Home

Diskriminerende ytringer

Diskriminerende og hatefulle ytringer reguleres overordnet av ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Flere norske lover setter grenser for ytringsfriheten. Eksempler på dette er straffeloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen. Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må bli vurdert i hvert enkelt tilfelle Det finnes ingen felles definisjon av hatefulle ytringer, verken i Norge eller internasjonalt. Mange forstår hatefulle ytringer som ytringer som er av hatefull eller diskriminerende art, og som retter seg mot en gruppe eller mot et individs reelle eller antatte gruppetilhørighet (ISF 2018:1). Hatprat eller.. Diskriminerende ytringer kan også rammes av straffelovens regler om ærekrenkelser, strl. §§246 og 247. Hvis ytringen også innebærer en trussel, kan strl. §222 komme til anvendelse. At trusselen er rasistisk motivert, er en straffeskjerpende omstendighet, jfr. §232 3. pkt. 2.1 Offentlig, jfr. strl. §7 nr.

Hatefulle ytringer på internett - Politiet

Hva er hatytringer? - Bufdi

 1. erende ytringer, HR-2020-184-A og HR-2020-185-A. Begge dommer var enstemmige. For ordens skyld: Når jeg skriver at Høyesterett uttaler, så burde det strengt tatt stå Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige d
 2. ering, er straffbart. Straffeloven definerer hatefulle ytringer som «det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne»
 3. Jeg har underskrevet et opprop for å få fjernet en paragraf i straffeloven. Såkalte «hatefulle ytringer» og «ringeakt» kan gi opp til tre års fengsel. Jeg mener vi må tåle slike ytringer.
 4. erende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler

«Både Fifa og Uefa har nylig foretatt innskjerpinger i sanksjonsreglene ved rasistiske og diskriminerende ytringer, og har en streng tilnærming til sanksjoner i slike saker. Tilsvarende har blitt gjort i regelverket til Englands Fotballforbund (FA) I lovens forstand er diskriminerende eller hatefull ytring det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, eller homofile legning, leveform eller orientering.. I noen land kan et offer for hatefull ytring søke oppreisning i henhold til privatrett.

Moss Avis - Mann dømt for rasistiske ytringer

Hatefulle ytringer og rasisme . Paragraf 185 i Straffeloven, også kjent som «rasismeparagrafen», ble laget for å forhindre hatefulle ytringer. Denne lovbestemmelsen forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer både i offentligheten og mot enkeltpersoner og grupper § 185. Hatefulle ytringer. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring Det er heller ikke vanskelig å se at straffelovens paragraf 185 om hatefulle og diskriminerende ytringer nettopp ivaretar en menneskerettighetsforpliktelse til å hindre krenkelse av menneskeverdet diskriminerende ytring som fremsettes i nærvær av andre. Etter departementets syn vil en slik utvidelse rekke for vidt. Straffeloven §135 a bør ikke ramme ytringer som fremsettes i rent private sammenhenger, dersom ytringen ikke oppfattes av andre og heller ikke er egnet til det. Innenfor privatsfæren - for eksempel under en fortroli Skandaløse ytringer. Debatten om antisemittismen har i et historisk perspektiv ikke primært handlet om det rettslige, men om redaksjonelt ansvar

Straffelovens § 135a forbyr å framsette hatefulle eller diskriminerende ytringer om noen på grunn av deres religion, men paragrafen brukes nærmest ikke fordi man har ment at det er bedre å. Den norske loven som forbyr hån av religionsutøvelse bør fjernes. Retten til frie ytringer er viktigere enn å beskytte folk mot å bli såret Ved å gi bare noen minoritetsgrupper et særlig vern mot «diskriminerende eller hatefulle ytringer» er det faktisk denne straffebestemmelsen selv som er diskriminerende. Maurstads påpekning at det også finnes ikke-diskriminerende forskjellsbehandling, har altså ingen relevans i dette tilfellet

Hatefulle ytringer. I Norge er det straffbart å ytre seg hatefullt eller diskriminerende mot enkeltpersoner. Straffelovens § 185 forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer overfor andre mennesker på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse. Både verbale ytringer og symboler regnes i denne sammenheng som en ytring Sykepleiere i Norge opplever diskriminerende og hatefulle ytringer fra pasienter på grunn av sin hudfarge eller utenlandske opprinnelse (Illustrasjonsbilde). Utenlandsfødte sykepleiere oppgir langt oftere enn norskfødte at de opplever hatefulle ytringer på jobben, viser en fersk spørreundersøkelse blant 2600 NSF-medlemmer Hatefulle ytringer tar, som professor Jeremy Waldron har påpekt, sikte på å underminere bestemte gruppers stilling i et samfunn. John Stuart Mill trakk i Om friheten grensen ved ytringer som oppfordret til voldsutøvelse. USA er det land i verden som går lengst i å beskytte retten til ytringer - også hatefulle Forbudet mot diskriminerende eller hatefull ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne (straffeloven §185) Forbudet mot krenkelse av privatlivets fred ved offentlig meddelelse (straffeloven § 267 Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat Disse ytringer oppfatter ikke nødvendigvis jeg eller andre som moralsk riktige

Rasismeparagrafen - Wikipedi

Dom i Høyesterett - hatefulle ytringer. Høyesterett avsa 12. april 2018 dom i sak om en ytring var diskriminerende eller hatefull. Avgjørelse ⏲ 17. april 2018 16:31 Knut Davidsen, Lovdata Del artikkel I dommen, HR-2018-674-A, ble anken over lagmannsrettens dom forkastet. I lagmannsretten ble en 24 år gammel mann dømt for å ha kalt en mann fra Somalia for «jævla neger» under en. Diskriminerende ytringer i ytringsfrihetens navn. Bye, Birgitte . Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler. Bestill her På samme måte som i den tidligere loven, verner straffelovens § 185, imot diskriminerende og hatefulle ytringer fremsatt offentlig, jf. straffeloven 2005 § 10. En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted 2 av 3 sykepleiere som har opplevd diskriminerende eller hatefulle ytringer fra pasienter, varslet ikke noen om hendelsen ifølge undersøkelsen. 38 prosent av dem som ikke varslet, oppgir som grunn at pasienten ikke kunne holdes ansvarlig for sine handlinger. 37 prosent mente det ikke var noe å varsle om, mens 28 prosent ikke trodde det ville blitt tatt tak i Enkelte ytringer er grenseoverskridende og kan være forbudt i henhold til lovverket (diskriminerende ytringer, hatefulle ytringer, trusler, vold m. m.) Såkalte «hatefulle ytringer» og «ringeakt» kan gi opp til tre års fengsel. Jeg mener vi må tåle slike ytringer i offentligheten

Regjeringen ber politiet gjøre mer mot hat - Munin

Hatefulle ytringer. Ytringsfriheten er begrenset av straffeloven § 185 som forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer. Det kan straffes med inntil tre år «å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne» Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om. Blant annet ble rasistiske og diskriminerende symboler, som for eksempel hakekors, tatt med under begrepet ytring i 2003, slik at en kan dømmes for å bruke dette offentlig. Denne uka har rettssaken mot Ubaydullah Hussein, som er tiltalt etter blant annet denne paragrafen, § 135 a, om diskriminerende eller hatefulle ytringer, pågått

Derfor bør en diskusjon om diskriminerende ytringer heves

 1. erende ytringer. Denne avdekker at
 2. erende eller hatefulle ytringer av noens hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse. Symboler kan også tolkes som en slik ytring selv om en slik ytring ikke er noe du sier med ord. Støtt UmV. Eller kontakt oss direkte Kontakt oss. Nyttige snarveier
 3. erende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler
 4. erende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bru
 5. erende å kun tillate muslimer å reise til Mekka? Av. Vegar Jørgenstuen - 18.03.2020 - Mange muslimer må spare i mange år for å kunne utføre den viktige reisen til Mekka. Deretter må mange også stå i kø i flere år for å få en plass i seremonien
Refleksjonsspørsmål vgo dømmekraft

Kom med rasistiske ytringer - har fått bot på 25

 1. nelig ytringsfrihet
 2. erende ytringer ved to anledninger i fjor
 3. erende ytringer fra både elever og lærere forekommer i skolen, noe som strider mot Opplæringslova §§1-1 siste ledd (2008) og 9A-3 første ledd (2017)

Diskriminerende eller hatefulle ytringer mot samer

- Fritt frem for diskriminerende holdninger Lovverket sier ingenting om hva lærere kan si i religionsundervisningen ved private skoler, Religionsfriheten gjelder. I tillegg er det uttrykkelig fastslått i forarbeidene til dagens lovverk at muntlige ytringer faller utenfor vernet mot diskriminering Bufdir inviterer til deltakelse i konkurranse om levering av Kartlegging av omfanget av hatefulle eller diskriminerende ytringer om muslimer. Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 12.august 2016 nr. 974 (FOA) del I og del III

Betinget fengsel for rasistiske ytringer Av: NTB 11. juli 2019, 01:52 En mann i 60-årene er i Moss tingrett idømt 28 dagers betinget fengsel for å ha kommet med hatefulle og diskriminerende ytringer ved to anledninger i fjor Diskriminerende ord. Gjett ordet. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Ord og begreper - diskriminering - NAF Diskriminerende eller hatefulle ytring betyr å true eller å fremme hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller nedsatt funksjonsevne. Å melde fra om hatefulle ytringer er viktig, både for deg, dine venner og samfunnet. Da bidrar du til at andre ikke blir utsatt for slike ytringer diskriminerende ytringer. De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner diskriminerende ytringer i strl §135a går, og om dette er i overensstemmelse med de folkerettslige forpliktelsene Norge har tatt på seg. Dette blir et spørsmål om hvordan avveiningen av disse to rettighetene blir foretatt i norsk praksis og av konvensjonsorganene

Diskriminering: Ord og uttrykk som har gått ut på dato

Både leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ble tidligere i år tiltalt for hatefulle ytringer etter det påtalemyndigheten mente var flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185. Nå er Bråten frikjent i Oslo tingrett. Lars Thorsen er imidlertid dømt til 30 dagers. Vi snakker om friheten til å ytre, og glemmer at ytringsfriheten ikke er absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, men de ser ikke alltid ut til å holdes. Det er blant annet forbud mot ytringer som er trakasserende, diskriminerende eller hatefulle, noe kommentarfelt ofte ikke ser ut til å følge Sian politianmeldt av Antirasistisk Senter for hatefulle og diskriminerende ytringer - Sian framstiller muslimer som sadistiske mennesker som utgjør en grunnleggende trussel mot Norge. De oppfordrer til deportasjoner, det vil si til etnisk rensing av muslimske nordmenn, sier leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen

diskriminering - Store norske leksiko

To høyesterettsdommer om hatefulle og diskriminerende ytringer

Antirasistisk senter har politianmeldt Sian for hatefulle og diskriminerende ytringer under en markering i Arendal 6. august. Anmeldelsen gjelder to appeller Sians leder Lars Thorsen holdt, ifølge NTB. - Sian framstiller muslimer som sadistiske mennesker som utgjør en grunnleggende trussel mot No Thorsens ytringer var fremsatt i løpesedler rettet mot islam som han og de andre i SIAN ser som en religiøs ideologi som truer det norske samfunn. Dette må sies å være «politiske ytringer» i Grunnlovens forstand, altså bidrag til den brede samfunnsdebatten - og såkalt politiske ytringer har et særskilt vern etter Grunnloven § 100. § 185 skal avveies mot § 100 i slike tilfeller Stavanger-mann fikk 20.000 kroner i bot for hatkrim. En mann i 30-årene fra Stavanger har fått et forelegg på 20.000 kroner, etter at han kom med diskriminerende og hatefulle ytringer til en annen mann Antirasistisk Senter har i dag anmeldt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), ved leder Lars Thorsen, for brudd på straffeloven § 185, forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer, i forbindelse med en markering SIAN hadde i Arendal 6. august i år

Rasisme og diskriminering - idrettsforbunde

 1. erende eller hatefulle ytringer omfattet av kjennetegn nevnt i straffelovens paragraf 185. Det vil si hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, legning og nedsatt funksjonsevne
 2. eringsloven. Partene var uenig om hva som faktisk ble sagt
 3. erende ytringer, og innholdet i og betydningen av rettslige reaksjonene på slike ytringer for å bekjempe fenomenet som et samfunnsproblem - særlig i sosiale medier
 4. erende ytringer (f eks rasisme) Blasfemi (opphevet i straffeloven som trådte i kraft 1. oktober 2015) Pornografi; Publisering av informasjon som kan skade rikets sikkerhet; I praksis har det de siste tiårene vært de fire første bestemmelsene som har ført til at norske medier har blitt trukket for retten

Dropp straffelovens forbud mot hatefulle ytringer

 1. erende ytringer eller oppfordringer til vold, må denne kronikken fra august 2011, skrevet av fire framstående akademikere og samfunnsdebattanter, leses som et ønske om å regulere og begrense ytringsfriheten ut fra «kvaliteten» på ytringer
 2. eringsloven en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering
 3. erende ytringer osv
 4. Debatten «raser», i alle fall på flere Facebook-sider, om rasisme i Norge. Har vi mye eller lite av det? På den ene siden og på den andre «diskuteres» det. Det leveres eksempler på rasisme og det påstås at det er representativt for både den ene og den andre institusjonen, mens andre påstår at slikt er overdrivelser
 5. erende ytringer, og har en streng tilnær

Straffeloven § 185 verner mot diskriminerende og hatefulle ytringer som fremsettes offentlig eller i andres nærvær på grunn av noens hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne Grensene for hatefulle ytringer på Facebook prøves for første gang i Høyesterett. Loven skal beskytte mot hatefulle ytringer, også på internett. Nå blir rasismeparagrafen anvendt i to saker om sosiale medier i Høyesterett

diskriminerende ytringer overfor minoriteter og utsatte grupper i samfunnet. Ytringsfriheten er hjemlet i Grunnloven (heretter grl.) § 100, og i de internasjonale konvensjonene Norge har forpliktet seg til ved Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (heretter EMK) artikkel 10 og FN-konvensjonen om sivil Ved NTNU har det de siste fem månedene pågått en ekstern gransking av påstander om rasistiske ytringer.. Påstandene om at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid skal stå bak en hemmelig facebookprofil som under ulike navn har hisset til rasistisk debatt, ble kjent 20.februar i år. Det var nettstedet Filter Nyheter som via anonyme kilder hevdet at det var.

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 20

utfordrer negative holdninger og diskriminerende praksiser. Arbeidet med planen En tverrdepartemental arbeidsgruppe har ledet arbeidet med handlingsplanen og Kulturdepartementet har koordinert gruppen. Handlingsplanen er forankret i statssekretær-utvalget om ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer. Som en del av arbeidet med planen er de § 185: Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes. Nulltoleranse for diskriminerende eller hatefulle ytringer. Teknisk Museum har nulltoleranse for diskriminerende eller hatefulle ytringer. Slike vil bli politianmeldt med utg. pkt i den rettslige forståelsen av begrepet, slik det fremgår av straffeloven § 185 Per-Willy Amundsen mener også at § 185 stadig blir benyttet mer av politiet og domstolene, at terskelen for å ta den i bruk er blitt lavere. Han minner oss igjen om at det er snakk om ytringer, der altså politiet og domstolene bruker stadig mer ressurser på å skulle avgjøre hva som er lovlige ytringer

Tidens Krav - Tilskuernekt og bot for Aalesund i

Hatefulle ytringer - Straffeloven § 185 «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte. Styrke arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet og boligmarkedet, og gjøre det lettere å anmelde diskriminerende handlinger på disse områdene Aksjonerer for dem som blir straffet for sine ytringer . Vi arbeider for at alle skal kunne dele sine meninger - uten å bli torturert, fengslet eller drept. Vi mobiliserer over hele verden for å presse myndigheter til å frigi samvittighetsfanger. Her kan du signere våre siste aksjoner

Hatefull ytring - Wikipedi

Aksjonene mot NLAs verdidokument og deres nyansatte studentprest fremstår som diskriminerende og kan være brudd på straffelovens §185. Alle debatter. Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, i dag videreført i § 185 om hatefulle ytringer En mann i 60-årene er i Moss tingrett dømt 28 dagers betinget fengsel for å ha kommet med hatefulle og diskriminerende ytringer ved to anledninger i fjor. Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 185, også kjent som «rasismeparagrafen». Dommen falt torsdag i forrige uke, skriver Moss Avis Straffeloven paragraf 185 verner mot diskriminerende og hatefulle ytringer som fremsettes offentlig eller i andres nærvær på grunn av noens hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne Stortingets justiskomité gjennomførte 17. september en høring om endringer i Straffeloven, inkludert §185 som har tittelen «Hatefulle ytringer». Departementet foreslår at det i denne paragrafen (og i sju andre paragrafer) skal innføres tre nye begreper: «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» Inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer Inneholder ærekrenkelser Inneholder ulovlige ytringer, for eksempel trusler eller oppfordringer til å begå straffbare handlinge

Da kommer en inn på begreper som fremmedfrykt eller fremmedhat. Denne oppfattelsen kan i større eller mindre grad kan gi seg utsalg i handling, som rasistisk basert ytringer eller diskriminering, og i verste fall vold og folkemord. I Norges lover finner en dette igjen i den såkalte rasismeparagrafen, knyttet til ytringer I straffeloven kriminaliseres ikke bare direkte hatefulle ytringer eller diskriminerende handlinger. I tillegg vil en rekke andre ordinære straffebud, så som kroprenkelse, trusler og skadeverk kunne vurderes som grove når de er begrunnet i fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne diskriminerende og hatefulle ytringer, hvorav noen få leder til straffesaker. Bakgrunnen for valg av tema skyldes den eksplosive økningen av hatefulle ytringer i sosiale medier.5 HR-2020-184-A ble avsagt i januar 2020, og er et eksempel på at oppgavens tema er rettslig aktuelt I tillegg til brannene er han blant annet tiltalt for grovt tyveri, skadeverk, flere tilfeller av tyveri, trusler, og for å ha kommet med diskriminerende eller hatefulle ytringer. Statsadvokat Unni Sandøy

Her er lovene som forbyr rasisme og diskriminerin

Det gjelder blant annet endringer i §185 om hatefulle ytringer og §186 om diskriminering, som jeg vil kommentere her. Forslaget til §185 lyder i sin helhet slik: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring Hatytringer forstås ofte som ytringer av en hatefull eller diskriminerende art, som retter seg mot en gruppe eller mot et individs (antatte) gruppetilhørighet. Personer med flere minoritetstrekk, for eksempel en skeiv person med innvandringsbakgrunn, opplever enda mer hat enn personer med ett minoritetstrekk En ny undersøkelse gjort hos fagbladet Sykepleien viser at hver fjerde sykepleier oppgir at de det siste året har opplevd at kolleger utsettes for diskriminerende eller hatefulle ytringer

Kvinne dømt til fengsel for hatefulle ytringer

Følgende ytringer er hentet fra SIAN brosjyrer som SIAN har distribuert i Oslo: «Gode muslimer er en svøpe for sine omgivelser hvor enn de er. Et hvert menneske som bekjenner seg til Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islams ondskap her - uansett om det gjøres med vold eller politiske midler - er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på. Samtidig har vi i Norge begrensninger i ytringsfriheten når det gjelder trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Denne balansen , mellom hva ytringsfriheten beskytter eller ikke, fra karikaturtegninger til rasistiske utsagn, er det opplagt en oppgave å diskutere og formidle, kanskje særlig til de unge En betydelig andel sykepleiere med minoritetsbakgrunn opplever diskriminerende og hatefulle ytringer på jobb på grunn av hudfarge eller nasjonal opprinnelse. Det viser en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien. - Vi må anerkjenne at hverdagsrasisme finnes, sier leder av NSF Oslo, Line Orlund Hver fjerde sykepleier har opplevd at kolleger utsettes for diskriminerende og hatefulle ytringer, viser en ny undersøkelse Antirasistisk senter har politianmeldt den islamkritiske organisasjonen SIAN for hatefulle og diskriminerende ytringer under en markering i Arendal 6. august. Anmeldelsen gjelder to appeller SIANs.

Ytringsfrihet: - Å være krenket og å være såret er ikke

Ytringer er ulike former for kommunikasjon av meningsinnhold. trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. I praksis har oppfatninger om hva som er «riktig» eller OK å si, langt større betydning for den faktiske ytringsfrihet enn det de rettslige grenser har OB og Brøndby tager kraftigt afstand fra racistiske og diskriminerende ytringer rettet mod Emmanuel Sabbi og Ryan Johnson Laursen efter Blas Riveros' slemme skade i weekenden. I søndagens kamp mellem Brøndby og OB kom de blå-gules nye spiller Blas Riveros slemt til skade, og han må holde et.

Hatefulle ytringer må få konsekvenser

Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme En mann i sekstiårene ble torsdag forrige uke dømt for å ha kommet med hatefulle og diskriminerende ytringer ved to anledninger Ytringer i en sak vil aldri beskrive hele personen. Eikrem-saken tangerer fenomenet identitetspolitikk, fall hadde Underlid beskrevet hvordan identitetspolitikkens fanebærere sensurerer motstemmer ved å definere dem som diskriminerende, rasistisk og undertrykkende Det kreves kunnskap om ytringsfrihetens begrunnelse og om ytringsfrihetens grenser (mot diskriminerende ytringer, ærekrenkelser, blasfemi, personvern, privatlivets fred m.v), samt hovedregler om informasjonsfrihet (først og fremst om offentlighet i forvaltningen) Ytringer over en avgrunn. dømt til 30 dagers fengsel og en bot på 20.000 kroner for brudd på straffelovens § 185 som omhandler hatefulle ytringer. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,.

Aldrimer22juliStadig mere diskrimination i engelsk fodbold | PLBOLDDiskriminering: Ord og uttrykk som har gått ut på dato

En mann i 60-årene er i Moss tingrett dømt 28 dagers betinget fengsel for å ha kommet med hatefulle og diskriminerende ytringer ved to anledninger i fjor Mannen skal ha skrevet diskriminerende og hatefulle ytringer mot en tidligere AUF-leder. Nyheter Publisert: 07 november 2019 19:49 Sist oppdatert: 07 november 2019 19:4

STORD [Bergensavisen]: 25-åringen ble tiltalt for diskriminerende eller hatefulle ytringer, men i retten ble han frikjent.Hendelsen fant sted i en forretning på Stord om kvelden 11. juli i år da 25-åringen sto og pratet i telefonen, slik at de som sto rundt ham hørte på Karakteristikker som «fandens svarte avkom» og «din korrupte kakerlakk» er diskriminerende og hatefulle ytringer, fastslo Gulating lagmannsrett i sin dom mot den 71 år gamle bergenskvinnen som høsten 2017 la dem ut på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» OB og Brøndby tager kraftigt afstand fra racistiske og diskriminerende ytringer rettet mod Emmanuel Sabbi og Ryan Johnson Laursen efter Blas Riveros' slemme skade i weekenden. Hvis man ser på Sabbis instagram er der fyldt med racistiske beskeder fra navngivne Brøndby fans. Ret beset bør det. Hatefulle ytringer, diskriminerende kommentarer og rasistiske holdninger strider imot alt vi tror på. Med bakgrunn i dette stopper vi nå all annonsering på Facebook og Instagram i alle markeder, sier CEO i Bergans, Jan Tore Jensen i pressemeldingen. Facebook med nye retningslinjer

 • Der blob ganzer film deutsch.
 • Monatshoroskop märz 2018 stier.
 • Steinbua elverum.
 • Prøvere blogg.
 • Eføy vintergrønn.
 • Jobb etter markedsføring.
 • Overnatting blefjell.
 • Aladdin london.
 • Ørkenrotte engelsk.
 • Nordmenn i malaysia.
 • Slaget på stiklestad sammendrag.
 • Wörterbuch deutsch italienisch offline.
 • Special intervention group (sig).
 • Pinkie pie erste schritte.
 • Klompelompe lue voksen.
 • Brosche bijou brigitte.
 • Lillestrøm hest og hund.
 • Betongsliper jula.
 • Beluga kaviar oslo.
 • Tannverk når jeg ligger.
 • Helga algen pulver.
 • Narrkantarell.
 • Mercedes benz cla.
 • Mathias pettersen solbriller.
 • Sikkerhetsklarering psykiske lidelser.
 • Hvor stor kan en skrei bli.
 • Når kan hunden begynne å trekke.
 • Hovden tour løypeprofil.
 • Åpent forhold definisjon.
 • Baby 2 måneder spise hvor ofte.
 • Julius k9 idc größentabelle.
 • Dårlig samvittighet når jeg er syk.
 • Le havre fc.
 • Naturalismen og realismen.
 • Wie bekommt man eine 0800 nummer.
 • Hotel bad bentheim.
 • Pbl oppgaver.
 • Passfoto heide.
 • Persisch deutsch übersetzer.
 • Jula matte.
 • Tyrexpert online terminplaner.