for matematikk. Det inneholder ressurssider for 1.-13. trinn og ressurssider for foreldre og lærere. Her kan du søke i en database med over 400 undervisningsopplegg! Anbefales! Matematikk.net er i hovedsak en side for elever, lærere og foreldre med tilknytning til ungdomstrinnet. Omvendt undervisning i matematikk En kvalitativ studie av hvordan elevene benytter seg av video komponenten av omvendt undervisning. Hva sier en slik bruk av video om fordeler og ulemper med omvendt undervisning. Masteroppgave i matematikkdidaktikk Integrert lektorutdanning Lena Indrebø Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Våren 201

artikler - Læringsstrategier i matematikk

Lese- og læringsstrategier og tilpasset opplæring,Dysleksikonferanse,11.02.14, Vigdis Refsahl Selvregulering * Generelle læringsstrategier Sette seg mål Motivere seg for innsats Planlegge tidsbruk Sette en standard for seg selv Bruke egne forkunnskaper Velge arbeidsmåter Konsentrere seg og unngå forstyrrels Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Hva med matematiske læringsstrategier for en gangs skyld,. Prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark, startet som et skole-foreldreinitiativ for å oppnå bedre læringsresultater og utjevne sosiale forskjeller i Nes-skolen. Initiativet kom som følge av gjentatte nedslående resultater fra de internasjonale undersøkelsene PISA (OECD, 2003) og TIMSS (Grø. Læringsstrategier. Matematikk. Norsk. Virksomhet/ områder. Hopp over Virksomheter/ områder. Virksomheter/ områder. Felles. PPT. Skolene. Alle klasser... Hopp over Søk i forum. Søk i forum. Søk Søk Kjør Avansert søk. Hopp over Siste nyheter. Siste nyheter (Ingen beskjeder er skrevet ennå

- Læringsstrategier i matematikk !- Vurdering i matematikk ! Veilednings-/ støttemateriell Forfatter Utgiver Årstall Rettigheter/ tilgjengelighet Materiell/ format Pris Målgruppe Formål Faglig område - Kartlegging og prøver i matematikk Opplegg etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn Matematikk-sentere Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 8 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 3 Oppgave 3.6 Sara pusset opp rommet sitt. Hun kjøpte 10 l maling og betalte for det 680 kr. Hva var literprisen på malingen? Oppgave 3. Andeby 2005 - 1.klasse: Alle deltakere. Filtre. Aktivitete Boka inneholder en rekke forslag til konkrete aktiviteter og tips til hvordan man kan bruke ulike læringsstrategier som differensiering. Boka er skrevet av den danske pedagogen og matematikkformidleren Pernille Pind. Pind er en av Danmarks mest benyttede undervisere innenfor etterutdanning av grunnskolelærere i matematikk Du har kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av læringsstrategier samt arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget. Du har kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13

Pris: 212,-. heftet, 2014. Sendes innen 1-4 virkedager. Kjøp boken Lese og skrive i matematikk av Gerd Fredheim, Marianne Trettenes (ISBN 9788249217274) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Vis enkel innførsel Æ har ittj øvd så my på'n. Den har bare satt sæ fast i hodet: En kvalitativ studie om elevers bruk av læringsstrategier i matematikk på mellomtrinne Matematikk: Oppg. 1.47 a, b, c. 1.51 j, k, l. 1.55 a, b, c. Gjøres i matte innføringsboka som leveres på fredag. Sett opp nøyaktig og oversiktlig. Ikke bare svaret. Engelsk: Norsk: Ukas ord/begreper: a landline coverage a brain radiation basically en fasttelefon dekning en hjerne stråling i utgangspunktet læringsstrategier tabel Matematikk 1-7. Undring med matematikk. Whyzo tilrettelegger for variert bruk av læringsstrategier og god vurderingspraksis, og massevis av skaping, undring og kreativitet! Vi bygger Whyzo 2.0 Vi er stolte av dagens løsning med masse skapende og undrende elevaktiviteter Matematikk: Oppg. 1.28 a, d, e, g, h, Oppg. 1.34 a, c, e, g og Oppg. 1.36 a, c, e, g. Gjøres i matte innføringsboka som leveres på fredag. Sett opp nøyaktig. Tegn gjerne tallinje og vis hvordan du tenker. Norsk: Engelsk: kontantkort avtaler tror en tekstmelding utafor pay as you go arrangements reckon a text out of the loo

Fabel 5-7 er inndelt i fire hovedtemaer: læringsstrategier, fiksjonstekster, saktekster og språket i bruk (funksjonell grammatikk). Læremiddelet legger til rette for skriveopplæring i tydelige faser med god støtte underveis. Det har egne kurskapitler i grunnleggende ferdigheter og kritisk lesing Matematikk har lange tradisjoner som et formaldannende fag med stor vekt på presise kunnskaper, stram logikk og effektive ferdigheter. legge til rette for at elever utvikler gode læringsvaner og får innsikt i egne læringsstrategier i matematikk. Læreren og skolen Ut over dette behandles behovet for matematikk og generelle metoder i matematikkundervisningen. Boka inneholder en rekke forslag til konkrete aktiviteter og tips til hvordan man kan bruke ulike læringsstrategier som differensiering. Boka er skrevet av den danske pedagogen og matematikkformidleren Pernille Pind Læringsstrategier: Kan finne areal gjennom opptelling av flateenheter. Kan forstå oppbygningen av mål for areal, det vil si forstå Kan finne areal gjennom beregning av rektangler og ved trekanter som halvparten av rektangler. Kan formler uttrykt med algebraiske symboler. Kan finne arealet av trekanter

Dysleksi - Læringsstrategier

Algebra er regning med ukjente tall, med x-er og y-er, og er gjerne blant de grenene av matematikken vi sliter mest med på skolebenken. De internasjonale kartleggingsstudiene PISA og TIMSS, som sammenligner matteferdighetene til elever fra forskjellige land, har vist at norske elevers algebraferdigheter ligger under gjennomsnittet for OECD-land, og langt bak for eksempel finnene Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2017/2018 Studiehåndbok Emner Hihm Campus Hamar Kurs og oppdrag 2MAUSDK92 Emne 2, Matematikk, uteskole og digital kompetans Årsplan i matematikk, 5. klasse 2018-19: Elevene bør øve/pugge lille og store addisjonsstabellen og multiplikasjonstabellen hver uke. Uke Tema/fagemne Kompetansemål (eleven skal kunne) Arbeidsmåter, aktiviteter, tverrfaglighet, læringsstrategier 33 Repetisjon/ tallsystem beskrive og bruke Plassverdisystemet for desimaltall Fag: Matematikk 5 Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) 1 time 6 Fremgangsmåte: Førlesing. Underveislesing. Etterlesing . Brukte tankekart som en strategi for å repeter og. systematisere tidligere innlært kunnskap . Dette ble gjort i matematikk og vi kan si det ble brukt som innledning til emnet om geometri

Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Cappelen Damm Undervisnin

Gjør matematikk meningsfylt ved å bruke tallferdighet for å ramme opp de økonomiske, offentlige retningslinjene og globale problemstillingene som studentene dine sannsynligvis vil møte som voksne For å lese om undervisning i hver eksplisitte regnestrategi, se under fanen Matematikk > Regnestrategier i multiplikasjon og divisjon. Innføring * NRK Super: MK-X - ganging (ca. 15 min) * Rekketelling: - Tell med to og to, tre og tre, fire og fire, avhengig av hvilken gangetabell dere skal lære

Tiltak ved lærevansker i matematikk - elevside

Signalord - Læringsstrategier

Tilpasset opplæring - Udi

I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene Kan vi gi en felles spesialpedagogisk hjelp ved lærevansker i norsk og matematikk? Omlag halvparten av elever med lese- og skrivevansker har også matematikkvansker. Nyere forskning tyder på at språklig kompetanse og ferdighet i bruken av læringsstrategier kan betraktes som sentrale og felles læringsforutsetninger, og danne grunnlaget for en helhetlig spesialpedagogisk hjelp I begynnelsen av hvert skoleår, får 5.-6. klasse et lite kurs i læringsstrategier. Læringsstrategier er teknikker som kan hjelpe elevene til å gjøre et lærestoff til sitt eget og til å reflektere over egen læring. Det er mange læringsstrategier i omløp, men vi har valgt å konsentrere oss om 4 av disse: tankekart, VØL-skjema, nøkkelord og BISON-overblikk. Målet er at. Varierte arbeidsmåter med fokus på læringsstrategier og læring : praksiseksempler i matematikk, norsk og engelsk by Postholm May Britt · Sewn Spine Book (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). In norsk. . Weighs 161 g. 80 pages

Netteleven.no - Læringsstrategier

 1. karakterer
 2. LPMA216 Matematikk, didaktikk 2 (Vår 2021) anvende ulike strategier og metoder i faget og hjelpe elevene til å ta i bruk ulike læringsstrategier. tilrettelegge for elevens progresjon i faget. vurdere og dokumentere elevenes læring i faget samt bistå elevene i egenvurdering
 3. P-en i 2P står for praktisk matematikk, ord at innsatsen gjennom skoleåret bare i svært begrenset grad skal regnes med. Og dermed legger til rette for læringsstrategier som tjener.
 4. Læringsstrategier i matematikk>> Har du hørt om Khan Academy? En idealistisk verdensomspennende organisasjon med mål om å endre utdanningen til det bedre ved å tilby en gratis verdensklasse utdanning til hvem som helst hvor som helst. Her er det tusenvis av utfordringer for alle aldersgrupper
 5. - bruk av forskjellige læringsstrategier som tankekart i ord og bilder, bruk av BISON-overblikk. - tilpasse lekser Følger Kunnksapsløftet i matematikk, her tilrettelegges på følgende måte: -støtte i møte med oppgaver med mye tekst, -lærer må forsikre seg om at han vet hva det spørres etter i oppgave

Lærerveiledning gir bakgrunn for teorien om læringsstrategier og kommentarer til hvert kapittel i Innføring i læringsstrategier for ungdom. I denne boka er det ekstra lesetekster. Det er også kopiark og ekstraoppgaver til både Studieteknikk 1, 2 og 3 og Innføring i læringsstrategier for ungdom LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK - 4. TRINN RYE SKOLE Årsplan 2018/2019 D e r s om d e t e r mu l i g, b r u k b i k u b e n og k u l tu r mar k a p å H øs tad og k n ytt d e tte op p mot u n d e r vi s n i n ge n 10.Realfag med fokus på matematikk. Delmål Felles tiltak og retningslinjer Ansvar Vurdering Delmål 3.1 Elevene skal oppleve en økt faglig trivsel og motivasjon knyttet til realfag, med fokus på matematikk. Delmål 3.2 Lærerne skal øke sin kompetanse gjennom kollektiv læring for å skape gode, digitale undervisningsøkter GetSmart - Gul- Gjennom ulike spill trenes man opp i å regne mellom brøk, prosent og desimaltall og ved hjelp av egne konkretiseringskort med pizza- og kakediagrammer blir denne prosessen enda lettere. Ulike læringsstrategier er i fokus. Beregnet på mellomtrinnet. Dette er en enklere utgave av getSmart - Blå Studiespesialisering på Frederik II forbereder deg på videre studier. Vi kan gi både generell og spesiell studiekompetanse. På Frederik II jobber for å gjøre elevene våre godt faglig forberedt på studiene etter videregående

Bakgrunn: Kjerneelementgruppen i matematikk skal utarbeide kjerneelementer både for fellesfaget (1. til 11. trinn) og for det som i dag kalles programfag.Vi har foreløpig konsentrert oss om fellesfaget, så kjerneelementene nedenfor gjelder kun de første 11 trinnene. Det er også bestemt at programmering skal inn i matematikkfaget uten at timetallet økes Matematikk 8 Naturfag 9 Engelsk 10 Godt fysisk arbeids- og læringsmiljø 11 Godt Bruke lese og læringsstrategier i henhold til plan for Selfors barneskole. Elementer fra Språkpermen tas i bruk på alle trinn. Ny årsplan implementere Halvårsprøven i matematikk 16. januar nærmer seg og elevene er godt i gang med å øve. Hvis noen har mistet oversikt over hva de skal kunne til prøven finner du oversikten her. Lykke til med øvingen. Hilsen Marianne, Katrine og Ranvei LPMA216 Matematikk, didaktikk 2 (Vår 2020) anvende ulike strategier og metoder i faget og hjelpe elevene til å ta i bruk ulike læringsstrategier. tilrettelegge for elevens progresjon i faget. vurdere og dokumentere elevenes læring i faget samt bistå elevene i egenvurdering OSLO: Lærer i matematikk og naturfag Oslo kommune: Morellbakken skole er en 8 - 10-skole med plass til ca 400 elever i bydel Nordre Aker. Skolen åpnet i 2013 og holder til i de rehabiliterte lokalene til tidligere Grefsen videregående skole. Skolen har behov for en lærer som har undervisningskompetanse i matematikk og naturfag

Bruk av læringsstrategier i tilpasset opplærin

 1. Årsplan i matematikk 4. klasse 2018 - 2019 Side 3 Tidsplan uke Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter, aktiviteter og læringsstrategier Læringsmål Læreverket 47 - 49 Ganging og deling 1: -tallinje -6,7,8 og 9-gangen -rutenett -deling Praktisk og konkret deling/ ganging Multiplikasjons-sanger Mill-oppgaver Yatzy Gangeleken Bowlin
 2. matematikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre antakelser, Emner, læringsstrategier og mål for det elevene skal lære i: Grunntall 5 a og b Grunntall 6 a og b Grunntall 7 a og b Aug 34 Kap. 1 Tall til 1 000 000
 3. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. Kapittel 3. s 57 - 76 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, I: Tid for tunge løft
Dag 2: Tanker – Mattemestring

34. Mattesirkelen. Lese for å lære En praksisbok i læringsstrategier. Gudrun Malmer + = kapssirkel. ntarer og. Mattesirkelen gjør matematikken oversiktlig for både elever og lærere Årsplan for matematikk - 8.klasse Uke Tema Kompetansemål Hva skal gjøres Læringsmål Vurderingsmetode 35-38 Tall og tallforståelse Kapittel 1 Sammenligne og regne mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hva for slags situasjoner ulik

Multiplikasjon og divisjon - matematikk

 1. Målet er å kartlegge 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing. Pisa kartlegger også elevenes læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning
 2. Nasjonalt senter for matematikk Utdannings- og forskningsdepartementet vil opprette et nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Senteret skal være operativt fra 1. august i år, og skal lokaliseres i tilknytning til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim
 3. Moava.or
 4. Bedre læringsstrategier i realfa
 5. Moava.org : Undervisningsoppleg
Lese for å lære - LæremidlerMarch 2016 – MattemestringLynkurs - Aschehoug UniversLær deg å lære 5-7 | Cappelen Damm UndervisningPPT - Foreldremøte PowerPoint Presentation, free downloadOm studiespesialiseringLesevis START
 • Naboen utleie sotra.
 • Ferjeruter hella dragsvik.
 • Zapzarap lied.
 • Stadtspiegel recklinghausen wohnungen.
 • Ford model a hot rod kaufen.
 • Stadt straubing tiefbauamt.
 • Single männer um die 30.
 • Båndtvang hele året.
 • Ryobi spikpistol manual.
 • Skåla stryn.
 • Angstmestring tromsø.
 • Amfi førde butikker.
 • Språkløyper skole.
 • Hvordan laste ned spill på skole pc.
 • Boen parkett erfaring.
 • Russisches alphabet pdf.
 • Trademarks.
 • Business attire.
 • Zoo quedlinburg.
 • Pund til kroner.
 • Unterschrift macher.
 • Klosterliv buddhisme.
 • Hva er en oberst.
 • Vad är stressfraktur.
 • Safa strømpebukse ull.
 • Gudinner i hinduismen.
 • Hva hjelper mot svimmelhet og kvalme.
 • Safa strømpebukse ull.
 • Eføy vintergrønn.
 • U23 vm på ski 2018.
 • Wikipedia emojis.
 • Når er radioresepsjonen tilbake 2017.
 • 1 zimmer wohnung winterthur.
 • Houten piccolo kopen.
 • Stadt günzburg mäusle.
 • Lhl faktura.
 • Familievennlige hotell i københavn.
 • Ruppiner anzeiger heute.
 • Propan 2 kg.
 • Veggfeste arm 32 60.
 • Utleggsskjema usbl.